[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / b2 / beast / choroy / doomer / jenny / magali / revel3 ]

/dcdaki/ - 다키마쿠라 마이너 갤러리

반드시 다키마쿠라 커버 이미지만 갱신해주세요

Catalog

Winner of the 78th Attention-Hungry Games
/bimbo/ - Plastic and Fantastic!

April 2019 - 8chan Transparency Report
One Alacrity node crashed, but it is back online. Some threads might be 404ing as a result. As for the media server, we are looking into potential improvements.
Name
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


업로드 방법 https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dakimakura&no=13075 + 다키마쿠라 갤러리 정상화

File: 00fd9272bc6c9ed⋯.png (203.41 KB, 850x470, 85:47, 1554017484.png)

 No.3[Reply]

https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dakimakura&no=13075

★업로드 방법 모르는 갤러들은 위쪽 빨간글씨에 업로드 방법 링크나 위에 디씨링크 ㄱㄱ

-다키마쿠라 갤러리 전용 커버 이미지 저장소로 갤폭파될 염려없이 업로드 하기위해 만들어졌습니다.

-누구나 짤을 업로드할 수 있으며 스레드를 생성할 수 있습니다.

★★★알맞은 게시판에 맞춰 올려주세요. 카테고리(스레드)가 없다면, 업로드하면서 직접 생성해주시거나 기타로 올려주세요.★★★ 자세한건 빨간글씨의 링크나 위에 디씨링크 참조

Post last edited at


File: 67a0e0fbcb4d3e7⋯.jpg (434.61 KB, 850x2613, 850:2613, 1550496946248.jpg)

 No.4[Reply]

기타등등

7 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.144

File: f84fa1e50cde9d5⋯.png (387.49 KB, 312x1000, 39:125, 461e4fc7d4982cfbf8759a11ae….png)

File: 2372c4f692c5444⋯.png (366.14 KB, 312x1000, 39:125, c6722bf3a2c7a4c980f7f516b2….png)


 No.150

File: e519e18ca08abb2⋯.jpg (194.39 KB, 1024x1024, 1:1, f14dcdf7857e7bfec38ca35a12….jpg)

Booth에 새로 뜬 동인다키 퀼도 좋고 노모라 빨리 나갈듯


 No.158

File: 2884a085c1a4a17⋯.jpg (758.35 KB, 944x1500, 236:375, 63274158_p0.jpg)

File: ed0fd0c197082f1⋯.jpg (1.24 MB, 944x1500, 236:375, 63274158_p1.jpg)

File: f6a6537973628b8⋯.jpg (1.24 MB, 944x1500, 236:375, 63274158_p2.jpg)

File: 9e68762aea7e478⋯.jpg (254.45 KB, 700x508, 175:127, 63274158_p3.jpg)

File: 0f6bf4e3dd972c9⋯.jpg (401.73 KB, 1300x670, 130:67, 63274158_p6.jpg)

오리지널

플라토 柏拉图之基


 No.210

File: e78ea6bc90cc7eb⋯.jpg (533.11 KB, 1036x775, 1036:775, 123 (1)-horz.jpg)

법미

礼院风纪部


 No.223

File: 07067cd7c72700a⋯.jpg (3.35 MB, 4032x3024, 4:3, 유니오리즘 실베리아 다키 단체(앞)(워마).jpg)
File: cb6ae1444a3a0dd⋯.png (167.31 KB, 169x489, 169:489, 타페타페.png)

 No.32[Reply]

태피스트리 전용 스레드

 No.33

File: f88cab12f7ccdec⋯.jpg (3.34 MB, 3024x4032, 3:4, 2016크리스마스 한정 리제로태피(워마).jpg)

리제로2016크리스마스 한정 태피 b2


 No.34

File: 9703995618364d8⋯.jpg (3.22 MB, 3024x4032, 3:4, 렘&람2017 생일한정 태피b2(워마).jpg)

렘&람2017생일한정 b2태피


 No.222

File: b41b93ae8faa9b4⋯.jpg (559.41 KB, 840x1120, 3:4, KakaoTalk_20190526_1431419….jpg)

ここあにんにく바니걸 B2 태피스트리 사지마라
File: a59c514f0ddfefc⋯.jpg (2.26 MB, 1960x4032, 35:72, 20190331_200514.jpg)

File: 39e242577c1c433⋯.jpg (2.32 MB, 1960x4032, 35:72, 20190331_200537.jpg)

 No.17[Reply]

엘리스 칸코레 히비키

칸코레 스레드

Post last edited at

 No.151

File: 7a3fd5849d9be0a⋯.jpg (633.55 KB, 613x1742, 613:1742, 20180712_003724.jpg)

File: 4bb4329951c70d8⋯.jpg (329.12 KB, 922x554, 461:277, 20180712_010316.jpg)

kyounetsushop 유다치 r18


 No.221

File: e59bd81917338f9⋯.jpg (1.72 MB, 910x2940, 13:42, KakaoTalk_20190526_1301469….jpg)

