[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arepa / fascist / general / leftpol / mde / vg / vichan ]

/ndl/ - Normies

Normiki Pastolektora
Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: cb798503635cf34⋯.png (39.91 KB, 800x815, 160:163, 127151986665.png)

 No.263

Wszystkich zainteresowanych informujemy że vichan już wstał i zapierdala z powrotem na rowerku, tym razem bez rudej kurwy i jego przydupasów w administracji

nowy adres to https://vichan.pro

jest to w tej chwili jedny polski chan na którym bezproblemowo mozna postować przez tora:

http://vichandoxxozpvxc.onion

zachęcamy wszystkich do lurkowania!

 No.266

bez rudej kurwy to długo nie pojeździł xD
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arepa / fascist / general / leftpol / mde / vg / vichan ]