[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / acme / agatha2 / fascist / general / sw / tacos / vg / vichan ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!
Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Komento *
Dosiero
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: b92ab6ab42673e9⋯.png (608.34 KB, 2000x2086, 1000:1043, tejoijk.png)

 No.6597

<- TEJO kiam ili elektas la ĉeftemon de IJK

Kion vi opinias pri la ĉiamaj politike ĝustaj temoj. Ĉu viktimiĝado estas tiel interesa?

 No.6599

Nu ĝi ja estas grava temo en la mondo precipe por la afekciatoj…


 No.6605

TEJO havas multe da stultuloj kiuj devus esti mortigitaj


 No.6608

>>6605

Mi dezirus morton al neniu, kaj tute ne Esperantistoj. Tamen mi ja sentas kiel eksterulo en la politika etoso de Tejo.
[Reiri][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / acme / agatha2 / fascist / general / sw / tacos / vg / vichan ]