[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / baaa / choroy / dempart / general / loomis / otter / tingles ]

/hakikitoru/ - Yeniden Toru Ruhu

Kalite ve Kanser

Catalog

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 1d453c9bc035dde⋯.png (41.99 KB, 487x487, 1:1, torku chan.png)

 No.253[Reply]File: 96775dec067fdb9⋯.jpg (50.7 KB, 879x1000, 879:1000, mwhmwt hanefi sözen.jpg)

 No.251[Reply]

Ziyaret edildiniz

 No.252

>>kasojdzozozozoosososososzozozozz

zoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

XDDDDDDDDDDDDDDDDD
File: e81744441884117⋯.jpg (197.6 KB, 720x1000, 18:25, IMG_20190127_020425_941.jpg)

 No.241[Reply]

Dölifriti status: Destrot eylend'

 No.243

sen bu kızı neyle tehdit ediyorsun lan götvEren ırz düşmanı


 No.244

https://www.instagram.com/_tugbacinar/

Ooo… yakışır.

sik onu götünden


 No.245

File: b8a4fb87a39f210⋯.jpg (6.91 KB, 252x240, 21:20, My face hurts from laughin….jpg)

>>243

O bana şantaj yaptı


 No.247

File: 3072b1eea516f01⋯.jpg (166.66 KB, 1080x1350, 4:5, 25005455_760252307504222_9….jpg)

>>244

LAN SARIIIIII,

PATLATIRIM O ZARIII ;)

>>245

zihin kasmayacaksan arka hikaye ver o zaman.


 No.248

File: b9db82aea8e4bbf⋯.jpg (228.53 KB, 2208x1242, 16:9, Orospu2.jpg)

>>247

Kim olduğunu bilmiyorum, benim cinsel içerikli mesajlarımı üniversite sayfalarına ve aileme söylemekle tehdit ederek para istedi. Ben de üniversitemi söyleyip annemin telefon numarasını verdim. Ertesi gün de adliyeden fotoğraf attım.
File: 5413f3b05c6d34b⋯.jpg (113.81 KB, 900x900, 1:1, unnamed.jpg)

 No.226[Reply]

"Piç" siteyi kapatmış

 No.246

>>226

Kapamamış. Kanser hücrelerini tahta.se bokuna taşımış
File: 0a2230ffcdebeca⋯.jpg (48.81 KB, 1127x685, 1127:685, apu apustaja sad pc.jpg)

 No.242[Reply]

burası tutuyosa söyleyin buralarda takılcam artık post atamamaktan ağlıyorumFile: a39c2bd35854e5b⋯.jpg (62.79 KB, 749x367, 749:367, 3335333.jpg)

 No.238[Reply]

OROSPU RESİMLERİ ARŞİVİ

 No.239

File: 55f13b4c199d003⋯.jpg (44.76 KB, 700x274, 350:137, 333333.jpg)

OHHH


 No.240

File: 36498526607ba41⋯.jpg (152.13 KB, 1200x900, 4:3, DdAaj13X4AI8ANZ.jpg)

OROSPU TUNGAY
File: 12a178280bd0766⋯.png (254.41 KB, 700x600, 7:6, nişanyan fit.png)

 No.235[Reply]

"I.

Laiklik şarttır ve hayati önemdedir. Bin yıl öncenin hurafelerini kamu yönetiminden dışlamadan, gençleri o zararlı iptiladan az ya da çok kurtaracak tedbirleri almadan, sağlıklı ve uygar bir toplum yönünde adım atılamaz.

Türkiye laiklik yönündeki en ciddi adımlarını 1850-60’larda ve tekrar 1908’i izleyen yıllarda attı. Ülkede Müslüman olmayan herkesi ve her şeyi imha ettikten sonra Cumhuriyet rejiminin benimsediği “laiklik” politikası sahtekârlıktan ibarettir. Görüntüsü modernleştirilmiş, fakat İslam dininin en çirkin boyutları – kâfir nefreti, milleti hakime kibri, fetih hırsı – korunup pekiştirilmiş bir Devlet Dini yaratma teşebbüsüdür. Hüsranla sonuçlanmıştır.

