[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ausneets / b2 / choroy / cyber / dempart / doomer / fa / vichan ]

/dcfg/ - dcfurrygallery

furry

Catalog   Archive

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


File: 04d48a018c2a176⋯.png (6.72 KB, 595x133, 85:19, Untitled-1.png)

 No.458[Reply]

1.수인 관련 자료를 공유하는 곳 입니다

-모두와 공유하고싶은 다양한 수인 자료를 올려주세요!

-주제와 무관한 자료를 저장하는 곳으로 사용해서는 안 됩니다

2.새 스레드를 작성하기 전 동일한 주제의 스레드가 있는지 확인해주세요

-동일한 스레드가 이미 존재한다면 그곳에 게시물을 올려주세요

3.암수 제한은 없습니다. 그러나 지향점은 있습니다

-8chan 저장소는 여성 수인 지향입니다.

케모쇼타 선의 자료도 허용합니다. 그러나 본인이 지향점에서 벗어나지 않았다 판단되는 선에서 자료를 올려주세요

-본인이 남성적인 수컷 취향에 더 가깝다 생각되시고 그러한 자료를 공유하고 싶으신 분은 점퍼갤러리라는 왕성하고 활발한 커뮤니티가 존재 하는 만큼 점퍼갤 매가 저장소를 이용해 주세요

4.오래된 스레드는 순차적으로 삭제됩니다

-8Chan 서버 이용에 제약이 있기 때문에 필요한 자료는 미리 저장해주세요!

Post last edited at


File: 21a83421d977d3d⋯.png (161.79 KB, 717x1280, 717:1280, 1555803011.kataou_15558023….png)

 No.2228[Reply]

레후File: 25a90b026771ef4⋯.jpg (302.15 KB, 1898x2048, 949:1024, 5aab6d678d7a35d7d8a8140a7f….jpg)

 No.2226[Reply]

라티아스

 No.2227

File: f0b4d91d98ad854⋯.jpg (378.1 KB, 1000x1000, 1:1, illust_73454498_20190302_0….jpg)

라티아스 사랑해
File: 239d225c403e535⋯.jpg (489.1 KB, 1200x821, 1200:821, 1ee780f8c75b03ef989920a97d….jpg)

File: df995ff88159dce⋯.png (1.39 MB, 1280x1018, 640:509, 6c700f412071bcc2c2c8a6a13b….png)

File: 27d86e9e9853b65⋯.jpg (222.81 KB, 793x1280, 793:1280, 9185de76cebb60fb1a21543c2e….jpg)

File: e23cdd69aae624d⋯.jpg (183.1 KB, 1500x1493, 1500:1493, a1669337431b41f77f1a9006c1….jpg)

File: 12ff4f9ac5db28c⋯.jpg (686.78 KB, 863x1200, 863:1200, 52aee468ee3c78e1b91a6aa288….jpg)

 No.2216[Reply]

야짤은 여기다 댓글로 올려주세요

스레드 추가 하지말것

 No.2225

아무도 안쓰죠
File: 7a174e2d77229b5⋯.jpeg (82.14 KB, 850x1100, 17:22, C85B2E10-E580-496E-95ED-3….jpeg)

File: 49ad58cd8a9efbb⋯.jpeg (329.38 KB, 1275x1650, 17:22, 36F356AF-2679-4F48-8F17-D….jpeg)

File: df80a22b7c762d8⋯.png (460.33 KB, 590x850, 59:85, 238A1D7E-2B4D-46B0-88C4-3F….png)

File: bbb7fb8775a369d⋯.png (238.32 KB, 590x850, 59:85, 3575ECB3-B227-499F-A56E-D4….png)

File: 99e6108202e60a7⋯.jpeg (78.22 KB, 414x566, 207:283, E12B76F1-9ABE-41C3-A4DA-A….jpeg)

 No.1799[Reply]

많이 그려주세요 ㅎㅎ

30 posts and 66 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2168

File: 8d64f8905436fd0⋯.jpeg (117.41 KB, 720x1278, 40:71, 0D79FDB0-7DE1-47AF-9E4D-8….jpeg)


 No.2170

File: 7d89f6885fe7cde⋯.jpeg (78 KB, 850x637, 850:637, 98722C9F-FC45-4604-BDE5-E….jpeg)


