[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bleached / coz / socpl ]

/pach/ - Lepsze śmieszne obraski

taki /r+oc/ tylko w lepszym stylu i złożony z mądrzejszych ludzi
Winner of the 81rd Attention-Hungry Games
/y2k/ - 2000s Nostalgia

Entries for the 2019 Summer Infinity Cup are now open!
May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


File: 06d5ff693cbfc55⋯.jpg (27,32 KB, 413x620, 413:620, 15377884270152.jpg)

File: 7245afb0663f944⋯.jpg (26,52 KB, 367x540, 367:540, 15377884270151.jpg)

File: 79214d3726ee134⋯.jpg (30,99 KB, 360x540, 2:3, 15377885086212.jpg)

File: 2c5856fede28a98⋯.jpg (26,2 KB, 348x540, 29:45, 15377884270150.jpg)

 No.382

Elfik32 - wykopowa kurwa

 No.383

File: 1bb50532d32f013⋯.jpg (21,79 KB, 360x540, 2:3, 15377884270163.jpg)


 No.403

Ciałko piękne ale morda jak Elijah Wood ten co grał Frodo


 No.404

A chuj. Leć na szczyt gwiazdo żniwowa


 No.592

>>382

Czy to ta administratorka serwisu wykop.pl ?


 No.593

>>592

tak, teraz jest znana jako a__s


 No.595

>>593

Anna Stecka?


 No.727
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bleached / coz / socpl ]