II.

Cumhuriyetin kurucusu, kelimenin klasik anlamıyla “Büyük” bir adamdır. Olağanüstü siyasi zekâya ve iradeye sahip, büyük riskler almış ve büyük hatalar yapmış, etkileyici bir liderdir. Hayret edilecek ölçüde realist, gıpta edilecek ölçüde radikaldir. Günümüzde Türk Faşizminin simgesi ve ikonu haline gelmemiş olsaydı, yaşam öyküsünün bir büyük dram veya siyasi destan olarak ele alınmasını savunabilir, hatta o göreve kendimiz talip olabilirdik.

Ne yazık ki mutlak iktidarın kaçınılmaz olarak getirdiği mutlak cinnetten, en azından selefi Abdülhamit kadar, ve en azından halefi olan bugünkü örnekler kadar, nasibini almıştır. 1920’lerin sonlarından veya 1930’ların başlarından itibaren, ruhsal dengesini normal insanlara özgü ölçüler içinde değerlendirmek mümkün değildir. Mutlak gücün kanlı, paranoyak, akıl ve hukuk dışı üslubu iktidarının son on yılına damgasını basmış; ülkeye, etkileri günümüze dek hissedilen hasar vermiştir.

III.

Bugün memleketin ufkunu saran kara kargaların akla ve bilgiye saldırılarına tanık oldukça “Atatürk’ün Türkiye’si böyle mi olacaktı” diye iç geçiren iyi niyetli insanlar, önce 1930’lu yıllarda Atatürk’ün şahsi gözetimi altında toplanan Türk Dil ve Türk Tarih Kongrelerinin tutanaklarını incelemelidirler. Türkiye’de entelektüel ahlaksızlığın ve iktidara yaranma hırsının ulaşabileceği seviyeler hakkında yeterli bilgi sahibi olduktan sonra, günümüz hakkında daha sağlıklı bir eleştiri mümkün olabilir.

Post too long. Click here to view the full text.

 No.237

>>235

imagine taking the words of an arrogant butthurt arm*nian, who equates normal turkish nationalism with fascism and calls it out every chance he gets who would rather side with - in his own words sharia-promoters - than kemalists who he believes to be less "d*mocratic" because of muh yale philosopical degree, seriously
File: 27c50e2641af9a0⋯.jpg (62.07 KB, 750x1022, 375:511, IMG_20181228_143008.jpg)

 No.21[Reply]

La itoğlu itler

Nasılsınız bakiim

Keyfiniz yerinde mi anon-kunlarım

Var mı bir isteğiniz

 No.32

Tiradlara baksana. Hanon getireceğim. Hepinize waifu bulma sözü verdim zaten


 No.223

>>32

hanon hanon diyorsun eyvallah da, sonra tuncay'ın burcu'su gibi çıkmasın bu hanonlar? bak külahları değişiriz haa…


 No.236

ĞŞŞĞÇÇPĞÇÇĞŞĞŞÇÖŞĞÖŞĞÖÖÖÜĞÖÇÜĞÖÇĞÜÖÇĞÜÖÇÜĞÖÇÖÇŞÖÇŞĞÇŞĞÇÖŞĞÖÇŞĞÇÖÇÖÜĞÇÖĞÜÇÖÜĞ
File: 0d9258b1a0c6d06⋯.jpg (135.83 KB, 797x1200, 797:1200, anal regret.jpg)

 No.234[Reply]

Eren bacına bum bumFile: 8f706a5281774af⋯.jpg (31.58 KB, 457x539, 457:539, Educate.jpg)

 No.233[Reply]

Anonlar sizce bokistanda çan savaşları neden hiç bitmiyor?

