[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / acme / animu / arepa / bant / fascist / hypno / tacos / vg ]

/hkmus/ - 音樂版 Hong Kong music

音樂版

目錄

Winner of the 58rd Attention-Hungry Games
/8diamonds/ - Death can be a merciful thing

October 2018 - 8chan Transparency Report
名稱
Email
標題
回覆 *
驗證 *
檔案 *
密碼 (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = 必須填寫[▶ 顯示發帖選項同埋上限]
Confused? See the FAQ.
嵌入
(取代檔案上載)
選項

容許嘅檔案類型:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
檔案大細上限為 16 MB.
圖片尺寸上限為 15000 x 15000.
每次最多能上載 3 個圖片。


/hk/ 總版會有定時更新changelog,教學,各版列表,以及站服貼!


File: a9e63a2f3e7832f⋯.jpg (42.33 KB, 600x600, 1:1, 1528900837246.jpg)

eb10c3  No.1[回覆]

/hkmus/ 係一個畀香港人討論音樂嘅台。

版規及各版列表: https://8ch.net/hk/res/88.html

8chan教學: https://8ch.net/hk/res/181.html

手機app: https://8ch.net/hk/res/99.html

站服帖: https://8ch.net/hk/res/98.html

最近更改於


File: 4a4395f37713dfb⋯.png (6.35 KB, 1200x800, 3:2, 1200px-Flag_of_Japan.svg.png)

460cca  No.46[回覆]

不論新舊冷門熱門均可

7 個post 已省略。禁「回覆」嚟睇

460cca  No.60

>>59

さよなら 大原櫻子

初恋 村下孝藏

日本歌手寫嘅英文歌啱唔啱?

Cigarette butt


60748f  No.61

>>60

語言唔係問題

多謝推薦


c77b13  No.62

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Youtube必聽粉ミルク


460cca  No.63

最近買咗隻Spitz嘅精選,幾正


82b06c  No.67

>>63

有冇聽開Mr.children, 都幾正。
File: 0b0f88b18727398⋯.jpeg (48.46 KB, 570x380, 3:2, V_lqBdRi_3KQvY9HFSoxyWQ-0….jpeg)

45a43b  No.65[回覆]

【Now新聞台】跑馬地有人從高處墮下身亡,警方已排除是工業意外。據了解,死者是歌手盧凱彤。

死者遺體在大廈平台由帳篷覆蓋,警員封鎖現場調查,據了解死者是女子組合at17歌手盧凱彤。

現場是成和道69號嘉逸軒,早上九時許,警方接報有人從高處墮下,昏迷倒臥在平台,救護員到場證實墮樓女子當場死亡。

警方一度指事件涉及一名工人在外牆棚架工作時懷疑失足墮樓,及後排除是工業意外,正調查死者墮樓原因。

45a43b  No.66

垃圾袁花蟹眞係好撚狗!!!就因為人哋支持雨傘運動,所以乾脆當冇件事,新聞提都唔提!!!😡😡😡
File: 45e13445649fca7⋯.png (150.84 KB, 272x272, 1:1, ClipboardImage.png)

0bb369  No.3[回覆]

廣東歌新歌、舊歌、新碟、舊碟、流行榜、演唱會、樂壇動向資訊

3 個post 已省略。禁「回覆」嚟睇

0bb369  No.26

謝安琪 - 人妻的偽術

https://youtu.be/bTYYxUeEu8Y

容祖兒 - 心之科學

https://youtu.be/N5nZZbGUrZY


75b560  No.52

最近聽左張敬軒演唱會嘅係到揮手。

Child登嗰邊已經十個有八個都係屌佢。


189341  No.53

>>52

你覺得兒登啲指控成唔成立


2f4276  No.54

覺得組合Fabel幾啱口味,有買碟支持下


5e1dce  No.64

依度有冇人鍾意聽夢劇院d歌?
YouTube embed. Click thumbnail to play.

fbc486  No.56[回覆]

首首歌都好高質

不過真係冷門到痴哂線

youtube好多新歌10000views都冇

fbc486  No.57

YouTube embed. Click thumbnail to play.


fbc486  No.58

YouTube embed. Click thumbnail to play.

