[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / choroy / dempart / jenny / komica / leo / mewch / quests / skyqueen ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 8f69f5b600cae60⋯.jpeg (338,5 KB, 567x1156, 567:1156, luna samotna.jpeg)

 No.19882

Czy macie kolegów? Czy wasze życie tak wygląda?

 No.19883

czemu nie w śpiulkającym?

sage i spierdalaj


 No.19885

File: ef5cb08af9334e7⋯.png (42,51 KB, 380x343, 380:343, ppp.png)

>>19883

zostaw go


 No.19886

nie mam żadnych, ale to chyba niewiele zmienia
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / choroy / dempart / jenny / komica / leo / mewch / quests / skyqueen ]