[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / choroy / dempart / freeb / lounge / orthodox / vg / vichan ]

/dcfg/ - dcfurrygallery

furry

Catalog   Archive

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


File: 04d48a018c2a176⋯.png (6.72 KB, 595x133, 85:19, Untitled-1.png)

 No.458[Reply]

1.수인 관련 자료를 공유하는 곳 입니다

-모두와 공유하고싶은 다양한 수인 자료를 올려주세요!

-주제와 무관한 자료를 저장하는 곳으로 사용해서는 안 됩니다

2.새 스레드를 작성하기 전 동일한 주제의 스레드가 있는지 확인해주세요

-동일한 스레드가 이미 존재한다면 그곳에 게시물을 올려주세요

3.암수 제한은 없습니다. 그러나 지향점은 있습니다

-8chan 저장소는 여성 수인 지향입니다.

케모쇼타 선의 자료도 허용합니다. 그러나 본인이 지향점에서 벗어나지 않았다 판단되는 선에서 자료를 올려주세요

-본인이 남성적인 수컷 취향에 더 가깝다 생각되시고 그러한 자료를 공유하고 싶으신 분은 점퍼갤러리라는 왕성하고 활발한 커뮤니티가 존재 하는 만큼 점퍼갤 매가 저장소를 이용해 주세요

4.오래된 스레드는 순차적으로 삭제됩니다

-8Chan 서버 이용에 제약이 있기 때문에 필요한 자료는 미리 저장해주세요!

Post last edited at


File: af80e102ee2dad1⋯.png (526.87 KB, 1217x1940, 1217:1940, F2B2F59E-B2B0-4027-990B-EA….png)

File: 059e95459035d1f⋯.png (649.01 KB, 1447x2039, 1447:2039, BB35DCDB-036C-43D3-87C8-01….png)

File: 880c130cf845e7b⋯.png (693.15 KB, 1447x2039, 1447:2039, 3B502BDD-2FAC-4FF0-9A41-0F….png)

File: fdc9a24f743c56d⋯.png (974.16 KB, 1447x2039, 1447:2039, 66EF9A52-723B-4076-9007-1F….png)

 No.2342[Reply]

Wa

 No.2344

File: e7cf18a1d8f2c15⋯.png (589.44 KB, 1300x2200, 13:22, 52581121-BA58-4F26-A396-B7….png)

File: 18d5cf00dc075ad⋯.png (651.72 KB, 1300x2200, 13:22, A05091F5-A493-455C-8B53-FC….png)


 No.2346

File: d3a2de21957788e⋯.png (738.23 KB, 1300x2200, 13:22, 74A707EF-92B5-4FE2-99FF-C5….png)
File: b9aec212b936a95⋯.png (462.63 KB, 749x585, 749:585, dhshshsgd.PNG)

 No.2345[Reply]

보빔좋아File: d749463d2a97113⋯.gif (264.54 KB, 800x450, 16:9, GB-3.gif)

File: 82d7be8a8ab1fad⋯.gif (233.47 KB, 800x450, 16:9, GB-2.gif)

File: cc6695f8009ce5f⋯.gif (682.42 KB, 700x922, 350:461, 412-Evelyn.gif)

File: c2c4271575d07ea⋯.gif (687.5 KB, 850x700, 17:14, 8f98ec4bb0b312b3cb423b41ea….gif)

 No.2318[Reply]

이블린 조아용

 No.2343

File: 922212869ce8cd9⋯.gif (6.44 MB, 800x1059, 800:1059, 17-Evelyn-tail-1.gif)
File: 75d73bdd9f641b9⋯.jpg (1.35 MB, 2132x1456, 41:28, Pixlr_20190707214742914.jpg)

 No.2331[Reply]

원작자에게 죄송한 마음으로 내가 대신 올림

 No.2341

File: 8c0963ef967821c⋯.jpg (5.85 MB, 2730x3361, 2730:3361, furry-20190721-023455-000.jpg)

