[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]

/ndl/ - Normies

Normiki Pastolektora

Catalog

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: e6043509edb0964⋯.png (295 KB, 768x458, 384:229, spratpfu.png)

 No.55[Reply]

SIEMA SIEMA NORMIKI PIERDOLONE HAHAH I CO WAM ŁYSO TERAZ XDDD IKSDEDEDEDEDEDDEEEDEED Dobra kurwa dosc.

Ps. Sprajt ssie a 7up o wiele lepszy ;-)File: 57674f24feac8da⋯.jpg (413.27 KB, 700x2625, 4:15, 975215921851.jpg)

 No.53[Reply]

siusiakFile: fe3eddbc9f057c5⋯.jpg (93.35 KB, 600x400, 3:2, 8776dee14371c6bf302f6077ee….jpg)

 No.52[Reply]

XD

 No.134

Zanurzam
File: e8353b719d1eb42⋯.png (28.31 KB, 936x772, 234:193, 1528271898044.png)

 No.50[Reply]

WYNOCHA Z CRIPPLECHANA POLSKA KUHWOFile: 58847159f45dbbc⋯.jpeg (45.42 KB, 640x767, 640:767, 7A3D252C-AB33-4395-B81A-C….jpeg)

 No.49[Reply]

Ja to tylko tu zostawięFile: 514607e90211f28⋯.jpg (71.34 KB, 610x842, 305:421, 15221734757887.jpg)

 No.48[Reply]

卐DFile: 762419dc85145a8⋯.jpg (71.08 KB, 955x960, 191:192, no beka.jpg)

 No.47[Reply]

JEBAĆ STARE KURWY PRĄDEMFile: 82040d3b4afc612⋯.jpg (51.23 KB, 313x445, 313:445, 51KhK8Ar0XL._SY445_.jpg)

 No.37[Reply]

Jakiś normik trzepał do boku co pico?

 No.45

Jeszcze Jak


 No.102

Tak, bo ja strasznie lubie trans
File: 61701b4715b68df⋯.jpg (137.15 KB, 915x767, 915:767, 00jor vegeta.jpg)

 No.39[Reply]

Cóż za wykwintna strona.

 No.44

File: a00f6f0a6b7bb19⋯.jpg (24.84 KB, 552x529, 24:23, FB_IMG_1523088066197.jpg)
File: 73041d6c6820e11⋯.jpg (259.2 KB, 1920x1080, 16:9, 1431737086367 (1).jpg)

 No.42[Reply]

卐卐卐卐卐卐卐卐

 No.43

File: b3f36052963c9d5⋯.jpg (53.34 KB, 500x547, 500:547, FB_IMG_1525068537668.jpg)
File: 0f44710bfed6d09⋯.jpg (66.89 KB, 640x640, 1:1, FB_IMG_1517702307520.jpg)

 No.40[Reply]

卐卐卐卐卐卐卐卐File: 3bc3cf11098e2ce⋯.png (655.75 KB, 1080x638, 540:319, IMG_20180712_112702.png)

 No.38[Reply]

Ja kurwie, jeszcze takiej hybrydy normickiego wykopu i /b/ w internecie nie było. Pozdrawiam prawdziwego pastolektoraFile: f3feb5a61f7cdd3⋯.png (14.4 KB, 296x297, 296:297, papiez.PNG)

 No.36[Reply]

papajFile: d952f8b52d4c1cd⋯.jpg (123.22 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault (1).jpg)

 No.34[Reply]

Co sądzicie o naszym ojcu świętym Janie pedale drugim?

 No.35

PRZESTAŃ SZKALOWAĆ NASZ NARÓD CHUJU


 No.41

Gdzie ma skórwiel rogi?
File: e6c317c86df3ac3⋯.jpg (52.11 KB, 959x663, 959:663, 19731827_328520740894177_7….jpg)

 No.33[Reply]

a wy szanujecie lochy?Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]