[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / eris / fur / leftpol / mde / tingles / vg ]

/dcfg/ - dcfurrygallery

furry

Catalog   Archive

Winner of the 62rd Attention-Hungry Games
/eris/ - Wherein Is Explained Absolutely Everything Worth Knowing About Absolutely Anything.

November 2018 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


File: 04d48a018c2a176⋯.png (6.72 KB, 595x133, 85:19, Untitled-1.png)

 No.458[Reply]

1.수인 관련 자료를 공유하는 곳 입니다

-모두와 공유하고싶은 다양한 수인 자료를 올려주세요!

-주제와 무관한 자료를 저장하는 곳으로 사용해서는 안 됩니다

2.새 스레드를 작성하기 전 동일한 주제의 스레드가 있는지 확인해주세요

-동일한 스레드가 이미 존재한다면 그곳에 게시물을 올려주세요

3.암수 제한은 없습니다. 그러나 지향점은 있습니다

-8chan 저장소는 여성 수인 지향입니다.

케모쇼타 선의 자료도 허용합니다. 그러나 본인이 지향점에서 벗어나지 않았다 판단되는 선에서 자료를 올려주세요

-본인이 남성적인 수컷 취향에 더 가깝다 생각되시고 그러한 자료를 공유하고 싶으신 분은 점퍼갤러리라는 왕성하고 활발한 커뮤니티가 존재 하는 만큼 점퍼갤 매가 저장소를 이용해 주세요

4.오래된 스레드는 순차적으로 삭제됩니다

-8Chan 서버 이용에 제약이 있기 때문에 필요한 자료는 미리 저장해주세요!

Post last edited at


File: 7a174e2d77229b5⋯.jpeg (82.14 KB, 850x1100, 17:22, C85B2E10-E580-496E-95ED-3….jpeg)

File: 49ad58cd8a9efbb⋯.jpeg (329.38 KB, 1275x1650, 17:22, 36F356AF-2679-4F48-8F17-D….jpeg)

File: df80a22b7c762d8⋯.png (460.33 KB, 590x850, 59:85, 238A1D7E-2B4D-46B0-88C4-3F….png)

File: bbb7fb8775a369d⋯.png (238.32 KB, 590x850, 59:85, 3575ECB3-B227-499F-A56E-D4….png)

File: 99e6108202e60a7⋯.jpeg (78.22 KB, 414x566, 207:283, E12B76F1-9ABE-41C3-A4DA-A….jpeg)

 No.1799[Reply]

많이 그려주세요 ㅎㅎ

12 posts and 25 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2005

File: 239149a7a16ef67⋯.png (1.89 MB, 2893x4092, 263:372, ADE05A63-9AE0-421E-8BE2-8A….png)


 No.2011

File: 02d2ecf9bc7082b⋯.png (196.53 KB, 700x1400, 1:2, 524BC4AC-C06E-42FA-8F2B-18….png)


 No.2012

File: de0868be232d6bc⋯.png (178.11 KB, 680x850, 4:5, 1FE5EA89-1926-42ED-8328-5D….png)


 No.2023

File: a4005b7a9c6c4e6⋯.jpeg (275.92 KB, 2048x2048, 1:1, 62202531-E061-44B1-90D6-4….jpeg)

햐 이게 몇달만인지


 No.2024

File: 1ec92a47ef4bfe3⋯.jpeg (213.46 KB, 2048x2048, 1:1, 0F9DED1F-EB22-471E-8445-8….jpeg)

File: 9a8beb1de3e2cf8⋯.jpeg (207.8 KB, 2048x2048, 1:1, 46407146-DAC9-492B-B11A-2….jpeg)
File: 60dd6af8d67d8c0⋯.jpg (419.5 KB, 1140x1600, 57:80, 001.jpg)

File: c238d4d40909b8e⋯.jpg (323.46 KB, 1123x1600, 1123:1600, 002.jpg)

File: a4aa6e61cd88d0d⋯.jpg (389.56 KB, 1123x1600, 1123:1600, 003.jpg)

File: ea4301454784541⋯.jpg (792.24 KB, 1123x1600, 1123:1600, 004.jpg)

File: c290b455c50ef29⋯.jpg (918.92 KB, 1123x1600, 1123:1600, 005.jpg)

 No.2020[Reply]

그림체 취저인거만 역식질해봤어

최대한 원문(일어판)내용대로 번역했는데, 도저히 (내 수준에서) 번역 안되는 부분은 영번역 버전을 썼음.