File: fe0d6ca000506fb⋯.jpg (1.84 MB, 910x2940, 13:42, KakaoTalk_20190526_1301478….jpg)

強熱残分(강열잔분, kyounetsushop) C95 비스마르크
File: 34ba7000ac83ab6⋯.png (371.14 KB, 599x575, 599:575, baby.png.pagespeed.ce.CJFl….png)

 No.123[Reply]

여자침구를 자랑해보세요

*실사만등록

20 posts and 48 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.214

File: 4e368eb8dfaabf6⋯.jpg (2.72 MB, 4032x1960, 72:35, 20190522_205620.jpg)

File: 2c6c58969641839⋯.jpg (2.66 MB, 4032x1960, 72:35, 20190522_205726.jpg)

아야나미

Lemoe柠萌社


 No.216

File: ef6aaeaa023a702⋯.jpg (2.49 MB, 4032x1960, 72:35, 20190523_205910.jpg)

File: 636394cd94613bc⋯.jpg (2.7 MB, 4032x1960, 72:35, 20190523_205833.jpg)

법미 실사


 No.218

File: 1b97140038c2cc3⋯.jpg (2.6 MB, 4032x1960, 72:35, 20190523_210112.jpg)

File: efe0d801b604a19⋯.jpg (2.68 MB, 4032x1960, 72:35, 20190523_210144.jpg)

나가토 2 리판 실사


 No.219

File: 0e8d124945df646⋯.jpg (2.66 MB, 4032x1960, 72:35, 20190523_210310.jpg)

File: e3c754a8e4a43ea⋯.jpg (2.6 MB, 4032x1960, 72:35, 20190523_210345.jpg)

File: 152cd9592fb539a⋯.jpg (2.51 MB, 4032x1960, 72:35, 20190523_210417.jpg)

나가토2 대손실 실사


 No.220

File: daa5d2a0a0ec2a5⋯.jpg (2.78 MB, 4032x1960, 72:35, 20190523_205540.jpg)

File: 9adfb60a871478f⋯.jpg (2.62 MB, 4032x1960, 72:35, 20190523_205605.jpg)

벽람 아야나미
File: 2295c6ddc62e19b⋯.jpg (571.45 KB, 1333x1067, 1333:1067, 阿里旺旺图片20190401155251.jpg)

 No.7[Reply]

다이호 (플라토 柏拉图之基)

벽람항로 스레드

43 posts and 81 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.166

File: 0bcade163648e7e⋯.jpg (302.31 KB, 498x800, 249:400, 碧蓝航线 花嫁雪风.jpg)

File: 1cd45b34f51ce2c⋯.jpg (627.66 KB, 1020x800, 51:40, 碧蓝航线 花嫁雪风 18R.jpg)

유키카제2

비오는날 엘리스


 No.167

File: 44611fc13a921b4⋯.jpg (452.18 KB, 498x800, 249:400, 碧蓝航线 海伦娜.jpg)

File: bd33caebc29f75e⋯.jpg (441.99 KB, 498x800, 249:400, 碧蓝航线 海伦娜 18R.jpg)

헬레나

비오는날 엘리스


 No.168

File: f38e41f4f1a7383⋯.png (4.17 MB, 2067x1640, 2067:1640, 阿里旺旺图片20190430232401.png)

엔터프라이즈

플라토 柏拉图之基


 No.208

File: ade0c8125a69ae2⋯.jpg (5.5 MB, 3540x1573, 3540:1573, 阿里旺旺图片20190521213426.jpg)

나가토 2

猫叔居


 No.209

File: b23ed971453462e⋯.jpg (1.99 MB, 2799x2207, 2799:2207, 1 (1)-horz.jpg)

아카기 & 카가

卖萌恋
File: 3691a159739f1ab⋯.jpg (62.37 KB, 507x369, 169:123, DGDDB4sUwAA-IQ6.jpg)

 No.100[Reply]

사골

4 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.105

File: 5d3b448a0ae8b2a⋯.jpg (806.25 KB, 1333x1067, 1333:1067, YC0024 尼禄花嫁缩略图.jpg)

네로 클라우디우스

플라토 柏拉图之基


 No.111

File: 7bf801c584b1412⋯.jpg (517.74 KB, 1333x1067, 1333:1067, YC0043 斯卡哈 斯卡蒂 缩略图.jpg)

스카사하 2

플라토 柏拉图之基


 No.147

File: 8340a2f2bf96e07⋯.jpg (544.82 KB, 1134x1814, 567:907, 이리야1.jpg)

File: 4b4c445d81ab762⋯.jpg (547.47 KB, 1134x1814, 567:907, 이리야2.jpg)

File: 9d1527ce6e85438⋯.jpg (346.1 KB, 1134x1814, 567:907, 이리야3.jpg)

이리야

猫叔居


 No.169

File: 2e38c13b29b8764⋯.jpg (658.5 KB, 1333x1067, 1333:1067, YC0057 FGO 紫式部.jpg)

무라사키 시키부

플라토 柏拉图之基


 No.207

File: b50a9dd47bdd7ac⋯.jpg (571.62 KB, 1333x1067, 1333:1067, 阿里旺旺图片20190521213359.jpg)

미유 에델펠트

플라토 柏拉图之基
File: c17a29c8d7ce210⋯.png (226.69 KB, 463x262, 463:262, 대피소123.png)

 No.171[Reply]

유사시에 이용하는 대피소입니다.

