[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]

/ndl/ - Normies

Normiki Pastolektora

Catalog

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 7869e42dbffe9d7⋯.jpg (57.75 KB, 510x569, 510:569, Screenshot 2017-10-04 20-5….jpg)

 No.30[Reply]

>bądź normikiem

>postnij na chanie dla normików

Czy stałem sie anonem?File: 994a8c5b39bfbf6⋯.jpg (21.51 KB, 480x268, 120:67, 36851887_137576500463093_1….jpg)

 No.28[Reply]

Ale tu kurwa pusto. ZZZZYYYYYMMMONNN DAWAJ LOKOMOŁSZYN

 No.29

mordo, chanik podrzucony na grupce z około 100-150 członkami a ty sie spodziewasz zajebistego ruchu, to tak jakbyś jeździł po poznaniu wraz ze 150 innymi autami rozsianymi po całym poznaniu XD
File: 2621d08975e3af2⋯.jpg (96.88 KB, 750x750, 1:1, 7f474c95754eaa3545edfe6268….jpg)

 No.6[Reply]

>mieszkaj na 12 piętrze

>pal papieroska w oknie

>obok otwierają się drzwi balkonowe

>wychodzi starzec i rzuca się w przepaść

>uderza w beton aż huk idzie po osiedlu

>zjedź awindą

>po chwili pojawia się karetka, policja i straż pożarna

>policjant pyta czy ktoś wie skąd wyskoczył mężczyzna

>ja wiem, panie władzo, ale zanim odpowiem musi mi pan odpowiedzieć na jedno pytanie

>jakie?

>ale przeżył?

>policjant oburzony rzuca się na ciebie z pałką krzycząc: ty kurwa gnoju!

>uciekaj przez podwórka

>policjant na zakręcie poślizguje się na psim gównie

>podbiega do niego drugi

>cały czas biegnąc odwróć się w ich stronę krzycząc: ALE PRZEŻYŁ CZY NIE?

>RADIOWÓZ NA BOMBIE ZACZYNA CIĘ GONIĆ

>DACH

>A TY NA NIM

>POLICJA MNIE DOPADA

>ROZPRAWA W SĄDZIE, GROZI MI 15 LAT ZA BYCIE HUNCWOTEM

>SĘDZIA WYDAJE WYROK, 15 LAT

>CHCE PAN COŚ POWIEDZIEĆ?

>TAK, CHCĘ ZAPYTAĆ: ALE PRZEŻYŁ?

>CÓRKA SAMOBÓJCY RZUCA SIĘ NA CIEBIE I ZABIJA NA MIEJSCU

>POLICJA DZWONI DO TWOJEJ MATKI

>PANI SYN UMARNĄŁ

>ALE PRZEŻYŁ?

>BOMBY ZA OKNAMI DOMU MOJEJ MATKI

>MOJA MATKA SPIERDALA DACHAMI, TARAS ONA NA NIM. SPIERDALA BO JĄ ZŁAPIĄ SPOŁECZNIAKI ZA TELEFONY ŁAPĄ, NA GŁOWIE SŁUCHAWKI A NA NICH RUNNING IN THE 90s

>PRZEŻYŁA?

 No.27

Wynurzam
File: 44494fdb5f5ae7b⋯.jpeg (8.54 KB, 727x521, 727:521, xD.jpeg)

 No.22[Reply]

poland shit

 No.23

File: b05a7c8d37a988f⋯.jpg (15.77 KB, 552x521, 552:521, 12249744_890164584430013_6….jpg)

c:


 No.24

pokurwiło cie mordo


 No.25

>>24

hurr durr
File: 20c04d1ddf354d8⋯.jpg (445.06 KB, 2827x4016, 2827:4016, wUxhJoP.jpg)

 No.16[Reply]

Brak przyjebanego regulaminu rozumiem jako przyzwolenie na loli thread? (Na razie ubrane bo wiadomo bagietki x"D)

 No.20

File: 62dea0cde66a482⋯.jpg (55.52 KB, 448x650, 224:325, 176215_moja-waifu.jpg)
File: 2172a032f188cde⋯.mp4 (1.49 MB, 400x224, 25:14, 407778_czorny-humor-huhu.mp4)

 No.17[Reply]

😁

 No.19

ty sie śmiejesz a on wysysa wode z piachu :V
File: 8ec4cc0c10f957c⋯.mp4 (123.8 KB, 400x400, 1:1, 406150_genialna-sztuczka.mp4)

 No.18[Reply]

😂File: 5446fc079958294⋯.jpg (2.75 MB, 2340x4160, 9:16, IMG_20171027_103943_2.jpg)

 No.12[Reply]

a wy?

 No.14

File: 5686fec3e792067⋯.gif (824.15 KB, 334x288, 167:144, 19292047_1892275817454087_….gif)

normalnie. przecież co wieczór sam sie rucham :V
File: 20126a07d01f720⋯.png (41.51 KB, 274x235, 274:235, 2p.png)

 No.1[Reply]

witamy normiki serdecznie mocno

 No.10

Cześć tato


 No.15

>>1

No elo
File: 5ee7da7ee45a49b⋯.jpg (56.53 KB, 640x360, 16:9, snapshot.jpg)

 No.7[Reply]

Did these chicks do a porn? help me boys

 No.9

If they did do porn I think we would know since the sjw's would swarm to encourage acceptance of their "unique shapes" lol
Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Next | Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]