 No.2021

File: ac1706b98acd6db⋯.jpg (784.51 KB, 1123x1600, 1123:1600, 006.jpg)

File: da9a87390175cb9⋯.jpg (672.01 KB, 1123x1600, 1123:1600, 007.jpg)

File: f0ba2c6b92c5f9f⋯.jpg (770.92 KB, 1123x1600, 1123:1600, 008.jpg)

File: 0ef0577f0280720⋯.jpg (878.62 KB, 1123x1600, 1123:1600, 009.jpg)

File: 3f28bb69d462505⋯.jpg (724.75 KB, 1123x1600, 1123:1600, 010.jpg)


 No.2022

File: 8df90309de7dc55⋯.jpg (899.11 KB, 1123x1600, 1123:1600, 011.jpg)

File: 5f6c91b4555c810⋯.jpg (909.28 KB, 1123x1600, 1123:1600, 012.jpg)

File: 3eda473b1231751⋯.jpg (817.24 KB, 1123x1600, 1123:1600, 013.jpg)

File: ebb9024570c3a1c⋯.jpg (787.44 KB, 1123x1600, 1123:1600, 014.jpg)

File: e552a72f9c111c9⋯.jpg (801.95 KB, 1123x1600, 1123:1600, 015.jpg)
File: c30929ac42e4de8⋯.png (174.38 KB, 623x608, 623:608, 얏짤.png)

File: f5fac1c50f1b6cb⋯.png (166.16 KB, 595x739, 595:739, 처음.png)

File: 4980fb14d8eaa71⋯.png (202.1 KB, 884x845, 68:65, 그려.png)

File: ab72f3805356ec1⋯.png (204.98 KB, 711x814, 711:814, 봄.png)

File: c507fdcff13c03c⋯.png (125.51 KB, 569x671, 569:671, 애응.png)

 No.2016[Reply]

얒ㅈ짤 처음 그려봐요

 No.2017

조아요
File: 8dc8b4d6b4d0ddd⋯.mp4 (7.79 MB, 840x700, 6:5, 201708_Sound.mp4)

 No.1758[Reply]

좋은건 같이 보랬다

3 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1779

File: 12719a46b3adbd5⋯.mp4 (7.06 MB, 800x640, 5:4, 201805_Full_Sound.mp4)


 No.1780

File: 3f8a719144be6e7⋯.mp4 (7.98 MB, 800x800, 1:1, 201802_Full.mp4)


 No.2001

File: f481c5913f98a47⋯.mp4 (1.64 MB, 600x450, 4:3, ihndqh.mp4)

do you have the full of this ?


 No.2003

File: 2eaa1063414dfa5⋯.mp4 (6.22 MB, 800x600, 4:3, 201810_Sound.mp4)


 No.2015

File: 2b83cfd167ea053⋯.mp4 (1.67 MB, 600x600, 1:1, tbfkmg.mp4)

File: 6acfe87ce919e7b⋯.mp4 (2.5 MB, 600x600, 1:1, xmyutg.mp4)

File: 2b83cfd167ea053⋯.mp4 (1.67 MB, 600x600, 1:1, b0llyl.mp4)

you have the fulls ?
File: 646c5608f839864⋯.png (771.41 KB, 600x925, 24:37, MCNPBBK1.png)

File: f818e6ea9769b8a⋯.png (690.31 KB, 650x975, 2:3, MCNPBBK2.png)

File: e043fca98e7db6d⋯.png (722.57 KB, 650x975, 2:3, MCNPBBK3.png)

File: 0bfa0e12a36a24c⋯.png (718.85 KB, 650x975, 2:3, MCNPBBK4.png)

File: c637b120bf8cf3f⋯.png (803.93 KB, 650x975, 2:3, MCNPBBK5.png)

 No.2014[Reply]

미우의 피치와 크림 시리즈

전편인 미드나잇 밀크쉐이크도 봐!File: 8c18486de607bd6⋯.png (2 MB, 1160x1600, 29:40, 1543313470424.png)

 No.2013[Reply]

파티마야짤 희귀템File: ce475455a5698be⋯.png (133.81 KB, 1366x1098, 683:549, 클레어6.png)

 No.1788[Reply]

테스트

3 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1793

File: 328031eabd100df⋯.png (62.5 KB, 869x1221, 79:111, 에드가1.png)

File: 43a534ae5242a0a⋯.png (47.87 KB, 692x758, 346:379, 에드가2.png)

File: 66c45145d3961f6⋯.png (45.1 KB, 1338x1064, 669:532, 에드가3.png)

File: 0b74679ff038b16⋯.png (88.63 KB, 1179x1374, 393:458, 에드가4.png)

File: 23a390432363130⋯.png (76.62 KB, 1128x928, 141:116, 에드가5.png)


 No.1794

File: 850fe0df9bd9980⋯.png (80.22 KB, 1152x1399, 1152:1399, 에드가6.png)

