[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / arepa / dcaco / kind / mde / randamu / roze / tacos ]

/dcyuri/ - 대세는 백합 마이너 갤러리

백합관련 '야짤' '므흣짤'을 올려주세요

Catalog

Winner of the 53rd Attention-Hungry Games
/d/ - egenerates

August 2018 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


업로드 방법 https://imgur.com/a/gYzpdBa

File: aca97402c413d4f⋯.png (90.72 KB, 300x100, 3:1, lilyfever-20180613-020625-….png)

 No.371[Reply]

★업로드 방법 모르는 갤러들은 위쪽 빨간글씨에 업로드 방법 링크로 ㄱㄱ

-대세는 백합갤러리 전용 야시꾸리하고 므흐흐흣한 짤 저장소로 갤폭파될 염려없이 업로드 하기위해 만들어졌습니다.

-누구나 짤을 업로드할 수 있으며 스레드(게시판)을 생성할 수 있습니다.

★★★알맞은 게시판에 맞춰 올려주세요. 원작이름을 모른다면 기타등등으로 올려주세요. 스레드에 맞지 않게 올리면 기타등등으로 옮겨집니다. 예외적으로 많은 작품을 포괄할수있는 주제면 ok입니다.(움짤, 게임cg 등등)★★★

★★★스레드 생성시 커플이름 말고 작품으로 스레드 생성해주세요! ex)히나사요(x) 뱅드림(o)

망가의 경우 작가이름으로 스레드를 생성해주세요! ex)아기새와브레지어(x) 이토하치 센세(o)

-기타등등, 오리지널, 하드코어, 작품이름 스레드 외에 소주제로된 스레드 생성을 지양해주세요(약물조교, 피어싱, 쌍둥이, 촉수 등등)

-업로드 하는것은 자유지만 노멀짤이나 후타 스캇 등 백갤에서 혐오할만한 주제의 짤을 올리면 ip 차단하도록 하겠습니다.(관리가능)

-노골적인 실사짤이나 움짤, 페도짤, 하드코어짤 등은 스포일러 처리될수 있습니다.(스포일러되도 짤 클릭시 볼수있음)

Post last edited at


File: dab221902190b30⋯.jpg (105.08 KB, 480x686, 240:343, 54A8DDE6347A76001F.jpg)

 No.62[Reply]

우와 엠쌍 오졌다 짞짞짞짞

62 posts and 62 image replies omitted. Click reply to view.

 No.845

File: 6884e6f23b2a3a5⋯.jpg (85.88 KB, 1000x729, 1000:729, 6884e6f23b2a3a59b6616e51c6….jpg)


 No.872

File: 1581f6bfd62c3fc⋯.jpg (139.64 KB, 819x1157, 63:89, niji007411.jpg)


 No.873

File: 9b40d55c5dc71b8⋯.jpg (776.49 KB, 1000x830, 100:83, niji007295.jpg)


 No.874

File: 6abad73cbffc176⋯.jpg (119.89 KB, 900x918, 50:51, niji007117.jpg)


 No.879

File: 5955ccc8a7c08c1⋯.jpg (192.46 KB, 1080x1570, 108:157, lilyfever-20180804-012513-….jpg)
File: ec55a7ad3f81b49⋯.gif (494.05 KB, 500x326, 250:163, ec55a7ad3f81b492b9c7092b4c….gif)

 No.250[Reply]

영화 드라마 등 실사 짤

80 posts and 80 image replies omitted. Click reply to view.

 No.864

File: 7df2e4618150563⋯.gif (1.25 MB, 400x588, 100:147, 4376e51979eaf85df103b338af….gif)


 No.865

File: c2338c5113ae2a2⋯.gif (2.27 MB, 440x660, 2:3, c4ee147ceb54cf5e6ecb6b123a….gif)


 No.876

File: 22cbdb478321579⋯.gif (4.13 MB, 240x135, 16:9, twitter-20180818-205935-00….gif)


 No.877

File: 69213d1e7eefeb7⋯.jpg (670.51 KB, 1200x801, 400:267, x-art_carrie_alena_these_g….jpg)


 No.878

File: 61d7daf0d1560c5⋯.jpg (152.91 KB, 800x1200, 2:3, x-art_caprice_anneli_girl_….jpg)
File: cee2b2c7cc006dd⋯.jpg (271.74 KB, 800x600, 4:3, 65967875_p44.jpg)

 No.21[Reply]

걸즈 레즈비언 빠띠

61 posts and 61 image replies omitted. Click reply to view.

 No.840

File: bebd4dd75f50b09⋯.jpg (424.68 KB, 800x600, 4:3, 69515191_p33.jpg)


 No.841

File: b34027625e58ccc⋯.jpg (312.51 KB, 800x600, 4:3, 69515191_p34.jpg)


 No.842

File: 0b9b2338f3157d9⋯.jpg (171.4 KB, 645x541, 645:541, 69515191_p30.jpg)


 No.846

File: 7629b4a833cf02f⋯.jpg (250.29 KB, 1448x2048, 181:256, DhTDVagUEAAyWHJ.jpg)


 No.875

File: d0ab71716d5a663⋯.png (290.38 KB, 800x1265, 160:253, 12811149015ba7986dc0043.png)
File: 540d1d1edd88336⋯.jpg (866.72 KB, 960x1200, 4:5, 67186240_p0_master1200.jpg)

 No.15[Reply]

.

