[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 2hu / fur / htg / kc / madchan / sonyeon / tijuana / vichan ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!
Winner of the 15th Attention-Hungry Games
/leftyweebpol/ - Anime girls against capitalism!
Retpoŝtadreso
Komento *
Dosiero
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier
Pasvorto (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 12 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: fc461564bd12deb⋯.png (93.95 KB, 1024x682, 512:341, Koreio.png)

File: 3568a9cdaebfbc9⋯.png (13.83 KB, 900x600, 3:2, Cxinio.png)

File: dfe02e066d66147⋯.png (22.88 KB, 1024x683, 1024:683, Japanio.png)

 No.5442

esperantigitaj flagoj

>ĉar nenio amuza permesatas en /r/esperanto

la originalaj

 No.5443

File: d2d1832a965cd80⋯.jpg (8.57 KB, 800x400, 2:1, Libya.jpg)

Esperantiĝita Antaŭa Flago de Libio


 No.5444

File: 52dba87705ce4b2⋯.jpg (81.36 KB, 807x537, 269:179, Provo, Utah.jpg)

Flago de Provo, Utah

de (((Jake)))


 No.5447

File: 8125e1ff25a9b5b⋯.jpg (574.17 KB, 1077x1145, 1077:1145, jake mi sxtelis vian memeo….jpg)

>kiam homoj komencas amuziĝi kaj fari esperantigitajn flagojn do vi ektimas ke neniu vidos vian fekajn artikolojn do vi forigas la afiŝojn


 No.5452

>tiuj flagoj

>amuzaj

'ne'
[Reiri][Go to top][Catalog][Nerve Center][Post a Reply]
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 2hu / fur / htg / kc / madchan / sonyeon / tijuana / vichan ]