[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]

/ndl/ - Normies

Normiki Pastolektora

Catalog

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 1fd63dbba9a1bab⋯.jpg (43.7 KB, 597x600, 199:200, 4f4c1a0.jpg)

 No.121[Reply]

😀🔫File: 160a208e90b6bec⋯.jpg (38.13 KB, 720x696, 30:29, 26055998_1763369940393093_….jpg)

 No.120[Reply]

a wy dalej papieżakujecie ?File: 4e8033a2f5e662a⋯.jpg (65.7 KB, 667x960, 667:960, 27657214_988930197931694_1….jpg)

 No.118[Reply]

nom nomFile: 87fa0f3c24fd415⋯.png (91.13 KB, 1160x386, 580:193, E79C9639-3F2D-40D2-A223-5A….png)

 No.117[Reply]

> Bonć mno

> Usłysz o Wykop.pl

> Wchodzisz

> Tworzysz konto

> Dodajesz wpis

> Kuhhhhhwa błąd ortograficzny

> Over 9000 hejtów

> Usuń konto

> Brak profituFile: b46213ac90532a4⋯.jpeg (9.32 KB, 222x227, 222:227, images.jpeg)

 No.116[Reply]

Feels good manFile: 71c638e8e17a61f⋯.jpg (70.25 KB, 640x426, 320:213, a57cbf9c4e1d9e87200f4b2704….jpg)

 No.115[Reply]

Papryk Vege prezentuje "Kasjerki w Biedrze":

-Mogę być winna grosika?

- W chuju mam twojego grosika, dawaj całą resztę suko!!

TEGO LATA

-Ty, ja mu mówię że pomidory po 99 groszy kilo, a ten się kurwa pluje, że na półce po 80, chuj złamany

SCENARIUSZ NAPISANY WRAZ Z PRACOWNIKAMI NAJWIĘKSZYCH DYSKONTÓW

W 2017 21,37% KASJEREK NIE WYDAŁO POPRAWNIE RESZTY

JANUSZ CHABIOR

- poszukujemy kasjerów myślących niekonwencjonalnie, poza schematami, potrafiących owinąć sobie klienta wokół palca, praca w stresie, na pełnej kurwie

CZARNA PLANSZA

-musimy zinfiltrować to środowisko, za wszelką kurwa cenę….

BOGUSŁAW LINDA

- Dobra, należy się 138,52 zł i wypierdalać

KATARZYNA WARNKE

-hahahaha, za takiego świeżaka to się jeszcze nie ruchałam, hahahaha

AGNIESZKA DYGANT

- co kurwa nigdy klientowi torebki foliowej nie wcisnęłaś?

TOMASZ OŚWIECIŃSKI

- hehe paragon kurwa już!!!

PIOTR STRAMOWSKI

- jeśli jeszcze raz zobaczę, że kupujesz w Lidlu,to Cię znajdę i zajebię, rozumiesz to kurwa???

W KINACH

JANUSZ CHABIOR

- kurwa, ciężko się tutaj pracuje….File: a11ad2b6a277033⋯.jpeg (16.33 KB, 460x282, 230:141, main-qimg-e6efef23d5bbd32….jpeg)

 No.114[Reply]

> Ucz się w szkole francuskiego, nie ogarniaj ani trochę.

> Nauczyciel proponuje, że może lepiej przerzucić się na niemiecki.

> Rozpłacz się jak ciota i zacznij uciekać.

> Nauczyciel biegnie za tobą i mówi żebyś został i jednak spróbował.

> Poddaj się i rozpłacz jeszcze bardziej.

> Nauczyciel poklepuje cię po ramieniu i daje same piątki do końca roku szkolnego. Mówi, że to najbardziej francuska rzecz jaką ktokolwiek zrobił w tej szkole.File: a7bcab6a2bff785⋯.jpg (451.17 KB, 1194x546, 199:91, 1.jpg)

 No.113[Reply]

>anon lvl 15

>jedziesz na oboz

>normalnie bys sie cieszyl gdyby nie to ze jest zima

>i rok 1940File: 9a8ad9f19f03806⋯.jpeg (6.57 KB, 256x197, 256:197, pobrane.jpeg)

 No.112[Reply]

> Umieść Oculusa Rifta na głowie noworodka

> Wychowuj je w całkowicie wirtualnym świecie przez 20 lat.

> Po 20 latach Zdejmij Oculusa.

> Przedstaw się jako MorfeuszFile: 8754180a91ef11d⋯.png (36.05 KB, 400x400, 1:1, 0BC09A3F-35DB-442F-A3DB-DC….png)

 No.110[Reply]

>Bonć mno

> Anon lvl 13

> W szkole się z ciebie śmieją

> dziewczyna się z ciebie śmieje

> Myślała o tobie

> Miała w mózgu twój obraz

> To znaczy , że właściwie w niej byłeś

> Nara przegrywyFile: 96444319b4a1a62⋯.png (74.81 KB, 346x188, 173:94, Capture _2018-07-16-08-59-….png)

 No.109[Reply]

LELFile: 48cb5bbe665a48a⋯.jpg (96.73 KB, 666x1000, 333:500, MV5BMWRiZTcyZjUtZWEzMC00Nz….jpg)

 No.108[Reply]

Hmm…File: c839e9f2f5c4444⋯.jpeg (72.97 KB, 667x1187, 667:1187, orca-image-1398703298.jpeg)

 No.107[Reply]

Ayy lmaoFile: 656958f0914f010⋯.jpg (78.34 KB, 708x563, 708:563, ZomboMeme 07072018124404.jpg)

 No.106[Reply]

Nice meme brFile: 17c0c4bd577f562⋯.jpg (26.1 KB, 400x533, 400:533, chcę taki.jpg)

 No.105[Reply]

- Bądź na studiach

- Pójdź do sracza

- Otwórz pierwszą kabinę

- Tam profesor sra

- Jesteś zbyt zaskoczony by cokolwiek zrobić

- Stoisz jak autysta

Profesor nic nie mówiąc wyciąga rękę by zamknąć drzwi

Uściśnij mu dłońDelete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]