[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / arepa / had / m / o / vg / vichan / zoo ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: ae8cf168c5f1a70⋯.png (327,87 KB, 716x552, 179:138, mem.png)

 No.17348

Dołączycie do fajnej zabawy?

 No.17349

File: 4405db7564c7e8d⋯.png (687,91 KB, 1771x1350, 1771:1350, 768053__questionable_artis….png)

mm


 No.17351

File: 2a1fc656a74a490⋯.jpeg (71,25 KB, 600x450, 4:3, c.jpeg)

>>17348

>używanie emotek i obrazków reakcyjnych naraz


 No.17352

File: 9fbfa7dcc41d99d⋯.jpg (110,56 KB, 500x709, 500:709, 1361701142.jpg)

mam nadzieję, że znalazłeś ten obrazek na jakiś komixxach, bo to ten sam tier


 No.17355

>>17352

wasze memesy z 4chana wcale nie śmieszniejsze tbh


 No.17356

>>17355

gdzie tu masz memesy z 4chana?


 No.17357

File: e1002850991c17a⋯.jpg (179,66 KB, 692x390, 346:195, 1539165210662.jpg)

>>17352

*CRACK*

Ah, komixxy?

*siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip*

*aaaaaaaahhhh*

To ci dopiero nazwa której dawno nie słyszałem.

Yep, to była stronka.


 No.17358

File: e3445a5c1c0118e⋯.png (126,7 KB, 310x294, 155:147, 1423869352125.png)

>>17357

boomer bazowy jak zawsze


 No.17367

>>17357

>nie pstryk

>nie siorb

3/10 translacja


 No.17369

>>17367

>siorb

Kulturalne sip is where's it's at.

2.8/10 dziadkowanie


 No.17421

File: 51ea5c529f39d1f⋯.jpeg (254,64 KB, 1024x683, 1024:683, 1176470__safe_artist-colo….jpeg)

SPIERDOLINA W EQUESTRII


 No.17423

File: 6ead949d9b5198a⋯.png (264,81 KB, 681x851, 681:851, 1496516697207.png)

>>17421

>od razu pcha się z łapami do księżniczki

>spierdolina

no nie wiem


 No.17427

>>17421

>eye contact

>spierdolina

no nie wiem


 No.17497

File: 112647c6a6206af⋯.jpg (26,78 KB, 400x398, 200:199, comment_Skhs9XFP8wPEF8CkfP….jpg)


 No.17498

>>17497

chciałem napisać że śmiechłem z oc, ale zobaczyłem że to nie oc

wciąż śmiechłem


 No.17499

>>17497

mnie nie śmieszy


 No.17500

File: a13e9ee1f741661⋯.jpg (53,66 KB, 400x398, 200:199, ohohohohihihihi.jpg)

>>17499

a teraz?


 No.17501

>>17500

zamiast kremówek daj coś o dzieciach i będzie ebin


 No.17502

>>17500

dalej słabe ale nieironicznie śmieszniejsze


 No.17503

File: fc89b242722c681⋯.jpg (56,52 KB, 400x398, 200:199, absolutny stan flaterszono….jpg)

>>17501

śmieszniej już się nie da


 No.17536

File: ee7b00c9c46c4e0⋯.png (763,47 KB, 1408x2024, 16:23, zawsze_smieszny.png)


 No.17542

>>17503

dej celestyno na molestyno i

dzwonie po dzieci na dzwoń po dzieci


 No.17650

File: 1ba5b86a15e3b43⋯.jpg (372,59 KB, 1203x675, 401:225, 57b1.jpg)
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / arepa / had / m / o / vg / vichan / zoo ]