近期最好聽既一首
File: a99ddf0a2b0192c⋯.jpg (15.77 KB, 807x807, 1:1, beatles-white-album.jpg)

fc24be  No.33[回覆]

個人最鍾意Revolution 1

3 個post 已省略。禁「回覆」嚟睇

fc24be  No.40

>>37

呢隻唔可以攞其中一兩首嚟講


8a7beb  No.41

>>39

Tomorrow never knows真係正,估唔到六幾年都有依d歌。

Revolver勝在夠平衡,反而lonely heart club band d 歌就有d参差


fc24be  No.42

>>41

我同你意見啱啱相反


9d8409  No.43

>>42

咁咪好,各人唔同睇法。

A day in the life幾正


130d46  No.45

>>43

我麻麻地

重有Within you without you都係
File: a9481e5cfe3eefe⋯.jpeg (4.56 KB, 227x222, 227:222, 下載.jpeg)

ea1ecb  No.35[回覆]

新又好,舊又好,大家聽完可貼上嚟講下評價,集思廣益。

不過只集中外國嘢,rock, 電子,hip hop, trip hop,乜7都得,去到death metal都受。

講明係碟做單位,唔好post首歌之後走左去啦。

暫時齋集中外國歐西嘢,㗎仔,中國嘢暫時唔受。

ea1ecb  No.36

File: 9c0eefb1fec201d⋯.png (62.13 KB, 220x220, 1:1, 220px-Jack_White_-_Boardin….png)

呢隻jack玩好多新嘢,唔係齋blues rock,好驚喜,但仍然聞到佢陣味。外國評價好L兩極,有d吹到傑作,有d屌到hihi。自己覺得整體合格有餘,但未去到好正,有d位可執好d。


3e5916  No.44

File: e740372e45a75a1⋯.jpg (16.14 KB, 220x220, 1:1, 220px-Grizzly-bear-painted….jpg)

Grizzly bear 係一隊好L正既樂隊,Radiohead 既Jonny仔都推介,當然喺香港都係少人聽過周柏豪。呢張係久休新作,同之前幾張分别不大,都係玩d新派摇滾,最直接比較係似 in rainbows 時期嘅RH.佢地既鼓手尤其不錯,不過係melody冇咁直接,所以冇咁紅。
File: 7f4a5abd6329669⋯.jpg (13.32 KB, 480x360, 4:3, hqdefault.jpg)

7997ab  No.9[回覆]

for the love of a princess

天地孤影任我行

wolfgang murmann - circle of karma

f437a9  No.13

ToNick-春節大禁忌


e86be1  No.38

Handel - Water Music
File: cdb6334e047aa0d⋯.png (16.63 KB, 220x220, 1:1, 220px-Dark_Side_of_the_Moo….png)

28f30a  No.4[回覆]

我自己第一時間諗起呢隻

夜晚靜靜地聽好有感覺

9 個post 已省略。禁「回覆」嚟睇

3f9fca  No.25

>>23

點解反咗面嘅?

唔怪得04年嗰陣冇呀豹啦


d2d0c7  No.27

呢個係咩album


28f30a  No.28

>>27

Pink Floyd

The Dark side of the Moon


4a2289  No.30

>>25

內情當年好多傳聞

不過最有可能都應該係豹哥過檔拍戲


28f30a  No.32

>>30

由佢過去啦
File: 18c9ed5a3b63f8f⋯.jpg (33.72 KB, 540x307, 540:307, 032059_eeafd3951770459f2b9….jpg)

b487b8  No.29[回覆]

個死八婆今日贏第一公然欺凌宮脇咲良

條女仲要唔知有咩後台 可以玩到連新聞都受壓而delete

食屎啦死賤人

cde89f  No.31

咁激動?
File: 9f96fb2a046938b⋯.jpeg (17.09 KB, 225x225, 1:1, 下載.jpeg)

0d22b3  No.17[回覆]

吹微風,閃,新曲十精選,快高長大YouTube embed. Click thumbnail to play.

d70220  No.7[回覆]

古典音乐File: 5242733be6caec0⋯.jpg (58.49 KB, 500x334, 250:167, Yubin-Lady-Behind-The-Scen….jpg)

7cab37  No.5[回覆]

https://www.youtube.com/watch?v=2MiQonPvlVM

韓妹都向香港80年代樂壇致敬. 以前人人學香港e家香港學番韓國…

7cab37  No.6

File: 31997e9907e8fc8⋯.jpg (400.52 KB, 1920x1080, 16:9, yubin-lady-mv.jpg)
刪post [ ]
[]
上一頁 [1] 下一頁 | 目錄 | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / acme / animu / arepa / bant / fascist / hypno / tacos / vg ]