[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / aus / bl / cyoa / feet / feri / scifi / sw / tijuana ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!
Old tripcode cracked. Do not believe any posts with that tripcode from now on.
/bant/ rocks, Dr.Medic is an ass
Retpoŝtadreso
Komento *
Dosiero
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier
Pasvorto (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: fc461564bd12deb⋯.png (93.95 KB, 1024x682, 512:341, Koreio.png)

File: 3568a9cdaebfbc9⋯.png (13.83 KB, 900x600, 3:2, Cxinio.png)

File: dfe02e066d66147⋯.png (22.88 KB, 1024x683, 1024:683, Japanio.png)

 No.5442

esperantigitaj flagoj

>ĉar nenio amuza permesatas en /r/esperanto

la originalaj

 No.5443

File: d2d1832a965cd80⋯.jpg (8.57 KB, 800x400, 2:1, Libya.jpg)

Esperantiĝita Antaŭa Flago de Libio


 No.5444

File: 52dba87705ce4b2⋯.jpg (81.36 KB, 807x537, 269:179, Provo, Utah.jpg)

Flago de Provo, Utah

de (((Jake)))


 No.5447

File: 8125e1ff25a9b5b⋯.jpg (574.17 KB, 1077x1145, 1077:1145, jake mi sxtelis vian memeo….jpg)

>kiam homoj komencas amuziĝi kaj fari esperantigitajn flagojn do vi ektimas ke neniu vidos vian fekajn artikolojn do vi forigas la afiŝojn


 No.5452

>tiuj flagoj

>amuzaj

'ne'


 No.5659

File: 2a3183e81c01d71⋯.png (4.51 KB, 1024x512, 2:1, Esperanto-lingva flago de ….png)

Esperantigita flago de Plej Bona Koreio.


 No.5660

File: 56334148abce399⋯.jpg (3.56 KB, 255x154, 255:154, originala.jpg)

>>5659

Jam el >>4671 (404'is).


 No.5661

>>5660

Kial ĝi nigras?


 No.5666

File: c86d76c68a3448c⋯.gif (141.55 KB, 320x240, 4:3, 1505850416827.gif)

>>5452

>Via vivo

>Amuzega

Jes, vere!

>>5447

Ĉu tiuj ĉi okazintaĵoj fakte fariĝis?

La retpaĝon, r/Esperanto, mi vizitas malregule, sed ŝajnas ĝi esti afabla kaj malsevereta ejo. Ĉu ĉi mia komprenaĵo malprecizas?


 No.5670

>>5666

Li petis homojn ke ili ĉesu afiŝi la flagojn kiam ili forpuŝis ĉian alian.


 No.5695

>>5659

호, 티우 에스타스 트레 베라 프라고. 보네 파리타

>>5444

perfekta
[Reiri][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / aus / bl / cyoa / feet / feri / scifi / sw / tijuana ]