[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / arepa / asatru / cyoa / ita / just / lewd / tacos / vichan ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!
Winner of the 62rd Attention-Hungry Games
/eris/ - Wherein Is Explained Absolutely Everything Worth Knowing About Absolutely Anything.

November 2018 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Komento *
Dosiero
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: 52e052700dfe323⋯.jpg (204.38 KB, 2000x2668, 500:667, lxKILzf.jpg)

 No.6399

Ĉu vi taksas tatuojn mojosaj?

 No.6401

ili povas esti

sed ili ankaŭ povas esti terure malbelaj

dependas de la artisto


 No.6526

Gaja


 No.6547

Ne, tatuoj vomigas min.


 No.6569

Mi ne ŝatas ilin.


 No.6579

mi ŝatas tatuaĵojn sed viroj plenmortu


 No.6580

>>6579

Do duono de la homaro?


 No.6582

>>6580

Almenaŭ


 No.6583

plejparte ne, sed gxi dependas kiel gxi aspektas.

malgrandaj tatuoj estas la plej bona en mia opnio.
[Reiri][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / arepa / asatru / cyoa / ita / just / lewd / tacos / vichan ]