[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / cafechan / choroy / ck / dbv / dempart / kurakao / lisperer ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 77nd Attention-Hungry Games
/x/ - Paranormal Phenomena and The RCP Authority

April 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 808757f931a68c0⋯.png (283,16 KB, 623x684, 623:684, bedroom eyes.png)

 No.20262

Witaj anonie. Co cię tu sprowadza?[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / cafechan / choroy / ck / dbv / dempart / kurakao / lisperer ]