[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]

/ndl/ - Normies

Normiki Pastolektora

Catalog

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: dcd18be43bc7b1f⋯.gif (2.45 MB, 300x205, 60:41, aaa kurwa.gif)

 No.214[Reply]

ŚMIERĆ NORMICTWU

 No.218

>sugerowanie, że sam nie jesteś normikiem xD
File: ff2ddb5598c28e2⋯.gif (2.76 MB, 640x360, 16:9, 727311848b7fcd8d0fd1882991….gif)

 No.217[Reply]

TWOJA STARAFile: 3789fdfbf2352fa⋯.jpg (160.57 KB, 728x1484, 26:53, 1466090796366.jpg)

 No.158[Reply]

kto jeszcze ma myśli samobójcze?

 No.215

No siema


 No.216

No elo
File: 4bb5e1cf51a1f72⋯.jpg (22.65 KB, 250x250, 1:1, ter1.jpg)

 No.186[Reply]

siema

 No.187

File: eef2fdf476ae012⋯.jpg (14.16 KB, 125x125, 1:1, ter2.jpg)

co tam


 No.188

File: f18c7efc88b0563⋯.jpg (12.41 KB, 125x125, 1:1, ter3.jpg)

pierdole normikow, podwiekow i femki


 No.213

File: 3f26d420efed1d1⋯.jpg (3.85 KB, 217x233, 217:233, pobrane (1).jpg)

Nawet tutaj ;3

To co zakładamy dziewczynkowy?
File: a661a6498e31792⋯.jpg (26.1 KB, 488x366, 4:3, d4c94a8022fae972dcfb5e917e….jpg)

 No.212[Reply]

co wy na to anonki?File: 193245c76e756f1⋯.jpg (77.53 KB, 537x800, 537:800, 02.jpg)

 No.181[Reply]

Ale sooczka! Srałbym motzno, anonki

 No.208

File: 9e8bff102daefca⋯.jpg (14.54 KB, 222x296, 3:4, 21fbe07a1860eac4e86f660e35….jpg)

No chyba nie. ( spójrz kurwa na jej głowę xD)


 No.210

File: 8ab29ab3d338d1c⋯.jpg (5.99 KB, 70x80, 7:8, 2018-08-01 12.55.37.jpg)

A tak wogóle to czy jej się nie zaczynają zakola ?!?!?!?!??!?!?!!?!?!??!?!??!?


 No.211

jak ona się nazywa???
File: d80794ec286bea2⋯.jpg (23.33 KB, 550x414, 275:207, FB_IMG_1520013735751.jpg)

 No.209[Reply]

Kurwa, normiki, nie wrzucajcie tu ciągle tylko zdjęć wacków kurwa. Tu się zrobiło bardziwj pojebanie niż na kara xDFile: 2dee2dc0c70dd22⋯.jpg (3.41 MB, 2340x4160, 9:16, siusiaczek.jpg)

 No.204[Reply]

HUJ

 No.206

mmm ale pyszny kootas
File: 509830c381e57fd⋯.jpg (490.9 KB, 1553x1034, 1553:1034, 1198.jpg)

 No.205[Reply]

dobra normiki widziałem post o skacie, który je fuj (mowi typ od pissingu)

to tostuje ruletkę która moze jakiemuś zjebowi jak ja moize sie przydacFile: 1b81a8c0a8b6af4⋯.jpg (108.22 KB, 480x640, 3:4, 140096244677436204.jpg)

 No.201[Reply]

czemu nic nie piszecieFile: 9a5faf2d15526f1⋯.mp4 (5.09 MB, 992x802, 496:401, jeż gazowany.mp4)

 No.199[Reply]

JESTEM TUTAJ ROMAN BOSKI PORZUĆ SWE TROSKIFile: 84e3fba915f86f3⋯.jpg (419.43 KB, 2560x1920, 4:3, ja.jpg)

 No.198[Reply]

jest tu jakas loszka co moglaby mnie ocenic? ja po lewej :—-DFile: dc76e37a452c6c5⋯.jpg (402.67 KB, 1600x1200, 4:3, 1451598927321641548.jpg)

 No.197[Reply]

nawet fajnie byłoFile: c41c207e17b9682⋯.jpg (120.57 KB, 1280x960, 4:3, 1431025850219688557.jpg)

 No.196[Reply]

kim jest?File: d3c26b05fab6df5⋯.jpg (549.37 KB, 3264x2448, 4:3, dupsko.jpg)

 No.195[Reply]

ale przyjemnie :3 polkecam kazdemuDelete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]