 No.2172

File: 46ce07893a7f8f1⋯.png (333.22 KB, 850x850, 1:1, BDA52849-5157-481D-94D0-DE….png)

File: 24e199e4e5e4f2f⋯.png (208.94 KB, 299x385, 299:385, C25AAA76-D023-41D0-BD43-15….png)

File: 986f9227a32911b⋯.png (202.16 KB, 800x800, 1:1, 8D52EE3A-4A9D-446D-B105-F8….png)


 No.2175

File: 5e8948a4301c763⋯.png (131.66 KB, 796x556, 199:139, 7A30BA27-3E68-4FB9-9C2E-65….png)

File: 4ca48f79b8d3204⋯.png (983.3 KB, 850x850, 1:1, 03DECEB8-BC3D-4AA4-AD61-F9….png)

File: 8863d03b5b9bf73⋯.png (876.59 KB, 850x850, 1:1, E5D7E454-442C-4F39-8806-4F….png)

File: 6f0ed44841ea479⋯.png (482.04 KB, 602x850, 301:425, 671578EF-9A2C-443E-A53F-95….png)

File: 6a7c91a70320d49⋯.png (3.35 MB, 849x7197, 283:2399, FD28A0E4-F5EF-469C-956E-48….png)


 No.2224

File: bc057aca63efbc1⋯.jpeg (120.73 KB, 1200x1000, 6:5, 67C88118-0BB8-4057-A456-5….jpeg)
File: c981c6c288b3f78⋯.png (593.65 KB, 1000x680, 25:17, 1.nude.png)

File: 4d164fe969f48ec⋯.png (595.61 KB, 1000x680, 25:17, 2.gogo.png)

File: 633e825071b97e9⋯.png (596.07 KB, 1000x680, 25:17, 3.done.png)

 No.2220[Reply]

좆밥새끼의 좆밥야짤

이캐 올리믄 대나?

 No.2221

File: 9294faeb769c660⋯.png (642.97 KB, 1000x1000, 1:1, 1.man_common.png)

이것도


 No.2222

File: 79db50c781356e4⋯.png (623.24 KB, 1000x1000, 1:1, 2.without.png)

이것도


 No.2223

File: bdd8d87a6eebcb7⋯.png (947.7 KB, 800x1200, 2:3, 1..png)

그리고 이게 아까 그린거

야짤 짬밥이 너무 낮음
File: d6c92ba25f51e6d⋯.jpg (439.03 KB, 2048x1897, 2048:1897, DnRMDM4XcAEsC-Q.jpg)

File: 9ea11eddc0862b7⋯.png (772.98 KB, 1400x1500, 14:15, be3786b6f2442ad410fa02c4b1….png)

 No.2217[Reply]

레시쟝 그리고 후타

 No.2218

감사합니다…


 No.2219

File: 7064aedf2f259dd⋯.jpg (372.63 KB, 1125x1587, 375:529, D0Tm-3FU8AEeZau.jpg)

여울
File: 30579ee0ef0c1c4⋯.png (285.76 KB, 1100x600, 11:6, 1348528011.fdokkaku_507_np.png)

 No.2213[Reply]

촉수조아

 No.2214

File: 88d1523cef722ac⋯.png (749.17 KB, 900x900, 1:1, 1a0e72c64751671a583552d2a1….png)

왜 표시가 안돼지


 No.2215

File: 93561cd87554c49⋯.jpg (607.44 KB, 2160x2880, 3:4, 1555402462.jpg)
File: 8a4b217764530b8⋯.jpg (98.05 KB, 620x465, 4:3, U_YIow2eOSqFD1L-5sqtHzkdGF….jpg)

File: f64664e8783675c⋯.jpg (85.71 KB, 620x465, 4:3, Z0b3efjGUjpy3MNs_XQ_y0YFF3….jpg)

File: 56d7fa5d4a618d6⋯.jpg (90.57 KB, 620x620, 1:1, llHI4fmpXK9RZhb6yOnf3pBrLG….jpg)

File: 23de539bf449a53⋯.jpg (115.49 KB, 620x465, 4:3, l1zwpLr5jt-GrMfawbdUitN53Q….jpg)