File: 3ee2f68fc8a3ae7⋯.png (64.23 KB, 1088x1188, 272:297, 에드가7.png)

File: 737e48ff4ebb616⋯.png (47.56 KB, 1242x1185, 414:395, 에드가8.png)

File: bf59354b7ca8574⋯.png (57.52 KB, 938x950, 469:475, 에드가9.png)

File: dd2f59511a54aa5⋯.png (80.93 KB, 887x1510, 887:1510, 에드가10.png)


 No.1843

File: 27b19a57f8b7c66⋯.png (103.81 KB, 1100x1450, 22:29, 클레어7.png)

File: de562e408893435⋯.png (187 KB, 1486x1723, 1486:1723, 클레어8.png)


 No.1860

File: 2cae01af8f668ce⋯.png (177.8 KB, 1324x1684, 331:421, 클레어9.png)


 No.2010

File: 5a867fdb88d0a9c⋯.png (180.88 KB, 1158x1396, 579:698, 클레어11.png)

File: add6633df99b057⋯.png (376.83 KB, 1609x1510, 1609:1510, 클레어12.png)

File: 6ee587c119e4e3a⋯.png (167.12 KB, 1520x1436, 380:359, 클레어13.png)

File: abfed60231882ee⋯.png (316.59 KB, 1744x1134, 872:567, 클레어14.png)

File: dde87496ba5ff0b⋯.png (305.13 KB, 1378x1306, 689:653, 클레어15.png)
File: 3c479a34a0d647b⋯.jpg (211.93 KB, 789x1000, 789:1000, 후타.jpg)

 No.2009[Reply]

후타시엘이~File: 41d81061800cce7⋯.jpg (85.15 KB, 802x1199, 802:1199, DszuhnWU4AEoav4.jpg)

 No.2008[Reply]

KrystalFile: ff5743392406bfb⋯.jpg (542.54 KB, 900x1200, 3:4, 1.jpg)

File: 2b9e90808faca16⋯.jpg (60.04 KB, 400x400, 1:1, 2.jpg)

File: 106d68314246729⋯.jpg (139.03 KB, 1000x800, 5:4, 3.jpg)

File: f23bb7d7a883477⋯.jpg (141.62 KB, 1024x768, 4:3, 4-1.jpg)

File: cd83d7da694fc41⋯.jpg (139.89 KB, 1024x768, 4:3, 4-2.jpg)

 No.2006[Reply]

별주부전

 No.2007

File: 37f03ad5579b791⋯.jpg (196.04 KB, 1000x800, 5:4, 5.jpg)

File: dafddb85b8e3a51⋯.jpg (156.39 KB, 1024x768, 4:3, 6-1.jpg)

File: d723365d121064d⋯.jpg (259.58 KB, 1024x768, 4:3, 6-2.jpg)

File: e3ca349cde384c6⋯.jpg (142.6 KB, 1024x768, 4:3, 7-1.jpg)

File: 0f44d268de9e661⋯.jpg (188.69 KB, 1024x768, 4:3, 7-2.jpg)
File: d9fd8f57ed20705⋯.jpg (1.06 MB, 1500x2158, 750:1079, 수지(누드).jpg)

File: 87f32443547f51e⋯.jpg (1.1 MB, 1500x2158, 750:1079, 수지(누드)검열2.jpg)

File: 4aaf5a7dd81431e⋯.jpg (1.21 MB, 1500x2158, 750:1079, 수지옷.jpg)

 No.2004[Reply]

델타룬 수지File: cfc0d233ef61979⋯.jpg (1.95 MB, 2700x2000, 27:20, group play.jpg)

 No.2002[Reply]

.File: ea9698b45fc7ccc⋯.png (2.54 MB, 2000x3000, 2:3, 1541954312077.png)

File: 6a21807b443ee10⋯.png (2.38 MB, 2000x3000, 2:3, 1541954310300.png)

 No.2000[Reply]

주토피아 설표갱뱅파트 2File: bde497bf890cc13⋯.gif (4.78 MB, 2440x1040, 61:26, 400079_20180319223413_0.gif)

 No.1997[Reply]

움짤

 No.1998

File: d218fcc099a445c⋯.gif (2.33 MB, 2440x1040, 61:26, 400079_20180314185047_0.gif)

File: bde497bf890cc13⋯.gif (4.78 MB, 2440x1040, 61:26, 400079_20180319223413_0.gif)


 No.1999

File: 7c6c47ce5a4cac2⋯.gif (9.41 MB, 480x360, 4:3, 23099_20181019001913_0.gif)

File: f0e8cc725af8738⋯.gif (593.21 KB, 377x386, 377:386, 39383_20141227002456_0.gif)
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / eris / fur / leftpol / mde / tingles / vg ]