[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arepa / asmr / ausneets / pawsru / sonyeon / vg / wx ]

/pol/ - Politically Incorrect

Politics, news, happenings, current events
Winner of the 68rd Attention-Hungry Games
/d/ - Home of Headswap and Detachable Girl Threads

January 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


<The 8chan Global Rule>
[ The Gentleperson's Guide to Forum Spies | Global Volunteers | Dost Test | FAQ ]

File: da7658073bda966⋯.jpg (78.8 KB, 500x292, 125:73, skurt.jpg)

de778f  No.11983186

VALTRÅD

Köp knogjärn och slå blattar i skallen.

Buy knuckledusters, beat niggers in the head.

de778f  No.11983190

File: a123371ce5a61f1⋯.jpg (34.78 KB, 814x294, 407:147, ce3d92556082056617c8230241….jpg)


626d3f  No.11983195

File: 519cf6438d78f8f⋯.jpg (73.81 KB, 960x543, 320:181, twitter_807_10155114395508….jpg)


e9fe24  No.11983200

File: fa4f431da21df07⋯.jpg (75.35 KB, 928x857, 928:857, n6.jpg)

Säg mig vad.


8dd4a5  No.11983204

File: 1d3184fa65eee5c⋯.png (381.52 KB, 650x366, 325:183, PLÅSTERRRR.png)

GRÅT FJOLLNEBER GRÅT


48e5d5  No.11983208

File: bce16f6f1c66793⋯.png (136.04 KB, 477x900, 53:100, 1721744.png)

Fan vad trött jag är.


e6ff08  No.11983213

File: 96abf13f687b7c2⋯.png (4.46 MB, 2503x2495, 2503:2495, the_swedish_empire_by_fenn….png)


7b5256  No.11983217

File: f26c5985eca325d⋯.jpg (52.51 KB, 680x382, 340:191, n15.jpg)

löl


6d78a1  No.11983218

File: 4c05cf807874ea4⋯.jpg (188.74 KB, 1144x935, 104:85, Finspång.jpg)

Solen går upp den 9 september


765cdf  No.11983223

File: cd250f432f06ab6⋯.jpg (235.3 KB, 940x788, 235:197, n23.jpg)

NEJ UT


6d78a1  No.11983228

File: cddbee39655d85e⋯.jpg (99.84 KB, 822x542, 411:271, Svea-chan-e1512590486571.jpg)

Ut o verklighetsbreva!


f5dc53  No.11983229

>>11983223

>.223

Bästa kalibern för bekämpning av tvåbenta skadedjur ojsvä.


f5dc53  No.11983232

File: a4f0d2a4adedd47⋯.jpg (33.09 KB, 1200x583, 1200:583, pepe nord 2.jpg)

NU HAR JAG BREVAT NOCK


f5dc53  No.11983447

MP kritiskt till att svenskar på 1600-talet invandrade till "samernas mark" – ett "historiskt övergrepp"

http://www.friatider.se/mp-kritiskt-till-att-svenskar-p-1600-talet-invandrade-till-samernas-mark-ett-historiskt-vergrepp

>Miljöpartiet ställer nu prosamiska krav på den svenska staten, som man menar har stulit land från det samiska folket. Partiet vill se en "sanningskommission" mot Sverige som ska utreda "övergrepp mot urfolket samerna" och inleda en "försoningsprocess".

>Miljöpartiet är inte direkt känt som ett nationalistiskt parti. Nu ställer man sig dock på samernas sida och menar att Sverige stulit deras mark.

>Partiet anser att den svenska statens förhållande till "urfolket samerna" måste utredas och samerna få "upprättelse".

>Enligt MP är detta "ett mörkt kapitel" i Sveriges historia, och därför vill man att en "sanningskommission" tar tag i frågan.

>"Genom århundraden har det begåtts statliga övergrepp mot samerna, däribland tvångsförflyttningar och rasbiologiska undersökningar. Idag, den internationella dagen för världens urfolk, kräver Miljöpartiet en sanningskommission", skriver partiet idag.

>– Det är dags att vi gör upp med vår historia. Hur staten har koloniserat Sápmi och berövat samerna den mark som varit deras går att ta del av svart på vitt i våra statliga arkiv, säger Alice Bah Kuhnke (MP).

>Enligt Miljöpartiet, som är ett av de partier i modern tid som starkast förespråkar att hela Sverige ska befolkas av utomeuropeiska invandrare, beror konflikterna om mark och jakt i norra Sverige, på att den svenska staten under 1600-talet annonserade att svenskar kunde få mark i Sápmi i utbyte mot skattefrihet i 15 år.

>"Miljöpartiet anser att staten måste ta sitt ansvar och ge upprättelse för de historiska övergrepp som skett gentemot vårt urfolk", skriver partiet.

>– Miljöpartiet vill se en sanningskommission som utgår från de historiska övergreppen och inleder den viktiga försoningsprocessen. Men frågan är om de andra partierna är beredda att lyfta upp statens agerande i ljuset, säger Bah Kuhnke.


439d97  No.11983477

>>11983447

>menar att Sverige stulit deras mark.

Vi leker med tanken att detta är sant. Lappen kanske inte skulle ha varit så dålig att de förlorade landet i så fall.

>nomadfolk

>land

kex


166c2e  No.11984506

File: c6ec88fde602702⋯.jpg (54.06 KB, 640x393, 640:393, Xh0Rz1bgbUJITw7gDfp0UYgt2g….jpg)

SD = sionistdemokraterna


6d78a1  No.11984592

File: 700598aaf1fa723⋯.jpg (47.83 KB, 720x960, 3:4, Di9PkQMX4AE0WOc.jpg)

Ta det kyligt


166c2e  No.11984595

File: e9095d066e46da6⋯.jpg (29.08 KB, 800x522, 400:261, reee.jpg)

>>11984592

>mrn dem har satt en nogger över 88an


439d97  No.11986624

>>11984595

Fast en 88 för 14 kronor är inte dåligt memat.


8fb5ff  No.11986768

File: f46d842383c9849⋯.jpg (25.03 KB, 301x376, 301:376, 1.jpg)

File: 96222d225efe5d3⋯.jpg (9.25 KB, 15x14, 15:14, bypass.jpg)

>>11986624

>88an

>för 14kr


e07a37  No.11986958

File: 5322c591cb01674⋯.jpg (4.33 KB, 203x141, 203:141, 1338852825785.jpg)

>>11984592

>88:an

>14 kr

Vilken mack?? Behöver ladda upp med magi inför valet.


97dfeb  No.11987271

File: 88224877f4af010⋯.png (72.44 KB, 795x522, 265:174, Sápmi before revision.png)

>>11983447

Bland det löjligaste jag hört. Även om man utgår ifrån att påståendet om att samer var ursprungsbefolkningen i norrland är sant, och dessutom södra landet på något vis, så är länder inte något som förekommer naturligt, det gäller inte att den som kommer först äger marken i all evighet. Länder och deras gränser är bara ett folks gemensamma kultur som med stor grad av samarbete och uppoffringar markeras för resten av världen. Sverige tillhör det folket som organiserade sig så pass att de klarade av att sätta gränser och upprätthålla dem. I detta fall är det svear, götar, och de andra stammarna som grundade svea konungarike. Påståendet att Sverige "tillhör" samer är lika absurt som påståendet att Sverige fanns på den tiden man påstår samerna först kom hit. Detta går inte ens in på att påståendet också skulle innebära att samerna även skulle äga Norge, Finland, och delar av Ryssland med tanke på att deras ursprung är Yakutsk området och moderna gränser inte fanns på den tiden de påstår ha sitt ursprung.

Helt absurt att påstå att folk som inte klarade av att organisera och upprätta regelverk är de som äger landet. För att inte nämna att det inte finns något bevis på att samer överhuvud taget var inom rikets gränser innan 1600-talet. Faktum att man på 1700-talets slut började utföra skallmätningar m.m. på samer talar för att samerna var en ganska ny betingelse i landet på den tiden, som man undersökte på ett sätt som inte var nödvändigt för exempelvis, finnarna, som funnits här en längre tid.

Tvärtom så talar bevisning emot samernas urminneshävd, man har nämligen hittat verktyg i Norrland som dateras till en tid då man innan trott att hela norden var täckt av glaciär. Nuvarande teori är istället att det funnits en "lucka" i norra Sverige och Norge där man kunnat leva när södra Sverige var istäckt. Detta är ganska förödande för samernas hävd just för att dessa verktyg inte är verktyg som nomader borde ha, något samer varit i alla tider, därav deras urminneshävd till bland annat rendrift. Detta understyrks också av äldre historiker, köpmän och vikingar, som inte nämner några andra än finnländska och skandinaviska stammar i området. För att inte nämna vikingatids fynd som hittats i norra Norge och Sverige.

För övrigt är det som kallas "sápmi" traditionellt sett en del av norra Finland, och kolahalvön. Idén om att sápmi skulle innefatta sverige är en modern förteelse som uppkommit med rennäringen då renarnas vandring går genom just det område som nu påstås vara sápmi.

Som vanligt sysslar marxisterna med ren revisionism för att sätta alla minoriteter emot ursprungsbefolkningen. Detta är särskilt tydligt med tanke på att de aldrig nämner exempelvis götar, skåningar, eller älvdalsbor i samma ton. Hur många gånger har vi hört dessa drägg gnälla över att samiska språk dör ut, samtidigt som de inte gör ett pip av sig vad gäller älvdalsmål, eller rikssvenskan som besudlas mer och mer varenda dag?


166c2e  No.11987305

>>11986624

Såg priset nu, efterbliven som jag är. Vilken butik är detta i? Måste köpa :D


8fb5ff  No.11987341

>>11987271

>Påståendet att Sverige "tillhör" samer är lika absurt som påståendet att Sverige fanns på den tiden man påstår samerna först kom hit.

>påståendet att Sverige fanns på den tiden man påstår samerna först kom hit.

Ingen har någonsin sagt att den svenska staten fanns vid tiden då lappjävlarna invandrade, däremot så fanns den moderna nordiska rasen redan i Skandinavien, och den protoeuropeiska jägare-samlare befolkningen bebodde helheten av vad som numera är Finland och Karelen, i Karelen och dagens Finland så fanns den gamla urbefolkningen av jägare-samlare kvar genetiskt intakt, men som hade anpassat sitt levnadssätt till agrikultur, de fanns kvar oberörda fram tills dess att den Finno-Ugriska folkvandringen in i området. Jag finner detta tragiskt, då det skulle varit intressant att ha genetiskt intakta ureuropéer att kunna granska, både för att testa intelligens, våldsbenägenhet etc.

Det som jag lägger fram här är väldigt simpelt, vi svenskar, med den ariska invasionen inberäknad, är det sanna urfolket, vi bodde här i Sverige innan Finno-Ugrierna invandrade till Europa från den sibiriska steppen.


8fb5ff  No.11987345

File: 33c1af92e6bd526⋯.jpg (Spoiler Image, 20.66 KB, 399x388, 399:388, 75ee1c01b126e55b93bc3ce11b….jpg)

>>11987341

>och den protoeuropeiska jägare-samlare befolkningen bebodde helheten av vad som numera är Finland och Karelen, i Karelen och dagens Finland så fanns den gamla urbefolkningen av jägare-samlare kvar genetiskt intakt

Detta är vad som händer när man inte läser igenom sitt brev innan man brevar.


6e99d4  No.11987346


8fb5ff  No.11987359


d27685  No.11991769

Alla niondeklassare får bok om Förintelsen

http://www.friatider.se/alla-niondeklassare-f-r-bok-om-f-rintelsen

>Samtliga niondeklassare kommer få boken "Frågor jag fått om Förintelsen" av (((Hédi Fried))). Det handlar om totalt 100.000 böcker, meddelar Forum för levande historia.

>Alla Sveriges högstadieskolor kommer få klassuppsättningar av boken "Frågor jag fått om Förintelsen" av (((Hédi Fried))).

>Sammanlagt skickas 100.000 böcker ut runt den 15 augusti 2018, skriver Forum för levande historia i ett pressmeddelande idag.

>En "lärarhandling" har också tagits fram för att underlätta arbetet med boken i skolan, uppger man.

>Bakom projektet står företaget Axel Johnson, myndigheten Forum för levande historia och bokförlaget Natur & Kultur.

>– I dag blåser vindar i Europa som gör att vi på Axel Johnson är än mer övertygade om vikten av att vara en (((positiv förändringskraft))) i samhället. För våra kommande generationers skull vill hjälpa till att bryta den okunskap som vi tror ligger bakom dessa vindar. Det som (((Hédi))) upplevt får inte glömmas bort, säger Axel Johnsons styrelseordförande, Caroline Berg, i ett uttalande.

>(((Hédi Fried))) har även spelat in en "specialhälsning" till alla de elever som arbetar med boken.

>– Vi måste dagligen kämpa för (((demokratin))), och (((skolan))) är den absolut viktigaste platsen i denna kamp. Eleverna får ett bra verktyg genom att läsa min bok, där de kan se samtiden reflekterad i historien, säger hon.

>(((Hédi Fried))) är en känd motståndare av sådant som menas vara "främlingsfientligt", och hon gör gärna kopplingar mellan dagens Sverige och Adolf Hitler och Nazityskland.

>"För några år sedan upprördes jag över att Sverigedemokraterna fick sprida sitt budskap i Almedalen. I år marscherade NMR där … Nazisterna på trettiotalet lyckades vartefter få stöd av olika samhällsklasser, som trodde sig kunna styra dem efter makttillträdet. Samma sak kan lätt hända idag, när Sverigedemokraternas väljare ökar, och NMR har tillåtelse att marschera i Almedalen", skrev (((Hédi Fried))) i en artikel på svt.se förra sommaren.

Mot partier som SD står de "(((goda krafterna)))", menar hon.

– Det är klart att jag blir ledsen och oroad för jag hade trott att Sverige var ett land där främlingsfientlighet och antisemitism var marginella företeelser. Men nu har vi ett stort främlingsfientligt parti i Riksdagen och jag kan inte förstå hur det har gått till, sade (((hon))) i en intervju med PRO 2016.


439d97  No.11991792

>>11991769

>Samma sak kan lätt hända idag, när Sverigedemokraternas väljare ökar, och NMR har tillåtelse att marschera i Almedalen

Var är problemet?


173099  No.11991902

File: 25063b2279ed85d⋯.gif (1.81 MB, 341x376, 341:376, kike.gif)

>>11991769

>Och jag kan inte förstå hur det har gått till

Juden saknar uppenbarligen sjävkännedom.


1f78bf  No.11992029

>>11987271

tycker det hela blir väldigt uppenbart om man jämnför samers seder, dräkt, utseende osv med andra sibiriska nomadfolk.


7ffa23  No.11992108

>>11991769

Stackars SD som blivit så kosher men ändå kallas hypergrobianazister medans partier som afs inte ens omnämns i media.


8fd834  No.11995600

>>11991792

>Oj vej hur kan sveriges rikes lag tillåta att folk kan yttra sina politiska åsikter istället för att fängsla dem för det som tysken och britten gör

Tänk att det fanns en tid då dessa eviga missnöjesivrare tvingades upp till rikets nordligaste gränser för sig själva.


163036  No.11996225

Så förändras vårt samhälle av nya låg-IQ-befolkningen

http://www.friatider.se/s-f-r-ndras-v-rt-samh-lle-av-nya-l-g-iq-befolkningen

>I dagarna har Socialdemokraterna hudflängts för sin historia – och det med rätta. Det är en historia med inslag som rasbiologi, eugenik och steriliseringar.

Brevares kommentar: vad är fel med rasbiologi, eugenik, och steriliseringar? Dessa var naturliga och goda saker som förbättrade samhället, denna kommentar visar att Joakim är en mentalt svag liten fjolla ojsvä.

>Att man inte ska kasta sten i glashus är just nu uppenbart. Socialdemokraterna har länge anklagat Sverigedemokraterna för rasism och det finns ett slags kosmisk rättvisa i att det egna partiets historia belyses. "Karma is a bitch" heter det som bekant.

>Samtidigt är det mindre positivt om vi kastar ut barnet med badvattnet – det genetiska perspektivet med socialdemokratin. Mycket av det som just nu stämplas som "rasbiologi" är nämligen vetenskapligt föga kontroversiella fakta, och vi ignorerar dem på egen risk.

>En både intressant och spännande introduktion till området är Niklas Hagebacks nya bok Idioter föder idioter. Den aningen provokativa boktiteln är för övrigt ett citat från en före detta kinesisk premiärminister.

>Hageback är en tilltalande bekantskap. Han har arbetat i finanssektorn men även skrivit böcker om sådant som hur finansiella trender kan förstås med utgångspunkt i psykologi. På sin blogg skriver han om allt från demografi till katolska profetior. Hageback har kort sagt många strängar på sin lyra.

>I Idioter föder idioter skriver han om eugenikens historia och ger ett genetiskt perspektiv på historia, samhälle och samtid. Eugenik, från grekiskans "god börd", handlar om ärftlighet. Människor har länge vetat att vissa egenskaper är ärftliga och försökt påverka samhällets sammansättning genom allt från regler för partnerval till barnamord. Men det var först på 1800-talet en vetenskap och rörelse uppstod med utgångspunkt i dåtidens vetenskapliga rön. Hageback beskriver här kort men kärnfullt bland annat Darwins kusin Francis Galtons och nationalekonomen Thomas Malthus teorier om arv och befolkningsutveckling.

>Eugeniken var under tidigt 1900-tal en del av dåtidens "åsiktskorridor" – både socialister och liberaler såg det som ett gott mål både för individ och samhälle att förbättra det genetiska kapitalet. Exakt hur man ansåg att det skulle gå till varierade däremot, en del förespråkade steriliseringar, andra bidrag till lämpliga föräldrar med goda gener. Eugeniken hamnade dock i vanrykte efter att Tredje riket i det så kallade Aktion T4 mördat ett stort antal funktionshindrade för att de ansågs ligga samhället till last, och Tyskland därefter förlorade ett världskrig.

>"Aldrig mer" var slutsatsen som drogs efter andra världskriget (även i Tredje riket var för övrigt motståndet mot T4 så stort att projektet avbröts i förtid). Hageback visar dock att i det tysta har eugeniken under 1900-talets andra hälft återigen blivit framträdande. Nu är det inte staten som är drivande utan blivande föräldrar – fosterdiagnostik och genetisk ingenjörskonst innebär att flera ärftliga funktionshinder och sjukdomar håller på att försvinna. Foster med vissa egenskaper aborteras i så hög grad som 90 procent eller mer. Framsteg i medicinen gör att eugeniken, nu under namnet genetik, är tillbaka men med mindre brutala förtecken än under tidigt 1900-tal. Det är intressant läsning, idag är det snarare marknaden än staten som driver den eugeniska tendensen i riktning mot "designer babies".

>Lika intressant är Hagebacks genomgång av de samtida forskningsrönen kring intelligensens genetik. Vi får bland annat veta att intelligens varierar och i hög grad är ärftligt. Det är inte politiskt korrekt att föra vidare sådana forskningsrön i offentligheten, men just nu håller forskarna på att identifiera de många gener som styr intelligens. Arvets betydelse tycks öka med åldern. För ett spädbarn är arvets betydelse runt 20 procent, i barndomen 40 procent och för en vuxen upp till 85 procent.

>Samtidigt tyder forskningen på att intelligens har stor påverkan på allt från brottslighet till sjukdomar. En engelsk studie av intagna på tre fängelser visade exempelvis att deras IQ i genomsnitt var 87, att jämföra med det omgivande samhällets 100. En annan studie kom fram till att genomsnitts-IQ för ett antal kanadensiska sexbrottslingar var 82,3 och för våldsbrottslingar 89,1. Forskningen tyder på starka samband mellan allt från IQ och BNP per capita till IQ och livslängd.


163036  No.11996226

>>11996225

>Hagebacks bok är en bra sammanfattning och introduktion till forskningsläget. Inte minst genomsnitts-IQ:s betydelse för ett lands ekonomi är viktig att känna till, liksom betydelsen av en smart faction med hög IQ.

>Riktigt intressant blir det när boken tar upp teorier kring hur samhällen påverkas av sjunkande intelligens. Det tycks finnas en avgörande skillnad mellan ett samhälle med 100 i genomsnitts-IQ och ett där det fallit till 90. Detta är inte minst värt att känna till i Sverige. Genomsnitts-IQ låg här tidigare på 104, men idag kan det vara så lågt som 97 (Hageback utgår här från Pisa-resultat). De teorier som finns om följderna av det, bland annat Paul Coojimans, beskriver sådant som ökning av våldsbrott, fler studenter med läs- och skrivsvårigheter på universitetet, angrepp på polis och ambulanser, en hårdare belastad socialtjänst och no go-zoner. Den som följer media känner alltså igen dagens situation väl här, under den period som genomsnitts-IQ i Sverige börjat närma sig 90 har också de fenomen Coojimans beskriver brett ut sig. Idag förklaras de med allt från socioekonomiska faktorer till vänsterns grepp om skolan och integrationspolitiken, men ska man tro Coojimans med flera är det alltså snarast följden av fallande intelligens.

>Om så är fallet är situationen på många sätt svårare att hantera. Vänsterns grepp om skolan kan brytas med politiska beslut, men vad gör man om genetiska faktorer ligger bakom? I Sverige är det i hög grad invandringen som tycks ha orsakat de fallande resultaten i både IQ och Pisa-tester. Det betyder inte att alla invandrare är lågintelligenta, men det komplicerar onekligen integrationsdebatten något. "Vi måste våga ställa krav" kanske inte har någon effekt alls om grundproblemet är det Coojimans antyder.

>Oroväckande är också Hagebacks beskrivning av hur ekonomin förändras. Automatisering, robotisering och krav på de anställdas kompetens innebär att ett växande antal människor inte längre är anställningsbara. Enklare arbeten försvinner, och de arbeten som tar deras plats i bland annat IT är dels betydligt färre, dels mer krävande vad gäller utbildning. För ett par hundra år sedan fanns det möjlighet för människor med IQ runt 70 att bidra ekonomiskt, idag misstänker Hageback att det snarare handlar om en IQ runt 90. Följderna av detta för både individ och samhälle kan bli skrämmande, vi kan få en stor grupp människor som inte anses tillföra något.


163036  No.11996227

>>11996226

>En tendens de senaste åren är att framgångsrika människor med hög IQ skaffar fler barn än andra. Denna tendens vägs i bland annat Sverige upp av det mycket stora inflödet av människor. Vad dessa två tendenser på sikt kan leda till är osäkert. Hageback beskriver både ett återkommande historiskt mönster av samhällelig kollaps på grund av fallande IQ och ett möjligt framtida scenario där de högintelligenta skiljer sig från övriga samhället och bildar en ny människoras, homo economicus. Personligen ser jag det senare scenariot som osannolikt. Hög IQ kombineras inte sällan med begränsat sunt förnuft och dålig självbevarelsedrift så de högintelligenta kommer även fortsättningsvis att antingen behöva samarbeta med övrigt folk eller gå under. Framväxten av homo economicus förutsätter att ekonomin fortsatt får dominera politiken, vilket är osannolikt. Intressant och tankeväckande är det oavsett att läsa Hagebacks resonemang kring detta.

>Ämnet för boken är högaktuellt, och ger nya perspektiv på de problem vårt samhälle brottas med. Hageback presenterar forskning som sällan dyker upp i etablerad media och också upp en del möjliga lösningar på problemen. Ökade satsningar på utbildning har exempelvis begränsad effekt om problemet är att de flesta eleverna inte har de förutsättningar som krävs för att tillgodogöra sig utbildningen. Då kan istället spjutspetsutbildningar för smart fraction vara ett bättre sätt att öka ett lands konkurrenskraft och BNP. Denna grupp är dock en begränsad resurs, i exempelvis Marocko rör det sig om 0,1 procent av eleverna som högpresterar i Pisa-tester, i Taiwan är det 22 procent.

>Man kan avslutningsvis ha olika syn på värdet av IQ och BNP. En rent ekonomistisk inställning leder till en intelligensaristokratisk meritokrati, smart fraction har en stor positiv effekt för ett lands ekonomi och en växande grupp människor förefaller inte vara anställningsbara i dagens ekonomi. Är man ekonomist kan det då ses som rättvist att de "fasas ut" ur genpoolen, att fattigdom leder till att de inte bildar familjer. Har man ett mer socialt eller nationalistiskt synsätt är den rena ekonomismen däremot tveksam. IQ och BNP är värdefullt, men det finns många andra värden. Folkgemenskap, mening och solidaritet är några sådana värden.

>Det finns också tecken på att enbart hög IQ inte är tillräckligt, ett samhälle behöver både tänkare och krigare. Långsiktigt är den politik de framgångsrika, trots deras ofta höga IQ, slagit in på i dagens Väst dessutom allt annat än intelligent. Politisk korrekthet, globalism och massinvandring är ointelligenta och farliga projekt. Men oavsett vilket synsätt man väljer är det bra om man känner till hur verkligheten ser ut, och då är Hagebacks bok en liten pärla.

-t. Joakim Andersen


163036  No.11996535

Hotet: Statsminister Annie Lööf

http://www.friatider.se/hotet-statsminister-annie-l-f

>Centerpartiets ledare Annie Lööf kan bli Sveriges nästa statsminister. Det tror i alla fall en moderat riksdagsledamot, rapporterar Expressen.

>– Om C och L tillsammans får lika många eller fler mandat än vad M får kan ett skickligt hanterat maktspel från Centern och Annie Lööfs sida mycket väl resultera i att talmannen ger henne ett försök att bilda en regering om det är underförstått att S inte kommer att rösta mot henne som statsminister.

>Så säger den icke namngivna moderaten till Expressen om C-ledarens chanser att nå posten.

>Även en riksdagsledamot från Socialdemokraterna tror att Annie Lööf kan bli statsminister – om inte Stefan Löfven sitter kvar.

>Expressen har skickat ut en webbenkät till samtliga riksdagsledamöter och 82 av dem har svarat på vem de tror kommer att leda Sverige efter riksdagsvalet i september. Ulf Kristersson får flest, 37, röster och följs av Stefan Löfven (30) och Jimmie Åkesson (10).


439d97  No.11996679

>>11996535

>Läspan åker till bilderberg

>Blir statsminister

Det får en att tänka.


0d05a2  No.12000601

File: 3af99ca45ff57bb⋯.jpeg (903.86 KB, 750x1334, 375:667, Näsa.jpeg)

Vem av er gjorde detta?


d0f22f  No.12000736

File: 4c9082c25cda8bf⋯.jpg (22 KB, 491x315, 491:315, 4c9082c25cda8bf035c17eb98b….jpg)


d0f22f  No.12001069

>>12000000

hmmm


6721b3  No.12001860

>>11983477

>Inlandsis

>Invandra från Norr och på så vis före svenskarnas anfäder som invandrade från söder när ett flera meters lager tjockt istäcke smälte!

Visst MP, visa hur historiskt okunniga och samt hur influerade ni är av (((amerikansk))) populär kultur.

I övrigt, lyssnade på lokala Centern-politiker diskutera SD. De gråter redan, haha. Vänta bara på AFSs framgångar också. Framtiden tillhör inte er, era jävla 08:a innerstads-as!


