[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / asmr / htg / hypno / newbrit / polmeta / tk / vore ]

/1sta/ - Nøtterøy International Programme

Anonymt diskusjonsforum om skolen, klasserommet og generell undervisningspolitikk

Catalog

Name
Email
Subject *
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


File: 1430131304569.jpg (291,54 KB, 700x400, 7:4, Artikkelbilde_8334.jpg)

9f8b26 No.2[Reply]

Dette er et anonymt bildeforum der elever kan ytre sine meninger uten å måtte legge ved sine navn. 8chan-poster kan ikke spores; board-admin ser kun en kryptert IP.

>Hat, mobbing, trusler og misbruk av navn fjernes.

>Bruk setninger som "jeg er uenig med [lærer] når det gjelder …", ikke "[lærer] suger".

>Husk at bak skjermen finnes ekte personer.

Post last edited at


File: 1442074131509.jpg (34,44 KB, 261x244, 261:244, 3509356388_c3c1ee00be.jpg)

aa6406 No.8[Reply]

Hva faen er dette for et sted? Tar navnet 1STA, og er ikke en gang har et aktivt forum. Personen som kom med ideen om å sette opp 8Chan side må få fjernet internettleverandøren sin og bli plassert på et lite rom for å bli tvunget til å tenke klart om sine handlinger.

Bildet er selvfølgelig relatert.File: 1439664795554.jpg (812,54 KB, 1580x2080, 79:104, zderail.jpg)

7cbe09 No.7[Reply]

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER NIGGER

Post too long. Click here to view the full text.


File: 1433981994871.jpg (212,3 KB, 686x387, 686:387, Eksterior2-web.jpg)

9ce0df No.6[Reply]

Takk for en "flott/dritt" skoleår.

Gode og dårlige miner, men de fleste er positive! <3

God sommer. :'( <3

https://www.youtube.com/watch?v=uJhrGmu7br8File: 1433981637658.jpg (156,15 KB, 500x375, 4:3, useless.jpg)

af319d No.5[Reply]

"anonymt bildeforum"

Hvorfor kan ikke brukere bruke Tor?

anonymt my assFile: 1430132375277.jpg (9,31 KB, 192x58, 96:29, =27.JPG)

43817a No.4[Reply]

som vi har venta på

https://www.youtube.com/watch?v=M7iEoVxpG2g

pic unrelatedFile: 1430132231411.png (679,01 KB, 997x711, 997:711, Such earousemen much cum.png)

50cd6a No.3[Reply]Delete Post [ ]
[]
Forrige [1] Neste | Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / asmr / htg / hypno / newbrit / polmeta / tk / vore ]