[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / choroy / dempart / jenny / tingles / vg / vichan / y2k ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 10974f95581f56f⋯.png (429,84 KB, 861x776, 861:776, pinkie pie sad.png)

 No.20737

konik płacze, a nie wiem o co chodzi.

 No.20779

>>20737

co sie stało z konikiem


 No.20780

>>20779

konik nie jest prawdziwy 🆘


 No.20781

>>20780

w sumie to zazdro
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / choroy / dempart / jenny / tingles / vg / vichan / y2k ]