6721b3  No.12001887

>>11991792

>Notera betoningen på Almedalen

Kan ju inte ha meningsmotståndare på våra politrukers brunk-runkar fest anon. Det ska ju snarare vara så att man småtrevligt till lokalbefolkningens förtret leker god och trevlig samtidigt som man super sig full på kvällen och beter sig som ett svin emot alla vanliga människor. Det är trots allt den nya eliten vi talar om här, undersåtar som NMR ska bara hålla tyst om att deras land tas över av förrädare, judar och blattar. Skitsamma att man har knarklangare i varje gatuhörn av Malmö nuförtiden eller att man spränger bomber mot polisstationer, vad som är viktigare är ju att det är bra stämning och lite sådär trevlig kamratskap mellan "konkurrenter".

Dessa as förtjänar hängas högt!


6721b3  No.12001896

>>11996535

>Decemberöverenskommelsen 2.0 - Förkasta illusionen om demokrati än hårdare


840e81  No.12001951

File: c89b65806d9d786⋯.jpg (12 KB, 260x327, 260:327, 2soon.jpg)

>>12001860

>Bölvänsterns tårar när AfS får 4%


138675  No.12002188

>>12001887

>knarklangare

På tal om knark.

Riksdagsledamot vill legalisera cannabis

https://nyadagbladet.se/inrikes/riksdagsledamot-vill-legalisera-cannabis/

>Riksdagsledamoten Hanna Wigh föreslår att Sverige legaliserar cannabis och på så sätt stryper inkomsterna för kriminella gäng.

>Enligt Hanna Wigh, numera partilös riksdagsledamot efter att ifjol ha lämnat Sverigedemokraterna, står cannabisförsäljningen för kriminella gängs ekonomi. Därför vill Wigh att cannabisförsäljning blir lagligt.

>Hanna Wigh skriver i en debattartikel i Expressen hur våldsbrotten minskar i länder som legaliserar cannabis.

>“I länder som legaliserat cannabis omsätts miljarder som inbringar välbehövliga skattemedels. Statistiken tyder på att våldsbrotten minskat. I Sverige handlas cannabis på en oreglerad marknad helt i händerna på organiserad brottslighet”, skriver Wigh i Expressen.

>Hanna Wigh skriver även att en reglerad marknad för cannabisförsäljningen skulle innebära ett “välbehövligt tillskott till statskassan som skulle komma hela den svenska välfärden till gagn”.

Jag bryr mig egentligen inte om cannabis blir lagligt, det är från vad jag kan förstå en harmlös drog, däremot så kan konsekvenserna utav legalisering bli negativa på grund av hur detta kan komma att påverka den organiserade brottsligheten, som hon säger så tjänar knarklangarna majoriteten av sina pengar från att sälja just cannabis, så när denna inkomstkälla försvinner så kommer de bli tvungna att vända sig till andra droger i större utsträckning, detta kommer definitivt att få i konsekvens att den kriminella undervärlden blir extremt våldsam i ett par år eftersom de kommer att vara tvungna att slåss för att bevara sin andel av de minskade pengaflödet, samt så kan detta även kanske leda till att tyngre droger blir att vanligare på de svenska gatorna.

Om pundarskallarna vill röka bort hjärnan på sig så kunde jag faktiskt inte bry mig mindre ojsvä.


840e81  No.12002325

>>12002188

>Låt oss göra det ännu enklare för zigenarna att tjäna pengar som de kan använda till att smuggla in vapen åt våldtäktspedofilerna

Otroligt dålig idé. Exakt samma skit som (((de))) drev igenom i Amerika, ös in främlingar som knarkar och langar och legalisera sedan när marknaden upprättats så att det kan beskattas.

Å andra sidan så styrker det misstanken att SD arbetar åt samma folk som sjuklövern om hon så nyligen som förra året lämnade SD.


9c6a60  No.12002886

>>>/polarchive/2112

>BREAKING: Serious situation in Sweden. Youths torched around 14 cars near a shopping centre in Gothenburg

https://twitter.com/V_of_Europe/status/1029103967966580736


9c6a60  No.12002889

File: 25dda70f0c59564⋯.webm (3.24 MB, 180x354, 30:59, BREAKING Serious situatio….webm)


1f2525  No.12003505

File: ce4dd7b9131968e⋯.png (642.54 KB, 675x700, 27:28, KSG.PNG)

>Swedish


1f2525  No.12003514

File: 60e336654d14e4a⋯.png (55.76 KB, 704x538, 352:269, swed demokrat.PNG)

https://twitter.com/afneil/status/1029023812979961856


840e81  No.12005191

File: d29eb0cb443f00a⋯.png (2.36 MB, 984x1493, 984:1493, Mein Pewds.png)

>>12002889

Då var det dags att dra fram ens gamla folkmordsmanual och ta sig en påminnelse på hur sådana här tillfällen ska hanteras.


000000  No.12005612

>>12005191

Hur kan det vara folkmord när vad du dödar inte är människor?


840e81  No.12008363

File: 94cea66e5802643⋯.png (44.07 KB, 1197x678, 399:226, NEJ. UT.png)

>>12005612

Dags att dra fram vårstädningsmanualen då.


b42ed3  No.12009067

Val planscher för S överallt i min stad


4c809c  No.12009155

File: abcebd53783c7ae⋯.mp4 (8.17 MB, 360x640, 9:16, Gothenburg riot August 201….mp4)


0b89f9  No.12009184

>>12003514

Soy boy faggot. I hope he gets culturally enriched by niggers, also SD 2018 is a guaranteed win


c9264c  No.12009187

File: 4bdbc676ec4fdb6⋯.jpg (84.87 KB, 900x750, 6:5, 4bdbc676ec4fdb65c259ec725a….jpg)

>>12008363

Fuck off we're full


6721b3  No.12009192

>>12009067

Hittar dem i min lilla by också, har ingen aning om varför. Slöseri med pengar när alla hatar dem ändå.


b42ed3  No.12009228

>>12009192

de lurar alla gamlingar här att rösta på dem och lovar så fint att man ska tänka på de äldre


203863  No.12009374

>>12009192

>>12009067

därför att S är på väg mot det sämsta valresultatet på 100 år


576dac  No.12009590

File: a27ea1eaf8f5cc1⋯.jpg (47.58 KB, 522x602, 261:301, 4ee4d4ad5b5361a80969197966….jpg)

>>12009067

Se >>12000601 för inspiration.


840e81  No.12009708

>>12009228

Händer varenda val. Och varenda val så går folk på det. Nästan alltid 50-talisterna och en del födda mellan 60-70 som inte förstår att S inte är samma parti som när de växte upp.

Misstänker att skillnaden mellan en S lojalist och vanlig människa har att göra med internetåtkomst i den yngre åldern, så det inte blir riktigt lika ensidig information man tar in, eller kanske mindre intag av media.

Underligt nog verkar folk födda innan 50 inte ha samma sinneslag. Undrar vad för samhällsskifte landet gick igenom omkring 50 talet som orsakade detta. Hmm.


576dac  No.12009783

File: 39d8411245b52d1⋯.jpg (39.66 KB, 500x484, 125:121, 6f87ab7a2f940b2236694d8fc4….jpg)

Fan vad ensam jag är.


439d97  No.12009849

>>12009783

Prova att fara på någon av de nationalistiska träffarna som hoppar upp lite här och var.


840e81  No.12009965

File: f3414c97d530492⋯.jpg (89.36 KB, 960x720, 4:3, helvete.jpg)


518632  No.12012542

Svenskere, hvordan reagerede befolkningen på neger optøjerne? Det må da have vækket nogle.


000000  No.12013370

>>12012542

SD borde göra ett hopp i nästa undersökning, och det var nog en hel del som slutligen bestämde sig för vilken röstsedel man skall ta, men det är blir svårare. SD's 33 % mostsvarar redan nära hälften av den vita manliga befolkningen och 40/50-talisterna i köttberget är helt hopplöst att övertyga. Kvinnor ser överlag en röst på SD som en röst för Hitler, de tror ju i regel på allt man säger på TV, så även där är det svårt att göra framsteg.

Det ser rent allmänt ut som om framgång hänger mer på ett generationsskifte än som ett direkt svar på svartingarnas våld.


000000  No.12013375

>>12013370

>SD's 33 % mostsvarar redan nära hälften av den vita manliga befolkningen

Blev fel där. Jag skulle säga att SD:s 33 % motsvarar nära hela den vita manliga befolkningen. Med tanke på attityden hos köttberget så rör det sig alltså snarare om yngre män och kvinnor mot de äldre.


c3e3ba  No.12013586

File: da4e75c7faf1b84⋯.webm (678.63 KB, 640x360, 16:9, batikhäxa.webm)

>>12013375

Men grejen är ju den då va att det faktiskt inte är så att alla män röstar på nu va? eller hur?


000000  No.12013653

>>12013586

>röstar på nu

???


c3e3ba  No.12013671

>>12013653

Typ så måste du ändå förstå vad jag menar liksom.

Jag är bara uttråkad.


c3e3ba  No.12013679

Kan svegot plus anon breva denna artikel?

https://www.svegot.se/2018/08/15/kasselstrand-fraser-till-mot-dagens-nyheter/

>Kasselstrand fräser till mot Dagens Nyheter


dbc57f  No.12013824

File: 2d0e86e195339ee⋯.jpg (211.25 KB, 470x595, 94:119, IMG_1441.JPG)


efcb0b  No.12013872

>>12012542

Ungefär hälften reagerade med ilska, och de hjärntvättade verkar mestadels tiga om det hela. Överlag syns det inte särskilt mycket om det då marxisternas tränade apor jobbar övertid för att rapportera och censurera allt som går emot mediastatens propaganda.

Tror nog en hel del svenskar blev bannlysta från sociala medier efter den natten.


542ce0  No.12013981

I wanna join the demo in Turku, where the fuck are you faggots starting from?!


439d97  No.12014204

File: ced2ede265e21fb⋯.png (308.51 KB, 843x1901, 843:1901, Kasselstrand.png)

>>12013679

Jag gillar Kasselstrand.


518632  No.12014785

>>12013872

Jeg tror virkelig at selvom det ikke er tydeligt, så påvirker det alligevel nogle mennesker. Vores statsmedie TV2 lavede også konspirationsteorier om at det var højrefløjen der stod bag ødelæggelserne. Ønsker jeg alt held til valget og jeg vil hjælpe med at sprede jeres memes, hil sejr.


518632  No.12014794

>>12013370

Det er sjovt nok omvendt i Danmark. Her er det folk over 50 og under 25 som stemmer imod indvandring. Og gen X der er enorme cucks, de er totalt håbløst hjernevaskede og vildt nihilistiske.


fc2672  No.12014845

>>12014204

Tack anon.


fc2672  No.12014850

>>12013981

ur mum.


efcb0b  No.12015145

File: b8c21a7beb0c6e1⋯.jpg (1.36 MB, 1500x977, 1500:977, 1-sv.jpg)


3793da  No.12018126

Göteborg tar ner Prideflaggor – för att inte kränka islam

http://www.friatider.se/g-teborg-tar-ner-prideflaggor-f-r-att-inte-kr-nka-islam

>Göteborg har under natten plockat ner samtliga regnbågsflaggor runt Götaplatsen. Detta för att den libanesiska sångerskan Nancy Ajram ska uppträda på Kulturkalaset. Om hon förknippades med Pridefestivalen skulle hennes karriär kunna förstöras, rapporterar Göteborgs-Posten.

>Det var när Nancy Ajrams team anlände till Göteborg i går som de upptäckte att det pågår en Pridefestival i staden.

>De krävde att Prideplaggorna skulle tas ner.

>Först ville de att samtliga flaggor kring Avenyn skulle tas ner.

>Detta gick dock inte igenom.

>Till slut enades parterna om att regnbågsflaggorna kring Götaplatsen skulle tas ner, vilket skedde under natten till fredag.

>– Det är viktigt att påpeka att det här är en artist vars karriär till 99 procent finns i länder där det är förbjudet och i en del fall belagt med dödsstraff att vara öppet homosexuell. Vi kan inte tvinga på Nancy Ajram att göra ett politiskt statement Någon borde slå denna svensgelsktalande kuksugaren i huvudet med en hammare genom att uppträda på en regnbågsscen, säger verksamhetsansvarig för Göteborgs Kulturkalas och ordförande för West Pride i Göteborg, Tasso Stafilidis, till GP.

>Nancy Ajram är en av arabvärldens absolut största stjärnor. Hon är dock redan kontroversiell i Mellanöstern enbart på grund av det faktum att hon är en kvinnlig artist. Hon är inte själv muslim, utan kristen, men kan uppträda i sådana länder. I Bahrain protesterade traditionella konservativa muslimer mot hennes uppträdande och konsertbesökare attackerades med stenar och deras bilar sattes i brand.

>Enligt Wikipedia är det idag muslimska länder med sharialagar som har dödsstraff för homosexualitet. Ajram har till exempel uppträtt i Qatar, där det formellt finns dödsstraff för homosexuella.

>Enligt Tasso Stafilidis ska den arabiska stjärnan inte personligen ha några problem med Pride-festivalen. Men det kan vara rentav farligt för henne att förknippas med det.

Jag blir så jävla trött.


439d97  No.12018799

>>12018126

Det var visst inte så viktigt med "homosexuellas rättigheter".


3793da  No.12018847

File: 9e21f6cb64ac849⋯.gif (75.96 KB, 640x360, 16:9, 0d0854536f4056726fe9ce587c….gif)

>>12018799

>Om en svensk klagar om bögflaggor och inte gillar bögar så får han sparken för att han inte är (((pk))).

>Om en blatte klagar om bögflaggor så tar (((de))) ner dem så snabbt som möjligt.


b771d1  No.12018959

File: 3403a0db19347ad⋯.jpg (131.91 KB, 900x1200, 3:4, Afs burka staty.jpg)

AFS klädde in nån staty i burka

(((etablissemanget ))) väljer att tiga istället för att tjuta


debdbc  No.12019330

>>12018126

Jag var i Göteborg idag, det var fullt av bög flaggor överallt, och massa snusk i glitterkläder och skit. Fyfan vad äcklad och trött man blir på skiten.


698588  No.12019640

Polisen ska ge tillstånd till sig själv för kameraövervakning

https://www.svegot.se/2018/08/17/polisen-ska-ge-tillstand-till-sig-sjalv-for-kameraovervakning/

>Enligt en utredning som presenterades idag bör polisen och andra myndigheter själv pröva och avgöra om de ska eller inte ska tillstånd för kameraövervakning.

>Utredningen ”Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande” menar att dagens tillståndsplikt ska tas bort. Inte för butiks- eller fastighetsägare utan för polisen, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och tullen. Det är nämligen för mycket administration att söka tillstånd, vilket ”hämmar” brottsbekämpningen.

>Däremot menar utredningen att myndigheterna bara får bevaka om ”intresset av bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad”. Vem ska då avgöra det? Myndigheten själv. Utredningen vill att berörd myndighet internt prövar och sedan utfärdar eller avslås sin egen begäran om kameraövervakning.

>En sak är i alla fall säker, det kommer bli effektivare.

>Kanske borde samma praxis införas vad gäller avlyssning. Vore det inte enklare att polisen själv avgör när, var och vem som ska avlyssnas? Och visst är det väl så att ”den som har rent mjöl i påsen” inte behöver bekymra sig?

>I stället för att genomföra de förändringar som på riktigt och över tid skulle göra Sverige tryggare (alltså att göra Sverige svenskt igen) så fortsätter man slå huvudet i väggen och trycker ned oss ännu en våning mot det totalitära mörkret där nere.

>Polisen ska själva avgöra om de ska eller inte ska övervaka ett område. Varför inte bara övervaka allt hela tiden? Och avlyssna alla hela tiden? Varför inte koppla upp varje medborgare mot en superdator som håller koll på oss med RFID-chipp?

>Det värsta är att herr och fru Dumskalle i sin bekväma soffa framför teven skulle applådera det. För de har ju rent mjöl i påsen. Vi vet att så fort staten (eller deras knektar) får mer utrymme att övervaka så kommer de använda dem.

>Men lik förbannat blir inget tryggare av det. Citatet som är tillskrivet frihetskämpen Benjamin Franklin bör åter lyftas fram:

>”Ett samhälle som ger upp lite frihet för att vinna lite säkerhet, förtjänar varken eller och kommer att förlora bägge.”


dfb4ac  No.12019662

File: fd78503ab7556cf⋯.png (946.4 KB, 600x782, 300:391, clarkson2.png)

>>12003505

Turkish pistols, canik's to be precise

Mystery solved


dfb4ac  No.12019667

File: 4f4cedf7e031764⋯.png (10.26 KB, 644x800, 161:200, 4f4cedf7e031764b84c22d2403….png)

Betänk denna mejmej:

Stanna hemma och låt kvinnornas röster räknas

Alldeles för länge har kvinnor lidigt under patriarkala maktstrukturer, så ett slag för jämställdheten och stanna hemma detta val.


698588  No.12019674

File: 4c9b769cce3f89f⋯.jpg (47.73 KB, 763x757, 763:757, 50de22286e9d601cfb5846d8d3….jpg)

>>12019667

Betänk denna mäjja:

Alla hanrejer som vill att kvinnor ska få rösta bör bli slagna i huvudet med ett knogjärn tills dess att de slutar röra på sig


efcb0b  No.12025185

File: 2ab9dbf7557473c⋯.mp4 (2.94 MB, 1280x720, 16:9, Pewdiepie here.mp4)

Då var det dags att förgöra ännu något som svensken tycker om.

https://www.nordfront.se/svenska-ishockeyforbundets-homosexuelle-ordforande-ska-gora-sporten-mindre-macho.smr


439d97  No.12025203

>>12025185

>Göra hockey mindre macho

Vi har det redan, det kallas dam-hockey och ingen bryr sig om det.


e07a37  No.12025888

File: 959f9d05fa111c9⋯.jpg (52.07 KB, 500x500, 1:1, 1441915542071.jpg)

>>12025185

>böghockey blir verklighet

Vilken verklighet är det ens meningen att detta skall vara?

Någon som har Nyheter idag plus förresten? Jag behöver siffrorna för PP och MED i den senaste opinionsundersökningen från Sentio, https://nyheteridag.se/plus/sentio-augustispecial-har-ar-partiet-som-far-en-kalldusch/


d6e6e7  No.12027281

>>12025888

>Visar siffrorna för PP och MED men inte AFS

Endast (((chang frick))) grejjor, får en verkligen att tänka till.

Var viss om juden kära nord/pol/are.


d6e6e7  No.12027298

>>12025888

Och här kära anon, de tar inte med PP eller MED från vad jag kan se, men jag tror detta i alla fall är korrekt undersökning.


d6e6e7  No.12027323

File: 047721f9ca4c37e⋯.jpg (44.38 KB, 657x527, 657:527, 0dc2fcc20017d801cc3d1c78f5….jpg)

>>12027298

Glömde länk.

https://val.digital/Survey/?institute=Sentio&publication=2018-08-17


d6e6e7  No.12027410

För er som fortfarande kan tänka sig rösta på SD.

SD tackar kvällspressen för hjälp med att spåra upp "ideologiskt avvikande" kandidater

http://www.friatider.se/sd-tackar-kv-llspressen-f-r-hj-lp-med-att-sp-ra-upp-ideologiskt-avvikande-kandidater

>Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson tackar i ett inlägg på Facebook kvällspressen för att de hjälper till att spåra upp "ideologiskt avvikande" sverigedemokrater.

>Det var efter att bland annat Expressen skrev om en SD-kandidat i Växjö som sagt att "man ska vara född svensk och ha svenska föräldrar" för att själv anses som svensk, som Mattias Karlsson kommenterade det inträffade på Facebook.

>I kommentaren underströk han att han var tacksam för kvällspressens hjälp med att hitta "ideologiskt avvikande" personer bland SD:s kandidater:

>"SD har det här året haft den kanske hårdaste screenings-process som något parti någonsin haft när det kommer till förhandsgranskning av kandidater. Att kolla upp precis allting om tusentals personer är ju dock vare sig möjligt eller etiskt försvarbart för ett parti att göra. Om kvällspressen kan hjälpa oss att, mittibland alla tusentals rekorderliga, trevliga, pålästa, seriösa och hårt arbetande kandidater, finna några enstaka gravt ideologiskt avvikande tokstollar som vi har missat, så är jag naturligtvis väldigt tacksam för det."

>Enligt Mattias Karlsson måste alla sverigedemokrater tro på hans egen princip om "öppen svenskhet", som går ut på att alla människor kan bli svenskar.

>Till dem som inte köper idén om den öppna svenskheten har Karlsson ett tydligt besked: "stryk dig från listan och lämna partiet!"

>"Vi vill inte ha dig", skriver SD-toppen på Facebook.

>Mattias Karlsson har tidigare vänt sig till vänsterextrema Expo för att få hjälp med att kartlägga personer han betraktar som politiska motståndare. Då ville han bland annat ha Expos hjälp med att få fram uppgifter han kunde använda för att misstänkliggöra Fria Tider.


e07a37  No.12031822

>>12027281

>>12027298

>>12027323

Frick är inblandad i Medborgerlig samling så det är ingen större överraskning. MED har dock snittat 0,2 % de senaste tre undersökningarna innan denna så det går inte särskilt bra.

Jag har de andra siffrorna du länkar till sedan tidigare men jag håller på att göra det sista med en graf över AfS där jag räknar bort Sentios siffror för PP och MED från alla undersökningar för att få en uppskattning över hur trenden har gått för AfS, så det är därför jag behöver just dessa.


afd467  No.12031932

File: 4f2f3033ea8bfef⋯.jpg (123.79 KB, 287x667, 287:667, IMG_20180819_225055.jpg)


439d97  No.12031973

>>12031932

Guldstjärna till sossarna för att de äntligen vågar vara ärliga.


1dad44  No.12032070

https://twitter.com/IntellFusion/status/1031434515992985600


000000  No.12032508

>>12027410

Helt rätt. Idioter som inte vet när man bör hålla käften måste uteslutas innan de kan äventyra valresultatet. Det är så jävla störande när folk inte förstår att hela SDs framgång har byggt på att vara lagom radikala och hanrejade på samma gång. Åkesson och övriga är tillräckligt smarta för att vänta tills de blivit stora nog att ta makten.


439d97  No.12032619

https://www.svegot.se/2018/08/20/nordisk-ungdom-hjalper-moderaterna/

Nordisk Ungdom tycker att Moderaterna är allt för otydliga i sin kommunikation. De har därför startat en upplysningskampanj och vill med hjälp av affischer, banderoller och flygblad hjälpa partiet att nå ut med sin politik.

>Aktivistorganisationen Nordisk Ungdom har bestämt sig för att hjälpa Moderaterna att förtydliga sin politik. Via hemsidan moderatpolitik.nu och gatukampanjer hoppas man få eventuella moderatväljare att tänka till en gång extra. Man har även satt upp valaffischer där Moderaternas budskap kommer fram på ett, enligt organisationen, tydligare sätt.

>Moderaternas kommunikationschef i Stockholm heter Mattias Thorsson och är inte helt nöjd med Nordisk Ungdoms kampanj. Till Aftonbladet säger han att det handlar om att sprida konspirationsteorier.

>— Vi tycker att det här är väldigt allvarligt. Det handlar om extrema grupper som kidnappar vårt varumärke och trycker upp falska affischer i vårt namn, för att skapa förvirring och spä på konspirationsteorier och allmänt missnöje som kan finnas i vissa grupper. Det är en slags destabilisering av valrörelsen.

>Moderaterna har sagt att de ska polisanmäla affischerna på varje plats de sätts upp. Man har även kontaktat både MSB och Säpo samt försökt få Loopia att ta ned hemsidan, något man ännu inte lyckats med.

>Fredrik Hagberg är talesperson för Nordisk Ungdom och tar hotet om polisanmälan med ro.

>— De får polisanmäla om de vill, men jag har svårt att se att det skulle bära någon frukt. De borde i stället vara glada över att vi hjälper till att förmedla deras politik till sina väljare, säger han till Aftonbladet.

>I helgen stod Nordisk Ungdom i centrala Stockholm med en banderoll och delade ut flygblad till nyfikna medborgare, allt för att hjälpa till att visa i vilken riktning Moderaterna vill styra Sverige.

>Tidningen Svegot ringde upp Hagberg för att höra hur kampanjen tagits emot.

>— Mottagandet har faktiskt varit förvånansvärt svalt från Moderaternas sida. Det är nästan som att de inte uppskattar vår hjälp. Medborgarna däremot har uppskattat informationen och är glada över Moderaternas politik blir förtydligad.

>— När vi vecklade upp vår banderoll i söndags såg jag en moderat springa i panik fram till polisen och krävde att de skulle ta ned den. Polisen såg nog dock att det vi gjorde var ett uppskattat valarbete så de ingrep inte.

>Varför har ni valt att hjälpa just Moderaterna?

>— När Ulf Kristersson förvandlades till ”Tuffe Uffe”, alltså fick en hårdare image försökte de allt mer släta över Fredrik Reinfelds invandringsvänliga politik. Men Moderaterna är inte så hårda och invandringskritiska som de vill framstå som och därför ville vi se till att deras faktiska politik blir tydlig för väljarna.

>Fredrik Hagberg hälsar att de som vill hjälpa till med kampanjen kan beställa gratis material från nordicwear.se.

Vad snälla NU är.


b726cd  No.12032653

>>12032508

>SD kanske samarbetar med expo för att tysta nationella, men egentligen så är de på de nationellas sida!

>SD kanske säger saker som är mer kulturmarxistiska än MP, men de är ändå hemliga dödsknarkarnazister!

>SD måste se till att vi stärker HMF lagarna så att ingen kan kalla dem för rasister!

>SD kommer rädda Sverige genom att assimilera alla zoomalier!

Säg mig, hur smakar Karlssons kuk?


99f443  No.12036236

File: df3957e60df57ca⋯.png (60.72 KB, 770x408, 385:204, Angry Cuck - Foreigner at ….png)

>>12032508

>>>/enarghanrejpredikar/


58bc12  No.12036368

>>12036236

>förvånas inte om det kanske blir mindre invandrare under SD

Jefla blatte


5f420c  No.12037107

>>12036236

>När en bosniak ska förklara för svenskar varför återvandring är omoralisk samtidigt som han säger att det inte finns någon som helst moralisk grund för att bevara de etniska svenskarnas fortsatta existens.

>Men han är inte en svenskhatande kulturmarxist SÅ HÅLL KÄFTEN OM DET GÅJ!

Varför finns det så många efterblivna hanrejer som tror att detta dumfan har någonting av värde att säga?


000000  No.12037346

>>12032653

>kanske

>kanske

>halmgubbe

>halmgubbe

Kom med några argument.

SD är den enda realistiska politiska lösningen vi har. Ska vi istället bygga upp AFS från grunden hinner det bli 2030-2035 innan de är på samma nivå som SD är idag.


5f420c  No.12037390

>>12037346

>Kom med några argument.

<Har själv en total avsaknad av argument.

Nej, först för att jag ska argumentera emot er så måste ni lägga fram argument, då det är ni som säger att SD har en gömd agenda, ni måste lägga fram bevis för det.

Så berätta nu varför ni tror att SD är ett hemligt dödsknarkarnazistisktbögmördarparti, i djupaste mest intima detalj möjligt.

>SD är den enda realistiska politiska lösningen vi har.

Förutom då att SD inte ens föreslår att faktiskt lösa någonting alls, utan de vill helt enkelt låta det ta lite längre tid innan vi når exakt samma mål som med alla de andra PK-partierna.

