[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / dempart / doomer / komica / mde / tingles / xivlg ]

/dcfg/ - dcfurrygallery

furry

Catalog   Archive

Winner of the 68rd Attention-Hungry Games
/d/ - Home of Headswap and Detachable Girl Threads

January 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


File: 04d48a018c2a176⋯.png (6.72 KB, 595x133, 85:19, Untitled-1.png)

 No.458[Reply]

1.수인 관련 자료를 공유하는 곳 입니다

-모두와 공유하고싶은 다양한 수인 자료를 올려주세요!

-주제와 무관한 자료를 저장하는 곳으로 사용해서는 안 됩니다

2.새 스레드를 작성하기 전 동일한 주제의 스레드가 있는지 확인해주세요

-동일한 스레드가 이미 존재한다면 그곳에 게시물을 올려주세요

3.암수 제한은 없습니다. 그러나 지향점은 있습니다

-8chan 저장소는 여성 수인 지향입니다.

케모쇼타 선의 자료도 허용합니다. 그러나 본인이 지향점에서 벗어나지 않았다 판단되는 선에서 자료를 올려주세요

-본인이 남성적인 수컷 취향에 더 가깝다 생각되시고 그러한 자료를 공유하고 싶으신 분은 점퍼갤러리라는 왕성하고 활발한 커뮤니티가 존재 하는 만큼 점퍼갤 매가 저장소를 이용해 주세요

4.오래된 스레드는 순차적으로 삭제됩니다

-8Chan 서버 이용에 제약이 있기 때문에 필요한 자료는 미리 저장해주세요!

Post last edited at


File: 7a174e2d77229b5⋯.jpeg (82.14 KB, 850x1100, 17:22, C85B2E10-E580-496E-95ED-3….jpeg)

File: 49ad58cd8a9efbb⋯.jpeg (329.38 KB, 1275x1650, 17:22, 36F356AF-2679-4F48-8F17-D….jpeg)

File: df80a22b7c762d8⋯.png (460.33 KB, 590x850, 59:85, 238A1D7E-2B4D-46B0-88C4-3F….png)

File: bbb7fb8775a369d⋯.png (238.32 KB, 590x850, 59:85, 3575ECB3-B227-499F-A56E-D4….png)

File: 99e6108202e60a7⋯.jpeg (78.22 KB, 414x566, 207:283, E12B76F1-9ABE-41C3-A4DA-A….jpeg)

 No.1799[Reply]

많이 그려주세요 ㅎㅎ

18 posts and 36 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2044

File: 95c84eded6c4aee⋯.jpeg (674.03 KB, 2621x3716, 2621:3716, 2F6758D3-661E-4EFD-BE8C-8….jpeg)

File: 89738cffc3dddc4⋯.jpeg (852.05 KB, 2621x3716, 2621:3716, 5C329DB1-2E5C-43D2-9DEA-F….jpeg)


 No.2072

조선족


 No.2075

File: 380fe52399ec5a7⋯.png (471.84 KB, 800x1080, 20:27, 5328644C-261C-4489-86EB-15….png)

File: 326e464edb5718e⋯.png (633.86 KB, 850x1063, 850:1063, C953FE28-6826-45FA-BDAA-6B….png)


 No.2098

File: 41eeb5fd4711d4e⋯.jpeg (46.06 KB, 640x960, 2:3, 08E6A414-6A3E-42B1-AFED-6….jpeg)

File: 8e95fd026b8f5d9⋯.png (295.14 KB, 700x870, 70:87, FFD6DE5E-5554-4490-AD88-A3….png)

File: 44c71494aeeca3f⋯.jpeg (70.73 KB, 652x809, 652:809, 7CCADA50-7A8E-4525-84ED-C….jpeg)

줄루!


 No.2106

File: 8b1c1550a47ad95⋯.jpeg (90.04 KB, 850x876, 425:438, 2676FA82-84EC-45B4-BF0B-8….jpeg)

File: 18630db6794648d⋯.png (347.71 KB, 900x700, 9:7, 8036FB96-61CB-46CC-B58A-C2….png)

File: dc5ffb53d083de4⋯.jpeg (39.04 KB, 501x850, 501:850, 95FB15E3-054F-4A81-A591-5….jpeg)

File: 0d036aa01576781⋯.png (229.05 KB, 850x850, 1:1, 1AD500EB-6A66-4FAE-BF78-34….png)

File: 0c4f9daf3f162b4⋯.png (471.54 KB, 850x1202, 425:601, 09B800E7-8A32-40C5-8A7F-D8….png)
File: 1fbc91b2baf4584⋯.png (1.19 MB, 1000x2000, 1:2, 1550566129214.png)

 No.2105[Reply]

comicFile: 8eef6a39bf17494⋯.png (1.66 MB, 2602x2852, 1301:1426, ag001.png)

 No.2103[Reply]

이떼꾸베File: e3831cfb473e260⋯.gif (4.91 MB, 605x964, 605:964, 1549307307.gif)