11 posts omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.186

16일 ~ 17일중으로 풀릴것같습니다.


 No.188

댓글 이렇게 다는거 맞나?


 No.189

댓글이 이상하게 등록됐네.


 No.190

이거 번역체임? 댓글이 이상해


 No.200

5월17일 오전 11시 다키갤부활!
File: 58dea1e8b8c1322⋯.png (1.12 MB, 1024x768, 4:3, Kb4.png)

 No.93[Reply]

전함소녀R

2 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.96

File: c406f6706056ba9⋯.jpg (442.88 KB, 510x800, 51:80, 핑하이1.jpg)

File: 4d6714292775d58⋯.jpg (436.86 KB, 510x800, 51:80, 핑하이2.jpg)

핑하이

비오는날 엘리스


 No.97

File: 597f7979b3118d0⋯.jpg (279.55 KB, 510x800, 51:80, 닝하이1.jpg)

File: 5b834d583df30e8⋯.jpg (394.12 KB, 510x800, 51:80, 닝하이2.jpg)

닝하이

비오는날 엘리스


 No.98

File: c3c9354a495692a⋯.jpg (824.84 KB, 1020x800, 51:40, 战舰少女R 新宁海 18R.jpg)

File: 504b62b6dfad0c8⋯.jpg (783.44 KB, 1020x800, 51:40, 战舰少女R 新平海 18R.jpg)

핑하이 닝하이

비오는날 엘리스


 No.99

*H오NK*


 No.170

File: 1bef0b66dd7ff21⋯.jpg (657.14 KB, 667x1067, 667:1067, 阿里旺旺图片20190501100735.jpg)

미주리

플라토 柏拉图之基
File: 9b8ce741dcf238a⋯.png (315.46 KB, 369x567, 41:63, UMP-nSFW-1.png)

 No.13[Reply]

움사오

소녀전선 스레드

26 posts and 54 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.121

File: f11094421df1445⋯.jpg (3.32 MB, 3060x1587, 1020:529, 제목 없음-1.jpg)

수오미 2

祈愿之羽


 No.122

File: 8e905076f824c51⋯.jpg (165.05 KB, 521x800, 521:800, 도시락1.jpg)

File: 87e58e84ca919be⋯.jpg (894.01 KB, 2008x800, 251:100, 도시락2-horz.jpg)

DSR-50

도시락

祈愿之羽


 No.132

File: 4d2cba61c676c36⋯.jpg (630.03 KB, 1020x800, 51:40, 少女前线 MG4 18R.jpg)

MG4

망포

비오는날 엘리스


 No.133

File: c933f6d8f39168e⋯.jpg (636.65 KB, 1020x800, 51:40, 少女前线 泳装G41 18R.jpg)

G41 2

댕댕이

비오는날 엘리스


 No.165

File: 834e77891292cbb⋯.jpg (255.59 KB, 498x800, 249:400, 少女前线 花嫁索米 18R.jpg)

File: ca36d40d9bc9897⋯.jpg (263.47 KB, 498x800, 249:400, 少女前线 花嫁索米.jpg)

수오미 웨딩2

비오는날 엘리스
File: 9eed477a4a4126c⋯.png (23.49 KB, 600x337, 600:337, 15ea7c0bc07f5ac3.png)

 No.118[Reply]

아이쟝과 떨이들

 No.119

File: 1555f47c451ef7c⋯.jpg (2.65 MB, 2280x1216, 15:8, 阿里旺旺图片20190409213519.jpg)

아리스 마나

猫叔居
File: 4c2fb1145d4fa4e⋯.gif (982.1 KB, 245x245, 1:1, 81e0d6e45972d95a9867f1c661….gif)

 No.86[Reply]

보컬로이드

3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.90

File: d860e71194d1499⋯.jpg (194.88 KB, 924x720, 77:60, psb (39).jpg)

하츠네 미쿠 2

AcHobby


 No.91

File: 399e1bafcfb9115⋯.jpg (181.77 KB, 924x720, 77:60, psb (38).jpg)

스노우 미쿠

AcHobby


 No.106

File: 67f18011ce1ac58⋯.jpg (1.24 MB, 2666x1067, 2666:1067, YC0054-55 初音 缩略图.jpg)

하츠네 미쿠 3

플라토 柏拉图之基


 No.107

File: 653983dc16c5272⋯.jpg (284.59 KB, 1654x640, 827:320, 하츠네 미쿠b2.jpg)

하츠네 미쿠 4

AcHobby


 No.108

File: 735ada7ff650ef8⋯.jpg (325.27 KB, 1643x640, 1643:640, psb (40).jpg)

하츠네 미쿠 & 메구리네 루카

AcHobby
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] Next | Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / b2 / beast / choroy / doomer / jenny / magali / revel3 ]