>Ska vi istället bygga upp AFS från grunden hinner det bli 2030-2035 innan de är på samma nivå som SD är idag.

Helt fel, då:

1) AfS vill nå faktiska mål som kommer att driva debatten i rätt riktning (vilket öppnar för mer radikala röster), och faktiskt skulle förbättra läget i Sverige, någonting som SD totalt saknar, då SD driver debatten mer vänsterut, och gör det svårare för människor att driva på debatten emot en mer nationalistisk riktning.

2) När AfS väl kommit in i riksdagen så kommer antalet av SD-väljare som är villiga att rösta på AfS öka då de inte ser det som en chansning, och Åkesson hoppar av som partiledare så kommer den stora majoriteten av SD-väljarna att tappa allt förtroende för SD, och då suger AfS upp stora skaror av deras väljare.


5f420c  No.12037402

>>12037346

Också, det är ingen halmgubbe att SD vill "assimilera" somalier, blattar och andra negrer, det är de helt öppna med. Och Karlsson har själv sagt att han vill både inskränka föreningsrättigheten och stärka HMF-lagen, så nja, sluta vara så känslig grabben, SD är inte det svenska folkets vänner, de är snarare en grupp förrädare som borde hängas.


000000  No.12037708

>>12037390

>SD

>HBTQ-vurmande mittenparti

>vill se fortsatt rasblandning och utrotande av svensken

>lösning

Ja du. Ärligt talat kan man lika gärna rösta på M. Jag ser även en viss ironi i att SD aldrig ens tagit sig in i riksdagen om din logik fått råda. "SD kommer aldrig bli stora nog att björa något detta val, bättre att rösta borgerligt."

I dagsläget är det tusen gånger mera värt att signalera att det finns en sund grund för en faktisk svenskvänlig politik än att slänga bort sin röst på ett parti som tappat all vilja att göra något av värde.


5f420c  No.12037727

>>12037708

Jag antar att ni är en annan toranon, och jag antar att ni råkade kommentera fel brev.


6d78a1  No.12037771

File: 450d12d89794fcd⋯.jpg (562.31 KB, 1308x2032, 327:508, Preem - Copy.JPG)

Jag vet var Skurt köper glass


5f420c  No.12037777

>>12037771

>Preem

/vårmack/


6721b3  No.12038004

>>12032508

SD är idiotiska som inte inser att befolkningen är än mer trötta på invandring än vad SD mesar runt med och den vanliga svensken går mest på medias rapportering om partiet och röstar därefter än att faktiskt köpa deras hanrejade politik. Faktum är att svensken bara vill stoppa skiten och slänga tillbaka alla men dem riktiga alternativen håller dem såklart tyst om i media.

Är bara politiker-äckel som väljer att stödja de ideologiska kompromisser SD har gjort genom åren. Det handlar inte om ett politiskt spel, utan snarare om att tappa dem vassa tänderna som krävs för att rensa ut alla förrädare och judar ifrån det här landet. Det finns en orsak till att judemedia ändå har skrivit om SD dag in och dag ut i sina tidningar, det är så man propagerar för en befolkning som är uppenbart missnöjd med sin ledning, vilket är helt förväntat och SDs utveckling är helt enligt planerna.

Låt er inte bli manipulerade om man inte är ärlig nog att stå för svenskarnas frihet och självständighet i sitt eget land, så har man fan inte rätt att kalla sig för sverigevän heller.


6721b3  No.12038019

>>12037107

Därför dem fortfarande är kvar i hjärntvätten från skolan där att stå upp för sitt land och folk är fel. Därför hittar de någon proxy istället för att framstå som "okej". Likt en hund svansar de fortfarande för media och establissemanget. Juggarna borde fan åka ut också, framförallt eftersom merparten är bara kriminellt drägg ändå och har importerat vapen, droger och horor sedan 90-talet.


439d97  No.12038079

File: 52bf6aa3b8d25be⋯.webm (238.34 KB, 328x366, 164:183, Check em.webm)

>>12037777

Kvartetten har talat.


000000  No.12039831

>>12037727

Jag vet inte hur jag lyckades, men så är det.


e07a37  No.12040672

File: 717db142a5ddaf2⋯.png (112.11 KB, 1680x830, 168:83, Småpartier.png)

Så, nu har jag äntligen fått till någon form av bild för AfS.

De flesta opinionsundersökningar särredovisar FI i sina undersökningar och samlar sedan restan i Övriga. Övriga kommer alltså i praktiken representera PP + MED + AfS + en mindre andel dussinpartier. Sentio särredovisar däremot även PP och MED, så där kommer övrigt endast att representera AfS + resten. Det är rimligt att anta att nära nog allt stöd i denna kategori kommer tillhöra AfS så man kan se det som AfS.

Om man utgår från att Sentios siffror för PP och MED är riktiga så kan man sedan subtrahera dem från de andra undersökningarna för att få en uppskattning av var AfS ligger enligt dessa, vilket är vad jag har gjort här.

Först en graf som visar de fyra största partierna utanför riksdagen

Den är lite plåttrig men jag orkar inte göra flera då ingen ändå bryr sig om var PP eller FI ligger.

Heldragen linje är medel för Demoskop, Sifo, Inizio och Novus

Punktlinje är medel för Sentio och Yugov.

Svart visar det totala stödet för alla partier utanför riksdagen.

Rosa är FI.

Orange är PP.

Grönt är MED

Blått är AfS+övriga.

Några observationer:

Efter lanseringen ser man en ökning för AfS hos alla men för PK-gruppen vänder det sedan tydligt nedåt. Efter att ha tittat på andra grafer får jag intrycket att man styrt om svaren till MP då man där ser en markant återhämtning som inte förekommer hos Yugov eller Sentio. Antagligen vill man få folk att rösta MP genom att intala dem att det inte är kört, samtidigt som man såklart vill dölja var AfS står.

Sifforna för FI är väldigt nära för båda så de stämmer nästan garanternat: Partiet har inte ökat ett dugg på år och dar.

Även om Chang är partisk för MED så är siffrorna förmodligen riktiga. I både juni och augusti visar Sentio 0,1 %, vilket inte direkt är något man publicerar om man försöker hypa partiet med falska siffror.


e07a37  No.12040781

File: 0413fc9fb7442d9⋯.png (91.06 KB, 1680x830, 168:83, PP MED AfS.png)

Nästa graf visar PP + MED + AfS + övriga

Med andra ord detta vad de flesta redovisar som Övriga, dvs.allt utom riksdagspartierna och FI.

Anledningen till att jag tar med detta är för att för alla utom Sentio så är detta så nära man kommer AfS med faktiskt redovisade siffror. Är Sentios siffror för PP och MED fel så kommer felet att f'rga alla värden man räknar fram med dem. Denna graf svarar säkert på frågan om något har hänt bland småpartierna sedan lanseringen AFS.

Det störta av intresse är hur markant de skiljer sig åt, vilket även ses i nästa graf.


e07a37  No.12040866

File: 6c3179a47182fc3⋯.png (62.67 KB, 1680x830, 168:83, AfS.png)

Slutligen själva huvudsaken: Uppskattat läge för AfS

Ja, vad skall man säga? Hur man skall tolka detta beror helt och hållet på vem man tror på. Varken Sentio eller PK-gänget tycker särskilt mycket om AfS, men samtidigt vill man i regel inte luta sig helt på ett enda intititut.

Att Yugov redan ligger på 1,5 % innan lanseringen ser skummt ut men kom som sagt ihåg att detta bygger på Sentios siffror. Hade man Yugovs egna siffror skulle kurvan förmodligen ligga närmare noll. Vad man kan se är i vilket fall en ökning med runt 0,25 % för PK-gänget, en ökning runt 0,5 % för Sentio och mellan 1 - 1,5 % för Yugov sedan lanseringen i mars. Tänk även på att Yugovs siffror är runt en månad gamla vid det här laget.


3cb618  No.12043066

File: c0bfa4f9135d33a⋯.gif (721.25 KB, 448x509, 448:509, prasslade jimmisar.gif)

>>12040781

>>12040672

>>12040866

Tack du anon, väldigt intressant.

Dags för jimmis jimmisar att prassla till lite.

Det kommer bli en rolig valnatt.


b771d1  No.12043477

File: ba8166d94961749⋯.jpg (72.78 KB, 640x640, 1:1, grilla.jpg)

translation

bbq at home - 1950$ fine

bbq central - lemonade and cinnamon bun with social service


439d97  No.12043515

>>12040866

Jag vet att AfS började nämnas lite här och var vid årskiftet, men att de skulle få nästan 1% på det känns konstigt.

Hur som haver så jag tror att AfS knäcker partistödsgränsen, men jag hoppas på 4% fast chansen är väldigt liten.


b771d1  No.12043517

>>12043515

AfS består ju av de utrensade från ZD

det är ju nästan hela partiet vid det här laget ..


d900b4  No.12044686

>>12043515

Jag tror faktiskt att det är väldigt möjligt att AfS kommer in i riksdagen, speciellt när man ser hur de utvecklats de sista opinionsmätningarna.


6721b3  No.12048406

>>12044686

Övriga Partier uppe i 4.8% i nya opinionsmätningen!


e07a37  No.12049036

File: 0fc94e69c74efd1⋯.png (1.08 MB, 986x720, 493:360, 1465964523800.png)

>dkn man stavar fel på yougov i alla brev men inte märker det för att det är fyra på morgonen

>>12048406

>Övriga Partier uppe i 4.8% i nya opinionsmätningen!

Det är mycket lovande att man stannar kvar på den nivån och inte rasar tillbaka ner till 4 %. Det antyder att det faktiska stödet är kring den nivån och inte bara var en nyck.

Jag måste dock korrigera mitt uttalande om hur stor del av kakan som tillhör AfS då jag kom ihåg detta:

https://www.metro.se/artikel/yougov-alternativ-f%C3%B6r-sverige-b%C3%B6rjar-f%C3%A5-st%C3%B6d-i-opinionen

>När ett parti nått minst två procent under tre undersökningar i rad börjar Yougov särredovisa partiets siffror.

>De är inte uppe i två procent. Men de är ganska nära i den här mätningen.

Kategorin Övriga för Yougov låg i denna undersökning på 4.1 % och omfattar då även PP och MED. Vad man menar med "ganska nära" är svårt att säga men det bör vara högre än 1,5 % men såklart högst 1,9 %. Man kan alltså göra antagandet att av 4,1 % hade AfS 1,5- 1,9 % och PP + MED + resten 2,2 - 2,6 %.

I de två närmaste undersökningarna (en före, en efter) från Sentio fick PP + MED 1,2 % respektive 1,3 %, alltså ett snitt på 1,25 %. Skulle detta stämma kan man från ovanstående avgöra att resten (alltså alla småpartier som inte är FI, PP, MED eller AfS) borde ligga mellan 0,95 - 1,35 % i Yougovs undersökning för mars.

Räknar man på det första sättet, dvs. kallt antar att PP + MED + resten ligger 2,2 - 2,6 % så innebär en siffra på 4,8 % att AfS också ligger mellan 2,2 - 2,6 %

Räknar man på det andra sättet, dvs. antar att Sentios siffror är riktiga och att övriga småpartier ligger mellan 0,95 - 1,35 % får man följande. Senaste gratis-siffrorna för PP + MED är 1,1 %, alltså i prinmcip samma som i mars (och så har det även sett ut under hela sommaren). Lägger man till resten får man 2,05 - 2,45 %. Av 4,8 % skulle då alltså mellan 2,35 - 2,75 % tillhöra AfS, vilket är i princip samma siffor som med den första metoden.

FL;LI: Man får räkna bort ungefär en procentenhet i den sista grafen för att få en rimlig uppskattning Yougovs siffror för AfS. Eftersom Sentios siffror säger att PP + MED legat stabilt runt 1,2 % sedan början av året och eftersom det är rimligt att anta att väljarstödet för dussinpartierna alltid är ungefär detsamma bör man rent schablonmässigt kunna dra av runt 2,3 - 2,5 % från Yougovs "Övriga" för att se var AfS ligger.

Gör man det lite snabbt ser det spontat sett riktigt ut. Yougov "Övriga" minus 2,4 %:

Augusti 2,4 %

Juli 2,3 %

Juni 1,0 %

Maj 1,5 %

April 1,3 %

Mars 1,7 %

Februari 0,0 %

Januari 0,2 %

December -0,2 %

Att värdena innan mars centrerar exakt runt noll ger stöd åt att antagandet är riktigt.


315bb7  No.12049444

File: 202ebc1e2172ae7⋯.jpg (51.17 KB, 845x845, 1:1, FB_IMG_1523256813017.jpg)

Förtidsröstade precis på Motståndsrörelsen från Tyskland

>total galning


439d97  No.12049690

>>12049444

>En trippel

>Röstar på Motståndsrörelsen från äran och hjältarnas land

Ta det lugnt med memetiken nu.


6721b3  No.12050296

>>12049036

Får väl påminna också att media helst har locket på gällande AFS och andra nationalistiska partier så länge man inte kan svartmåla dem totalt likt när någon i självförsvar måste knivhugga någon eller liknande.

Skulle jag gissa ligger det högre än så, vilket även på normalbögs-ställen såsom facebook ger en indikation på. Där AFS generar mer diskussion än de flesta partier utöver SD och M.

http://www.friatider.se/afs-engagerar-mer-n-s


439d97  No.12050317

File: e866afc2cd34d60⋯.png (80.24 KB, 800x400, 2:1, yougoc.png)

https://www.svegot.se/2018/08/22/metro-yougov-augusti-sd-backar-nagot/

Trots en svag nedgång för andra månaden i rad är Sverigedemokraterna fortfarande största parti med råge enligt Metro/Yougovs augustimätning.

>Miljöpartiet ökar relativt mycket och verkar i dagsläget klara riksdagsspärren på 4 procent. Sverigedemokraterna tappar lite över en procent men är fortfarande största partiet och Socialdemokraterna näst störst.

>Feministiskt Initiativ ökar med över en procent och blir därmed dubbelt så stora som i föregående mätning. Gruppen ”övriga” närmar sig 5 procent efter en så gott som obetydlig ökning. Med tanke på att Feministiskt initiativ är särredovisat och MEDs svaga siffror tidigare är AfS högst troligen en stor del i ”övriga”. Hur stor del går dock bara att spekulera i.

>Utöver detta är det inga större förändringar i Metro/Yougovs senaste opinionsundersökning. Värt att notera är att Sverigedemokraterna kommer först på tredje plats i Novus mätning.


439d97  No.12050326

>>12050296

AFS är också i full gång just nu med sin valturné genom Sverige. Enligt Kasselstrand så ska de ha fått väldigt bra uppslutning av åskådare.


07be61  No.12050644

File: 39d623a9b00e465⋯.png (272.23 KB, 476x492, 119:123, 39d623a9b00e465ee1fffa6dd2….png)

>>12049444

>Kastar bort sin röst på Nordiska Autiströrelsen.


07be61  No.12052357

>>12052057

De är med all säkerhet över 2 procent, men som sagt, de måste ligga över 2 procent i tre undersökningar i rad.

Inget sätt att veta vad hur det egentligen är före valdagen.


e07a37  No.12055587

>>12052057

>>12052357

>57

Snygg synkronisering där.

>Inget sätt att veta vad hur det egentligen är före valdagen.

Det beror på om Yougov drar en till undersökning innan valet eller inte. Vissa drar så många som tre undersökningar i september innan valet för att få med hur saker ändras kunna manipulera hur de osäkra röstar.

Förra valet släppte Yougov undersökningar 5 september samt 11 septmeber. Varför man inte lade dem tidigare för att få in den andra innan valdagen har jag ingen aning om, men vi får se vad de gör i år.


58bc12  No.12055608

File: 9cb79d30e1a8c74⋯.jpg (2.02 KB, 101x126, 101:126, 3.jpg)


6721b3  No.12055621

>>12052057

Äh, likt SD är AFS underpresterade i opinionsundersökningar samtidigt som de pushar hårt för FI och har gjort sedan urminnes tider. Finns inte en chans att Fi har mer röstare än AFS. Bara det att de vet exakt vilka de kan fråga för att få dem resultat de vill ha i sina opinionsundersökningar.

Röstade på AFS idag. Var förberedd med egna valsedlar men vart förvånad över att deras lappar redan låg där att välja. Dem är nog större än vad man tror, framförallt när det är i kommun fyllt med äckliga PK-människor.


e07a37  No.12055769

>>12055673

>det skal et mirakel til for at dem får over 4%

De behöver runt 1,5 % till. Det är 110 000 röster. En utamaning men fullt görbart om de kör full gas varje dag hela vägen fram till valdagen kl 20.


dc23dc  No.12055864

File: 8268a346ef4cb9c⋯.png (4.38 MB, 7768x7768, 1:1, 8268a346ef4cb9c6c76c559953….png)

Riksdagspartierna håller valdebatt – på arabiska

http://www.friatider.se/riksdagspartierna-h-ller-valdebatt-p-arabiska

>Sveriges Radios "Radio Sweden" kommer arrangera en valdebatt på arabiska i Stockholm idag. Arabisktalande företrädare från alla partier är med. Bakgrunden är att en så stor del av Sveriges befolkning numera talar arabiska.

>Radio Sweden är det gemensamma namnet på Sveriges Radios internationella och multikulturella programverksamhet.

>Under fredagen kommer verksamheten anordna en valdebatt på Kulturhuset i Stockholm, uppger Ekot. Representanter från "samtliga" riksdagspartier ska diskutera valfrågor – på arabiska.

>Enligt SR är målet att nå ut till nyanlända invandrare i Sverige som pratar just arabiska. De har nämligen blivit så många nu.

>– I år är det rekordmånga som har rätt att rösta i kommun- och landstingsval och en stor del av dem är arabisktalande. Det är viktigt att de får veta hur debatten går och vad de olika partierna står för, säger Radio Swedens programledare Samar Hadrous till Ekot.

>Under debatten ska man bland annat diskutera familjeåterförening, regeringsbildning och arbetslöshet.

>I Sverige behöver man inte vara medborgare för att rösta.

>Den som som inte är medborgare i Sverige men i ett utomeuropeiskt land, eller som är statslös, och som varit folkbokförd i landet i tre år i följd före valdagen samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget, har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige.

Veckan innan valet ska Radio Sweden även arrangera andra politiska evenemang på arabiska, somaliska, persiska och kurdiska.

Jag är SÅÅÅÅ JÄVLA TRÖTT PÅ DET HÄR

VAR FAN ÄR MIN AK4


badc05  No.12055927

File: 55d8a0d7757d099⋯.jpg (40.27 KB, 722x349, 722:349, nidemare vision.jpg)

>>12055864

De kanske började inse att deras importerade valboskap inte brydde sig om att rösta. Hoppas Finland gör ramaskri av att de sänder debatter på ökenspråk medan finskan blivit i stort sett ignorerad. Rent av förolämpande att de vurmar så stort för främlingarna medan finnarna aldrig ens fick modersmålsundervisning i norra landet.


439d97  No.12055935

File: 40ff3a2c8d5d971⋯.mp4 (911.36 KB, 480x480, 1:1, Frustrated.mp4)

>>12055864

>I Sverige behöver man inte vara medborgare för att rösta.

Som om man behövde fler argument till varför det svenska röstsystemet måste omarbetas rejält.


dc23dc  No.12055941

>>12055935

Men man måste vara medborgare för att rösta i riksdagsvalet anon.


599f30  No.12055951

>>12055864

reconquista hvornår?


439d97  No.12056021

>>12055941

Men i kommun och landsting så kan de fortfarande föstöra.


58bc12  No.12056046

File: 0b70fba22dffac3⋯.gif (190.97 KB, 99x208, 99:208, arg.gif)

>>12056032

>vara en nybög

>kan inte tyda de ariska språken

pfffffft

>>12055864

Att man får rösta utan att kunna förstå svenska språket är absurt

Hoppas salafisterna följer sin tro och håller sig borta från att rösta.


dc23dc  No.12056068

>>12056032

Titta på fjollnisse här och skratta!

Våra trådar har varit här sedan flykten från hanrejkanalen 2014 lurk moar newfaggot cuckfiend.


599f30  No.12056075

File: 6fb783729ad4b8c⋯.jpg (26.52 KB, 300x281, 300:281, IMG_1025_2.JPG)

>>12056046

>ariska språken

ur-norse = indo-european


badc05  No.12056082

File: 8ee1731aad041dd⋯.png (238.89 KB, 680x335, 136:67, nordig gountries also krok….png)

>>12056032

>When did this happen

>#55

Hey buddy, I think you've got the wrong door. Only official cucks are allowed in here.


dc23dc  No.12056099

>>12056082

>>12055927

Lol, titta, rambobögen är tillbaka.

In i filtret med bögfjollan.

Jag bör påminna er att vi borde gjort med er som jänkarna gjorde med indianerna.


badc05  No.12056114


439d97  No.12056148

>>12056099

Ge dem skriftspråk och modern teknik?


dc23dc  No.12056172

>>12056148

Jag menade mer i formen av att vi borde slaktat 99% av deras befolkning, men sedan så är det ju så att vi faktiskt gav dem både skriftspråk och modern teknik, det finska skriftspråket skapades av en finlandssvensk, och detsamma är sant med den finska nationsmyten, den finlandssvenska befolkningen skapade finsk nationalism som ett sätt att underminera det ryska kejsarrikets styre i Finland.


badc05  No.12056215

>>12056172

Men min befolkning är den svenska.Jag hoppas på allvar ni inte filtrerar folk över uppenbara skämt.


58bc12  No.12057345

File: 13ee91456ff1de5⋯.gif (140.9 KB, 800x600, 4:3, 001 - AB.gif)

AFS kampanjmaterial suger favä.

Det är som om de inte försöker utan bara kör kassler genom memegenerator.

Inte för att de andra partierna briljerar :^)


58bc12  No.12057418

File: d0ae16342ed9d8c⋯.jpg (106.5 KB, 480x640, 3:4, afs4.jpg)

File: 1c7631a363f2302⋯.gif (497.66 KB, 1200x1200, 1:1, AF SS.gif)


e07a37  No.12060085

File: 4614c515ba8614b⋯.png (212.73 KB, 1786x833, 1786:833, BA.png)

Läget för blockpolitiken två veckor innan valet.

Kort sagt att är det kört. Blocken har hoppat runt kring 40 % i nära två år och ingen har en tillräckligt tydlig uppåttrend.

S&M är också kört. Ingen har dem nära 50 % längre och trenden är överlag nedåt.

Man har alltså tre alternativ:

DÖ 2.0 och det totala utplånandet av det borgerliga väljarstödet.

Att helt kasta masken och ge upp blockpolitiken. Det skulle behövas minst tre partier i en blocköverskridande överenskomelse.

Bilda regering med SD.

Vad ligger er pengar på?


439d97  No.12060087

>>12060085

Jag tror att M kommer att samarbeta med SD.

Tuffe uffe kommer att dra något om att "vi måste samarbeta nu", men ändå tappa väljare till SD för att de är hycklarsvin.


e07a37  No.12060089

File: 30a4460b56c0a59⋯.png (185.03 KB, 1786x833, 1786:833, BUA.png)

Trenderna över de senaste tre undersöningarna: Nedåt för S&M, svagt uppåt för rödgröna, stiltje för borgarna och svagt nedåt för SD.


e07a37  No.12060104

>>12060087

Att fördömma någon i årtionden och sedan hoppa i säng med dem skulle ju inte vara helt lätt för en människa med samvete. Man får hoppas att den tröga massan ser igenom det.


92f984  No.12060110

>>12060104

>Svensk politiker

>människa med samvete

Väj en.


e6dcd7  No.12060164

>>11983186

What can I do to help as a burger who doesn't speak Swedish?


92f984  No.12060219

>>12060164

Nothing right now really, just sit back and enjoy the show tbh fam.


8e3cf6  No.12066006

Anders Lindberg: Hot mot demokratin att SD rapporterar om valfusk

http://www.friatider.se/anders-lindberg-hot-mot-demokratin-att-sd-rapporterar-om-valfusk

>Sverigedemokraterna har startat en Facebookgrupp där väljare kan rapportera om valfusk. Nu anklagar Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg partiet för att på detta sätt försöka "undergräva legitimiteten i valsystemet".

>Valmyndigheten har bekräftat att det har saknats valsedlar för Sverigedemokraterna i förtidsröstningslokaler både i Sverige och utomlands.

>Enligt SD har det redan kommit in minst ett 20-tal rapporter om att partiets valsedlar varit försvunna. Partiet har därför startat Facebookgrupp där väljare själva kan rapportera om valfusk och sabotage i valrörelsen.

>– Gruppen är till för att få en helhetsbild. Vid tidigare val har vi haft liknande Facebookgrupper där man kan rapportera in att det saknas valsedlar i vallokaler, så att vi snabbt kan komma dit och fylla på, säger kommunikationschef Joakim Wallerstein till SVT Nyheter.

>På Twitter rasar Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg över beskedet att SD samlar in rapporter om valfusk.

>"Precis det MSB varnat för. SD försöker undergräva legitimiteten i valsystemet", dundrar den 46-årige vänsterprofilen.

>Lindberg får ta emot ett stort antal kritiska kommentarer från andra användare på mikrobloggen. Han anklagar då kritikerna för att vara "troll" som kontrolleras av SD.

>"Många nystartade trollkonton denna morgon. Nog SD:s spurtkampanj", skriver Anders Lindberg på Twitter.


439d97  No.12066149

>>12066006

Jag tycker nästan synd om lindberg, han kan fan inte må bra.


59cb69  No.12067557

>>12066006

Vi befinner oss i tidigare trott ouppnåeliga höjder av dubbeltänk. För 10 år sedan hade jag utgått från att han låtsades vara dum i huvudet för att sälja tidningar.


cdf40b  No.12067639

>>12037777

7 är ett heligt nummer!


39f4dc  No.12070966

File: 6d5bd86d2599d55⋯.png (920.89 KB, 704x756, 176:189, 6d5bd86d2599d5521b93708942….png)

Euron mot 11 kronor

http://www.friatider.se/euron-mot-11-kronor

>En euro kostade 10,67 kronor på måndagen, rapporterar flera medier. Samtidigt föll kronan ytterligare mot dollarn, vilket indikerar en ytterligare höjning av bensinpriset inom kort. Oron växer nu för att Riksbanken ska tvingas höja den populära minusräntan.

>Under mitten av augusti höjdes priset på 95-oktanig bensin med tio öre till 16 kronor och 26 öre, vilket är nytt rekord.

>Sedan dess har kronan fortsatt att falla mot både euron och dollarn. På måndagen handlades euron för 11,67 kronor och dollarn för 9,12 kronor.

>Det svenska kronraset har fått snålt med utrymme i svensk press, men i amerikanska Bloomberg har situationen analyserats under rubriken "Svenskarna blir allt fattigare".

>De stora förlorarna är förutom svenskar som tankar bilen eller reser utomlands även småföretagen. Ungefär en fjärdedel av Sveriges mindre företag är importörer, medan endast 10 procent exporterar.

>Enligt Bloomberg har svenska företag därmed blivit en billig måltavla – uppköp av svenska företag har ökat med över 200 procent i år. Företag köps upp av utländska bolag, skriver Bloomberg.

>Kronan är för närvarande den sämst presterande av alla världens ledande valutor. Förklaringen ligger i Riksbankens minusränta, som skapar oro bland experter men som är mycket populär bland låntagarna på den svenska bostadsmarknaden.