 No.1652[Reply]

수위가 적당한 걸로만

 No.1653

File: 5837a563b4be9ac⋯.jpg (64 KB, 620x620, 1:1, ISN3-R7Smkb-N2Ezy6GG2_NhxO….jpg)

File: 875b342fa52dc7a⋯.jpg (143.14 KB, 620x465, 4:3, gxX--K7it5d_GRXiG7FyOjj5wa….jpg)

File: 56450d939ed9e1f⋯.jpg (164 KB, 620x930, 2:3, 1526738184.jpg)

File: b5e5bea43a71de7⋯.jpg (170.87 KB, 800x1200, 2:3, 5386431754368304895.jpg)


 No.1654

File: 11560111abd8759⋯.jpg (73.37 KB, 620x620, 1:1, a3kPUrWyzRu-wDauOtubBGlFsT….jpg)

File: 1e2e4abcd86de53⋯.jpg (82.84 KB, 620x620, 1:1, O8i5yBS03Maw2x6ib-JUHtulUl….jpg)

File: 06a21bbcc2bac8c⋯.jpg (79.65 KB, 620x620, 1:1, kizIRUyrNQY0HHxMJzKaSpSquA….jpg)


 No.1737

File: 193f31be62c736a⋯.jpg (84.21 KB, 620x620, 1:1, 6TahIa1YpUf5pdUwqTbzjKdHyv….jpg)


 No.2211

File: 5f0606254bdf7cf⋯.jpg (1.56 MB, 2839x3873, 2839:3873, req011.jpg)

File: ef521d34f9bbdac⋯.jpg (2.02 MB, 2839x3873, 2839:3873, req014.jpg)

File: 02a6e486ed61c64⋯.jpg (1.81 MB, 2839x3873, 2839:3873, req007.jpg)


 No.2212

File: 727952e52a82371⋯.jpg (2.13 MB, 2839x3873, 2839:3873, req006.jpg)

File: b6f5689b3bdc5ed⋯.jpg (1.45 MB, 2839x3873, 2839:3873, req010.jpg)
File: 519e0c184ad475c⋯.jpg (27.06 KB, 336x304, 21:19, nm,nm,.JPG)

 No.2210[Reply]

짤린 나의 첫 야짤File: 8a12137671a3937⋯.png (1.45 MB, 1200x1600, 3:4, 코믹66338.png)

File: 64f180da5dd2232⋯.png (1.5 MB, 1200x1600, 3:4, 코믹663311.png)

File: 51a09c998e744f3⋯.png (1.51 MB, 1200x1600, 3:4, 코믹663312.png)

File: 4126d3e5f51d036⋯.png (1.49 MB, 1200x1600, 3:4, 코믹663314.png)

File: 298bfec64b874c4⋯.png (1.5 MB, 1200x1600, 3:4, 코믹663317.png)

 No.2209[Reply]

asdFile: 91d453c9b54e560⋯.png (1.01 MB, 1800x2300, 18:23, 일러스트2.png)

 No.2208[Reply]

sadsadsadsadsadsadsadsadsadsaFile: f472c1ce8736458⋯.jpg (332.06 KB, 850x1100, 17:22, 5d93855e429926d1d787282571….jpg)

File: 8506608b5219381⋯.png (1.77 MB, 1689x1051, 1689:1051, 597f2a0745e35d7007c897acc9….png)

File: f529159d68a750a⋯.png (593.39 KB, 912x704, 57:44, 2f9c40c8bc2a0179fc95b8c681….png)

File: 3e9848d2a2306a5⋯.png (772.03 KB, 757x912, 757:912, f3d5a6d79febb4dd06d27ccee0….png)

 No.2207[Reply]

섹수웅File: 6e643860abf73e5⋯.jpg (115.73 KB, 900x900, 1:1, 갱뱅.jpg)

 No.2206[Reply]

VR챗 자캐짤File: c7993dd02fb5bcd⋯.png (1.46 MB, 1125x1500, 3:4, 2f6a37b18e2d4b1406abb88c49….png)

 No.2205[Reply]

AncesraDelete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ausneets / b2 / choroy / cyber / dempart / doomer / fa / vichan ]