 No.16

File: b025a8ab6942779⋯.jpg (801.98 KB, 828x1200, 69:100, 67186240_p1_master1200.jpg)


 No.92

File: 7d2bdccf1c7287c⋯.jpeg (194.27 KB, 850x1200, 17:24, HCAWoR6WOZNhGPIltYLepf7y.jpeg)

Pixiv fan box 결제하고 건진 짤


 No.521

File: 28ccae7bdc11f1c⋯.jpg (213.42 KB, 850x616, 425:308, niji024270.jpg)


 No.852

File: ffa1a6d99e584e3⋯.jpg (506.98 KB, 1080x1920, 9:16, 노트1_2.jpg)

요하리리 공중 2845회전 회오리보빔


 No.871

File: 78ed4bb02f3da1b⋯.jpg (131.54 KB, 811x1000, 811:1000, DlihZ-qVsAADq9M.jpg)
File: 50b6e0ed7ccd604⋯.jpg (333.96 KB, 600x600, 1:1, 55956049_p20_master1200.jpg)

 No.2[Reply]

.

18 posts and 18 image replies omitted. Click reply to view.

 No.510

File: 550e055f4c9652f⋯.jpg (451.1 KB, 1280x1800, 32:45, 014_copy.jpg)


 No.511

File: 2cce91bc3576701⋯.jpg (31.27 KB, 1280x1834, 640:917, 015_copy.jpg)


 No.609

File: 104040b57e29915⋯.png (381.02 KB, 650x487, 650:487, 365867_20150611131826_0.png)


 No.869

File: 0433c2abdf67127⋯.png (1.19 MB, 1500x1200, 5:4, illust_67409877_20180325_1….png)


 No.870

File: 50faaf434264d7d⋯.png (246.67 KB, 560x598, 280:299, illust_60040929_20180814_0….png)
File: 0de199229655e2e⋯.jpg (529.1 KB, 1200x849, 400:283, 58165528_p0_master1200.jpg)

 No.17[Reply]

.

 No.274

File: 8643413cc7f1e22⋯.jpg (572.31 KB, 1444x1000, 361:250, 42981141_p0.jpg)


 No.795

File: 42a7662208bc070⋯.jpg (76.05 KB, 540x763, 540:763, 30d3dee32b656aa35a7ea83a56….jpg)


 No.868

File: 6aa05f02180f478⋯.jpg (986.57 KB, 1600x900, 16:9, 2024286 - Honoka_Kousaka L….jpg)

호노우미
File: 757e7040927d6c7⋯.png (684.85 KB, 600x753, 200:251, 1492708 - Blackberry_Cooki….png)

 No.866[Reply]

야짤이던 아니던 보고싶어어엉엉

 No.867

File: 89f6c52c85ebc4a⋯.png (338.47 KB, 1324x1163, 1324:1163, 2018987 - Blackberry_Cooki….png)

에잇
File: 7c3870b183646d4⋯.jpg (363.04 KB, 800x600, 4:3, 62097432_p0_master1200 - 복….jpg)

 No.863[Reply]

정말좋아File: 0c0eee05f138bac⋯.jpg (568.35 KB, 800x1103, 800:1103, 62451022_p2_master1200.jpg)

 No.862[Reply]

최고File: 5127923e555b231⋯.jpg (390.53 KB, 958x674, 479:337, 존나좋아요런거.jpg)

 No.860[Reply]

도그플 리코 최고

 No.861

File: 8d9a5991cfbea5d⋯.jpg (7.92 MB, 2910x4115, 582:823, 69536656_p0.jpg)

ㅎㅎ
File: 3c3b9007eae2ac4⋯.png (249.72 KB, 1000x708, 250:177, 61540583_p0.png)

 No.859[Reply]

ㅇㅇFile: d5aeac2648c7ac0⋯.png (309.83 KB, 750x700, 15:14, d5aeac2648c7ac0583abd68285….png)

 No.858[Reply]

루시메르섹스File: f7e5304f3aca191⋯.jpg (1.28 MB, 1500x1147, 1500:1147, illust_46512658_20180715_1….jpg)

 No.853[Reply]

흥했으면 좋겠다

 No.854

File: ec210366c3eb5cf⋯.jpg (1.55 MB, 2239x1500, 2239:1500, illust_52541962_20180715_1….jpg)


 No.855

File: 75c37a5fb85fcce⋯.png (1.5 MB, 1050x1470, 5:7, illust_62873755_20180715_1….png)


 No.856

File: 29ba52859fca0eb⋯.jpg (496.88 KB, 1000x1000, 1:1, illust_67041738_20180715_1….jpg)


 No.857

File: 28dd383a16d781f⋯.jpg (1.22 MB, 2277x1600, 2277:1600, illust_65247194_20180715_1….jpg)
File: d054587716e1604⋯.jpg (72.75 KB, 600x700, 6:7, IMG_20171010_030803.jpg)

 No.6[Reply]

pe-do

12 posts and 12 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.670

File: 587616932294feb⋯.jpg (Spoiler Image, 79.26 KB, 800x621, 800:621, 1521571400400.jpg)


 No.671

File: 0d81c71a0028072⋯.jpg (81.14 KB, 600x1000, 3:5, 1521571363993.jpg)


 No.833

File: 3312f2047a10656⋯.png (197.23 KB, 500x627, 500:627, 1518544630038.png)


 No.850

File: c0899856652ee01⋯.jpg (Spoiler Image, 415.36 KB, 2048x1364, 512:341, DhcYmwoUcAAQxKo.jpg)


 No.851

File: 92d6d2dbd2d83cf⋯.jpg (358.68 KB, 1291x1796, 1291:1796, IMG_20180708_044344.jpg)

워후
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / arepa / dcaco / kind / mde / randamu / roze / tacos ]