>Inte minst då svenskarna till skillnad från många andra européer kan välja att "belåna" sin bostad för att konsumera, istället för att ta dyra kort- och konsumentkrediter.

>För hushåll med nya så kallade bolån uppgick skulderna i förhållande till nettoinkomsterna i genomsnitt till 411 procent av nettoinkomsten 2017, enligt en FI-rapport. Det är den högsta skuldkvoten någonsin i Sverige.

Tagga kollapsen bruscher.


2116ed  No.12070986

>>12060104

>Att fördömma någon i årtionden och sedan hoppa i säng med dem skulle ju inte vara helt lätt för en människa med samvete.

Du glömmer att vi snackar om parlamentarism här.


eb6b2d  No.12070996

>>11983186

Bumbbi, denne danskjävel skal på arbejde. Prøver at finde noget konstruktivt når jeg kommer hjem.

Bump, this devil-dane has to go to work. Will try to contribute when I come back home


39f4dc  No.12071359

Riksdagsledamot blev beskjuten

https://nyadagbladet.se/inrikes/riksdagsledamot-blev-beskjuten/

>En svensk riksdagsledamot ska ha blivit beskjuten när denne färdades i buss i Skaraborg under helgen.

>Det var under natten mellan lördagen och söndagen som riksdagsledamoten blev beskjuten. Några personer i en bil ska vid en omkörning ha avlossat ett eller flera skott mot den buss som riksdagsledamoten färdades i.

>Ingen person ska ha skadats i bussen, och det är oklart om bussen träffades av skotten, rapporterar P4 Skaraborg.

>Säpo utreder händelsen eftersom det rör sig om ett brott mot en ledamot vid Sveriges riksdag.

Liknande artiklar

#spännande #mångkultur #ebin

XDDDDDDDDD


439d97  No.12071445

File: 3975fe1ed4da55b⋯.webm (3.54 MB, 420x420, 1:1, Day of the comfy.webm)


bc42c5  No.12071651

>>12050317

vilka tror ni övriga är för utom piratpartiets procent?


f6241b  No.12071656

File: 75ad7f0e422e559⋯.jpg (22.8 KB, 550x509, 550:509, De2uztrU0AUlRnx.jpg)

hëllö fëllöw nörds


439d97  No.12071659

>>12071651

Alternativ för Sverige.


58bc12  No.12071703

File: 4551ad7c1a02d2e⋯.jpg (2.72 MB, 2497x3000, 2497:3000, 9304872_fullsize.jpg)

>>12071656

ᚺᛖᛃ ᛒᚱᛟᚦᛁᚱ


f6241b  No.12071735

File: f263b14982a31f3⋯.jpg (38.72 KB, 374x374, 1:1, D8CRtMS[1].jpg)


58bc12  No.12071865

File: 2701a2c83a917a5⋯.jpg (47.64 KB, 621x698, 621:698, CHING CHONG SUOMI.jpg)

http://www.friatider.se/afs-youtube-har-tagit-bort-alla-torgm-ten

>Youtube ska nu ha tagit bort Alternativ för Sveriges alla torgmöten från sin videotjänst. Det skriver partiet på Twitter på måndagskvällen.

För helvete

>>12071735

kek


bc42c5  No.12071890

>>12071703

>ᛅᚾᚡᛅᚾᛑᛂᚱ᛫ᛏᚤᛋᚴᛅ/ᛂᚾᚵᛂᛚᛋᚴᛅ᛫ᛏᛅᛏᛏᛅᚱᚱᚢᚾᚯᚱ


439d97  No.12071893

>>12071865

Det är nästan som om judetuben hade en egen agenda.


439d97  No.12071914

https://www.svegot.se/2018/08/27/sverigedemokraterna-andrar-sig-vill-inte-ha-kvotflyktingar-men-satsar-pa-atervandring/

När partiet nu presenterar sitt valmanifest har man svängt i två avgörande frågor: Mottagandet av kvotflyktingar och återvandringen av personer som redan bosatt sig i Sverige.

>Tidigare har Sverigedemokraterna sagt sig vilja dubblera antalet kvotflyktingar, och samtidigt har man sagt att ingen som bor i Sverige ska behöva återvända. I partiets nya valmanifest som släpps på onsdag har man nu tvärvänt, och vill nu helt stoppa mottagandet av kvotflyktingar och dessutom satsa en miljard kronor på återvandring.

>Det är Aftonbladet som har fått tag i valmanifestet innan det släpps, och man har även talat med Paula Bieler, migrationspolitisk talesperson för partiet:

>”Principiellt tycker vi att kvotflyktingsystemet är något bra. Men vi har också varit tydliga med att det här förutsätter att vi har möjlighet att ta emot i Sverige. Det förutsätter att vi har ordning och reda i våra system. Under ett eller ett par års tid framöver ser inte vi att den möjligheten finns.”

>Den föreslagna miljarden till återvandring ska enligt Bieler bland annat gå till ”de som är här legalt, antingen på uppehållstillstånd eller på medborgarskap, som inte har kommit in i samhället och hellre vill återvända till sitt hemland”.

>På sin Facebooksida bekräftar nu Sverigedemokraterna också sin nya politik, och skriver att man lanserar ”återvandringsmiljarden”.

Man skulle nästan kunna tro att de inser hur mycket AFS betyder.


f6241b  No.12071924

File: 0c3a2ef0a855c49⋯.jpg (22.79 KB, 480x480, 1:1, 12784002_611263739025365_2….jpg)


58bc12  No.12071944

File: ffe7b4b9ec65eab⋯.jpg (55.41 KB, 355x399, 355:399, Völund.jpg)

>>12071890

Mäkta imponerad men vet inte vilken futhark du använder. Ser några svenska/nordiska och några germanska, har bara lärt mig de på Kylverstenen

ÄNfÄNDER TUSVÄ / EN?E… = Använder du sven ?


58bc12  No.12071969

File: 5168cf033d82d81⋯.webm (5.33 MB, 1280x720, 16:9, raubtier.webm)

>>12071914

Och folk trodde AFS bara skulle sno röster.

Bieler kommer backa på detta så snart valet är över…


bc42c5  No.12071975

File: b5c8eb083444d40⋯.jpg (39.02 KB, 888x76, 222:19, runor-kortkvist.jpg)

>>12071944

denna men jag drog bara upp en unicode samling av alla runor på wikipedia och försökte skriva från minnet, blev någon konstig blandning av vikinga och medeltida


58bc12  No.12072006

File: 7a352173e804e8a⋯.webm (7.12 MB, 357x201, 119:67, Skeggǫld, Skálmǫld, Skild….webm)

>>12071975

Bättre än den äldre jag använt ᚠᛆᚡᛅ

Har ju iaf åäö

>>12071924

It means HËÎ BRÖTHÄR


000000  No.12072171

>>12070966

>minusränta

Det finns inget annat straff för detta än döden. Det skulle inte gå att göra det mer uppenbart att det rör som om medvetet sabotage av den svenska ekonomin om man försökte.


000000  No.12072206

>>12071659

>vilka tror ni övriga är för utom piratpartiets procent?

Se >>12049036.

AFS ca 2,4 %

PP ca 1,1%

MED ca 0,2 %

Övriga småpartier ca 1,1 %


72a641  No.12072618

>>12071975

>Inget Å

BARA HANREJA MIN GREJ


58bc12  No.12072716

>>12072618

ᚳ här ta mitt


72a641  No.12072852

>>12072206

>Övriga småpartier ca 1,1 %

Detta låter faktiskt grovt överskattat ojsvä.


eb6b2d  No.12073259

File: 613090d2bda069c⋯.jpg (14.35 KB, 300x168, 25:14, SkurtRessurected.jpg)

>>12019667

yeah, if you can meme that into reality it'll help a lot. Have you put any effort into psy-op'ing this? Do you have left wing sleeper accounts to burn? Then now is the time! I know it's nice to keep them for fun stuff, but this election is too important to hold out if you got anything that'll help


59cb69  No.12074287

>>12072618

Det går att skriva Å med "aa" också, men det är något föråldrat. Finns också detta tangentbordstillägget jag använt mig av att installera på datorn så man slipper hålla på med unicode. http://www.heathenhof.com/learn-old-norse/runic-keyboard-for-pc/


2792b7  No.12074964

>>12074287

>Det går att skriva Å med "aa" också

ALDRIG

Vi hade ett jävla krig för att se till att Sverige inte är Danmark.


eb6b2d  No.12075094

File: 8e283081829f413⋯.jpg (88.49 KB, 421x531, 421:531, Sweden-YES-2018-08-17-d.jpg)

File: ac71eb8f1455fe5⋯.jpg (111.18 KB, 425x587, 425:587, Sweden-YES-2018-08-18-1314.jpg)

>>12074964

>Vi hade ett jävla krig för att se till att Sverige inte är Danmark.

Og så vælger i at gøre jeres land til Somalien i stedet? I kraft stejlme mærkelige!


d3eeba  No.12075377

>>12075094

Gråt hur mycket du vill danskjävel, men när vi kastar ut (((de))) som tvingat på Sverige mångkultur och all annan bögcancer så kommer vi att ta tillbaka resten av vårt rike, och även integrera nya provinser.


cc4c49  No.12075410

>>12075377

I thought Ernst Hugo Jaregård was dead :)


439d97  No.12075483

File: f925b9c53cf7f59⋯.webm (311.44 KB, 480x360, 4:3, Danskjavlar.webm)


000000  No.12075851

>>12072852

>Detta låter faktiskt grovt överskattat ojsvä.

Flytta över vad du inte gillar på PP isåfall, men vi har bara en källa för PP och det är vad som visas. MED kommer knappast vara högre då NI är partiska för dem så det känns inte troligt att de skulle vara större i Yougovs undersökningar än i Sentios.


d3eeba  No.12075932

>>12075851

>Flytta över vad du inte gillar på PP isåfall

Problemet är ju bara att vi har PP's siffror.


2efdb2  No.12076098

>>12075094

Värt det favä

ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ


59cb69  No.12076557

File: e088025e096dfc1⋯.png (1.66 MB, 1132x968, 283:242, Allahu Tackbar.png)

Nämen vad märkligt att (((YouTube))) valde att censurera denna videon.


439d97  No.12076594

https://www.svegot.se/2018/08/24/flera-fall-av-valfusk-har-redan-rapporterats/

Så väl Sverigedemokraterna som Alternativ för Sverige har drabbats av valfusk. OSSE har valt att skicka valobservatörer i år, men de kan omöjligen hålla koll på alla vallokaler.

>Det svenska valsystemet med separata valsedlar för de olika partierna är som upplagt för valfusk, och som dessutom är upplagt på ett sådant sätt så att valhemligheten hotas, vilket tidigare bland annat fått skarp kritik från EU-kommissionen.

>Två dagar in på förtidsröstningen har redan ett flertal fall av valfusk rapporterats. I Falkenberg hade man gömt undan Sverigedemokraternas valsedlar, något som lokalpolitikern Sara-Lena Bjälkö rapporterade om via Facebook.

>Även Alternativ för Sverige har fått in rapporter om valfusk där man medvetet placerat partiets valsedlar på ett separat bord i vallokalen i Glumslövs bibliotek, vilket helt omkullkastar valhemligheten.

>Det svenska systemet med valsedlar har också fått OSSE (Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa) att skicka valobservatörer till Sverige för första gången någonsin. Tyvärr skickar de bara två stycken, så det är nog mer symboliskt än något som har en reell påverkan.

>Har du märkt av valfusk i din vallokal? Skriv i sociala medier med hashtaggen #valfusk2018 eller kontakta oss på Tidningen Svegot så vi kan berätta om ditt fall.

Vilken tur att vi bor i demokrati, annars så skulle man kunna tro att vi bodde i en diktatur.


b771d1  No.12076601

>>12076557

sossarna har tydligen satt upp en direktlina till youtube för att kunna censurera hårdare


b771d1  No.12076642

>>12076594

Läste att de skulle skicka hela 2 st

Jag passar också på att igen varna för att förtidsrösta på lokal

sossarna har då nästan 3 veckor på sig att efter stängningsdags fiffla med de helt oskyddade pappkartongerna. Fuska ett par hundra röster i en liten kommun kan göra mycket.


a7d99f  No.12076650

File: 0a0244de6bfdac6⋯.png (46.95 KB, 528x495, 16:15, bästpåattsugakuk.png)

File: b1843ca759d0754⋯.jpg (39.73 KB, 683x430, 683:430, somscoobydoofastgay.jpg)

File: 3a5e826f7d76e2c⋯.png (16.4 KB, 480x360, 4:3, bögtyskarnakollarpåtjejpro….png)

File: f161aa4078c6975⋯.png (1.18 MB, 670x459, 670:459, KRYSSAFALKVINGEELLERENGSTR….png)

>>12075932

>>12075851

>>12072206

>>12071651

Jag önskar att PP kunde bli ancapteknokrater igen istället för detta bokstavliga bögparti de är idag.


000000  No.12076899

>>12075932

Vad sägs om att läsa mer än en halv mening av vad du svarar på?


eb6b2d  No.12078215

File: 5b52af3334dd882⋯.jpg (151.86 KB, 726x570, 121:95, integration.jpg)

>>12075377

> när vi kastar ut (((de))) som tvingat på Sverige mångkultur

Som en unik ting i det dansk/svenske forhold, så ønsker stort set alle 'danskjävler' at i klare den.

YOU CAN DO IT

mht det andet med 'resten af jeres rige, og endda integrere nye provinser'. Jeg tror finnerne bliver møg-hamrende sure hvis i annekserer dem igen.

>integrera

integrere, INTEGRERE!?! Nej nu holder du fandeme op med det pis. I skal ikke integrere noget som helst, i skal bare sparke alt det rakkerpak ud, som sosserne har lukket ind. Så kan vi vende tilbage til 'business as usual' bagefter.


6edce8  No.12079805

File: e142a10088b2bd5⋯.png (15.54 KB, 257x255, 257:255, NMR.png)

>>12049444

Jag skall iväg och rösta idag på NMR likaså, men jag har lite funderingar som någon av er kanske kan hjälpa med.

Antar att man såklart vill lägga sin röst på det namn på listan som får flest röster, men hur ska jag veta det?

Eller spelar det bara roll att hela partiet i helhet får en viss mängd röst, oavsett vem det var av dem som fick det ?

Både Simon Lindberg, Per Öberg och Fredrik Vejdeland är vettiga, men om jag lägger en röst på Per, t.ex. och Simon är den som har flest, vore det då inte bättre att rösta på Simon från början?

Frågan är väl simpel, vem av dem har störst chans att komma vidare? Per sitter väl redan i Ludvika kommun? Jag vill bara inte klanta till min röst, utan göra det så bra som möjligt för dem och hjälper mest i längden. Jag är helt urusel när det kommer till hur man röstar, då jag levt mitt liv under en sten för det mesta.


2a24fe  No.12079858

File: 11fc75057dac0de⋯.jpg (14.95 KB, 354x360, 59:60, 11fc75057dac0de84179928e8b….jpg)

>>12078215

>Det enda danskjäveln har att komma med är MSM artiklar

<Har själv en regering och MSM som vill att danskar ska samblanda sig med zoomalier


f6cefb  No.12080133

>>11983186

Is this strange frog character some double irony or unironically used?


b24997  No.12080157

>>12080155

how politics works* with him

fuck my adhd ruined that post


b24997  No.12080168

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>12080133

he's from an old kids show or something, they used him to try and explain things to kids and whatnot

eng subs available in the vid


439d97  No.12080246

>>12079805

Jag har fått för mig att personröstning är lite vilket som.

Det ger en fingervisning till partiet vilken person som de ska prioritera när det kommer till att sätta de på "stolarna" i kommunen osv.

Eller så röstar du på Emil Hagberg bara för att du kan.


039615  No.12080256

>>12080246

Oki, tack för svaret! Var lite osäker på om det skulle blivit utspridda röster, så inte en person fick tillräckligt för att komma vidare.

I vilket fall som, så skall en röst läggas, och fler valsedlar skall jag ta med och lägga ut. Det lär ju inte finnas (inte funnits på dem platser jag gått förbi hittills), så dem har en sån mystiskt tendens att "försvinna spårlöst".


0d05a2  No.12080332

>>12076601

Inte bara det, för inte så länge sedan så trakasserade Expressen Googles chef tills dom tog bort Granskning Sverige. Det är helt uppenbart att google sysslar med valmanipulering. Men ingen verkar bry sig för att det handlar bara om ett litet land som Sverige.


000000  No.12080365

>>12079805

För att fylla i lite till vad >>12080246 säger:

Röstsedeln är en röst för partiet och räknas likadant oavsett om det är något namn ikryssat eller inte.

Personrösterna är sedan till för partiets interna val av ledamöter, om de nu fått tillräckligt med röstsedlar för att få något embete, och sedan ofta även till ledare för läns- och kommungruppen då en ledare som lokalt är populär höjer förtroendet för partiet hos lokalbefolkningen.

Personrösten har alltså inget att göra med om partiet tar sig in i eller inte men ett kryss på en sund person på alla sedlar förhindrar dock att någon sätter ett kryss på ett gäng muppar på vägen mellan låda och räkning för att sabotera för partiet, även om man inte är helt insatt i vilken person som vore bästa att lyfta fram för den politik vi önskar.

Personligen skulla jag avråda från förtidsröstning då det ger sossarna mycket tid till byta ut röstsedlarna.


000000  No.12080529

>>12080456

Fy fan vad jag hatar judesvinen och deras minusränta.


439d97  No.12080642

>>12080607

Nästa avsnitt av det vita pillret lär bli roligt.


532e73  No.12080660

>>12078296

Märkvärdigt hur lite (((Googles))) försök att påverka svenska valet nämns i utländsk media med tanke på hur mycket brotts och våldtäktsvågen nämns. Man skulle kunna tro att ett storföretag som försöker indirekt påverka ett annat lands val skulle skapa rubriker i varenda tidning, men det nämns knappast alls. Rena djävla bananrepubliken.


439d97  No.12080830

>>12080607

Ett tillägg.

>Förra veckan så bevisar de att (i princip alla) överfallsvåldtäkter begås av "utrikesfödda"

>Nu så pratar de om "hemska fascist nasister som mäjmar"

Skadekontroll intensifieras.


06d43b  No.12080863

>>12080349

>>12080168

Thanks, that clarifies it


000000  No.12081003

>>12080660

>>12080736

>>12080830

Nu får ni ju ge er. Hur kan man ens tänka på att ta upp utländsk inblandning när det nu står klart att svenska krafter försöker påverka valet?

Google handlade helt rätt.


439d97  No.12081243

Jag såg en del utav UG's avsnitt om alternativhögern. Jag trodde att ilskan skulle göra mig oanständig, men jag blev mest bara glad och skrattade åt de patetiska kräken som i desperation försöker förklara det som de inte förstår.


138675  No.12081272

>>12081243

Jag såg på hela avsnittet anon, fan vilken vinkling.

Och vi vill vist avrätta människor beroende på deras hårfärg.

>>12081003

Anon, ni måste åtminstone lägga lite arbete på er trollning.


da10e9  No.12081366

File: ab3cdecf51a5bce⋯.jpg (367.27 KB, 1526x1152, 763:576, DbeJtmkXkAAgzWG.jpg)

Såå… UG gör en hitpiece för att försöka få SÄPO att stämpla Nordisk alternativhöger som en vitmakt-organisation. De misslyckas totalt och gör mer eller mindre en reklamfilm för dem istället.

Althögern kontrar med att totalt dominera taggen #granskning som trendar på twitter.

Riktigt snyggt av UG.

Missar jag något?


439d97  No.12081420

File: c2eb4743206f303⋯.jpg (59.12 KB, 586x436, 293:218, Juche.JPG)

Håller med, dåligt av UG.


58bc12  No.12081469

>>12080607

>Nämner inte att föraren blev attackerad och körde i panik

>Nämner inte att en annan bil redan kört på gruppen tidigare då de stod på en väg som var öppen

>Nämner inte att "föraren" mystiskt försvunnit sedan incidenten

>Nämner inte att Heather dog av en hjärtattack

lol


58bc12  No.12081493

Osså (((Friberg)))


138675  No.12081501

>>12081469

>Nämner inte att "föraren" mystiskt försvunnit sedan incidenten

Va? Han (James Fields) sitter i fängelse i väntan på rättegång.

>>12081493

Man kan tycka vad man vill om honom, men han är definitivt ingen jude, anon.


58bc12  No.12081526

>>12081501

Han ser mysko ut

Men har inga belägg, drev lite bara :^)

Kan inte säga att jag är ett fan.

Tycker NA mest verkar kantiga mansbarn, men det är ju så klart vinklat som attans.

Får de folk att vakna ska man väl inte klaga iofs.

Får erkänna att jag grundade det med James på en gammal tråd här, det var bilder tagna på föraren som inte stämde osv. har inte följt det närmre sen


138675  No.12081556

>>12081526

>Tycker NA mest verkar kantiga mansbarn

Jo, men det där lilla korta om "föreningen" låter ändå intressant, det precis sådana organisationer som jag tror kommer vara nödvändiga inom 10-20 års tid.


138675  No.12081559

File: f6b7ae4b0378fcd⋯.jpg (171.32 KB, 1307x1497, 1307:1497, n21.jpg)

>>12081556

>556

>5,56


da10e9  No.12081563

>>12081526

Vet inte mycket om Friberg, mer än att han driver Arktos. Däremot låter han som att han svalt en röstförvrängare, men det är väl lika lite hans fel som hans utseende.

NA gör definitivt ett bra jobb, men förstår varför alla kanske inte gillar dem.


58bc12  No.12084423

File: c929a29852be869⋯.jpg (12.93 KB, 653x603, 653:603, shitpost.jpg)

>>12084391

Kassler levererade som vanligt

Vem är gröntröjan? Orkade bara kolla Kasslers avslut och kalabaliken nu.


fb68f7  No.12084457

Valförrättare här, fick precis en lång genomgång om hur "avsiktligt störande oönskade personer" kan försöka påverka vårt arbete. Självklart var det mycket snack om NMR och hur farliga de är. Tog säkert 5-6 omnämnanden av NMR innan vänsterextrema bråkstakar ens kom upp. Väl nog dock att de togs upp, och även att det klargjordes att "NMR är också ett politiskt parti och vissa delar av deras aktiviteter är faktiskt lika lagliga som de andra partiernas", osv. Överlag, ungefär så neutralt som man möjligen kan vänta sig.

Hoppas nästan på lite bråk utanför min vallokal om det dyker upp lite vänsterpack med roliga åsikter. Vore kul att få jävlas med dem.


da10e9  No.12084669

>>12084423

Markus Jonsson, kandiderar till riksdagen via AfS.

>>12084457

Inte så illa som jag hade förväntat mig faktiskt.


439d97  No.12084683

Invidious embed. Click thumbnail to play.

Raketforskarna jobbar hårt som vanligt.


2116ed  No.12084782

>>12079805

Kommer rösta på Hagberg. De finns ingen annan människa som jag hellre ser i riksdagen.

>>12084370

Detta var de första jag sett från AfS och fy fan va tråkigt och urvattnat de var.


507e87  No.12084787

>>12084683

Every single police is a race traitor. in europe, the usa, canada, it's all the same shit, police everywhere protecting their pensions and and niggers.

Where the fuck are the "good cops" leaking what's going on? Why isn't any cop on "our side" telling us what's happening from the inside?


2116ed  No.12084818

>>12084793

Dom fyller en funktion att attrahera normalbögar. Men för mig är det väldigt tråkigt. Allt som inte är ett NS rymdimperium är bortkastad tid för mig.


2116ed  No.12084824

>>12084793

Ska bli kul att se hur mycket kaos det blir imorgon i Göteborg dock.


58bc12  No.12084966

File: 5b7dd7571d1cf67⋯.jpg (98.46 KB, 932x1000, 233:250, just egg my shit up.jpg)

>>12084861

Hittade orginalfotot


2116ed  No.12084998

>>12084835

Normaliseringsfunktion och att attrahera normalbögar är samma sak.

>Inte mera deportera og AfS sier jo egentlig det samme de også

Att deportera är såklart essentiellt men för mig är det vad som sker efter man har deporterat alla som är det viktiga. Att deportera blattar och sedan fortsätta att vara en liberal demokrati och vara duktiga goyer räcker inte.

Jag har inget emot AfS. Dom har bara inget att erbjuda mig personligen och dom räcker inte i långa loppet.


58bc12  No.12085019

>>12084457

>valförrättare

Förbannat respektabelt /pol/arn!


7bc45f  No.12085072

File: a9975a495ae7899⋯.jpeg (85.87 KB, 1200x963, 400:321, qXWEYQpbyiRE73cFTPl-XI2jq….jpeg)

Jag o mamma kommer rösta SD. Kunde inte få med systern, hon hatar SD. Röstar AFS nästa val, hoppas ni förstår. Viktigt är att alla i tråden röstar, det spelar roll!

>>12084782

>Emil Hagberg

Le Mongrel untermench


336cbe  No.12085132

>>12085072

>du hänger på 8ch men röstar för "öppen svenskhet"

antingen är du helt jävla blåst eller så är du en shill.


2116ed  No.12085163

>>12085072

>hoppas ni förstår.

Kan faktiskt inte alls förstå. Du kan lika gärna rösta på V. De kommer göra mer nytta i det långa loppet.


58bc12  No.12085169

File: 3268fed981858a1⋯.jpg (99.31 KB, 1024x682, 512:341, det fanns inget ni kunde g….jpg)

>>12085072

>hoppas ni förstår

Jag förstår anon

>>12085132

Lär rösta AFS själv då jag tror signalpolitik är allt som finns kvar i denna demokratur.

Men antar att anon syftar på att även om AFS kommer in i riksdagen kommer de inte kunna påverka politiken alls i detta skeda.

Emedan en röst till på SD kan ge tillräckligt med makt till det mindre av åtta ondskor.

Så tror inte han är något av det du sa.

Han tänker praktiskt.


58bc12  No.12085172

File: 9a3210917714e58⋯.png (60.93 KB, 200x300, 2:3, vetur skull.png)

File: a3f0df6fe4b937e⋯.webm (13.79 MB, 640x360, 16:9, Heyr_himna_smiður___Hear,….webm)


2db778  No.12085176

>>12085072

>Röstar AFS nästa val

Varför inte detta val, det är detta valet som kommer vara AfS viktigaste val.


2db778  No.12085202

>>12085132

Jag har ju ingen lust att skita på er totalt anon, men NMR är ett parti utav efterblivna autister med hög tidspreferens, de säger själva i sitt 9punktsprogram att de tycker att mulatter och "bra" invandrare ska få stanna, de är inte för att införa regelrätta raslagar, de är inte för att avskaffa det totalitära feminiserande dysgeniska välfärdssamhället. Så faktiskt finns det ingen anledning att rösta på NMR över AfS, de är inte hårdare när de kommer till ras, de är inte bättre när det kommer till ekonomi (motsatsen faktiskt), och de kommer aldrig att kunna ha samma politiska framgångar som AfS.

Kan ni vara snäll och berätta för mig varför ni tycker om NMR som organisation?


