[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]

/ndl/ - Normies

Normiki Pastolektora

Catalog

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 772998a2cee0b28⋯.jpg (102.49 KB, 663x1025, 663:1025, IMG_2220.JPG)

 No.67[Reply]

no nie powiem co takiej bym zrobił hehe

przez tydzień z łózka bym nie wychodził

 No.68

File: c290e86bf3d941c⋯.jpg (50.99 KB, 542x612, 271:306, 31239495_427760660978578_4….jpg)


 No.69

Dzwonie na milicje


 No.77

File: 61f27d3cd37f583⋯.jpg (25.07 KB, 400x400, 1:1, lAj-w907_400x400.jpg)
File: befe5fd5876dd24⋯.jpeg (73.68 KB, 610x671, 10:11, my-slowianie-czesc-jestem….jpeg)

 No.70[Reply]

Wiecie skąd pochodzi antologia polskiej patologii (ta 6godzinna lokomotywa)? Ma ktoś link do tekstu?

 No.75

Spadła z vichuja

Nie wiem czy jest kopia
File: 8b3b1d924fc03ed⋯.jpg (366.27 KB, 749x755, 749:755, IMG_20180406_120643.jpg)

 No.74[Reply]

.

 No.80

File: 80fbcf15dd5659e⋯.jpg (29.8 KB, 500x600, 5:6, 1239791_1423439181211143_1….jpg)

Janusz pawlacz here
File: 51f191af335dad0⋯.jpeg (65.88 KB, 620x407, 620:407, B49076F3-0372-44DE-8918-9….jpeg)

 No.73[Reply]

Heil !File: 18b51f210d2b4bf⋯.jpg (28.34 KB, 543x395, 543:395, FB_IMG_1523889542746.jpg)

 No.72[Reply]

2137

XDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDFile: c74c5db23dc245f⋯.jpg (44.98 KB, 800x361, 800:361, 11416159_1627270640883558_….jpg)

 No.71[Reply]

Kremówki jak BUM CYK CYKFile: 560a62ee14be2e6⋯.jpg (42.81 KB, 300x308, 75:77, IMG_1948.JPG)

 No.66[Reply]

eloFile: ce4dfc28e35d66a⋯.jpg (Spoiler Image, 19.12 KB, 526x456, 263:228, FB_IMG_1531489887169.jpg)

 No.65[Reply]

LoveFile: 6e0f477e7cac140⋯.gif (6.35 MB, 640x340, 32:17, received_1754833374564423.gif)

 No.64[Reply]

Low kick na ratunekFile: b08f789d98a7288⋯.jpg (707.55 KB, 1300x1620, 65:81, 1516622432176.jpg)

 No.21[Reply]

ej zróbmy kanna freda

 No.26

Jakąś przebraną za człowieka jaszczurką chcesz spamować tak?! I to jeszcze nieletnią i z rozłożonymi nóżkami i w samych majtkach tak?! Panie bagietmajster proszę przyjechać na ulicę Jana Pawła II 21/37


 No.31

File: 3ca7ccd04e324b0⋯.jpg (45.21 KB, 720x1018, 360:509, FB_IMG_1513594013746.jpg)

>>26

no mniej więcej. mam mały folderek z dużą chęcią na rozwój osobistego interesu


 No.32

aaaAAAH smocza cipka młodziutka dajcie mi proooszę bagietmajster to legalne bo to nie człowiek tylko smoczyca


 No.63

File: 4adf6b44bf78483⋯.jpg (782.98 KB, 1736x2456, 217:307, 1530475886562.jpg)

siup
File: 4b38274d230a1fb⋯.mp4 (1.09 MB, 390x480, 13:16, 92d92f56c7824fa3a37e36c34b….mp4)

 No.61[Reply]

hahaFile: af79d261f446015⋯.jpg (9.14 KB, 225x225, 1:1, 18058037_1220418944734167_….jpg)

 No.59[Reply]

Ohui polski czanFile: ca12730cdae3e5d⋯.jpg (29.77 KB, 400x320, 5:4, papiesz.jpg)

 No.58[Reply]

papieszFile: 918baab85a2068e⋯.png (483.07 KB, 475x720, 95:144, 20180604_213947.png)

 No.57[Reply]

Szczęść BożeFile: 16c4e55ac142a7d⋯.jpg (68.55 KB, 700x603, 700:603, fc647d66-f33d-4999-9ea8-2f….jpg)

 No.54[Reply]

yame yame yame

 No.56

File: 1363c1abd4ee87c⋯.jpg (136.47 KB, 1280x720, 16:9, Bez_nazwy-10000.jpg)
Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]