[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / b2 / choroy / dempart / monarchy / pol3 / truebrit / wmafsex ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!
Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Komento *
Dosiero
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: 61b8fb669b5e8ef⋯.png (179.89 KB, 636x426, 106:71, 1541529022684.png)

 No.6621

Saluton. Mi estas komencanto. Mi lernas el duolingo. En malgranda tempo mi lernas kiel skriba tio. Mi havas 1000 points. Mi amas Esperanton. Hodiaŭ estis malbona. Sed bona mi lernas Esperanton.

Kiel vi fartas? ĉu vi paroles la anglan?

 No.6622

>>6621

Jen estas malrapide.


 No.6624

>>6621

Mi kredas, ke plej multaj afiŝantoj ĉi tie estas anglalingvanoj.


 No.6686

>>6621

>Saluton. Mi estas komencanto. Mi lernas en* duolingo. Dum* malgranda tempo mi lernas kiel skribi* tion*. Mi havas 1000 poentojn*. Mi amas Esperanton. Hodiaŭ mi fartis* malbone*. Sed bonas* ĉar/ke* mi lernas Esperanton.

>Kiel vi fartas? ĉu vi parolas* la anglan?

Nedankinde


 No.6717

iru merden, nazio


 No.6752

Mi deziras, ke mi estas pli bona


 No.6754

>>6717

ve knabo, ĉi tiu ne estas >>>/leftypol/ aŭ reddit, estu plej afabla kun komencantoj!

>>6752

Bone! :) Se vi daŭras skribi kaj legi, vi iĝos tre bone mallonge!


 No.6758

>>6754

nazioj mortigu sin prefere ol lerni la zamenhofan


 No.6759

>>6758

Havas demencon? Unu "make america great again"-a ĉapelo ruĝa ≠ nazio.


 No.6814

File: c42afc09e8906b8⋯.jpg (39.99 KB, 850x400, 17:8, IMG_20190517_015004_657.jpg)


 No.6815

>>6814

Kiel antaŭe dirite: Iru merden, nazio.


 No.6816

File: 670c6170a62d69c⋯.jpg (129.31 KB, 1000x972, 250:243, 46405e80a80a732a36c5396d24….jpg)


 No.6817

>>6816

LI LAŬVORTE CITAS HITLERON
[Reiri][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / b2 / choroy / dempart / monarchy / pol3 / truebrit / wmafsex ]