58bc12  No.12085217

File: d83128e4700623b⋯.jpg (29.91 KB, 470x213, 470:213, hatt5.jpg)


7bc45f  No.12085321

File: b6aeedd86beccc3⋯.jpg (77.65 KB, 633x1023, 211:341, depositphotos_115022966-st….jpg)

>>12085132

Jag förstår mig inte så mycket på hur själva rösträkningen fungerar i samband med kommun, eller hur riksdagen styrs angående regler och sittplatser osv, hursomhelst mitt resonemang är att vi har väntat många år på att SD äntligen kan bli det största partiet, jag tänkte fortsätta rösta på dom, istället för ge upp precis innan målet. Det skulle vara tragiskt om SD förlorade med 2% mot socialisterna, eftersom dom rösterna "stals" utav AFS. Om socialisterna vinner igen så är sverige kört, dom kommer släppa in oändligt många invandrare och begå grov korruption som aldrig tidigare förut. Många invandrare kommer bli röstberättiga med sin ålder snart, detta kan vara den sista chansen att få in nationalism i riksdagen. Hundratusentals människor runtom i sverige kommer kunna diskutera nationalism öppet vid fikabordet på jobbet, det blir en symbolisk seger och hela overton-fönstret kommer ändras radikalt. Det kommer ej längre vara tabu att vara Sverige Först!

Men om socialisterna vinner så kommer inte många minnas AFS, utan löpsedlarna och debatten kommer vara "Rasismen & intoleransen förlorar! Folket har talat. Solidarietet comrades"

Alla vardagliga personer jag pratar med har noll vetskap om vilka AFS är, tyvärr. Och dom kommer bli attackerade 24/7 med nazist anklagelser i flera år innan dom får tillräckligt många röster att bli en större del i riksdagen. Jag har inte tålamod just nu, flera år tog det för svenskarna att se SD positivt.

Personligen är jag paranoid över en grupp jag aldrig hört talas om dyker upp nästan från ingenstans, för att sedan bli den mest (över)hypade gruppen någonsin på Flashback/4/8ch. (Hörde dock att detta var före detta SD medlemmar) Normalt sett skulle jag klassa detta som en kontrollerad grupp, tillverkad av intelligensbyråer, för att stjäla röster/annan agenda, Hannes var specialmilitär, dessa blir ofta kontaktade av regeringsmän för skumma psyops. Misstänker också att endel AFS-supportrar är betalda för att promota dom häromkring.

Hursomhelst, konspirationer åsido, allt som krävs för att störta ett höghastighets parti som AFS är en rejäl skandal, där våld sker, eller otroligt kränkande utlåtande (DÖDA ALLA NEGRER kanske någon säger på privat videoklipp) och sedan ryker deras kredibilitet och rykte.

Jag röstar på SD detta år, tragiskt om dom förlorar på 1-2% pga afs, om SD vinner kommer nationalism bli tillåtet mainstream, en symbolisk och psykologisk vinst, folk kommer börja prata hur dom verkligen känner om invandringen osv, ilska kommer höras öppet nästa gång våldtäkt sker.

Jag undrar om AFS folk kommer få en riktig tankeställare inom några månader/år? "Shit jag vet inte vad som flög i mig, jag blev helt överhypad, manisk och delusional på AFS, trodde att min röst på dom skulle fixa allt, lade alla mina ägg på dom, vad dum jag var, nu sitter S i riksdagen och AFS bara försvann ingen vet var wtf eller "dom där skandalerna dödade partiet" AFS kanske är fidgetspinner partiet.

Aja, jag håller på med aktiehandel och har sett många kortsiktiga individer lagt hela sin besparing på ett up and coming företag, med full säkerhet att dom kommer bli miljonärer. Vi får se hur det går, vill inte AFS-röstare blir ett utskrattat meme dom närmsta åren.


58bc12  No.12085323

File: d89b4ff93bce11a⋯.webm (502.62 KB, 640x360, 16:9, livet_är_ju_hopplöst.webm)

>kollar på debatt

>vänstertjejen kan inte ens förklara cis-men utan att själv tappa andan och börja stamma

Kognitiv överbelastning av PKism

Sandbrännaren Lindholm briljerar


58bc12  No.12085342

File: b3544d2092270ce⋯.webm (5.12 MB, 576x352, 18:11, då spricker alltihop.webm)

>>12085323

glömde citationstecken runt briljerar

Ack ve


2db778  No.12085382

>>12085202

>>12085132

Jag får be om ursäkt, jag har ingen egentlig anledning att anta att ni är NMR.


2db778  No.12085542

>>12085321

> mitt resonemang är att vi har väntat många år på att SD äntligen kan bli det största partiet, jag tänkte fortsätta rösta på dom, istället för ge upp precis innan målet.

Den enda anledningen någon här (eller någon nationalist någonstans i Sverige) någonsin stöttat SD är eftersom de var det minst dåliga alternativet, och det gagnade oss genom att förflytta Overtons fönster i vår riktning, varken av dessa saker är numera sann, AfS är bättre i alla politiska frågor (förutom miljötramset), och SD är numera så pass antinationalistiska och vänster att deras framgångar snarare kommer förflytta overtons fönster iväg från nationalism.

>Det skulle vara tragiskt om SD förlorade med 2% mot socialisterna, eftersom dom rösterna "stals" utav AFS.

Helt fel, det skulle vara en mycket god sak även om AfS endast fick 2%, vilket är en rätt så konservativ siffra med tanke på mönstret av att de både har högre i opinionsmätningar fastän att de inte ens är med som ett valbart alternativ, och opinionsmätningar brukar underskatta nationalistiska partier.

>Om socialisterna vinner igen så är sverige kört, dom kommer släppa in oändligt många invandrare och begå grov korruption som aldrig tidigare förut.

Även om SD blir det största partiet (vilket de sannolikt kommer) så gör det ingen skillnad, de kommer aldrig att få något som helst inflytande oavsett, och måste jag påminna er att reinfeldt var moderat och inte sosse? Det gör ingen skillnad om det blir sossar eller moderater som styr, samma skit kommer hända ändå, samma politik kommer att föras, det enda vi kan åstadkomma är en metapolitisk påverkan, varav AfS är det enda, och faktiskt ett väldigt bra alternativ, även på deras egna meriter.

>Många invandrare kommer bli röstberättiga med sin ålder snart, detta kan vara den sista chansen att få in nationalism i riksdagen

<Därför röstar jag på SD, som bokstavligen inte vill att svenskar ska vara vita

Grabben.

>Hundratusentals människor runtom i sverige kommer kunna diskutera nationalism öppet vid fikabordet på jobbet, det blir en symbolisk seger och hela overton-fönstret kommer ändras radikalt. Det kommer ej längre vara tabu att vara Sverige Först!

Jo, med SD så kommer det fortfarande att vara det, SD är vår fiende.

>Men om socialisterna vinner så kommer inte många minnas AFS

Varför inte? Om de nästan kommer så kommer det vara markant mycket lättare nästa val.

>Alla vardagliga personer jag pratar med har noll vetskap om vilka AFS är

Och det är inte ens "vardagliga personer" som är tänkta att rösta på dem, det är SDväljare och nationalister, alltså inte S röstande eller M röstande valboskap anon. Gemene man skulle inte ens kunna tänka sig att rösta på SD, vad är fel med dig?

>Och dom kommer bli attackerade 24/7 med nazist anklagelser i flera år innan dom får tillräckligt många röster att bli en större del i riksdagen.

Alltså precis som SD blev? Och nu så kommer SD ändå att bli det största partiet.


2db778  No.12085545

>>12085321

>>12085542

> mitt resonemang är att vi har väntat många år på att SD äntligen kan bli det största partiet, jag tänkte fortsätta rösta på dom, istället för ge upp precis innan målet.

Den enda anledningen någon här (eller någon nationalist någonstans i Sverige) någonsin stöttat SD är eftersom de var det minst dåliga alternativet, och det gagnade oss genom att förflytta Overtons fönster i vår riktning, varken av dessa saker är numera sann, AfS är bättre i alla politiska frågor (förutom miljötramset), och SD är numera så pass antinationalistiska och vänster att deras framgångar snarare kommer förflytta overtons fönster iväg från nationalism.

>Det skulle vara tragiskt om SD förlorade med 2% mot socialisterna, eftersom dom rösterna "stals" utav AFS.

Helt fel, det skulle vara en mycket god sak även om AfS endast fick 2%, vilket är en rätt så konservativ siffra med tanke på mönstret av att de både har högre i opinionsmätningar fastän att de inte ens är med som ett valbart alternativ, och opinionsmätningar brukar underskatta nationalistiska partier.

>Om socialisterna vinner igen så är sverige kört, dom kommer släppa in oändligt många invandrare och begå grov korruption som aldrig tidigare förut.

Även om SD blir det största partiet (vilket de sannolikt kommer) så gör det ingen skillnad, de kommer aldrig att få något som helst inflytande oavsett, och måste jag påminna er att reinfeldt var moderat och inte sosse? Det gör ingen skillnad om det blir sossar eller moderater som styr, samma skit kommer hända ändå, samma politik kommer att föras, det enda vi kan åstadkomma är en metapolitisk påverkan, varav AfS är det enda, och faktiskt ett väldigt bra alternativ, även på deras egna meriter.

>Många invandrare kommer bli röstberättiga med sin ålder snart, detta kan vara den sista chansen att få in nationalism i riksdagen

<Därför röstar jag på SD, som bokstavligen inte vill att svenskar ska vara vita

Grabben.

>Hundratusentals människor runtom i sverige kommer kunna diskutera nationalism öppet vid fikabordet på jobbet, det blir en symbolisk seger och hela overton-fönstret kommer ändras radikalt. Det kommer ej längre vara tabu att vara Sverige Först!

Jo, med SD så kommer det fortfarande att vara det, SD är vår fiende.

>Men om socialisterna vinner så kommer inte många minnas AFS

Varför inte? Om de nästan kommer så kommer det vara markant mycket lättare nästa val.

>Alla vardagliga personer jag pratar med har noll vetskap om vilka AFS är

Och det är inte ens "vardagliga personer" som är tänkta att rösta på dem, det är SDväljare och nationalister, alltså inte S röstande eller M röstande valboskap anon. Gemene man skulle inte ens kunna tänka sig att rösta på SD, vad är fel med dig?

>Och dom kommer bli attackerade 24/7 med nazist anklagelser i flera år innan dom får tillräckligt många röster att bli en större del i riksdagen.

Alltså precis som SD blev? Och nu så kommer SD ändå att bli det största partiet.


2db778  No.12085553

>>12085545

>Jo, med SD så kommer det fortfarande att vara det, SD är vår fiende.

Med SD så kommer ingen skillnad alls att ske, utan "rasismen" kommer fortfarande att vara helt tabu, sannolikt mer så. SD vill utrota det etniskt svenska folket.


58bc12  No.12085574

File: eed2310e0bd9cc7⋯.jpg (36.15 KB, 369x471, 123:157, linkola.jpg)

>>12085542

>miljötramset

Vad menar du nu?


2db778  No.12085606

>>12085321

>Personligen är jag paranoid över en grupp jag aldrig hört talas om dyker upp nästan från ingenstans, för att sedan bli den mest (över)hypade gruppen någonsin på Flashback/4/8ch. (Hörde dock att detta var före detta SD medlemmar) Normalt sett skulle jag klassa detta som en kontrollerad grupp, tillverkad av intelligensbyråer, för att stjäla röster/annan agenda

Så eftersom att ni är efterbliven och inte vet någonting om politik så är AfS kontrollerad opposition? Det är mycket mera sannolikt att rasblandarpartiet SD är kontrollerad opposition, det är faktiskt inte bara en sannolikhet, det är ett faktum att SD är kontrollerad opposition.

>Hannes var specialmilitär, dessa blir ofta kontaktade av regeringsmän för skumma psyops.

Har ni några som helst belägg för denna kommentar?

>Misstänker också att endel AFS-supportrar är betalda för att promota dom häromkring.

<brevar SDrejen som inte ens är från hatkanalen

Väv grabben.

>Hursomhelst, konspirationer åsido, allt som krävs för att störta ett höghastighets parti som AFS är en rejäl skandal, där våld sker, eller otroligt kränkande utlåtande (DÖDA ALLA NEGRER kanske någon säger på privat videoklipp) och sedan ryker deras kredibilitet och rykte.

>M-men om det sker en skandal så kan det ju gå dåligt!!!!!

1: Detta är inte en anledning att inte rösta på AfS, detta är bokstavligen sant för alla partier som någonsin existerat.

2: detta har redan skett en helvetes massa gånger för SD, och det gjorde aldrig någon som helst skillnad.

>Jag röstar på SD detta år, tragiskt om dom förlorar på 1-2% pga afs, om SD vinner kommer nationalism bli tillåtet mainstream, en symbolisk och psykologisk vinst, folk kommer börja prata hur dom verkligen känner om invandringen osv, ilska kommer höras öppet nästa gång våldtäkt sker.

SD är bokstavligen för rasblandning och massinvandring, det skulle vara tragiskt att riktiga nationalister inte tog sig in i Sveriges riksdag på grund av låg-IQ idioter med låg tidspreferens.

>Jag undrar om AFS folk kommer få en riktig tankeställare inom några månader/år? "Shit jag vet inte vad som flög i mig, jag blev helt överhypad, manisk och delusional på AFS, trodde att min röst på dom skulle fixa allt, lade alla mina ägg på dom, vad dum jag var, nu sitter S i riksdagen och AFS bara försvann ingen vet var wtf eller "dom där skandalerna dödade partiet" AFS kanske är fidgetspinner partiet.

Detta är det mest efterblivna jag läst på ett långt jävla tag nu, ni har inga som helst argument emot att människor bör rösta på AfS, då det är extremt sannolikt att de tar sig in i riksdagen, eller emot AfS politik, så istället så kommer ni med patetiska påhopp som detta.

Jag däremot undrar vad hanrejer som er kommer att säga när Åkesson och Karlsson går ut med vänsterliberal massinvandringspolitik om ett par år, på grund av att de vill vara en del av etablissemanget.

>Aja, jag håller på med aktiehandel och har sett många kortsiktiga individer lagt hela sin besparing på ett up and coming företag, med full säkerhet att dom kommer bli miljonärer. Vi får se hur det går, vill inte AFS-röstare blir ett utskrattat meme dom närmsta åren.

>meme

<Nygrabben kan inte ens spendera ett par timmar med att läsa igenom tråden

Varför kommer ni hit och brevar när ni inte ens vet att det finns ID på 8/pol/, och förkastar AfS i sitt ena brev, samtidigt som ni själv säger er tänka rösta på AfS i ert andra brev, är ni efterbliven, min kära SD-shill?


2db778  No.12085610

>>12085574

AfS säger att de tycker elbilar är bra eftersom det är bra för "miljön" och att de är emot att expandera kärnkraften etc.


58bc12  No.12085628

>>12085610

Haha okej.

De är idioter som inte vet att vår el kommer från kolkraft som alla bäbis första miljöpolitik.

Inte ett förbannat parti pratar om medicinska utsläpp, subventionering av Svenskt kött o.s.v.

Blir lite trött.


2db778  No.12085635

>>12085628

>Blir lite trött.

Jag också anon, jag också.


2116ed  No.12085676

File: 9f1efc981d58776⋯.jpg (58.49 KB, 992x558, 16:9, 82348923489234890234234890.jpg)

>>12085382

>jag har ingen egentlig anledning att anta att ni är NMR.


2db778  No.12085687

>>12085676

?

Jag är trött och jag missuppfattade vad han skrev inom sammanhanget av Hagbergs bild.


2116ed  No.12085729

File: 1e81bf8cdfd9c69⋯.png (427.8 KB, 770x1000, 77:100, 1442422085846.png)

>>12085687

Vet inte vem som judar vem längre men de verkar vara massa nybögar här.


2db778  No.12085736

>>12085729

Jag har varit här sedan 2014 anon, jag kommer till och med ihåg DÖ tråden.


6721b3  No.12085866

>>12085321

Grejen med AFS är att det är före detta SDU i princip. Som alltid gjort ett gott intryck och varit mer nationalistiskt lagda än SD. Sedan har det grott ett intresse för dessa f.d. SD:are efter att de blivit orättvist uteslutna alltmedan SD i sig har blivit ett normalbögsparti.


6721b3  No.12085881

>>12085736

Goda tider, när Sverige upphörde att på pappret ens vara en demokrati men inte en jävel tror på en när man påpekar det.

I övrigt tror jag ni underskattar gemene man. Räkna bort alla äckliga PK-fittor utan gemene Svensson. Har haft diskussioner långt grovare än vad nybögarna på Hanrejs-chan brukar ha när de vill vara nazister på ironi. Och detta var för minst 8 år sedan. Folk är fan trötta på detta här. Mina mor och far-föräldrar klagar fan varje gång på att det knappt finns svenska barn ute på gatorna längre, hur Sverige inte längre verkar vara svenskt. Och dem är minsann inte ensamma om det. Vi ser hur 30% av dem som får rösta kommer rösta på dödsnazisterna för att kasta ut invandrarna. Det är SD som är mjäkiga, inte folket. De vill ha ett svenskt Sverige.

Vad som är halvt obehagligt är hur vi verkar bli manipulerade in i ett lågintensivt krig med de kriminella asen och terroristerna som våra politiker har medvetet släppt in och låtit hållas.


518632  No.12085960

File: 5480c05d4a6d9fc⋯.jpg (15.86 KB, 202x439, 202:439, get the gas.jpg)

Svenskere, er det rigtigt at SD har fjernet 9 medlemmer på grund af "højreekstremisme"? Har de skruet lidt mere op for cuck faktoren?


2db778  No.12085998

>>12085815

>Uansett det er noe dere burde ha satsa på. Dere er ikke akkurat i et utsatt jordskjelvs område elns.

<M-men Tjernobyl!

<O-och Fukushima!!!!


2db778  No.12086002

>>12085960

Anon, anon, de blev totalhanrejade för länge länge sedan, och de har sparkat ut människor för "högerextremism" i närmre ett årtionde nu.


7bc45f  No.12086125

File: 80c41d09139df37⋯.jpg (137.55 KB, 592x602, 296:301, CmOloWlXIAEnXFk.jpg)

File: ed028f41d52169d⋯.jpg (83.9 KB, 636x382, 318:191, 2E7B742E00000578-0-image-a….jpg)

File: 8f3456b1550ab98⋯.jpg (140.62 KB, 1280x836, 320:209, maxresdef35533ault.jpg)

>>12085881

>lågintensivt krig med de kriminella asen och terroristerna som våra politiker har medvetet släppt in och låtit hållas.

Politikerna accepterar arab pengar, England är redan totalt utsålt, det är därför engelsmän blir arresterade för sina åsikter, medan muslimer och annat pack våldtar barn fritt och äger gatorna totalt, pengarna är överförda.

Vänta tills någon mäktig arab skickar ut Kod:Röd till alla moskéer, 2 araber med automat vapen klarade döda 150 personer. En dag kommer tusentals muslimer överallt i europa beväpna sig med hundratals gömda cachér (som regeringen redan vet om men gör inget åt saken) och meja ner icke beväpnade européer. Gatorna kommer floder av blod. Kommer dröja minst 48 timmar innan underrustade militären kommer lägga belägring på staden medan jihad muslimer går från lägenhet till lägenhet, skär halsen på unga och gamla, och senare ska ju militären förstås försöka förhandla med terroristerna som har blockerat dörrar och rutor medan dom våldtar dom snygga blonda tjejerna (män och gamla får sitt huvud avskärt långsamt så klart). Sist men inte minns, innan muslimen lämnar världen för sina 72 oskulder så är lägenheten minerad för de soldater som väljer att inte sitta stilla och förhandla (enligt politikers order).

Kommer de europeiska offrena hämnas av regeringen? Nej, regeringen kommer ge muslimerna legitimitet och makt och fjäska ordentligt efter denna brutala händelsen.

Ta en titt "Russia beslan school siege" för trevliga detaljer om vad dom gjorde. Dödade dom största och starkaste männen först, planterade bomber överallt, och våldtog dom snyggaste tjejerna i skolan.

Man får vad man förtjänar, man kan bara skylla på politikerna till en viss nivå, Européer är ultra naiva och grovt störda och kommer betala det mest brutala priset för det. Jävla bögfittor, ser ingen svensk som en broder. Ser dom endast som fegisar. Polacker däremot, där finns det stål som jag relaterar till.

Känner för att bryta näsbenet på nästa feministhora som vill ha öppna gränser, men då kommer farbror polis och låser in mig, dom har inte visat mycket engagemang om att wikileaka register så svenskarna kunde se hur mycket våldtäkt och våldsbrott invandrarna berikar oss med. Dom är helt okej med att arrestera gamlingar för invandrarkritiska facebook poster medan dom släpper ut muhammed för våldtäkt efter några frågor. 130 timmars straffarbeta är vanligt för barnvåldtäkt om du är muslim eller afrikan :^)

Tjodelittan tjode-la, många kommer bli mördade av islamister en hemsk dag :,(


6b4b77  No.12087299

boop


06da33  No.12087926

>>12085019

>>12085019

Det är inte så svårt som man kan tro att ta sig in på det uppdraget, kommunerna brukar törsta mäktigt runt februari efter alla villiga. Är man bara i tid så. Har man sedan väl varit valförrättare en gång och skött sitt någorlunda oklanderligt är du sedan praktiskt taget garanterad en plats nästa gång cirkusen kommer till stan…


000000  No.12088043

>>12085610

>>12085628

>vår el kommer från kolkraft

Rent jävla svammel. Sverige är en nettoexportör av elkraft. I praktiken är den kraft som förbrukas här genererad inom landet.

Att en viss mängd "exporteras" och en mindre mängd "importeras" rör i verkligheten bara ett flölde av pengar (förutom den lilla faktiska elkraftsexporten) och är inget annat än politisk EU-skit. Ville vi vara oberoende, alltså om vi hade en nationell ledning, skulle saken lätt kunna ordnas och det skulle då endast vara en fråga om att skriva om elavtal för att hålla flödet av pengar inom landet. Den fysikaliska energidelen är redan ordnad så som situationen ser ut idag.

I vilket fall är el att föredra som kraftkälla för motorfordon då konverteringen från förbränning till rörelse är ineffektiv som satan och spillvärmen bara slösas bort, ut i atmosfären. Bränslet skulle göra flera gånger mer nytta i ett kraftvärmeverk. Hurvida batterifrågan kommer att lösas och göra saken önksvärd i praktiken är dock en sak för sig.


58bc12  No.12088057

>>12088043

>om vi hade en nationell ledning

..jupp


000000  No.12088085

>>12085881

>I övrigt tror jag ni underskattar gemene man.

Är detta praktiskt taget ens möjligt? Inte ens förra århundradets största man kunde uppnå egen majoritet hos fårskocken.

>Det är SD som är mjäkiga, inte folket

>30 %

Kom igen nu. Dessutom, hur många av de du talar med är för att likvidera samtliga judar på planeten, något som objektivt sett är absolut nödvändigt om vi skall överleva århundradet ut? Genediskt konstruerade obotbara farsoter ligger för dörren och om juden drivs ut ur Europa kan du ge dig tusan på att han kommer röra ihop en och släppa lös för att hämnas.

Är dessa hårdkokta Svensson med på att göra slut på hotet? Är de ens med på en skjuta av bara de icke-Européer vi har inom Europa?


000000  No.12088144

>>12086125

>Polacker däremot, där finns det stål som jag relaterar till.

Det är att förvänta då primitivitet och livsduglighet dessvärre hör samman. Empati och humanisering är starkt kopplad till intelligens, vilket för stunden ligger Västeuropa i fatet.


e8e7d4  No.12088192

>>12085321

> om SD vinner kommer nationalism bli tillåtet mainstream

SD är inte nationalister. Det är ingen idé att rösta på ett parti som inte har rätt ambitioner.

>en symbolisk och psykologisk vinst

För socialkonservatismen kanske.


631a8f  No.12088228

>>12070966

Dags att köpa på sig massa guld


c3a040  No.12088390

File: 62111aea227b95b⋯.jpg (49.41 KB, 280x270, 28:27, Dubs in dubs.jpg)

>>12088333

>Kåk för återvandring


5bdcd1  No.12088420

File: 0bc53990de5cb7a⋯.jpg (74.92 KB, 500x476, 125:119, thunder number.jpg)

>>12088333


000000  No.12088472

>>12088172

Fan vad de gillar Xurious.


336cbe  No.12088490

>>12088472

Med all rätt xurious är ju grym.


dc23dc  No.12088498

>>12088472

Grodvisslingar.


e6c6f2  No.12088569

>>12085321

Det är bara vansinniga borgare som babblar om "socialister". Har du glömt bort att borgarna importerade nästan en miljon invandrare 2006-2014? SD vill inte ens skicka hem dem. De vill "assimilera dem".


000000  No.12088577

>>12088490

Absolut. Att få till en topplista har visat sig svårt.


c3a040  No.12088843

File: e5c2c59913c3385⋯.png (575.29 KB, 840x798, 20:19, This kills the media.png)

File: 34c6cd60818b97e⋯.gif (1.51 MB, 425x481, 425:481, hmmm.gif)


c9e82c  No.12089662

okay hva skjer?

dem b*ner deg for k*en posting nå

nmr i morra det er der det skjer?


c9e82c  No.12089666

Jeg sverger til gudene vi har foto bevis av k*en be*bier her nå, de bleksprutene her er langt over 10m lange minst. hvis jeg poster så ba**ner dem meg igjen


4b8462  No.12089671

File: 573d55148929330⋯.mp4 (13.59 MB, 544x360, 68:45, Eating_Uranium.mp4)

En liten video för alla er som är hanrejade på kärnkraftsfrågan.


c9e82c  No.12089699

File: c8bf032e8f33ddb⋯.jpg (8.79 KB, 247x204, 247:204, 1535039009628.jpg)

>>12089671

hva faen er det idioten egentlig driver med?

hva er det han vil prøve bevise?

ffs han er jo mer brødhue enn de kinesike modsa på det brettet her.

PING PONG PING PONG ChING ChONG GAS


c9e82c  No.12089723

File: 60c0dcaf387b6e7⋯.jpg (48.51 KB, 566x640, 283:320, 60c0dcaf387b6e7dda044ca30c….jpg)

File: 6b1be41fea770c0⋯.jpg (36.32 KB, 655x527, 655:527, 1535737107223.jpg)

>>12089671

just eat and inhale the radioactivity my fren, it's all right it just makes you grow a beard.

ffs at the start I thought it was donald rumsfeld


4b8462  No.12089731

>>12089723

>>12089699

>Hanrejen vet inte att radioaktivitet i princip är oskadligt.

>Hanrejen tror på (((miljöpartitramset)))

Väx upp nu grabben. Kärnkraft är bokstavligen en av de bästa sakerna som någonsin uppfunnits, och den enda anledningen vi inte nästan enbart använder kärnkraft är eftersom (((de))) inte vill att vi ska ha en pålitlig och billig elkälla, de vill att vi ska vara fattiga och beroende på (((deras))) olja och kol, så att de kan strypa länder som ställer sig utanför deras kontroll.


c9e82c  No.12089739

>>12089731

joda jeg sier ikke det, det er jo bortsett fra vannkraft det reineste du har. det du får av avfall bare bokstavelig talt pælmer du i noe tungt vann langt nedi jorden, og det er jo so lit du pælmer der. så jeg er pro kjerne kraft her. veit ikke hvordan status er i sverige,men vi har hatt tekken siden starten her, men vi har bare to forsknings reaktorer. dvs vi utiliserer det ikke


c9e82c  No.12089749

File: b1821ef32c1371d⋯.jpg (5.07 KB, 250x174, 125:87, 1535131948805.jpg)

>>12089731

yfw you did stuff for the fukishima control panel

I vårt forsvar så tenkte vi ikke på jorsskjælv og tsunamier, hele kontroll rommet der er lagd her i norge, hos ife i halden


4b8462  No.12089756

>>12089739

Vi har flera aktiva kärnkraftsreaktorer här i Sverige, inget parti förutom MP är egentligen för att avveckla kärnkraften, men SD är det enda partiet som faktiskt är ärliga med hur bra kärnkraft är, och således är för att expandera den.

