[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]

/ndl/ - Normies

Normiki Pastolektora

Catalog

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 0b1f3943f6cc284⋯.jpg (246.97 KB, 540x400, 27:20, 34929232_954251988072232_8….jpg)

 No.150[Reply]

Kurwa czan martwy bardziej niż /mil/ lub nocna.File: 5e25ac54ffc6ab8⋯.png (10.82 KB, 400x400, 1:1, flaga-3-rzeczy.png)

 No.147[Reply]

https://www.youtube.com/watch?v=7Qx65EWek2I&t=77s

Mój dziadek śpiewał to z kolegami na froncie zachodnim

 No.149

u mnie zawsze na świętach rodzinnych to leci. pozdrów dziadka :3
File: c5244358dae1c55⋯.jpg (72.19 KB, 720x531, 80:59, 27857952_2020897181519150_….jpg)

 No.145[Reply]

nowa generacja pokemonówFile: 95ff20c338acc5a⋯.jpg (36.25 KB, 960x454, 480:227, 27656959_1208752562590868_….jpg)

 No.144[Reply]

tróFile: 9ca98a5a94cf56d⋯.jpg (35.21 KB, 720x518, 360:259, 27545512_2022735134668688_….jpg)

 No.143[Reply]

accuracy 100 + infinity ammunitionFile: 1ff88bf3660c212⋯.jpg (46.73 KB, 478x718, 239:359, 15825999_1386281931435231_….jpg)

 No.142[Reply]

mniamFile: 407deeb11c5e9a2⋯.jpg (949.88 KB, 1920x1080, 16:9, 99.jpg)

 No.141[Reply]

rozjaśnij i popatrz w środekFile: f62236074be59e5⋯.jpg (48.83 KB, 663x374, 39:22, maxresdefault.jpg)

 No.129[Reply]

Jeśli wierząc serialowi Rick and Morty istnieje nieskończona ilość rzeczywistości, co oznacza, że jest pewna rzeczywistość, w której, mam dziewczynę.

Later virgins.

 No.131

szczerze wątpię


 No.132

tak samo istnieje alternatywna rzeczywistość w której realny świat to chinski świat bajek w których my jako naruciaki oglądamy nasz świat jako anime przy czym w tamtym anime swiecie jesteśmy mimo wszystko anonami więc nie ruchamy bo skoro jesteśmy w chinskiej bajce to mogom byc cycki ale nie moze byc ruchanska bo baby nie istnieją

elo


 No.138

istnieje również rzeczywistość w której jesteś zajebistą lochą dymaną przez przegrywa ze stulejką przy anime
File: 3d6de13c193a8f3⋯.jpg (59.07 KB, 600x937, 600:937, 169781.jpg)

 No.135[Reply]

jak jest dziwka po hiszpańsku

 No.137

puta
File: 76c55164cc9ab71⋯.png (263.02 KB, 525x476, 75:68, Screen Shot 2016-09-19 at ….png)

 No.133[Reply]

HUJFile: 2d1caf466a2c613⋯.png (513.42 KB, 640x360, 16:9, mickiewicz-tajemnice.png)

 No.126[Reply]

miejsce dla twórczych normików

"Władca Świata"

To JA jestem prawidzym władcą świata,

lecz nie domyślacie się tego lata,

Wciąż myślicie że nademną panujecie,

mimo że to WY mi służycie.

To JA jestem szczytem ewolucji,

dowiecie się tego podczas rewolucji.

Nieuchwytny zabójca,

niewidzialny zdobywca.

Myślisz że jestem krwiożerczym robotem ?

nie- ja jestem tylko puchatym kotem.File: e83c2455b491ed7⋯.jpg (9.7 KB, 240x190, 24:19, Papajtańczyjpeeg.jpg)

 No.125[Reply]File: 3b1ea14b4ff625e⋯.jpg (Spoiler Image, 17.9 KB, 736x483, 32:21, 23244173_1455770674549041_….jpg)

 No.124[Reply]

annnonFile: 5ebaed8487a3ae6⋯.png (252.26 KB, 597x464, 597:464, 212121212121.png)

 No.123[Reply]

Bądź mną Anon lv 24

Żyj na utrzymaniu rodziców, bądź przegrywem i zarabiaj marne pieniążki, które przepierdalasz na alkohol, szlugi i narkotyki.File: 702da9b46feadae⋯.jpg (54.28 KB, 500x649, 500:649, 3a3e26c.jpg)

 No.122[Reply]

A przeżył?Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]