[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / hikki / htg / lovelive / maka / sonyeon / strek / teto / tijuana ]

/cosy44/ - God CoSy44

Good cosy COmputing SYstem for a good cause
Winner of the 61rd Attention-Hungry Games
/arda/ - For all things related to Middle Earth.

November 2018 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 1453490452369.png (89.97 KB, 640x361, 640:361, GodCoSy44 c04-01 ch03.png)

 No.3

c04=2016-01-20 GodCoSy44 #1 Debata internetna o Operacyjnych Systemach, Linux, Windows, CoSy44.

>► http://cosy44.blogspot.com/2016/01/20-debata-god-cosy44.html

Jakie są wady dystrybucjj i modelu Linux?

Czy warto rozpocząć wielki wysiłek i starania aby tworzyć nasz własny ludowy a nie corporacyjny COmputer'ny SYstem?

#

Wielkie podziękowania dla anonów za zainteresowanie i tak liczny udział w tamtej audycji o Operacyjnych Systemach jak Windows, Linux o oby ten nasz nowy lepszy

> GodCoSy44 !

Szczególnie godnie podziękujmy anonimowym rozmówcom za ich wielce cenny (żeby nie rzec pieniężny) wkład w tamtą debatę!

Teraz dostępne jest to utrwalenie dla ponownego odsłuchania, przemyślenia i podawania dalej do szkół, uczelnij, politechnik, forum, chanów itd.

Obyśmy dopracowali się versji 0.1 GodCoSy44 już niedługo!

Czas już zakończyć tę złą dominację windozy!

Do dzieła!

Na razie odcinek #1

Dołącz do God CoSy44 Community!

https://plus.google.com/communities/102571353398649345946[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / hikki / htg / lovelive / maka / sonyeon / strek / teto / tijuana ]