Däremot så är tyvärr AfS otydliga på denna fråga.


c9e82c  No.12089764

>>12089756

dere har mer en nok komentanse på området så dere bør kjøre på det her. Jeg kjenner til det ene verket ders, og jeg trur dem stengte det ned? Altså i verdens sammenheng var det ikke store greine, men alikevel. Som sagt her er det bare forsking, og.. varme vann for det greine her i halden


c9e82c  No.12089773

>>12089756

>Däremot så är tyvärr AfS otydliga på denna fråga.

jeg skal jo ikke stemme engang, jeg bare sitter her og følger med på dere, men jeg er veldig forvirra om hva dem mener om der her


794c5e  No.12089784

>>12089749

>jorsskjælv

>der er lagd

>hos ife i halden

>her i norge

None of the quotes above are Norwegian, they're from a filthy swedistan pretending to be Norwegian.


c9e82c  No.12089802

File: 46499acc67e7893⋯.jpg (96.3 KB, 591x425, 591:425, 1535340071977.jpg)

>>12089784

it was hardly even dialect……

kys if google translate doesn't work


4b8462  No.12089807

>>12089773

De är inte emot kärnkraft, så de kanske helt enkelt försöker att inte skrämma bort normisar.

https://alternativforsverige.se/miljo-och-energi/

>Kärnkraft

>Kärnkraft är Sveriges mest tillförlitliga energikälla, som levererar stabil elförsörjning oavsett väderlek och tid på året. Kärnkraften är dock inte oproblematisk: trots att den, när allt fungerar som det ska, har noll växthusutsläpp och i övrigt inte påverkar naturen, representerar restprodukter ett problem inte bara vi, utan även våra barn och deras barn måste ansvara för. Ett reaktorhaveri har dessutom enorma konsekvenser och riskerar göra stora arealer obeboeliga under generationer.

>Alternativ för Sverige har en pragmatisk syn på kärnkraften och menar att den måste ses som ett energislag bland övriga. Vi menar att realistiska kalkyler om risker och fördelar ska göras, och att detta ska ställas mot andra alternativ. Vi är därför inte dogmatiska anhängare av kärnkraften utan menar att diskussionen och debatten om kärnkraft ska bedrivas på samma sätt som till exempel vattenkraft, som trots sin förnybarhet innebär stora inverkningar på djur och natur. Kärnkraften är, sina brister till trots, en nödvändighet. Den står för omkring 40 procent av Sveriges elproduktion. Vattenkraften, om än med andra slags brister än kärnkraften, såsom inverkan på den biologiska mångfalden, står för ytterligare 40 procent av elproduktionen.

>I de fall kärnkraft är det bästa alternativet ska självklart modernast möjliga teknik användas. Sveriges reaktorer är idag över 40 år gamla, vilket gör att de är dyra i drift och mindre effektiva än nya reaktorer. Arbetet med att byta ut de gamla reaktorerna bör påbörjas snarast. Den senaste generationens teknik bör snarast möjligt införas på Sveriges kvarvarande kärnkraftverk.

>>12089784

Käft bög, hanrejer som er är anledningen till att dödsstraff borde vara obligatoriska för skitbrevare.


c9e82c  No.12089822

File: 349e00795f3415e⋯.jpeg (230.72 KB, 1000x1000, 1:1, 8f9e8d94576603ee89cf524c2….jpeg)

File: b1fc713874509d8⋯.jpg (303.42 KB, 796x562, 398:281, Harald_Hardraades_saga-Sla….jpg)

>>12089784

here in norway there is tons of dialects you see, we also got two norse written languages. one of my posts here is in the other language, I think it's easier for swedes to read I dunno. nobody speaks like either of of those though. and the point is that the differences here on the shit rock is bigger than bokmål(oslo)-swedish-dansih

if you want to go all historical about this… okay then…

first danish and norwegian was the same language, the old name was danish tongue that was back when we did the fickificki in england and stuff. but in the 1200ds they got dutched, however I am sure they spoke strange before this. Swedish however was always a separate language, so was also anglo saxon at that time, it's funny because we can understand it here. it was the same with ((((swedish))) then but it was still a separate language.

fastforward today and we all speak a dutch-scand mongrel language. it's just dialects. it's was probably then too. Still iceland speaks like we did in the past here, and to a lesser extent the faroes. here have a song

https://www.youtube.com/watch?v=BJ–Uw7a0tk

we still all hate whale though. It's a song about a legendary ship


794c5e  No.12089831

>>12089807

>Käft bög, hanrejer som er är anledningen till att dödsstraff borde vara obligatoriska för skitbrevare.

Maybe I was wrong about >>12089749

Because only muslims and their cucks can understand that shit

>>12089802

>it was hardly even dialect……

It was more than hardly a dialect,

stave jordskjelv med to S'er, uten D, Østlending eller Nordlending?


4b8462  No.12089842

>>12089831

Aja, in i mossen med er, hanrej.


794c5e  No.12089849

File: 4b7fff19c954eca⋯.png (136.76 KB, 482x651, 482:651, 1520141812476.png)

>>12089842

Sorry, Abdul Sven-Hamas, care to run that though the Terrorist-Norwegian google translation?


c9e82c  No.12089853

>>12089831

this is the cia?

that guy grew up here and he is very smart he doens't know how to fish though, he likes robots he doesn't work there anymore. he is really good at robots and he is an iranian if that was what you wanted to know glowing nigger. you do realize he hates those guys right?

so.. you didn't manage to get him to work for you? I know him very well, I know everyone here. I know what you are reaching for and you are wrong, you should ask us


794c5e  No.12089856


c9e82c  No.12089857

File: ab4d522c70312ce⋯.jpg (18.53 KB, 400x394, 200:197, 1535397045559.jpg)

>>12089831

>>12089853

>Be iranian

>parents move to norway

>so born here

>go to uni

>become best robot faggot

>still not good enough

>norwegians just go

well how big uer did you get then?

>why live. I don't even know what a uer is, I just love robots

that's him! I know that guy


c9e82c  No.12089862

>>12089856

sorry drinking and a bit paranoid at the same time, turns out I logged into and old twitter account, and guess who was there? it was locket accout that was why it lived in the first place. I want to post stuff, but then again no. it's really bad they found me


794c5e  No.12089864

>>12089857

>>Be iranian

So, by your own words, you're not Norwegian, even if your parents moved to Norway, and you where born here.

Way to prove the leftist megalomaniacs wrong.


c9e82c  No.12089870


794c5e  No.12089871

>>12089862

>it was locket accout that was why it lived in the first place

Another sweet tale of the birds and the bees.


c9e82c  No.12089877

>>12089871

nobody knew about it but there he was, ilt nobody knew.

>Hello connect to me anon

Ffffu… it's over 3 years ago though, so it doesn't "count" anymore, they got to us after this. don't be a fool here, you saw it, that was lit

>hey okay we admit it, we need your help here right now

I did some stuff like we do, not anymore


4b8462  No.12089897

File: 7abcabb1991f736⋯.jpg (20.02 KB, 414x414, 1:1, 9ce90cf065421839492a13178f….jpg)

>>12089802

>>12089822

>>12089853

>>12089857

>>12089862

>>12089870

>>12089877

>>12089885

>När den fulla norrbögen låtsas lysa i mörkret.


c9e82c  No.12089903

File: 66b1fea15737bb5⋯.jpg (134.69 KB, 400x400, 1:1, 1535724155935.jpg)

>>12089877

why did we start to speak in anglo here though?

we can perfectly understand each other, yes most swedes will disagree esp when they get two different written languages thrown in their faces but still

>>12089897

nice deflection however retarded I am here, swedes will always remain stupid and we will kek our asses out off that.


c9e82c  No.12089906

File: 7dd4b070673116b⋯.jpg (25.03 KB, 528x511, 528:511, 1535063775051.jpg)

I think the cia is trying to steal my fish. I however won't give them a flounder though


4b8462  No.12089910

File: 733b85dfc76ea79⋯.gif (1.84 MB, 202x360, 101:180, 733b85dfc76ea7980e01de04c3….gif)

>>12089903

>När norrbögen blir arg att man inte tror på hans självinbillade mörkerlysande.


c3a040  No.12089912

File: 16fe775e947d77b⋯.png (356.8 KB, 462x623, 66:89, Detta är okej.png)

Vad in i helvete försiggår här?


4b8462  No.12089916

>>12089912

En norrbög är full och lajvbrevar som en SÄPOneger.


794c5e  No.12089917

>>12089910

>when you've sucked so much afghan cock that your language doesn't qualify as Scandinavian anymore.


c9e82c  No.12089926

File: 7d3e8ea8fb6092f⋯.png (1.49 MB, 1513x947, 1513:947, 6millioncods.png)

>>12089910

sven det funker ikke sånn her, nordmenn blir aldri som dere sånn, dem bare ler.

om du tar fra hjembrenten eller noe sånt. seriøst vi har null stats senans eller noen ting her, vi er bare en gjeng med fjellgjeiter, som ikke vill politiet skal finne spriten våres. Vi er veldig forskjellig skjønner du

okay hvis den handler omfisk da blir vi trigga


c9e82c  No.12089933

>>12089926

WHY

I could have save those 6 million cods


4b8462  No.12089934

>>12089926

Ni borde komma tillbaka hit när ni inte är full och läsa igen allt ni skrev, ni låter bokstavligen som en inavlad (kek som om det måste specificeras) norrman med schizofreni.

Aja, vila av er i mossen ett tag.


c9e82c  No.12089940

>>12089934

> när ni inte är full

memememememe

det er akkurat derfor vi aldri kan ha et land sammen.


794c5e  No.12089942

>>12089933

But you couldn't save those fellow Swedes from getting bombed, stabbed, acided, grenaded, raped and/or afghaned.


c3a040  No.12089944

>>12089916

Ibland är det svårt att veta om det är fylla, eller gammal hederlig norsk autism.


c9e82c  No.12089946

>>12089934

jeg sverger, når det kommer en metor mot verden og vi alle veit vi kommer til å dø, jeg vil benytte muligheten til å pisse off en svenske

>å fyfan her står vi och ventar döden! I FRID!

>Så kommer du her nårbaggar, och fiser!

jaja det er det du har lillebrødre for da vøtt, du fortsatt storebroren min nohomo


4b8462  No.12089948

>>12089944

Lite (eller mycket) av bådadera skulle jag gissa på.


c9e82c  No.12089953

>>12089916

>>12089944

lol fylla har skylda, jeg skal stoppe nå jeg.

kek dere er fortsatt en jævla gjeng svensker dog


6721b3  No.12089984

Min dagliga erfarenhet av norrmän är att de är något dummare än gemene svensk. Bara uppfattningen jag får av dem, ta inte illa upp.


c9e82c  No.12089992

YouTube embed. Click thumbnail to play.


c3a040  No.12090054

>>12089984

Jag tror inte de är dummare, det är mer att de har en nästan autistisk fixering vid vissa tolkningar av det förflutna. Exempelvis vad gäller deras självständighet så får man ofta höra om hur hemska svenskarna var för att man lät tyska tåg passera, men de lyckas samtidigt glömma sin egna Quisling i stunden. Eller vad gäller annekteringen av Norge så glöms det ofta att det var Danmark-Norge som förklarade krig mot Sverige och sedan förlorade.

Man ser också denna tendensen vad gäller invandring, där många norrmän övertygat sig om att de inte har ett problem eftersom Sverige är värre, och Norge har en "invandringskritisk" koalition i makten. Man blundar i det närmaste för att det väller in fler främlingar än någonsin eftersom det ändå inte är lika många som i Sverige. Denna tendensen finns också hos många andra europeiska länder. Man stirrar sig blinda på sveriges skräckexempel så pass att man missar skiten som (((regeringen))) gör bakom deras egna rygg.

Sedan så har vi hela "Sverige hade aldrig vikingar" grejen, där man föreställt sig att vikingastammar på något sätt inrättat sig efter moderna gränser, och man totalt struntar i sådana saker som rökstenen, o.s.v.


58bc12  No.12091618

Varför i hela friden har brev raderats?


fab328  No.12091770

>>12076650

>Som scooby doo fast gay

>Mysides.jpg


fab328  No.12091796

>>12085202

>hög tidspreferens

Aristokratisk Monarki nu.


000000  No.12093463

>>12089671

>antyder att tjernobyl inte gav en utmärkt anvisning av vad för höga halter av radioaktiva ämnen gör med människor och djur

Ingen har påstått att man dör på två sekunder om man ser lite uran. Hade han varit ung skulle han garantera ha dött av tumörer, men dessa tar ofte flera årtionden att utveckla hos en fullbildad människa. Det största hotet är mot foster, där en muterad cell kan leda till att en hel kropsdel missbildas. Man kan inte avgöra sådant genom att titta på vad som kortsiktigt händer hos en gamling med från början mycket nedsatt nybildning av celler.


d27685  No.12093517

>>12093463

>Tjernobyl

<Torautisten tror bokstavligen att detta är på något som helst relevant till diskussionen

<Torautisten vet inte om att det bokstavligen bor tusentals människor i den förbjudna zonen runt Tjernobyl, och att dessa människor är helt hälsosamma

<Torautisten vet inte om att man bokstavligen får mer strålning från att ta flyget från London till New York än vad man får från att bo i den förbjudna zonen i Tjernobyl

<Torautisten vet inte ens om att reaktorn de använde bokstavligen var byggd på ett sätt som aldrig skulle tillåtits utanför sovjet då den ökade i tryck när temperaturen ökade

<Torautsiten vet inte ens om att även om en explosion identisk till den som skedde i Tjernobyl (fast detta är omöjligt så det är egentligen irrelevant) så skulle det inte ha lett till någon kontaminering då alla kärnkraftverk i världen (utom de sovjet byggde) är byggda inom en meter tjock "cementkista".

Jag kan fortsätta, men nej, Tjernobyl är inte alls någon katastrof som (((media))) vill måla det som, det föddes bokstavligen inte ens en endaste missbildad unge utav någon av kvinnorna som bodde i området och var gravida när katastrofen hände, det är inte farligt för människor att bo där, faktumet att ni tror på miljömuppstramset visar på vilken patetisk idiot ni är, och är ett perfekt argument mot den allmänna rösträtten.

>Hade han varit ung skulle han garantera ha dött av tumörer

Nej det hade han inte, och faktumet att ni tror det visar hur okunnig ni är, och hur ni fortfarande patetiskt nog tror på hjärntvätten ni fick i skolan, läs på lite om ämnet istället för att bara ta Fridolins ord på saken, din jävla mupp.


6721b3  No.12093640

>>12090054

Nä, det är mest deras dagliga interaktioner med svenskar, hur de beter sig ute i omvärlden och hur de tar till sig interaktioner och den arrogans dem visar när man inte förstår deras retarderade nord-norska dialekt som svensk man blir något konfunderad. Framförallt när man har stått på jobb, varje dag i flera år, i flera svenska städer och behövt förklara för var och en hur saker och ting fungerar för var och en likt de är små barn. De lär sig heller aldrig.

Ja, men det är ju samma tendens som finnarna visar. Att geniunt hat mot oss, trots att det var massvis med frivilliga som ställde upp för Finland i andra världskriget. Att man är sur över tyskarna i Norge som nationalist är ju bara goja. Utan Quisling hade Norge varit ett slagfält också, Quisling räddade hundratusentals norrmän ifrån döden.


d27685  No.12093679

>>12093640

Detta är bevis för att vi borde återintegrera Norge och Finland.

Varken Norge eller Finland är riktiga länder, Finland kom till som land när en svensk militär officer skrev på ett fredsavtal, någonting som han inte hade förtrogenheten att göra, den svenska armén som han ledde var både större och mer välutrustad än de ryska styrkorna som han skulle strid mot, men den ryska general bara råkade vara hans kusin, och han råkade bara få en massa land I tsarrikets Finland efter krigets slut. Och Norge kom till efter att den svenska kungen (en homosexuell fransman) skrev på ett fredsavtal med Norge efter att den svenska riksdagen förklarat krig på Norge med intentionen att annektera Norge, och bögkungen gjorde detta då (((britterna))) hotade att invadera Sverige om vi inte lät Norge bli friständigt, fastän att Norge inte ens hade en militär, och att britterna skulle varit tvungna gå i krig med Tyskland för att invadera Sverige.

Vi har all kasus-belli för att invadera och annektera Finland och Norge, och, det är någonting som jag genuint vill se i min livstid.


000000  No.12094016

>>12093517

>huerr duerr

Nu jävlar varavas det ur. Jag har inte sagt ett ord om dagsläget i den förbjudna zonen eller kärnreaktorers säkerhet. Det jag kommenterat är hur efterbliven man måste vara för att tro att att det finns någon som helst poäng i en fem minuters video med en gammal gubbe som slickar uran. Det är liksom inte ett dugg med det föreskrivna hotets natur att göra.

Vad dog likvidatorerna av frågar man sig? Varifrån kommer avvikelserna i flora och fauna som går att se och mäta i de kraftigaste strålningsbältena? Du tror väl att 5G-stålning är skitnyttingt också och att Ryssland begränsar strålningsnivåerna i samhället bara är ett förök att hindra den teknologiska utvecklingen. Köp en röntgenlampa och tejpa fast på huvudet, Turbo. Det skulle glädja oss alla om du gick runt med den ett år eller så.


d27685  No.12094063

>>12094016

>Jag har inte sagt ett ord om dagsläget i den förbjudna zonen eller kärnreaktorers säkerhet.

<antyder att tjernobyl inte gav en utmärkt anvisning av vad för höga halter av radioaktiva ämnen gör med människor och djur

Nämen oj då SO, ni kan inte undfly frågan genom att skrika turbo åt alla som spränger röven av er, kom med några argument istället.


000000  No.12094092

>>12094063

>dagsläget

Lär dig svenska, Turbo.


d27685  No.12094121

>>12094092

>Vet inte att människor helt enkelt sket I att flytta ut.

De åkte bokstavligen tillbaka året efter. Försök att inte framstå som en sådan analt pepprad liten neberhjärna SO.


7bc45f  No.12094749

File: 7ece0638e256b04⋯.jpg (2.24 MB, 2048x1365, 2048:1365, 1533785333898.jpg)

>>12093679

>Vi har all kasus-belli för att invadera och annektera Finland och Norge, och, det är någonting som jag genuint vill se i min livstid.

Vilken ondskefull och efterbliven person du är. Finns ingen svensk som är intresserad att använda våld mot normännen eller finnarna. Men det finns många som skulle kunna använda våld mot dig när du dampar loss.


58bc12  No.12095359

>SÄPO kör en splittra och erövra kampanj igen ITT

Ledsamt


000000  No.12095393

>>12094121

>jämför en mindre mängd arbetare som konstant roteras ut med att långsiktigt ha en befolkning som bor i området

>antyder att ett säkerhetsområde inte har marginal

>antyder att folk som stannar kvar i ytterkanterna av säkerhetsområde har någon som helst relevans för någonting

Snacka om att ha autism, Turbo. Du verkar inte förstå gradienter överhuvudtaget. Verkligheten är inte binär.


11604c  No.12095435

>>12095393

>jämför en mindre mängd arbetare som konstant roteras ut med att långsiktigt ha en befolkning som bor i området

Nej fitthuvud, det finns människor som bor där permanent, och som gjort det hela tiden.

>antyder att folk som stannar kvar i ytterkanterna av säkerhetsområde har någon som helst relevans för någonting

De finns lite här och var i området faktiskt, många utav dem bor faktiskt rätt så nära reaktorn.

>Snacka om att ha autism, Turbo.

<Denna projektion.

<När SO dampar ur om hur hemsk strålning är utan att förstå de enorma mängderna som krävs för att det ska vara skadligt.

Dessutom så har jag aldrig sagt att strålning inte är skadligt, det är bara så att autistiska miljömuppar som er inte förstår vilka gigantiska mängder strålning som krävs, och inte heller förstår att ni utsätts för strålning i ert vardagliga liv.


11604c  No.12095442

File: c840c390b0faa6f⋯.jpg (70.14 KB, 720x720, 1:1, 23fc24578629a059d4b7501305….jpg)

>>12094749

>Vilken ondskefull och efterbliven person du är.

<Säger Finländaren/Norrmannen.

Lyft lite skrot, få lite testosteron i ditt system så kommer du inte vara en sådan liten fjolla.

>Finns ingen svensk som är intresserad att använda våld mot normännen eller finnarna.

<Säger låg-T fjollan som inte ens har hår på ballarna.

Väx upp lillfjolla, det är i Sveriges strategiska intresse att kontrollera dessa områden, och det svenska folket tjänar ingenting på att inavlade fiskätare, och skogsmongoler lever på vårt levnadsutrymme.

>Men det finns många som skulle kunna använda våld mot dig när du dampar loss.

<


326d68  No.12095462

File: 95adc38aabbd22b⋯.jpg (26.15 KB, 500x386, 250:193, Get him fellas.jpg)

>>12095442

>Tjena killar, våre det inte roligt om vi gick till tvåfrontskrig med Finland och Norge istället för att avrätta invaderarna i vårt egna land.


11604c  No.12095471

>>12095462

>Antyder att vi inte kan utrota babbarna och återupprätta ett svenskt imperium.

Grabben.

Och tvåfrontskrig är inte så hemska när man inte behöver bry sig om fiendes civila befolkning.


000000  No.12095607

>>12095471

Tack gode gud att Sverige inte är ett imperium, då hade vi inte ens haft Danmark och Finland som motpol, bara en enda rödgrön sossesörja i hela Norden. Ge fan i brödrafolken din knäppgök.


000000  No.12095613

>>12095435

>det finns människor som bor där permanent, och som gjort det hela tiden.

Undatagsområdet som går över Ukraina och Vitryssland är lika stort som Halland och du har haft en befolkning tio år efter olyckan som räknats i hundratal. Klart som fan att det kommer att finnas platser som det går bra att bo i ett sådant enormt område då dels fördelningen av nedfallet inte är homogent och dels detta innefattar säkerhetsmarginaler. Till detta kommer:

1. I princip alla som bor där nu flyttade in eller tillbaka åratal efter olyckan. De flesta produkterna av en härdsmälta sönderfaller närmast helt under de första tre åren.

2. Det rör sig i regel om gamlingar, alltså de som är minst känsliga för långsiktig strålningsverkan.

3. Det är försvinnande få som inte bor i zonens lågintensiva områden.

4. Medicinsk data om den handfull som eventuellt inte omfattas av ovanstående finns inte och det skulle i vilket fall vara en för lite grupp för att göra någon som helst statistisk analys.

Ingen har någonsin tillstått att risken med radioaktiva ämnen är att alla som utsätts för dem dör på två minuter. Du vill argumentera mot den allmänna uppfattningen av någonting, vilket i sig är sunt, men du är så efterbliven att du använder exempel som på intet sätt står i konflikt med denna uppfattning. Du är sä jävla binär att du tror att om en gamling kan bo någonstans i ett område stort som Halland utan att dö så måste det automatiskt vara superbra att låta hundrausentals barn födas och växa upp överallt i detta område. Det går inte att göra den kopplingen men du är för autistisk för att begripa detta.

>vilka gigantiska mängder strålning som krävs

Det fungerar inte så, Turbo. Igen så är verkligheten inte binär. Det handlar inte om ett tillstånd som växlar från helt opåverkad till stendöd.

>>12095471

>Ett tvåfrontskrig vore inte så hemska då vi inte behöver bry oss om Norges och Finlands civila befolkning.

Kex. Går det att sperga ur mer?


11604c  No.12095654

>>12095607

>Tack gode gud att Sverige inte är ett imperium, då hade vi inte ens haft Danmark och Finland som motpol, bara en enda rödgrön sossesörja i hela Norden

<motpol

<Antyder att resten av norden inte är en total sossesmörja som vill att deras befolkning ska rasblanda sig med babbar och negrer

<Antyder att jag står för socialism, och inte ett nationalistiskt rasimperium

Men grabben nu då. Nej, Sverige är den rättfärdiga härskaren av norden, och det är för den nordiska rasens väl som vi måste återintegrera de svaga provinserna som saknar existensberättigande.

>>12095613

>Klart som fan att det kommer att finnas platser som det går bra att bo i ett sådant enormt område då dels fördelningen av nedfallet inte är homogent och dels detta innefattar säkerhetsmarginaler.

<De finns lite här och var i området faktiskt, många utav dem bor faktiskt rätt så nära reaktorn.

Den enda platsen som är osäker att bo i är inuti reaktorn, resten av området har strålningsnivåer som är säkra för mänsklig levnad, detsamma är sant för Fukushima, den enda platsen du inte kan bo i utan att lida risk för cancer etc, är inuti kraftverket.

>Du är sä jävla binär att du tror att om en gamling kan bo någonstans i ett område stort som Halland utan att dö så måste det automatiskt vara superbra att låta hundrausentals barn födas och växa upp överallt i detta område.

Det är ofarligt eftersom att det inte finns någon plats utanför själva reaktorn som har de strålningsnivåer som krävs för att vara farliga, detta är ett faktum och ni är så pass efterbliven att ni tillskriver det vara exakt likadant för någon att bo inom området som att bo inne i själva reaktorbyggnaden, ni är fan totalt efterbliven.

>Det fungerar inte så, Turbo. Igen så är verkligheten inte binär.

På inget sätt så antyder min kommentar att det är binärt, ni har läsförståelsen av en tioåring.

>Det handlar inte om ett tillstånd som växlar från helt opåverkad till stendöd.

Och inte heller har jag på något sätt antytt det, det är helt enkelt så att den mängd strålning som krävs för att det ska börja bli skadligt, även över en lång tid för barn och foster är mycket högre än vad normisar som er skulle tro.


7bc45f  No.12096759

>>12095442

>>12095471

>Grabben

Jaha, det är du som inte kunde bemöta mina argument tidigare. Höll nästan på att slösa tid på att förklara hur fel du har I allt du säger.


39f4dc  No.12096770

>>12096759

>Han vet inte "grabben" mejjan

Hej där nyvän.


439d97  No.12096792

File: c3dc24fa62961af⋯.jpg (1.08 MB, 628x7344, 157:1836, Kränkt.jpg)

Bara hanreja min fredsbasker.

https://archive.fo/G71n5


39f4dc  No.12096810

File: c6df19134439b7e⋯.jpg (9.7 KB, 202x204, 101:102, e68785bbcb5fabb9719ac73310….jpg)

>>12096792

>Soldaterna inom det svenska försvaret är totala hanrejer och rasförrädare

Nämen oj då.


39f4dc  No.12096817

File: 7e1b6b3e3c1826c⋯.gif (889.19 KB, 325x252, 325:252, 33996f345217213f74e71715c3….gif)

>>12096792

>>12096810

>DKN man måste ha ett konto för att rösta.


e07a37  No.12097811

File: add63a248e5b196⋯.png (88.43 KB, 241x279, 241:279, 1467561233651.png)

>borta två dagar

>tråden full med autism om att döda finnar och norrmän

Vad fan?