새벽에 짤린 근친 짤

오빠하고 엄마랑 하다가 여동생한테 걸림
File: 72e5e71f9c7d77e⋯.png (678.98 KB, 1642x2087, 1642:2087, 8e.png)

File: fc8cbad165920de⋯.png (1.27 MB, 1913x2099, 1913:2099, 8f.png)

File: d22d4fbd96c8b59⋯.png (225.04 KB, 1068x1892, 267:473, 8h1.png)

File: 1799ac6bce72f4d⋯.png (243.2 KB, 1068x1892, 267:473, 8h2.png)

File: 41113cd8f27bdff⋯.png (294.11 KB, 1317x1979, 1317:1979, 8h3.png)

 No.2339[Reply]

ㅇㅇ

 No.2340

File: a37224d631e8eac⋯.png (367.65 KB, 1395x1907, 1395:1907, 8p.png)

File: 009b79ca3679a13⋯.png (177.82 KB, 1069x930, 1069:930, 8q.png)
File: 61c630bbd38c0e6⋯.jpg (739.96 KB, 1920x1200, 8:5, 고고학(누드).jpg)

 No.2338[Reply]

fddfdfdFile: f529d576fd4e01b⋯.png (34.67 KB, 831x843, 277:281, 고양이 마비.png)

File: bf2e9d36cb4e080⋯.png (23.97 KB, 761x708, 761:708, 고양이 마비 1.png)

 No.2337[Reply]

발정교배프레스File: b59361da535cf53⋯.png (47.05 KB, 852x1026, 142:171, 토끼 폰 1.png)

File: 52404bbaa5d0aae⋯.png (34.16 KB, 737x842, 737:842, 토끼 치마.png)

File: 1f7929ea6cf9f6c⋯.png (37.16 KB, 911x732, 911:732, 토끼 뻗.png)

 No.2336[Reply]

토끼누나File: 0979eea8a15fee7⋯.png (29.83 KB, 877x771, 877:771, 고양이 용돈1.png)

 No.2335[Reply]File: 571abcce3059e4e⋯.png (42.57 KB, 877x771, 877:771, 고양이 용돈.png)

 No.2334[Reply]

ddFile: 0db664ae9400743⋯.png (97.3 KB, 700x1000, 7:10, 1562796317911.png)

File: b3ab364daed253e⋯.png (63.6 KB, 700x1000, 7:10, 1562796348563.png)

File: 503855018a39501⋯.png (104.46 KB, 700x1000, 7:10, 1562796380106.png)

File: c0bb24f2d20e96a⋯.png (72.35 KB, 700x1000, 7:10, 1562796411439.png)

File: 775fac42c270dfe⋯.png (127.61 KB, 700x1000, 7:10, 1562796443172.png)

 No.2332[Reply]

엄마와아들

 No.2333

File: f736a7362808df7⋯.png (115.64 KB, 700x1000, 7:10, 6.png)

File: b9377b4c42fc5fa⋯.png (116.52 KB, 700x1000, 7:10, 7.png)

File: f869c24b14664e4⋯.png (134.26 KB, 700x1000, 7:10, 8.png)

File: 0ff2e78122304b8⋯.png (119.39 KB, 700x1000, 7:10, 9.png)

File: a2f63e195fbbe8b⋯.png (108.31 KB, 700x1000, 7:10, 10.png)
File: 8a60314683d382b⋯.jpg (584.31 KB, 1537x2048, 1537:2048, 1562297328375.jpg)

File: 1d4b22860ab0e8d⋯.jpg (122.71 KB, 600x800, 3:4, 8db88b8bc1c6c657787424af38….jpg)

 No.2330[Reply]File: 0c2adc8e0ac328c⋯.webm (2.7 MB, 600x600, 1:1, https___rule34hentai.net_….webm)

 No.2329[Reply]File: 37b65af88e29189⋯.jpg (90.4 KB, 683x1440, 683:1440, IMG_20190627_160142.jpg)

 No.2328[Reply]Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / choroy / dempart / freeb / lounge / orthodox / vg / vichan ]