[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bondage / choroy / dempart / doomer / klpmm / mde / strek / vg ]

/ndl/ - Normies

Normiki Pastolektora
Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 24c90a3cbc3a661⋯.jpg (130.15 KB, 537x712, 537:712, kolrzanka.jpg)

 No.60

pienkność nat pienkościami

 No.87

jestem tak samotny że nawet ruchable


 No.280

Ruchanie i Gwałcenie Czechów


 No.281

Jebać Mateja bez kappy w sumie nawet może nie ale tak jak to jest być skrybą nie stawiam znaków interpunkcyjnych w sumie wyjebane w polskie znaki po co komu one robie juz 2 konspekt ale w chuj mi sie nie chce a jutro laby na 7-30 to ja pierdole zajebac sie mozna mamy papieza szczesliwego nowego roku dobra spaduweczka bo pisza na messengerze pozdro mordeczki ziomeczki najlepsze wy moje pastolektor where you at


 No.282

>>281

kill yourself nigger faggot


 No.283

>>282

nie obrażaj dobra spoko typie sorka gościu z czym mi wylatujesz tutaj szybko się pisze tak szybko się pisze wyścigi samochodami w pisaniu na klawie nie patrze co sie dzieje posty sztucznie nabijane i wydluzane a ty kurwa kto jestes zeby tak to tak o tak mi tak odpisywac ty lampucero jedna jak cie znajde to ci papej nie pomoze lamusie walony na butle od Vanisha siadajacy typie ty spierdalaj
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bondage / choroy / dempart / doomer / klpmm / mde / strek / vg ]