Åter till saken

Juden Frick försöker sänka AfS

https://nyheteridag.se/siffrorna-visar-att-afs-blockerar-mojlig-majoritet-for-sd-m-och-kd-kan-avgoras-av-en-procentenhet/

>I senaste Sentiomätningen samlar Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna tillsammans 47,3 procent av väljarstödet. Samtidigt visar rådatan i Sentio-mätningen att SD troligen når en eller ett par procent mer, vilket teoretiskt ger runt 49 procent för ett sådant samarbete. På den vägen förefaller AfS-stödet om en dryg procent blockera en framtida höger-regering där SD är största parti.

>De har ett stöd i Sentiomätningar runt 1 till 1,5 procent och lockar i huvudsak röster från SD.

Håller taktiskt avstånd från den viktiga 2,5 % spärren.

>en majoritet för SD, M och KD kan ligga inom räckhåll. Men det kan falla på mållinjen just på grund av småpartier som drar röster som aldrig realiseras i riksdagsmandat.

>– Totalt vet jag inte om det kanske bli ett par procent av väljarna som hamnar utanför, säger han.

>Skulle AfS-väljare kunna stjälpa en möjlig högerregering där SD ingår?

>– Ja, ja det gör dom.

>Därmed är vi tillbaka till situationen där ett troligt valutfall blir att en koalition mellan M, SD och KD faller på målsnöret – på grund av uppstickaren AfS.

>– Numerärt är det så, konstaterar statsvetaren.

Snacka om att att skriva läsaren på näsan. Hela artikeln är en upprepning av samma sak gång efter annan.


8fb5ff  No.12098011

File: d948ae1116665b3⋯.jpg (139.97 KB, 591x858, 197:286, (((Chang Frick))).jpg)

>>12097811

Lite kul ändå att de mest gillade kommentarerna är de som är för AfS.


0d05a2  No.12098233

File: 33378dd24a75c1c⋯.jpg (126.96 KB, 800x600, 4:3, 38212572c9dee6ca98430c7571….jpg)

Är försvaret verkligen komplett hanrejat eller är det fortfarande ett skapligt sätt att komma ut ur NEETheten? Jag måste börja någonstans.


4058da  No.12099229

>>12098233

annars finns ju hemvärnet som ett annat alternativ


705077  No.12099307

File: c1ed64bfae5bbf3⋯.jpg (131.17 KB, 900x572, 225:143, f83d8046447cfbdd0dd55b486e….jpg)

>>12098233

Utbildades till plutonssignalist i Hemvärnet förra året, kan verkligen rekommendera det

Älskade hierarkin, disciplinen, fysisk och mental träning och brödraskapet

Våra två kaptener var pk, men sergeanterna drog grova skämt och dyl.

Verkar som ju längre upp i rank du kommer ju mer pk blir det

Vi hade en teoretisk kurs om "demokratisk värdegrund", allas lika värde och hur bra rasfrämlingar och kvinnor är att ha i sin grupp, men det går att strunta i. Bara låtsas håll med när befälen hör, kamraterna var i mitt fall emot den skiten ändå eller brydde sig inte.

Lär dig att slåss, skjuta och strida i grupp, öka ditt våldskapital!


1d2906  No.12099506

File: 0f37658c0f4ce70⋯.jpg (51.68 KB, 640x700, 32:35, 21687932_10155822083885530….jpg)

Jimmie Åkesson börjar säga "hen"

http://www.friatider.se/jimmie-kesson-b-rjar-s-ga-hen

>SD-ledaren Jimmie Åkesson har börjat använda det könsneutrala ordet "hen". I en intervju med Expressen använde han nyligen det politiskt korrekta nyordet för att beskriva en partikamrat.

>Det var i en intervju med tidningen Expressen förra veckan som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson valde att använda det könsneutrala pronomenet "hen".

>När Expressen-journalisten frågar Åkesson om att en SD-politiker blivit beskjuten i samband med en bussresa i Töreboda kommun, svarar han:

>– Jag har försökt följa det så gott det går, men informationen är väldigt knapphändig. Jag vet inte om hen har uttalat sig än, men jag vet att det är en SD-politiker och jag vet också att partiet varit i kontakt med hen.

>"Hen" är en politiskt korrekt nyskapelse som fick sitt stora genombrott 2012, men inte efter någon allmän önskan. Det var feministiska påtryckningar från enskilda bloggare och journalister under den så kallade "hen-debatten" som tvingade igenom begreppet.

>2016 användes "hen" 27.076 gånger i svenska medier, mot bara 636 gånger 2006.

BARA HANREJA MIN JÄVLA GREJ DÅ


38aa91  No.12099534

FLYTTA UT I HAVET SVENNE FITAN STADERNA zTILLHÖRA OSS ABO

KNULA DIN MOR


937d03  No.12099593

>>12099506

http://www.friatider.se/beskjutna-sd-kvinnan-trodde-jag-skulle-d-das

Men det var väl HON? Varför börja böga sig med "hen" om det redan är känt vem det var? Idioti


1d2906  No.12099724

>>12099534

NEJ KNULLA DIN MAMMA

HON LÅTA SOM GET NÄR JAG KNULLA HENNE I RÖV


e07a37  No.12099882

File: c41c5d88c39d46b⋯.gif (97.75 KB, 512x256, 2:1, 1532083201640.gif)

>>12098233

>är det fortfarande ett skapligt sätt att komma ut ur NEETheten?

Få dig den utbildning du kan. Det är ju inte som om du blir sämre på att strida för att du tvingas säga att bögar är bra.

>>12099506

STRAFFAD ÅKESSON


1d2906  No.12100101

File: e01174e13a4663b⋯.jpg (12.79 KB, 255x253, 255:253, e01174e13a4663b4a6616694f0….jpg)

>>12099882

>Frihet (((Jämlikhet))) Broderskap


e07a37  No.12100202

>>12100101

Sverige har varut hanrejat ganska länge.


439d97  No.12100228

>>12098233

Mycket utav PK smörjan kommer från högkvarteret och livgardet, men ta chansen och gör militärtjänst.

Riktig roligt och lärorikt (så här i efterhand) var det. Försök hamna i någon form av stridspluton (inte fjollgardet) så lär du nog inte få så mycket hanrejeri.


1d2906  No.12100232

>>12100202

Ja, enda sedan sossarna fick inflytande.


90b886  No.12100330

File: b363c42275ae06c⋯.jpg (40.35 KB, 599x708, 599:708, b363c42275ae06cbfef78e9027….jpg)

>Arbetslös i 2 år

>Pluggat på heltid i 3

>Enda inkomst är ett förhöjt CSN bidrag

<Du är skyldig 250 kr i skatt goyim :^)

T-tack farbror staten.


439d97  No.12100343

>>12100330

>"Sysselsatt" i ett år

>2 kronor i återbäring

Sjysta är de ibland.


6d78a1  No.12100455

File: 6632d29cf6c0432⋯.jpg (74.81 KB, 1001x335, 1001:335, Capture.JPG)

>AFS will not be shown in the results on the evening of the election, leaving the (((politruks))) plenty of time to shave the numbers

Pic related, from ingridochmaria.se


1d2906  No.12100653

>>12100455

Thanks amerifam.


1d2906  No.12100659

>>12100653

>>12100455

Också

>Särredovisar FI eftersom de fick över 1% förra valet

>Särredovisade FI även förra valet

NÄMEN (((OJ)))


90b886  No.12100722

>>12100659

>Vi ska prata om alla partier som sitter i riksdagen

>Och FI

Dom gjorde samma sak på min (((Folkhögskola)))

Förvånar mig att skolan vågade ens vågade ta upp SD då dom bara för några år sedan bjöd in talare från alla partier förutom SD, fast deras bias hade kanske varit alldeles för tydlig och genomskinlig annars.

<Några guldkorn från gruppen som skulle undersöka bland annat SD

>Dom är lite otydliga och försöker lura väljare för dom säger att dom är för frisjukvård för alla, vilket låter bra

>Men sedan säger dom bara för medborgare

>Så om man läser mellan raderna så är dom ju rasister

>Asså jag gillar inte dom, dom är emot kvinnor och sedan järnrör och grejer lol


e07a37  No.12101068

File: dce303c2278533c⋯.gif (234.35 KB, 320x240, 4:3, 1448399947749.gif)

>>12100455

>Det beror på att de kvalificerade sig för utläggning av valsedlar i föregående val

Vänta nu…

>FI

>Riksdagsvalet 2006

>inga valsedlar

>ej särredovisade

>Riksdagsvalet 2010

>inga valsedlar

>ej särredovisade

>Riksdagsvalet 2014

>inga valsedlar

>särredovisade

Är du riktigt säker på att det är valsedlarna som är kriteriet, Christina?


8e3cf6  No.12104212

87.000 beviljade uppehållstillstånd hittills i år

http://www.friatider.se/87000-beviljade-uppeh-llstillst-nd-hittills-i-r

>Invandringen till Sverige fortsätter.

>Under vecka 35 sökte totalt 458 personer asyl i Sverige, en ökning med 94 personer jämfört med veckan innan.

>18 av de asylsökande under vecka 35 var "ensamkommande barn", skriver Migrationsverket på sin hemsida.

>De fem största grupperna utgör 36 procent av alla asylsökare.

>De flesta kommer från utomeuropeiska muslimska länder, i ordningsgöljd: Syrien, Irak, Iran, "Statslös", Georgien, Afghanistan, Somalia, Ryssland, Albanien och Uzbekistan.

>Totalt har Sverige, hittills under årets åtta första månader, beviljat 86.819 uppehållstillstånd i alla kategorier.

>Drygt 30.000 handlar om anknytning och anhöriginvandring och cirka 14.000 är asylsökare.

>Siffrorna omfattar bara beviljade förstagångsbeslut, det vill säga personer som haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och blir beviljade en förlängning av detta, är exkluderade.

EUROPAS STRAMASTE INVANDRINGSPOLITIK

-t. Bögén


439d97  No.12104343

>>12104212

Vilken tur att sossarna deporterade 80.000 80.

Sedan så sitter de och grubblar över varför folk hatar dem.


e07a37  No.12104480

Yougov: Sista mätningen inför valet

https://www.metro.se/artikel/yougov-sista-m%C3%A4tningen-inf%C3%B6r-valet-s%C3%A5-ligger-partierna-till

SD ligger på 24,8 %

Spoiler: Inga siffror för AfS. Övriga ligger kvar på 4,8%


8e3cf6  No.12104490

>>12104480

Tänk er babbegrabbar, om mindre än en vecka så kommer vi vet precis hur mycket de fuskat med opinionen och valräkningen.


8e3cf6  No.12104571

VALDAGSFÖRUTSÄGELSER

SD ~ 28%

S ~ 22%

M ~ 17%

V ~ 8%

C ~ 7%

L ~ 5%

MP ~ 4%

KD ~ 3%

AFS ~ 5%

FI ~ 1%

MED ~ 0,1%

PP ~ 0,2%


39833f  No.12104770

Röstade AfS idag. Hell seger!


439d97  No.12104815

>>12104571

Jag tror att MED får fler röster än PP.

Är det ens någon som har sett någon från PP? Med syns i alla fall i media.


e07a37  No.12104903

File: 34e41e296fdd02c⋯.jpg (43.23 KB, 360x480, 3:4, 1427647691889-1.jpg)

>>12104770

>förtidsröstade

Din röst på (S) har blivit noggrant förd till protokollet! Väl mött, kamrat!


012dc2  No.12105191

File: 4cf125e7dbba72f⋯.jpg (1.88 MB, 1920x1200, 8:5, 48374835.jpg)

Make ᛋᛋ Again


c019a6  No.12105975

>>12105191

dags för SS grabbar


e07a37  No.12108306

File: 91025058481418f⋯.png (110.86 KB, 1703x801, 1703:801, 5.png)

En sista uppdatering av utvecklingen för riksdagspartierna nära spärren. Heldragen linje är medel för PK-undersökningarna och punktlinje är medel för Sentio och YouGov.

Summa summarum: Från trenden är det tydligt att det är många främst de som gör undersökningarna som tycker synd om MP medan L har tagit hjälp utav djävulen och KD i sin tur försöker återuppstå som Jesus. Hur många sympatiröster de faktiskt får på söndag återstår dock att se. Partierna som hotades av spärren i förra valet underpresterade i förhållande till nästan alla undersökningarna och med det som utgångspunkt skulle resultatet på söndag rent typiskt att bli mellan 0,5 och 1,5 procentenheter lägre än vad som visas i undersökningarna. Det är bäddat för en rysare.

Här är de senaste resultaten för partierna från samtliga regelbundna underökningar, publicerade 29 augusti eller senare. Föregående innom parantes.

L

Demoskop 6,8% (4,8%)

Inizio 6,0% (5,9%)

Ipsos 5,9% (5,4%)

Novus 6,2% (5,9%)

Sifo 6,66% (6,27%)

SKOP 5,4% (5,4%)

Sentio 5,2% (4,3%)

YouGov 5,7% (5,3%)

MP

Demoskop 5,1% (6,5%)

Inizio 5,0% (5,6%)

Ipsos 5,0% (6,0%)

Novus 5,7% (5,2%)

Sifo 5,40% (5,32%)

SKOP 6,3% (6,2%)

Sentio 4,4% (4,7%)

YouGov 3,6% (5,1%)

KD

Demoskop 4,8% (3,6%)

Inizio 6,5% (6,0%)

Ipsos 6,3% (4,6%)

Novus 5,3% (3,0%)

Sifo 6,04% (5,35%)

SKOP 6,6% (6,7%)

Sentio 5,0% (3,8%)

YouGov 4,8% (3,8%)


012dc2  No.12108395

File: 22295a9ba977f88⋯.jpg (1.09 MB, 1903x1200, 1903:1200, 3543132.jpg)

How long until criticizing EU-bureaucrats will be added to the antisemitism-definition?


d900b4  No.12108566

File: b944931cbc2b0b8⋯.jpg (77.09 KB, 1020x742, 510:371, 8e08a7d42e31a15f4fdb6e4cdc….jpg)

>>12108306

Fint grabben.


d900b4  No.12108825

Sjuklöver går samman för att förbjuda AFS torgmöten

http://www.friatider.se/sjukl-ver-g-r-samman-f-r-att-f-rbjuda-afs-torgm-ten

>Efter AFS torgmöte i centrala Växjö på onsdagen tågade Per Schöldberg (C), Gunnel Jansson (MP), Anna Zelvin (KD) och Anette Nerlie-Anderberg (S) i gemensam trupp till polishuset för att anmäla partiet.

>– Vi har ju valstugorna så nära och blev vittne till mötet. Vi vill ha det prövat om man enligt svensk lag kan ha den här typen av möten. Om det är hets mot folkgrupp, om det är uppvigling. Vi upplever också att man hotar politiker med sitt uttrycksätt, säger Per Schöldberg (C).

>Även Liberalerna, Vänsterpartiet och Moderaterna står bakom polisanmälan, enligt SVT Nyheter Småland. Det är oklart om Sverigedemokraterna tillfrågades.

>– Vi tog de partier vi fick tag i, säger Per Schöldberg till SVT.

(((De))) är smarta nog att inte fråga SD vad deras åsikt om detta är, för de vet att SD skulle hanreja och ställa sig bakom polisanmälan, vilket (((de))) vet skulle få SD väljare att gå över till AfS.


012dc2  No.12108874

>>12108825

>Vi upplever också att man hotar politiker med sitt uttrycksätt, säger Per Schöldberg (C).

>att rösta på andra politiker är hat

-t paniketablissemanget


d900b4  No.12108891

>>12108874

>File removed due to copyright claim

Detta är väl ett skämt eller?


439d97  No.12108943

>>12108825

>Vi upplever också att man hotar politiker med sitt uttrycksätt

Då kanske de borde sluta med att göra livet svårt för svenskarna.


ad27aa  No.12109250

>>11987271

Cool map bro


e07a37  No.12109461

File: 7306c71b50e2f47⋯.png (83.9 KB, 1721x790, 1721:790, 5-2.png)

>>12108306

Alltid något fel. Hade råkat extrapolera data för Sentio och Yugov så här kommer rättniningen. Passade även på att bygga in SKOP och Ipsos för att få lite jämnare kurva för slutkampen samt kortat ned det till bara sista året så att det blir lättare att se vad som händer då jag redan brevat hela kurvan. Att det saknas stödlinjer fram till maj beror på att libreoffice blev CP.

Om någon undrar varför kurvorna inte går hela vägen in i september så beror det på att undersökningarna görs under flera dagar samt publiceras i efterhand. Alltså, kurvorna bygger på den senaste datan men istället för att illustrera när saker publicerades så försöker den visa när folk hade de åsikterna. Jag måste hålla mig till datum för den äldsta utav de senaste undersökningarna jut för att undvika extrapolering.

Som bonus dagens siffror från Sifo, som kommer köra dagligen fram till valet för att styra opinionen:

L 6,80 % (6,66 %)

MP 5,36 % (5,40 %)

KD 6,58 % (6,04 %)

>>12108891

DMCA kopplad till checksum. Spara om bilden eller hitta en större/mindre och breva igen.


6d78a1  No.12109682

File: f28a84735a63b15⋯.mp4 (6.26 MB, 1280x720, 16:9, 2.mp4)

>>12108395

>How long until criticizing EU-bureaucrats will be added to the antisemitism-definition?

It probably already is in the UK


6721b3  No.12109726

>>12108825

Står inte grundlagen om mötesfrihet över HMF-lagen? Borde inte dessa kastas i fängelse för att vilja bryta mot en grundlag?

>>12108943

Grejen är, hade de bara skött sina jobb och tagit hand om och representerat det svenska folket hade det inte varit några problem.


8fb5ff  No.12110293

>>12109726

Att göra en anmälan är tekniskt sett inte olagligt, det är upp till polismyndigheten och åklagare att bestämma om anmälan bär vikt, och därmed lagföra den, och det är där det potentiella brottet kommer till.

Jo så jävla efterblivet är det faktiskt i detta land, bara en anledning till att rösta på AfS.


439d97  No.12112799

>>12109726

Grundlagen gäller inte för nasister :^)


b771d1  No.12113446

File: 28a5b0ba96cb788⋯.jpg (354.46 KB, 1936x1296, 121:81, xxxx.JPG)

Var på AFS torgmöte idag

De håller inte igen med orden.

Nån kastade ett äpple på kasselstrand som skrek avskum :P

snuten grep 2-3 st gapiga blattar.

Lokaltidningen och polisen(!?) försöker framställa det som kravaller, men det var förvånansvärt avslaget från vänstern.


b771d1  No.12113464

>>12113446

eller islamisterna kanske jag borde säga

kravallvänstern lyste helt med sin frånvaro


d27685  No.12113469

>>12113446

Fan vad jag skulle vilja ha AK4 med 10 fulla magasin där.

Shiggy.


439d97  No.12113516

File: c9e28a18c14c5c3⋯.jpg (27.31 KB, 268x644, 67:161, neycister.JPG)

>>12113446

Exaaaakt

Hittade ett busfrö också.


439d97  No.12113542

>>12108825

AFS svarar.

https://www.svegot.se/2018/09/06/alternativ-for-sverige-stammer-stockholms-stad-pa-en-miljon-kronor/

Beslutet att häva Alternativ för Sveriges rätt att hyra Kungsträdgården i Stockholm är politiskt motiverat, menar partiet. I en stämningsansökan motiverar man varför och menar även att de anklagelser som riktas mot partiet är ”fria fantasier”. Eftersom det är ont om tid kräver man att tingsrätten fattar beslut så fort som möjligt.

>Partiet Alternativ för Sverige accepterar inte att Stockholm stad utan giltigt skäl hävt avtalet om att hyra Kungsträdgården i Stockholm. I dag lämnade man därför in en stämningsansökan mot Stockholms stad där man kräver att avtalet skall gälla som avtalat, annars kräver man att Stockholms stad betalar en miljon kronor i skadestånd, eller ”vad rätten anser skäligt”.

>Hävningen av avtalet är ogiltig, hävdar man i stämningsansökan. Stockholm stad motiverade den så här:

>”Med tanke på den oordning som förekom i samband med AfS arrangemang i Malmö och Lund den 2 september 2018, där företrädare för AfS polisanmälts för hets mot folkgrupp och där stämningen på platsen var hotfull och ordningsstörande, anser staden det föreligga en uppenbar risk för samma oacceptabla störande inslag vid arrangemanget i Kungsträdgården. Med anledning av detta ställer staden in arrangemanget enligt Avtalets 15.4 samt säger enligt 15.3 omedelbart upp Avtalet då

arrangemanget inte förväntas uppfylla villkoret i 2.3.”

>Argumenten håller inte. Det har gått relativt lugnt till på så gott som alla torgmöten och de störningar som uppkommit har inte Alternativ för Sverige stått för, utan motdemonstranter. Detta kan inte partiet lastas för.

>Hets mot folkgrupp?

>Angående anmälan om hets mot folkgrupp hävdas det att Jeff Ahl har sagt att ”alla muslimer ska ut”. Detta är inte sant. Däremot sa han ”Sverige åt svenskarna, svenskarna åt Sverige”. I stämningsansökan påpekar man att detta uttryck myntades av ingen annan än Per Albin Hansson och därför knappast bör räknas som hets mot folkgrupp.

>”Uttalandet uttrycker inte missaktning för någon folkgrupp utan konstaterar endast den rena självklarheten att svenskarna har rätt till Sverige på samma sätt som exempelvis kineserna har rätt till Kina eller tyskarna till Tyskland.”

>Alternativ för Sverige har varit i kontakt med polisen och låter meddela att ingen förundersökning har inletts och att ingen delgivits misstanke om brott. Det är alltså sannolikt att ärendet helt läggs ned.

>Bara svepskäl

>Ordningsstörningar och anmälan om hets mot folkgrupp är dock bara svepskäl, menar man. Det handlar egentligen om att det socialdemokratiska finansborgarrådet Karin Wanngård starkt ogillar partiets politik, något som tydligt framkommer i pressmeddelande kommunen gick ut med när avtalet hävdes. Kommunen försöker hindra ett demokratiskt parti från att hålla ett politiskt möte eftersom man, utan att specificera, menar att Alternativ för Sverige vill skada demokratin.

>”Stockholms stad hyr inte ut lokaler eller anläggningar till organisationer som inte stödjer den demokratiska rättsstaten, inte ställer upp bakom de mänskliga rättigheterna och inte stödjer jämställdhet mellan kvinnor och män. Hets mot folkgrupp är ett tydligt ställningstagande mot de mänskliga rättigheterna.

>— Våra lokaler och anläggningar ska inte användas av dem som vill skada vår demokrati. Detta gäller lika oavsett vilken antidemokratisk eller extrem politisk inriktning man stödjer, säger finansborgarrådet Karin Wanngård.

>— Stockholmarna har rätt att känna att vi står på deras sida och en organisation som aktivt hetsar mot stockholmare är inte välkomna att ta stadens och stockholmarnas resurser i anspråk, avslutar Karin Wanngård.”

>Fria fantasier

>Dessa anklagelser saknar helt grund. Eller, som det heter i stämningsansökan, är ”fria fantasier”. Det är alltså en politisk motiverad gärning från Stockholms stad sida. Detta strider ”mot de principer om objektivitet, saklighet och likabehandling som kommunen är skyldig att iaktta i sin verksamhet”.

>Alternativ för Sverige kräver helt enkelt att staden upprätthåller det ingångna avtalet.

>Då det är mycket ont om tid, eftersom valspurten är imorgon, begär man att ett så kallat interimistiskt beslut fattas redan idag. Ett sådan beslut gäller ”tills vidare” och används när det gäller brådskande ärenden.

>Nu testas sannerligen rättsstaten. Alternativ för Sverige har mycket starka argument och om de trots detta inte tillåts hyra Kungsträdgården, baserat endast på att Stockholms stad inte uppskattar den politik som partiet står för, har diktaturen tagit ett stort kliv framåt i Sverige.

>Oavsett vad tingsrätten beslutar eller inte beslutar har Gustav Kasselstrand uppmanat alla som stödjer partiet och som vill protestera mot Stockholms stads agerande att samlas i Kungsträdgården imorgon klockan 12:00.


b771d1  No.12113581

File: 2833810f94b15ec⋯.jpg (438.88 KB, 1936x1296, 121:81, svt på plats.JPG)

>>12113446

licenspengen räckte till en jacka ..


b771d1  No.12113603

>>12113516

Ja den där figuren såg jag


439d97  No.12113606

File: d1bab9e550cd114⋯.jpg (13.83 KB, 184x184, 1:1, d1bab9e550cd11471bba27aebe….jpg)


b771d1  No.12113667

File: d40f9987a8d23d3⋯.jpg (254.32 KB, 2203x772, 2203:772, inspektion.jpg)

Honpolis spanar


b771d1  No.12114086

>>12113446

https://www.youtube.com/watch?v=wfG1-6KfYtY

I retrospekt ser det inte alls bra ut


92f984  No.12114177

File: f9c94aabc0c0cb8⋯.jpg (35.56 KB, 500x375, 4:3, Negan & Lucille.jpg)

>>12114086

>Babbarna beter sig som babianer

Nämen oj då, vilken överraskning.

Jag står vid min tidigare kommentar >>12113469


92f984  No.12114282

>>12113542

Tack plusanon.


579ed3  No.12114349

>>11983186

>Köp knogjärn och slå blattar i skallen.

negernationalism, du är efterbliven


92f984  No.12114384

File: f488219625fd2ab⋯.jpg (13.97 KB, 241x267, 241:267, ISHYGDDT.jpg)

>>12114349

Låg-T fjolla upptäckt.


b771d1  No.12114406

>>12114349

Du kan inte tämja en neger med saft och bulle.

Piskan är det enda som funkar.


aecb66  No.12114750

>>12085610

Elbilar _är_ bra för miljön. Är du dum eller?


dc23dc  No.12114987

>>12114750

1:

Koldioxid är inte skadligt för miljön.

2:

En majoritet av alla koldioxidutsläpp etc, som kommer skapas på grund av en bil, skapas under bilens konstruktionstid, och detta blir extra kul då elbilar inte bara skapar mer vanliga benigna utsläpp då de är svårare och mer komplexa att bygga (vilket är varför de är dyrare än vanliga bilar), de kräver även specialiserade komponenter och batterier som använder dyra och extremt skadliga material som till exempel kvicksilver och andra tungmetaller, användningen av dessa ämnen för industriell produktion leder oundvikligen till utsläpp i naturen.

3:

Även om koldioxid var skadligt och vanliga diesel och bensinbilar ledde till större utsläpp så skulle detta vara irrelevant i Sveriges fall, då Sverige bokstavligen står för mindre än en procent av världens koldioxid och metanutsläpp, så alla dessa regleringar om att minska antalet vanliga hederliga bilar kommer inte göra skit för att "rädda klimatet", man skadar vanliga svenskars ekonomi för att fullfölja en hjärndöd marxiststrategi som skapades just för att avindustrialisera västerlandet.

4:

Det finns en mycket god anledning till att just fossila ämnen är standar för fordon, bensin har en energidensitet som är fem gånger större än det bästa batteriet som existerar idag, och det är bokstavligen fysiskt omöjligt att bygga ett batteri från något känt material som skulle vara jämlikt bensin i energidensitet, det är inte bara dyrt med (((elbilar))), det är även opraktiskt då de är, och kommer alltid att vara, underlägsna bilar som drivs av bensin i termer av både hästkraft och hur långt föraren kan köra bilen på en hel tank.

