[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 55chan / agatha2 / baaa / bane / choroy / dempart / mahodou / shousa ]

/freedu/ - Free Education

Learning resources, free, for everyone
Winner of the 77nd Attention-Hungry Games
/x/ - Paranormal Phenomena and The RCP Authority

April 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Free Education For Everyone!

File: 94a14fac9d19174⋯.jpg (284.59 KB, 986x1065, 986:1065, haruhi.jpg)

 No.1876

Úgy gondoltam hogy megosztom itt ezt az oldalt (hátha pár magyar elvtársnak ez elkerülte a figyelmét): marx.2u.hu

Maga a könyvtár tartalma elsősorban eléggé tankos (Marx és Engels mellet Lenin és Sztálin összes műve megtalálható, továbbá sok a szocializmus alatt írt politikai jellegű könyv), de megtalálhatóak Lukács György és Rosa művei is. Furcsa módon egy Platón összes művei című könyv is megtalálható ami számomra nagyon hasznosnak bizonyult.

Azt hiszem itt befejezem gyorsan ezt a (minden bizonnyal hiányos) bemutatót, mivel én meg vagyok arról győződve hogy minden ide tévedő elvtárs számára hasznosnak fog bizonyulni ez a PDF gyűjtemény.

 No.1891

Köszi Haruhi. Jó lenne egy magyar balos képtábla.


 No.1910

>>1891

/voros/

Sajnos OP linkje már nem működik. Sebaj, a Vatera meg az antikváriumok tele vannak ML könyvekkel, és bagóért vannak.
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 55chan / agatha2 / baaa / bane / choroy / dempart / mahodou / shousa ]