Bokistan bok tamam da, bunun dışındaki sebepler nedir sizce?File: df2ced47236fec9⋯.jpg (117.4 KB, 1280x720, 16:9, IDRISUSTAUSA.jpg)

 No.232[Reply]

WAKE UP

YOU NEED TO MAKE MONEYFile: 8c4efe0e8b9d588⋯.jpg (99.95 KB, 1587x2245, 1587:2245, 1546035097519.jpg)

 No.225[Reply]

katam'da tip vardı, boy yoktu.

tuncay'da boy vardı, liderlik vasfı yoktu,

bu eren'de ise tip yok, boy yok, liderlik vasfı hiç yok.

şöyle bahri baba gibi herşeyiyle tastamam bir adamı başımızda göremeyecek miyiz biz?

bitti, vallahi bitti.

 No.231

>Tip

2/10

>Boy

178

>Liderlik vasfı

Bulunamadı
File: 869898a2a3919ee⋯.png (45.99 KB, 150x186, 25:31, 1sgxjnp8.vichan.png)

 No.16[Reply]

Şurayı adam gibi modere eyleyin ya da düzgün bir resimli kereste adı verin.

4 posts omitted. Click reply to view.

 No.90

>>89

BU! Siz ona sikiş vermezseniz, sıkılıp gider zaten


 No.100

>>93

>kalite

>>95

>soğan

birin seç


 No.196

>>90

evet, anasını siktikten sonra. bir bok beceremiyorsunuz.


 No.198

>>196

Bak yavrum; spam atmış biri. Güzelce, incitmeden sileceğim. Sen akıt tahtayı, kimse seni engellemiyor


 No.199

>>198

adam gibi modere eylenmeyen tahtayı kimse akıtmaz adminciğim.
File: 115ceebec8dbbec⋯.png (208.92 KB, 1440x900, 8:5, hamambçceğ.png)

 No.109[Reply]

Her şeyi tartışalım

 No.110

teker teker açıklanmış, bel altına vurulmadan açıklanmış TAM gerçekler.


 No.181

göt yanıklığı : the post

kritovulos u da okudum tamamen göt yanmasından ibaret şehrü sügdüler xacum diye ağlıyorlar utanmadan haçlıların kudüsü işgalinden daha korkunç falan yazmış birde allah bunların belasını vermiş azab olarak bizi yollamış yinede çokça insaflı davranmışlar kitabı okuyan fatihin ne kadar fazla naif olduğunu görür adam neredeyse aldığı her yeri 2 defa alıyor bıraktığı yerel lord isyan ettiği için ve esirlerin hepsini istanbula yollayıp para ile çalıştırıyor böylece hep özgürlerini satın alıp şehre yerleşiyorlar hemde şehri tamir ediyorlar
File: 31a658fb4bb7f74⋯.jpg (1.78 KB, 39x70, 39:70, şhn.jpg)

 No.144[Reply]

MERHABALAR BEN MASÖR *ŞAHÎN * .0.5.3.6.3.1.8.6.1.1.3. BAYANLAR - BAYLAR - ÇİFTLER - ÎSTANBUL İçî 24 Saat TAİ ŞİATSU- KOMPLE VÜCUT RAHATLATICI KLASÎK MASAJ -ve- İSTEĞE GÖRE EROTÎK MASAJ,da Yapıyorum Yerîm Mevcuttur BAYANLAR - BAYLAR - ÇİFTLER Rîca Ediyorum Muhabbet İçin Gereksiz Meşgul Etmeyîn Lütfen İstediğiniz Zaman 7/24 EVİNİZE Bulunduğunuz HOTEL,E Veya REZİDANS,A SİTE,YE Geliyorum Ayrıca Bilmenizi İsterim ki Kesinlikle (Gizlilik - Esastır) BAYANLAR - BAYLAR - ÇİFTLER - ÎSTANBUL İçî 24 Saat Hizmetinizdeyîm TEL- WHATSAPP 7/24 Aktiftir. .0.5.3.6.3.1.8.6.1.1.3. HERKEZE SAĞLIKLI MUTLU GÜNLER DİLERÎM.Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / baaa / choroy / dempart / general / loomis / otter / tingles ]