[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ausneets / b2 / dempart / doomer / leftyb / monarchy / vg / vichan ]

/antichristchan/ - inactive

This board is inactive. Ta deska jest nieaktywna.
Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


This board is inactive. Ta deska jest nieaktywna.

File: 1454883181426.jpg (116.12 KB, 986x737, 986:737, Czwórka uczestników wypraw….jpg)

0e3d07  No.276

Poczytaj więcej tam:

>► http://bog44.blogspot.com/2016/02/07-przelecz-diatlowa.html

Dziękuję Ivelliosowi za możliwość połączenia się do audycji u Paranormalium.pl o Tragedii w Przełęczy Diatłowa. Dziękuję słuchaczom za dobre słowa i wyrozumiałe komentarze.

Ale nie wszystkie argumenty i przemyślenia zostały wypowiedziane.

Jeśli są chętni na kolejną debatę o tragedii na Przełęczy Diatłowa, to proszę o zgłoszenia chętnych na mój email

JAspas44 @ gmail.com

albo tutaj

http://8ch.net/antichristchan/ .

Mam nadzieję, że tym razem będę mógł wypowiedzieć moje sceptyczne poglądy i dokonać racjonalnego rozważenia argumentów i znanych danych o tamtym wydarzeniu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tragedia_na_Prze%C5%82%C4%99czy_Diat%C5%82owa .

Post last edited at

0e3d07  No.277

Kurwa Cunrad44 to juz chyba 4 blog ktory naliczylem xD

Na pewno 3 robisz niepotrzebnie burdel.

Zrob ten serwer i ogarnij archiwum, radio, chan, blogi


0e3d07  No.278

>>277

Co prawda to prawda..

To się nazywa.. (r)EvoluCJA… ;)


0e3d07  No.279

File: 1455043258589.png (55.34 KB, 640x360, 16:9, ivellios-o-cunrad44-debata….png)

> Debata o Przełęczy Grupy Diatłowa u

>► http://God44.caster.fm

>► http://bog44.blogspot.com/2016/02/12-c44mm-przelecz-diatlowa.html

Szanowni słuchacze! Szanowny Ivellios'e!

Dziękuję uprzejmie za możliwość połączenia do tej Debaty Ufologicznej 2016-02-07, ale żałuję, że mój udział, moje wypowiedzi zostały tak opacznie, błędnie i nieprzychylnie zrozumiane i nieuprzejmie potraktowane.

Także wasze nieuprzejme opinie były niesprawiedliwe:

> http://www.paranormalium.pl/index.php?akcja=dyskusja&nr=14077

Dlatego zapraszam wszystkich zainteresowanych do dodatkowej i poprawkowej debaty, ale tym razem u mnie i na moich warunkach! Tym razem nie pozwolę na przerywanie mi po kilku wyrazach wypowiadanego przeze mnie zdania. Nie pozwolę na kompletne przeinaczanie moich wypowiedzi np.

Ja powiedziałem:

>"W 15 lat po wielkiej wojnie światowej i morderczych czasach stalinowskich być może nie było na Syberii w Swierdłowsku dostatecznie wykształconych i utalentowanych lekarzy, którzy by byli w stanie rzetelnie i trafnie zbadać tę trudną sprawę".

Piotr Cielebiaś to przerobił na:

>"Cunrad44 powiedział, że w Rosji w Swierdłowsku nie było lekarzy."

Dlatego ludzi, którzy chcą poznać moją naukową i medyczną teorię na temat tego co naprawdę wydarzyło się 1959-02-02 na Przełęczy Grupy Diatłowa i dlaczego nie było to UFO - zapraszam do nowej debaty pod moim przewodem!

Ale tym razem nie będzie to "debata UFOlogiczna", ale będzie to "debata logiczna", "debata medyczna", "debata zdroworozsądkowa".

Do usłyszenia w piątek!

Jesus AntiChristos Cunrad44, lekarz (dyplomowany)

Akademia Medyczna we Wrocławiu


0e3d07  No.285

Ta audycja ma potencjał, Cunrad44, nie spierdol tego tak jak tydzień temu.


0e3d07  No.286

>>285

Dzięki, ale co było nie tak tydzień temu w audycji o Max Kolonko?

Idealnie nie było, ale ludzie pisali mi, że się podobało..

A co tobie sie podobało/nie podobało?

Ta audycja w piątek to ma być inna i nowa audycja

>Cunradnik Mądrego Myślenia

>C44MM

W tej audycji będę się sam wymądrzać i pouczać.

Mam nadzieję, że połączą sią ludzie i będzie też debata, o Grupie Diatłowa, o Smoleńsku, Rosji i Polsce i "foliarzach", czyli nieudolnych propagatorach idei spiskowych, nienormalnych, itp


0e3d07  No.287

>>286

>Dzięki, ale co było nie tak tydzień temu w audycji o Max Kolonko?

>rozmowa z nagraniem

>niewpuszczanie słuchaczy w audycji na żywo(!) [spoiler]tak wiem, że włączyłeś skype na ostatnie 15 minut, szkoda tylko, że wtedy prawie każdy wyłączył już radio/spoiler]

>Idealnie nie było, ale ludzie pisali mi, że się podobało..

na czacie każdy pokazywał swoje niezadowolenie i niechęć, daj dowód, że komuś się podobało, bo aż nie wierzę.

Pamiętaj, że solą radia jest danie głosu słuchaczom, nie może być tak, że prowadzisz monologi od początku aż do samego końca. Jeśli już tak chcesz czynić to nagrywaj "na martwo" i kto chce niech sobie odsłucha. Uważasz się za Boga-chore, ale masz do tego prawo. To nie znaczy, że 100% czasu audycji ma być zajęte przez ciebie, bo żadnej osoby nie da się słuchać dłużej niż kilkanaście minut co jest udowodnione naukowo, po tych kilkunastu minutach mózg się powoli wyłącza.

>W tej audycji będę się sam wymądrzać i pouczać.

Jak mam interpetować to zdanie? Miałeś ból dupy o o Ivelliosa i jego kółeczko masturbacyjne, a przecież sami się wymądrzali i pouczali innych, chcesz, żeby tak wyglądała formuła audycji?


0e3d07  No.289

>>287

O! Dzięki za te rzetelne, sensowne uwagi i krytykę.

Tak, to jest twój pogląd na tą sprawę i ja mam swój pogląd, który jest w ważnej części inny.

Spróbuję to wyjaśnić, ale twoje uwagi są rzetelne.

Teraz wspomnę, że ty byś wolał, abym robił audycję w stylu Teoria Chaosu i innych tego typu, kiedy to jest jeden prowadzący, podaje temat a potem w dowolnych momentach dzwonią przypadkowi słuchacze i nie pozwalają mu tego tematu planowo omawiać do końca…

Według mnie to jest błędny sposób na robienie audycji, krytykowałem za to Teorię Chaosu i Claude'a, chcę odejść celowo od tego sposobu prowadzenia audycji i nie powtarzać tych błędów.

Chcę prowadzić audycję tak, abym ja mógł coś zaplanowanego powiedzieć, a nie prowadzić tylko telefonicznego talk show ze słuchaczami i ich wypowiedziami.

Telefony od słuchaczy są dla mnie ważne ale wolę przeznaczyć na tę formę osobną część audycji na koniec.

Teraz mi się skojarzyło coś, co może zastosuję w moich audycjach! Telefonowanie z pytaniem, z uwagą, ale krótko i do rzeczy.
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ausneets / b2 / dempart / doomer / leftyb / monarchy / vg / vichan ]