[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / hikki / htg / lovelive / maka / sonyeon / strek / teto / tijuana ]

/cosy44/ - God CoSy44

Good cosy COmputing SYstem for a good cause

Catalog

Winner of the 42nd Attention-Hungry Games
/ara/ - A Place for Mothercons.

Name
Email
Subject *
Comment *
Verification *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 1453490452369.png (89.97 KB, 640x361, 640:361, GodCoSy44 c04-01 ch03.png)

 No.3[Reply]

c04=2016-01-20 GodCoSy44 #1 Debata internetna o Operacyjnych Systemach, Linux, Windows, CoSy44.

>► http://cosy44.blogspot.com/2016/01/20-debata-god-cosy44.html

Jakie są wady dystrybucjj i modelu Linux?

Czy warto rozpocząć wielki wysiłek i starania aby tworzyć nasz własny ludowy a nie corporacyjny COmputer'ny SYstem?

#

Wielkie podziękowania dla anonów za zainteresowanie i tak liczny udział w tamtej audycji o Operacyjnych Systemach jak Windows, Linux o oby ten nasz nowy lepszy

> GodCoSy44 !

Szczególnie godnie podziękujmy anonimowym rozmówcom za ich wielce cenny (żeby nie rzec pieniężny) wkład w tamtą debatę!

Teraz dostępne jest to utrwalenie dla ponownego odsłuchania, przemyślenia i podawania dalej do szkół, uczelnij, politechnik, forum, chanów itd.

Obyśmy dopracowali się versji 0.1 GodCoSy44 już niedługo!

Czas już zakończyć tę złą dominację windozy!

Do dzieła!

Na razie odcinek #1

Dołącz do God CoSy44 Community!

https://plus.google.com/communities/102571353398649345946File: 1453488144066.png (52.85 KB, 640x360, 16:9, GodCoSy44 c04-01 w640.png)

 No.1[Reply]

I invite all the good people, programmers, IT specialists, enthusiasts, and everyone else to learn about, develop, spread the idea of creating a new Computing System (which will be more than just yet another Operating System).

Let us create a new Computing System that is better FOR US!

> BLOG

> http://CoSy44.blogspot.com

> CHAT

> http://JAC44.ChatAnGo.com

Post last edited at

 No.2

Wszystkich ludzi dobrej woli z otwartymi umysłami i zdolnościami i chęciami pomocy, zapraszam do dołączenia do tego projectu tworzenia NASZEGO wyGODnego dobrego COmputowania SYstemu — God CoSy44 !

Warto rozpocząć wielki wysiłek i starania aby tworzyć nasz własny ludowy a nie corporacyjny COmputer'ny SYstem?

Obyśmy dopracowali się versji 0.1 GodCoSy44 już niedługo!

Do dzieła!

Dołącz do God CoSy44 Community!

https://plus.google.com/communities/102571353398649345946

Post last edited atDelete Post [ ]
[]
Previous [1] Next | Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / hikki / htg / lovelive / maka / sonyeon / strek / teto / tijuana ]