[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / asmr / htg / hypno / newbrit / polmeta / tk / vore ]

/24/ - kakkosnelonen

Lautakulttuurin uusi alku

Catalog

Email
Subject
Comment *
Verification *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 1432602497462.png (22.73 KB, 240x179, 240:179, nispu.png)

 No.1[Reply]

Tänään (26.5.2015) sain tarpeekseni paskasta lautakulttuurista, joten päätin tehdä asialle jotain.

Aloitin uuden laudan, kakkosnelosen.

>Täällä jaetaan banneja alaikäisyydestä, lankojen dreilaamisesta ja syöpäisyydestä.

>Syöpäisyys käsittää paljon, mm. spam, vinke'd-huutelut ja jäätävä avatarhomoilu

>Kuitenkin, raidit ja kaikki paskamyrskyily on sallittu, kunhan se ei kohdistu tänne.

>Pääsääntö; Jos sinulla ei ole mitään järkevää sanottavaa, älä sano mitään.

Toistaiseksi lauta pyörii kasikanavalla, mutta jos homma toimii niin muutamme omaan domainiin.

TL;DL; Olkaa nätisti niin kaikilla on kivaa, lauta pyörii käyttäjien ehdoilla.File: 1432606113193.gif (3.21 MB, 300x311, 300:311, p4JlhKV.gif)

 No.3[Reply]

>>3

Captchat on paskaa get.

 No.5

File: 1432638542582.jpg (26.36 KB, 272x262, 136:131, 1423237067861.jpg)

Miksikäs captcha? Spammia vastaan vai?

Ei minulla sinänsä ole mitään sitä vastaankaan koska haetchanin oma.


 No.6

Koitan estää mahdollista jonne-invaasiota.

Captchat ovat kyllä välillä turhan hankalia.
File: 1437559266000.png (758 B, 27x34, 27:34, neeg.png)

 No.9[Reply]

Kuvalauta on taas hengissä, ja näyttää saaneen paremmin tuulta alleen.

sinne siis..File: 1434816087109.png (129.21 KB, 355x324, 355:324, 95e996f19623c3b701a45cb38b….png)

 No.7[Reply]

Ylläpito ilmeisesti tykkää underground-mainonnasta?

Ei siinä mitään, sopii minulle.

Voisimme pakottaa syöpälaudalla ovelia meemukuvia jotka voisi yhdistää tänne.

Anyone?

 No.8

ylilaudalla syöpä on taas jotain ihan käsittämätöntä, nyt pitää kyllä keksiä jotain
File: 1432604601208.png (19.82 KB, 392x293, 392:293, 129824165056.png)

 No.2[Reply]

Hakusessa on banneri ja spoiler-kuva

>täytyy liittyä kakkosnelosiin, koko 300x100

Tehkää pahimpanne

Post last edited at

 No.4

File: 1432607790582.png (59.72 KB, 300x100, 3:1, 2x4.png)

tällänen nopea ribales
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] Next | Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / asmr / htg / hypno / newbrit / polmeta / tk / vore ]