 No.2102[Reply]

여울이 Bo GFile: 79b3ba656ddae51⋯.png (207.31 KB, 1680x1408, 105:88, kilinah-6.png)

 No.2101[Reply]

하나 빼먹었다File: 1d58cd9e4406890⋯.png (707.37 KB, 1280x1527, 1280:1527, kilinah-1.png)

File: 720996b276c60b8⋯.png (834.41 KB, 1280x1527, 1280:1527, kilinah-2.png)

File: 4bc96062fbb1780⋯.png (179.62 KB, 1419x1678, 1419:1678, kilinah-3.png)

File: 6db45b4961baf6e⋯.png (181.82 KB, 1419x1678, 1419:1678, kilinah-4.png)

File: 924f7a6f44a815f⋯.png (181.2 KB, 1681x1409, 1681:1409, kilinah-5.png)

 No.2100[Reply]

.File: 8dc8b4d6b4d0ddd⋯.mp4 (7.79 MB, 840x700, 6:5, 201708_Sound.mp4)

 No.1758[Reply]

좋은건 같이 보랬다

5 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2001

File: f481c5913f98a47⋯.mp4 (1.64 MB, 600x450, 4:3, ihndqh.mp4)

do you have the full of this ?


 No.2003

File: 2eaa1063414dfa5⋯.mp4 (6.22 MB, 800x600, 4:3, 201810_Sound.mp4)


 No.2015

File: 2b83cfd167ea053⋯.mp4 (1.67 MB, 600x600, 1:1, tbfkmg.mp4)

File: 6acfe87ce919e7b⋯.mp4 (2.5 MB, 600x600, 1:1, xmyutg.mp4)

File: 2b83cfd167ea053⋯.mp4 (1.67 MB, 600x600, 1:1, b0llyl.mp4)

you have the fulls ?


 No.2071

File: 6b78b4a275bfd19⋯.mp4 (9.93 MB, 800x800, 1:1, 201901_Sound.mp4)


 No.2099

File: dba1096ecf81ef5⋯.webm (2.18 MB, 450x600, 3:4, b434e66a1223b6de665571da0….webm)

exquiusme , do you have ?
File: e7cf9344f3d8839⋯.gif (113.2 KB, 800x800, 1:1, 1550022677584.gif)

 No.2097[Reply]

허벅지 사이에 비벼넣기File: 5a2e4560e1f57f4⋯.jpg (76.67 KB, 565x800, 113:160, 517c87d28dc6f00519466a1f9c….jpg)

 No.2095[Reply]

.File: fdefc142ebd343b⋯.gif (3.72 MB, 1000x562, 500:281, 6fbdc1dbc8c3482f8b3a9673fd….gif)

 No.2094[Reply]

어휴 답답해서 원…File: 39c2749e9f5b87a⋯.gif (1.18 MB, 1300x945, 260:189, 2a1f4e562c04b42eca4d9fddac….gif)

File: ed20d3ec10ad93b⋯.gif (1.27 MB, 700x818, 350:409, adf73909697b88ba2fd25be4b4….gif)

File: 37a45ab740312d9⋯.jpg (1.46 MB, 2500x3467, 2500:3467, e802f1ffb3386438e0f38c7b6b….jpg)

File: 240d3cffb20a4dd⋯.jpg (767.06 KB, 1500x2504, 375:626, 35e95550cae05fd59ac4ee7ab1….jpg)

 No.2093[Reply]

.File: 9dc2bbe57c434e0⋯.jpg (593.74 KB, 1280x812, 320:203, 1549990555505.jpg)

File: 30af158992ec254⋯.png (472.32 KB, 956x1320, 239:330, 1550009907906.png)

File: 931c1698c5d0a7b⋯.png (209.18 KB, 552x800, 69:100, 1550020234568.png)

File: 7548f05335ea24a⋯.png (307.45 KB, 1000x967, 1000:967, 1550029603767.png)

File: a826602805b1e4d⋯.png (564.12 KB, 1264x1024, 79:64, 1550036258211.png)

 No.2092[Reply]

new짤File: cb0242da6d8db1c⋯.png (71.97 KB, 480x450, 16:15, e52dfb7575a21e6088b6262a13….png)

File: 6fca5e3fff77329⋯.jpg (160.98 KB, 564x800, 141:200, 67522ba7e877b067828504707a….jpg)

 No.2091[Reply]

.File: bce7329f8c8bf64⋯.jpg (541.43 KB, 1200x1600, 3:4, 댕댕(딜도)(배경).jpg)

 No.2089[Reply]

핫하 서라!

 No.2090

그녀는 주인의 귀중품을 훔쳤다는 죄목으로 끌려갔다.

그녀는 스스로 결백을 주장했으나, 주인은 듣지않았다.

결국 건장한 하인들에게 끌려가, 징벌방에 끌려가게되었다.

분명 힘든 시간을 보내게 될것이다.
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / dempart / doomer / komica / mde / tingles / xivlg ]