[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 3rdpol / 8cup / ballbust / bflo / gcf / general / just / lovelive ]

/ndl/ - Normies

Normiki Pastolektora

Catalog

Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 15224d7d56c7d92⋯.png (112.84 KB, 624x569, 624:569, smutnazabailluminati.png)

 No.161[Reply]

oświecenie jest bliskoFile: 5685cda7ce9c710⋯.jpg (31.09 KB, 654x446, 327:223, 5862-stopy-stopki-stopeczk….jpg)

 No.160[Reply]

ma ktoś jeszcze fetysz stóp ???File: 5764638d72a3616⋯.jpg (10.42 KB, 480x360, 4:3, hqdefault (2).jpg)

 No.159[Reply]

pozdrawiam mojego kolegę Szymona WiktorskiegoFile: 3789fdfbf2352fa⋯.jpg (160.57 KB, 728x1484, 26:53, 1466090796366.jpg)

 No.158[Reply]

kto jeszcze ma myśli samobójcze?File: 2e5c9868a4df582⋯.mp4 (2.15 MB, 1280x720, 16:9, filmik.mp4)

 No.157[Reply]

Zawsze mnie zastanawiało dlaczego ludzie nie są wyrozumiali dla ludzi którzy odstępują od tak zwanej "normy". a jak to jest z wami? tez nie lubicie ludzi którzy do przyjemności dążą w inny sposób niż wy ?

inb4 jak można lubić fekalia? ….. a jak można lubić stopy/czy spocone lochy no kurwa jeden lubi to a drugi to a jednak jak ktos tylko się dowie czegokolwiek to mają cię za trendowategoFile: 622895fb3197f9d⋯.jpg (6.64 KB, 260x194, 130:97, images (1).jpg)

 No.156[Reply]

OGÓŁEM CAŁE TE - WIERSZE O MAJORZE SUCHODOLSKIM

"Kubek"

Ogółem całe te

Piękne słowa te

Życie wszystkim dają

Ptaki dzieki nim śpiewają

Bembeny też i tutaj srają

W majty wiele razy

Też do wiadra też do wazy

Raz i nawet do kubeczka

Wielka wtedy była sprzeczka

Major wściekły chętny zwady

Ni bembena słuchać rady

"Sraj do kubka bo leciutki

Potem w piach wrzucisz suchutki

I zakopiesz i przyklepiesz

Dobre jest to mówię przeciez

Bo z majtami taka sprawa

Jak sie znajdzie w majtach laga

Słabo jest lecz ty to wiesz

Sraj do kubka potem zjesz"

Lecz nasz Major przestać nie chciał

Srac do swego kubka nie śmiał

Psznie zjeść mógł w każdej chwili

I se Popić swej rakiji

Pszny to olkohol gada

Raz dwa trzy Piwerko siada

A więc major w swej wściekłości

Kubkiem tucznikowi niszczy kości

ten zakrzyknal i zakwiczal

Przed kamerą potem ryczal

Taka prawda marna ta

W kubek Boży się nie sra

I na koniec taka rada

Niech nikt nie odwleka sraniaFile: 865dc1cf656b52f⋯.png (274.25 KB, 648x486, 4:3, Don_Patch.png)

 No.146[Reply]

czan martwy od momentu powstania

 No.155

Więcej postów niż na barszczem w 2 lata
File: 856bc692e1d57f4⋯.png (148.22 KB, 500x494, 250:247, step-back-boys-i-know-jew-….png)

 No.119[Reply]

To już chyba 11 post dziś…

Anony trzeba dać życie temu chanowi!

 No.140

kopiącego się nie leży


 No.154

Stare jak chuj, było
File: 9e4ac5b598edc7d⋯.mp4 (1.72 MB, 640x360, 16:9, videoplayback (2).mp4)

 No.153[Reply]

KurwaFile: 32eb6e96c20bee7⋯.jpg (25.86 KB, 473x305, 473:305, down town.jpg)

 No.152[Reply]

zapraszam do dyskusjijFile: b06ee9d4149cc45⋯.jpg (24 KB, 400x266, 200:133, godność.jpg)

 No.151[Reply]

nie spać tylko zapierdalaćFile: 0b1f3943f6cc284⋯.jpg (246.97 KB, 540x400, 27:20, 34929232_954251988072232_8….jpg)

 No.150[Reply]

Kurwa czan martwy bardziej niż /mil/ lub nocna.File: 5e25ac54ffc6ab8⋯.png (10.82 KB, 400x400, 1:1, flaga-3-rzeczy.png)

 No.147[Reply]

https://www.youtube.com/watch?v=7Qx65EWek2I&t=77s

Mój dziadek śpiewał to z kolegami na froncie zachodnim

 No.149

u mnie zawsze na świętach rodzinnych to leci. pozdrów dziadka :3
File: d90d261374d1593⋯.png (527.08 KB, 720x859, 720:859, 20180423_220939.png)

 No.136[Reply]

p czy papiesz lubi rzumę gurbo tuć?

 No.148

Jeszcze jak
File: c5244358dae1c55⋯.jpg (72.19 KB, 720x531, 80:59, 27857952_2020897181519150_….jpg)

 No.145[Reply]

nowa generacja pokemonówDelete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 3rdpol / 8cup / ballbust / bflo / gcf / general / just / lovelive ]