[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]

/ndl/ - Normies

Normiki Pastolektora

Catalog

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 76e5a8b6fccd73c⋯.jpg (1.05 MB, 2592x1944, 4:3, 139925029991104935.jpg)

 No.194[Reply]

ale zajzajerFile: 38190e7c8393930⋯.jpg (121.44 KB, 720x960, 3:4, ekstremalna stuleja.jpg)

 No.193[Reply]

ładnyFile: 315529510a17e74⋯.jpg (2.84 MB, 3024x3153, 1008:1051, osraniec.jpg)

 No.192[Reply]

wlozylem sobie do dupy i wyjalem z takim czyms

co robicz?File: 6e56086cda9e42c⋯.jpg (36.85 KB, 454x406, 227:203, 1423860213962142555.jpg)

 No.191[Reply]

ale buzdyganFile: 4bcecd4f4fd424a⋯.jpg (258.78 KB, 734x979, 734:979, 133502617968.jpg)

 No.190[Reply]

ale pysznyFile: 1a0edc34deb5edb⋯.jpg (1.72 MB, 3264x2448, 4:3, 1429040461497119078.jpg)

 No.189[Reply]

chcielibyscie tak :3File: 3648ce12bdea1a6⋯.jpg (5.48 MB, 5312x2988, 16:9, 1528577045125348345.jpg)

 No.185[Reply]

czy som tu jakies kobiety? jak oceniacie mojego penisa?File: 89382299dff9fe3⋯.png (501.61 KB, 608x1081, 608:1081, upsi.png)

 No.184[Reply]

jak wyglądam? :3File: 4a8de503af43acf⋯.jpg (332.88 KB, 1732x2404, 433:601, penis.jpg)

 No.183[Reply]

ile razy uprawialiście już sex?File: 56f89b5d8c7b843⋯.jpg (64.19 KB, 620x325, 124:65, monks1.jpg)

 No.182[Reply]

Ciekawe ile trzeba mieć dark powera żeby dostać Rolexa?File: 86c2c3560db3fe5⋯.jpeg (28.5 KB, 400x424, 50:53, E7F4C840-3C8A-4604-949D-9….jpeg)

 No.179[Reply]

Idziemy w bój walczyć o wolność

i nigdy nie zejdziemy z drogi walki

będziemy ginąć za cenę wolności

by godnie żyły stuleje w przyszłości

Wiersz nieznanego autora

 No.180

File: 58281e6cfa8d1b1⋯.jpeg (28.82 KB, 420x420, 1:1, F73C184C-2696-4BED-8DA0-2….jpeg)

>Bąć mną

>Introwertyk motzno

>Jedziesz autobusem

>Koło ciebie loszka 8/10

>Miej jeszcze większą depresję niż zawsze

>Uświadom sobie , że jesteś zbyt spierdolony aby do niej cokolwiek powiedzieć

>Wróć do domu

>Wbij na kompa

>Gadaj z innymi stulejami

>Umrzyj w spierdoleniu
File: 5685cda7ce9c710⋯.jpg (31.09 KB, 654x446, 327:223, 5862-stopy-stopki-stopeczk….jpg)

 No.160[Reply]

ma ktoś jeszcze fetysz stóp ???

 No.164

tak


 No.165

tak, ale nie ja


 No.168

Nie moja bajka, ale szanuje motzno


 No.178

Tak, ale te nie są ładne
File: 2627cdf9e202c98⋯.jpg (143.74 KB, 1650x1297, 1650:1297, ZomboMeme 27072018183426.jpg)

 No.176[Reply]

Autorskie…

Szkoda że każdy napisze tu "chujowe jak papaj" :(

 No.177

Chujowe
File: 39a86b9a52dfa5f⋯.gif (1.87 MB, 377x319, 13:11, 1492546002433.gif)

 No.175[Reply]

Reprezentuje firmę reprezentuje JPFile: 4c6bd181cf709a8⋯.gif (259.11 KB, 350x350, 1:1, 1399040750473.gif)

 No.166[Reply]

Uciekł mi skurwysyn jeden pederasta pedofol jebany

 No.174

szybko zapierdala na tych wykałaczkach
Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]