[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / beast / chemo / doomer / gurps / leftpol / mde / vichan ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!
Winner of the 62rd Attention-Hungry Games
/eris/ - Wherein Is Explained Absolutely Everything Worth Knowing About Absolutely Anything.

November 2018 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Komento *
Dosiero
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: a7623b009ccacd2⋯.jpg (81.7 KB, 853x480, 853:480, irozuku 01.jpg)

 No.6613

Irozuku Sekai no Ashita kara estas la animeo, kiun ni tradukos ĉi-foje. Ĝi estas magia animeo, kvankam ĝia ĉefrolulino ne povas vidi kolorojn. Ĉiaokaze, ni eldonis la unuan epizodon, do vi povas spekti ĝin Esperante, se vi volas.

https://grandegajokuloj.wordpress.com/2018/11/10/irozuku-sekai-no-ashita-kara-01/

 No.6614

File: c4535b152b09d89⋯.jpg (129.02 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0001.jpg)

belaj knabinoj


 No.6644

File: 4d47a02016e2408⋯.jpg (2.19 MB, 2894x4093, 2894:4093, ce0894b46ced332c34c2cdcec4….jpg)

Ĉu estas novaĵo pri la sekva epizodo?


 No.6654

>>6644

Baldaŭ™. (Mi devis lerni universitate kaj malsaniĝis.)


 No.6657

>>6654

Resaniĝu baldaŭ!
[Reiri][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / beast / chemo / doomer / gurps / leftpol / mde / vichan ]