VÄX UPP DIN JÄVLA RÖVMUPP TILL MILJÖKÄRRING


e07a37  No.12117280

>>12114750

>Elbilar _är_ bra för miljön.

Njä, inte direkt. Sett till själva fordont så är det något värre på grund utav den batteribank som måste tillverkas. Utsläppen från en modern förbränningsmotor med trevägskatalysator är inte direkt betydande så vinsten för miljön är liten. Det man vinner ligger i att man inte slösar bort en begränsad resurs och för Sveriges del i att vi skulle minska vårt oljeberoende och därmed öka vår självständighet.

Vi verkar dock ha en människa här som får ett psykbryt så fort någon nämner miljön. Personen tycks inte veta at Nationalsocialisterna var de första gröna.


b5b2d2  No.12117643

>>12117280

Nationalsocialism existerar inte, det är en död mem, som pseudokommunister brukar sig av för att försöka dölja sin absurda agenda bakom en mantel av låtsasnationalism.


b5b2d2  No.12117667

>>12117280

Också:

> Det man vinner ligger i att man inte slösar bort en begränsad resurs och för Sveriges del i att vi skulle minska vårt oljeberoende och därmed öka vår självständighet.

1:

Olja är inte en särskilt begränsad resurs, och även om vi i Sverige skulle sluta bruka alla fossila bränslen så skulle det inte ha någon som helst effektiv påverkan på kvarvarande oljereserver, då Sverige står för bokstavligen mindre än en procent av världens oljeförbrukning. Ni vill försvaga svensk industri och göra vanligare svenskar fattigare i namnet av en politik som inte ens potentiellt sett kan ha någon påverkan, det är helt enkelt sinnessjukt.

2:

Litium och alla de andra metallerna som krävs för att bygga de batterier som används i elbilar etc finns inte i Sverige och måste importeras ifrån utlandet, så en användning av elbilar gör inte Sverige mindre beroende på importer ifrån utlandet, det ändrar endast vilka importer vi är beroende på, och det går inte för den delen heller att spara på stora reserver av batterier som man kan med bensin och andra fossila bränslen, det leder alltså till att vi inte kan bygga upp strategiska reserver utav de resurser som skulle krävas ifall krig och ekonomisk kris etc.

Det roliga är att ni inte har några argument gentemot det jag sagt, och måste försöka hålla diskussionen på dagisnivå genom att förolämpa mig, istället för att ha en saklig diskussion som en vuxen människa.


58bc12  No.12117678

>>12114987

>Koldioxid är inte skadligt för miljön.

Källa på det?

>>12117643

>Nationalsocialism existerar inte

Ojsvä

Hoppas du är någon form av hårdkärnig traditionalist när du uttrycker dig på det viset.


b5b2d2  No.12117692

>>12117678

>Källa på det?

Källa på att det är skadligt?

Det är ni som argumenterar för ett positivt, bevisbördan ligger på er.


b5b2d2  No.12117708

>>12117667

>och göra vanligare svenskar fattigare

vanliga* svenskar


e07a37  No.12117909

File: 8723c75f298179e⋯.jpg (111.24 KB, 491x490, 491:490, 1431628615940.jpg)

>>12117643

>död mem

>pseudokommunister

>sin absurda agenda

>låtsasnationalism

Kolla, vi har ett schizo i tråden.


58bc12  No.12117963

>>12117692

Jag argumenterar inte.

Men har läst om växthuseffekten (även rapporter som inte är ren propaganda) och det är något som händer p.g.a. koldioxid. Något som rationella människor gör är att de ifrågasätter hur skadlig denna effekt är, inte om den är skadlig över huvudtaget. All "terraformering" som manipulerar och förändrar miljön på ett sätt som påverkar organismers möjligheter åt ena eller andra hållet måste anses vara skadlig.

Men har du något som säger att en ökad mängd koldioxid (vet att ökningen också går att ifrågasätta men du verkar inte göra det) inte är skadligt så dela med dig!

För all del, finns det någon nackdel med att återställa CO2 nivåerna till det de var innan industrialiseringen? (omöjligt men för skojs skull)


b5b2d2  No.12117981

>>12117963

Skadlig i vilken mån? För oss i Sverige så skulle klimatförändring inte leda till några försämringar i levnadsstandard, snarare motsatsen, då det skulle leda till en längre sommar och mildare vinter.

Dessutom så är inte jag så övertygad att klimatförändring är en så linjär effekt som (((media))) framställer det, jag tror att det kanske finns en risk att det leder till en mindre förändring, men jag tror att det är för mestadels används som en skrämseltaktik så att (((de))) har en ursäkt att avindustrialisera västerlandet.

Jag argumenterar inte emot att koldioxid värmer atmosfären, jag ifrågasätter helt enkelt varför detta vore negativt för oss svenskar.

Det är även intressant att ni helt ignorerar just det faktumet (som jag pekat ut ett flertal gånger), att Sverige står för bokstavligen mindre än en procent av världens koldioxidutsläpp, så var snäll och säg mig hur det skulle göra någon skillnad att minska våra utsläpp.

Kina, Indien och USA står för en majoritet av världens koldioxidutsläpp, varför ska svensk industri, och det svenska folket lida på grund av en autistisk besatthet av godhetsknarkande som miljömuppar har?

>finns det någon nackdel med att återställa CO2 nivåerna till det de var innan industrialiseringen?

Ja, läs på om "den lilla istiden" som världen befann sig i innan industrisamhället kom till, det är inte kontroversiellt att säga att vi skulle befinna oss i en ny istid om det inte vore för just koldioxidutsläpp som skapades på grund av kolkraftverk. Så om ni vill ha en istid så kan ni mycket väl anse att det vore positivt att koldioxidhalten minskades.

Var snäll och läs mina tidigare kommentarer innan ni fortsätter:

>>12114987

>>12117667


e07a37  No.12117990

>>12117678

>tror på myten om agw och hela köret

Men kom in på banan nu. Lite absolut grundläggande hemläxa:

1. Lokalisera en kurva som visar koldioxidnivån i Jordens atmosfär över minst en miljon år. Beskriv den naturliga variationen och försök bedömma vad en "normal" nivå ligger kring.

2. Tag reda på hur gröna växters växtkraft förhåller sig till koldioxidkoncentration i atmosfären. Bestäm a.) den lägsta koncentration som behövs för att uppnå optimal tillväxt och b.) vid vilken koncentration de helt enkelt inte klarar av att växa längre, alltså i pratktiken vid vilken koncentration allt högre liv på planeten dör från brist på föda. Jämför detta med koldioxikoncetrationen före den industriella revolutionen och fram till idag.

3. Ställ upp bild om 1000 gånger 1000 bildpunkter. Färga in den andel som motsvarar koncentrationen av koldioxid i atmosfären före den industriella revolutionen samt dagens koncentration. Lägg som jämförelse in koncentrationen av den extremt potenta växthusgasen vattenånga. Beskriv ditt intryck.

Breva resultaten av samtliga uppgifter. När du gjort detta kan vi ta det därifrån.


b5b2d2  No.12118123

YouTube embed. Click thumbnail to play.

DAGS FÖR JEFFWAVE


e07a37  No.12118249

Vem är DAS RITE EXAAKT-killen?


439d97  No.12118257

>>12118123

SVERIGE ÅT SVENSKARNA


b5b2d2  No.12118351

>>12118249

Jag tror det var "Identitet Svea", men jag har faktiskt ingen aning.


b1737a  No.12118354

>>12118249

dem sa det jo i sta, han holdt tale there tidligere. uhm er ikke sikker på navnet, rødlig skjegg og lyst hår han er alltid med


aecb66  No.12118355

>>12114987

>Koldioxid är inte skadligt för miljön.

Genomsnittstemperaturerna vi ser idag saknar motstycke i den mänskliga historien. Detta har sedan länge visats nästan uteslutande bero på de enorma utsläppen av växthusgaser från mänsklig aktivitet.

>VÄX UPP DIN JÄVLA RÖVMUPP TILL MILJÖKÄRRING

Slå på hjärnan. Detta är en av de viktigaste frågorna mänskligheten står inför.

Förtidsröstade på AfS idag.


b5b2d2  No.12118366

File: 2a62b20e6bfa05e⋯.jpg (27.22 KB, 640x640, 1:1, 2a62b20e6bfa05ee1a1b2f0135….jpg)

>>12118355

>Genomsnittstemperaturerna vi ser idag saknar motstycke i den mänskliga historien.

Faktiskt inte sant, det har varit varma perioder förut, både under bronsåldern och under medeltiden.

Men ni har fortfarande inte svarat på min fråga, hur är högre temperaturer dåliga?

> Slå på hjärnan. Detta är en av de viktigaste frågorna mänskligheten står inför.

<


b771d1  No.12118414

>>12118355

Du verkar ha missat IPPC skandalen med förfalskade mätvärden för ett antal år sedan.

Någon hackade deras mailserver med åratal av mail där de sitter och skrattar åt dig. -judar givetvis.

Men som sagt det var ett par år sedan så nu räknar de med att folk har glömt och skruvar återigen upp miljöhetsen för att öka sin makt.

USA var också med på ett hörn där, decennier av mätdata värdelös för de "råkat" placera sina mätstationer framför ventilationer och husväggar gång på gång på gång för att få så höga mätvärden som möjligt.


aecb66  No.12118422

>>12118366

>Men ni har fortfarande inte svarat på min fråga, hur är högre temperaturer dåliga?

Det rör sig om högre genomsnittstemperaturer globalt, men också om större variation i väderförhållanden, extrem väderlek, stigande havsnivåer, etc.

Hela din post är i princip

>Strunta i vår påverkan på klimatet och kör på som vanligt ba'!


b1737a  No.12118490

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>12118422

Jeg veit hvem som har skyld i det her


000000  No.12118510

>>12118422

>extrem väderlek, stigande havsnivåer, etc.

Åh jösses, han har köpt hela konceptet. Nästa like hemskt som Auschwitz.

Du är medveten om att vi går in i en ny glaciärperiod va? Begriper du vad det innebär? Även om dödsknarkoxid hade alla effekter man vill tillskriva det är det något vi borde vara tacksamma.


9cf88a  No.12118526

File: 345edcb6dd1c1dc⋯.jpeg (32.27 KB, 600x400, 3:2, image.jpeg)

>>12118355

co2 värdena är såpass låga att plantor nästan kvävs.

Det hela är i min mening inget annat än agenda21, avindustrielisera västvärlden så att var land blir så beroende som möjligt av supranationella unioner med olika komperativa fördelar ( asian - tillverkning, eu - r&d, africa - resurcer osv) för det ena och det andra att bo ute i bygden ochså försvåras genom andningsskatt och nedlägning av alla tjänster så vi till sluts blir tvungna att ge efter grönmarxisters våta mardröm av att leva i fängelsestäder med liten kolonilot där det växer nåra få sterila monsanto grönsaker.


000000  No.12118529

*tacksamma för


9cf88a  No.12118544

>>12118526

För övrigt, nya million projektet dom håller på med för tillfället är inget annat än agenda 2030, deletapp i hela dehumaniserings svineriet.


b1737a  No.12118558

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>12118510

noe sannhet er det nok i det her, problemet er bare at det er så jævla hysterisk og overdrivende.

Dem har gjort det til religion så det har ikke vært vitenskap på minst 20 år. Dvs om en forsker kommer med funn som ikke er i samsvar med religionen, så blir han bokstavelig lyst i bann og utvist. Det er så tåplig alt sammen.

Og en ting dem ser ut til å ignorere er at jordas klima/tempratur alltid endrer seg og det er langt utenfor vår kontroll. Vi er ikke guder. Til sist så kommer istida igjen, ragnarok

Klima kommer aldri til å være konstant


b1737a  No.12118617

>>12118249

>>12118354

BTW han her fyren her må memes!

Arg jeg kan ikke navna på de folka her enda, men han er en i kjernen der og har holdt taler mange ganger! rød aktig skjegg, lyst blond litt kraftig men ikke feit altså.

Det her er jo meme guld!

Også my bra i talene dems i dag spesielt avslutninga


b5b2d2  No.12118631

>>12118422

Se >>12117981

>Det är även intressant att ni helt ignorerar just det faktumet (som jag pekat ut ett flertal gånger), att Sverige står för bokstavligen mindre än en procent av världens koldioxidutsläpp, så var snäll och säg mig hur det skulle göra någon skillnad att minska våra utsläpp.

>Kina, Indien och USA står för en majoritet av världens koldioxidutsläpp, varför ska svensk industri, och det svenska folket lida på grund av en autistisk besatthet av godhetsknarkande som miljömuppar har?

Svara på dessa frågor nu grabben, sluta fly.


9cf88a  No.12119037

>sista debatten

>klimatet

08- kom igen nu


b1737a  No.12119067

File: 79bce32dfa28a3e⋯.jpg (551.65 KB, 1764x1452, 147:121, 79bce32dfa28a3e199d4db1ffa….jpg)

File: 5a6cf741d98fea9⋯.jpg (32.08 KB, 376x376, 1:1, 1536328519458.jpg)

Just a reminder

Ser ut som nordfront feila helt her, dem har en litt usikker nerd(ikke fucking gass han), som diskuterer med ei kjerring, arg… han klarer bare ikke si det her

det er ei skole 68 lærer, de snakker om raser.. alt han trenger si er

>Vi hater ikke andre raser

>Vi vill bevare alle raser

>Vi vil bare ikke at de skal blandes og dermed alle dø ut

>Fjellreven har seg med fjellreven, rødreven med rødreven

>Husmusa med musmusa

blander du dem sammen så dør dem ut

det er denne diskusjonen

https://youtu.be/HQAxz8z_D-M?t=760

om du er her så ikke for å disse, men det her klarer du bedre, øv litt, det her var ikke bra, du kan så mye mer

ugh kunne ikke linke pga noen andre har posta så her, høre på det her, det oversatt men den er bra

https://www.youtube.com/watch?v=wX5vKs4fqQ8


b5b2d2  No.12119079

File: 721161d8fcc2f69⋯.jpg (58.56 KB, 516x697, 516:697, chock.jpg)

>>12119067

>NMR hanrejar

Nämen oj då.

Här, läs från deras partiprogram:

https://www.nordfront.se/var-vag-punkt-1.smr

>1. Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.

>Undantag från tvångsrepatriering kan i särskilda fall komma att ske där det medicinskt är direkt förenat med fara för individen att flyttas, för adopterade, rasblandade och de som är födda i Norden utan någon som helst släkt eller koppling till sina förfäders ursprungsland

>Undantag från tvångsrepatriering

>rasblandade och de som är födda i Norden


012dc2  No.12119156

File: 798713bb983fe87⋯.jpg (816.8 KB, 1200x900, 4:3, abdul hakeem.jpg)


b5b2d2  No.12119167

File: 45467789fa8b180⋯.png (879.33 KB, 1269x1920, 423:640, 0c92448f49b78d2d9b156321f8….png)

File: 96222d225efe5d3⋯.jpg (9.25 KB, 15x14, 15:14, bypass.jpg)

>>12119156

Najs grabben.


3fdcad  No.12119169

>>12118422

Det spelar egentligen ingen roll för mig vare sig koldioxid påverkar temperatur eller inte, utan just röken och föroreningarna generellt sett som jag skulle se som det egentliga hotet. Sverige har varit både varmare och kallare. Det fanns en tid när Sverige inte ens hade gran, och ek möjligtvis fanns så högt upp nordligaste norrland, innan graderna sjönk och granen vandrade in från Ryssland.

Som jag ser det handlar det främst om att jag inte vill ha ett Sverige med smogalarm som i delar av USA, och som konstant i Beijing. För att inte tala om det bokstavliga skithålet som är Indien. Det är just detta, och gifter i miljön som jag skulle se som det stora hotet, snarare än koldioxiden.

Vi ser i synnerhet hur allvarligt miljöförgiftning är i Indien, och deras totalt urspårade missbildningar vid födsel.


b5b2d2  No.12119179

>>12119169

Va bra att det aldrig kommer ske då vi inte har kolkraft eller en hög nog befolkning för att kunna skapa sådana stora mängder utsläpp i Sverige.


b1737a  No.12119202

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>12119079

Unntak betyr sikker, som dem sier dem dør. husk det her, hitler accepterte fuckings jøder i ss. Det var ikke få, det var over 200k av dem.

Jeg har ikke bilde her nå men det var en 4cucker fra israel som spørte folk

>beste faren min hadde en tatoering som så ut ut lit som det her, hva er det?

fffffuuuug

det er blodgruppa hans

han var i ss

men ja, nei dem skal alle sendes hjem, men dem tar forbehold der det ikke er mennsklig mulig, slik jeg ser det. Du veit hitler var trossalt en helgen, han var aldri en urimelig satan

Du kan se i propagandaen dems hvordan dem håna t.eks kkk


b1737a  No.12119210

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>12119079

uansett det er den beste, bare hør på mannen, ingen kan sammenlignes.

Alle studerer han, fra kennedy til saddam hussain


b1737a  No.12119234

>>12119079

alstå det jeg sier

du har nådagens amerikanske drevne piss

>det er ingen raser, alle er like og vi """bryr""" om alle

>bare gi oss alle resursjene deres og penga

>Jeg vil ha dere i kolonier, der dere kan gi meg billig kaffe og diamanter

>fucking svin får aldri statsborgerskap i de afrikanske landene dere lever i

vs

>Jeg vil at alle mennesker av denne kloden av alle raser, skal leve for seg selv

>Og dyrke fram det beste i sin rase, og bli super mennesker

>Uavhenging av jødisk bank knebling

hvem er den onde mannen her? utrolig er det ikke?


b5b2d2  No.12119239

>>12119202

>men dem tar forbehold der det ikke er mennsklig mulig

De anser att det är acceptabelt att kompromissa den nordiska rasens renhet i "humanismens" namn, måste jag påminna er att Hitler instiftade dödsstraff för rasblandning, och tvångssteriliserade alla mulatter som fötts av de franska negersoldaternas våldtäkter?

NMR vill inte ha regelrätta raslagar, NMR vill inte ha dödsstraff för rasblandning, NMR anser att det inte är problematiskt att ha rasfrämmande minoriteter i våra länder, de säger att de inte utgör något hot, då måste jag frågan, var är judarna om inte en liten minoritet rasfrämlingar, och har inte de utgjort bara ett hot, men det största hotet i vårt folks historia?

Hitler var för mjuk när det kom till judarna etc, de hör inte hemma här, de ska ut, och så ska alla främlingar ut, och det utan undantag.


b1737a  No.12119252

>>12119239

Jeg er ikke så inn i det som du tydligvis

>Hitler var för mjuk när det kom till judarna

han var en helgen, han var alt for snill, jeg er sikker på når tiden er inne, så vill den katolske kirken gjøre han til en helgen

also ikke relatert, fuckings kodi, når jeg skal snurre greier på tv'n her nå så blir bokstaver til blokker, det er jødene


b5b2d2  No.12119253

>då måste jag frågan, var är judarna

fråga*, vad*


b1737a  No.12119258

>>12119239

det værste med alt, det er ikke tull, han var altfor snill. Han bare venta på accept fra storbritannia og usa, som han aldri fikk så klart


b5b2d2  No.12119275

>>12119258

>storbritannia og usa

(((Storbritannien och USA)))*

Glöm inte vilka som styrde anglosfären redan då käraste norranon.


9cf88a  No.12119300

>>12119169

>smog

>sverige

Jag är ju allt för genuina miljöfrågor och denna är ungefär så broskande som co2


3fdcad  No.12119428

File: 607b1e15425b3d8⋯.jpg (94.57 KB, 900x819, 100:91, Den eviga lappjäveln.jpg)

Här är något intressant.

https://archive.fo/O3X3V

https://archive.fo/Bk7Eb

>Fynd berättar om ståltillverkning redan 200-300 f. Kr.

>Det är i närheten av Sangis som Norrbottens museum grävt fram en boplats och där det också bedrivits järnframställning. Fynd har gjorts av såväl redskap som rester från järnframställningen i form av slagg, kol och järnrester. Det har analyserats och tidsbestämts.

>Det är inte bara järn som hanterats på boplatsen på Järnbacksmyren, öster om Sangis. Analyserna visar att de norrbottniska bergsmännen klarat att vidareförädla myrmalmens järn till stål redan ett par hundra år efter järnålderns inledning.

<– Vi tror att kunskaperna om järnhanteringen kom österifrån, från Volga-Kama-området.

>Det finaste verktygsfyndet som gjorts på Järnbacksmyren är en liten holkyxa. – Den har glödgats och avkylts, härdats på ett sätt som visar höga kunskaper om metallurgi. Det är stål i den yxan, säger Carina Bennerhag

https://archive.fo/QQy0X

>Sangis är en tätort i Kalix kommun.

>Några kilometer väster om byn, vid Sangis Kvarn finns Sangishögen. Det är en gammal gravhög från tidig vikingatid.

>(((Forskare))) påstår att vi i norden varit betydligt efter i metallurgi.

>Stålproduktion som är extremt tidig hittas i norr.

>De enda bosättningarna i området är vikingabosättningar.

>(((Forskare))) förklarar bort det med påståendet att det kommit från volga-kama området.


e8d2e9  No.12119612

>>12118355

Det säger nästan sig själv din jävla mupp. Tror du på riktigt att stå på samma sida som hela etablissemanget, kändisar och hela pop-skiten är en bra sida att stå på? När de rakt upp och ned ljuger för dig i allt annat. Om man inte insåg runt 2004 eller när det nu var Al Gore började dra igång sin mediacirkus med kändisar och popstjärnor hit och dit i tv-rutan om klimat-förändringar så är man fan blind eller lite väl naiv.


b771d1  No.12119704

>>12119612

Ju hårdare de säljer in en sak desto större är lögnen.

Självklart smutsar 3e världen och kina ner otroligt mycket, men det är bara du som ska skattas hårdare tvätta plastpåsar och hoppa genom ringar, etablissemanget använder miljön som ursäkt för att öka sin kontroll över dig , i verkligheten skiter de i miljön

Se tex MP som målar med förbjuden bottenfärg och svarttankar disel.


b1737a  No.12119747

File: 44cf13403789f59⋯.jpeg (56.79 KB, 354x472, 3:4, goldie.jpeg)

"Inte gløm goldie"


6d78a1  No.12122200

File: 5dcd24dabfbed6d⋯.jpg (60.49 KB, 524x552, 131:138, Capture.JPG)

Varje röst på AfS är ett steg närmare Finspångsdrömmen.

Rösta AfS, älska NMR!


fac259  No.12122369

File: 62203242da82093⋯.webm (456.11 KB, 360x360, 1:1, Dr- Evil - HOW -BOUT NO--.webm)

>>12122200

>älska NMR

>Älska autism


2116ed  No.12122419

File: a388729ded744a9⋯.jpg (5.94 KB, 226x220, 113:110, 1442705062157.jpg)

>>12122200

>Rösta AfS, älska NMR!


b1737a  No.12122431

YouTube embed. Click thumbnail to play.

er nmr på farta i dag?

det har vært ekstremt lav energi så langt av dem


b1737a  No.12122437

File: 39d8411245b52d1⋯.jpg (39.66 KB, 500x484, 125:121, 39d8411245b52d1117c0266cd6….jpg)

File: 945443c6f5db8a9⋯.jpg (53.11 KB, 660x716, 165:179, 1534939131420.jpg)

altså jeg så på videon fra dem var ute sist, og det gikk sånn her

>… hvart er ni?

>hallå? vi er nasister her, ni måste komma skrika

>hyll sägern?

gå du bort til dom och segja at vi står her nu

aha, så her har du skrik vänstern, dom står och? jag vet inte, men hørde du? dom sa presis det var inga rasar, men så sa dom at dom måste beskjytta alla rasor. såder du

SAD


fac259  No.12122446

>>12122437

NMR är en patetisk hanrejorganisation, men lugn nu grabben, för socialism är en död mem, och NMR kommer aldrig ha någon framgång.

Det finns bättre alternativ, som AfS, och Alliansen(?) I Norge.


b1737a  No.12122447

File: d0e269a303ad99e⋯.jpg (53.93 KB, 793x786, 793:786, 1535375002593.jpg)

File: 7dd4b070673116b⋯.jpg (25.03 KB, 528x511, 528:511, 1535063775051.jpg)

varfor kommer dom inte och skriker på oss lengre? satans afs, det der var vår grej


b1737a  No.12122450

>>12122446

>Alliansen

nei håpløst lol. det hadde vært kek om dem kom inn i stortinget sist pga han fyren dems troller med jøder hele tida, jeg trur det rett og slett er en fyr som tok alt for mye røde piller på engang. du veit han starta gå rundt å skrike at himmelen detter ned.

nei, men det som kan skje, er jo at vi får et AfN, og det trengs. inspirert av sverige, jeg venter på det bare popper opp. alliansen er bare håpløst


b1737a  No.12122453

>>12122450

huh kanskje jeg skal starte det?

jeg har mannetallet hvertfall, men det er problematisk, jeg være anonym pga alt bullshited jeg pulla over åra med du veit hva lol


fac259  No.12122454

>>12122447

Till och med de dysgeniska låg-IQ knarkarna i den autonoma vänstern kan se att AfS är ett större hot mot etablissemanget än NMR någonsin kommer vara.


b1737a  No.12122459

>>12122454

dem tok all pusten ut av dem, og det handler optikk. Jeg veit ting er veldig anderledes i sverige, men ikke så anderledes som finland. altså dvs folk flest har vansker svelge nasjonal sosialismen. Effektivt så vil dem bare ha ut disse degenererte "folka".

angående finland, det er jo bra kek, der er jo hitler en helt selv i dag. om du feks går på en arbeids plass der, så er det ikke utenkelig at du finner et bilde av hitler på pause rommet dems lol


b1737a  No.12122469

>>12122459

t. halv pekka


fac259  No.12123460

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Alternativ för Sverige presenterar ekonomiska reformer och besparingar

Ärligt talat så skulle jag vilja avskaffa hela välfärdsstaten, men ett steg i rätt riktning.


39f4dc  No.12123880

>>12123460

https://alternativforsverige.se/files/vision-for-sverige.pdf


439d97  No.12123917

https://www.svegot.se/2018/09/08/svegots-valvaka-2018-direktsand-fran-1930/

Radio Svegot kommer hålla i en massiv valvaka på söndagskvällen. Var med och lyssna, chatta eller varför inte ringa in och säga din mening.

>Dan Eriksson och Magnus Söderman kommer vara stommen i valvakans panel, men vi kommer under kvällen ringa upp flera intressanta personer från så väl partier som alternativa medier, för att få deras perspektiv på valresultatet. Vi kommer så klart hålla ett extra öga på hur det går för de nationella och invandringskritiska alternativen i så väl riksdag som kommunval, och hjälpa dig som lyssnar att ta dig igenom den djungel av regeringsförslag som gammelmedias experter kommer häva ur sig under kvällen.

>Sändningen börjar 19:30 på Radio Svegot och pågår så länge vi känner att det finns något mer att kommentera kring valet. Du kan ringa in till programmet via Skype (användarnamn radioframat) eller telefon 08-51 97 00 00.

>Vi kommer så klart också hålla ett extra öga på Svegots chatt under kvällen, vilket också är en perfekt plats för dig att hänga med andra nationellt sinnade under kvällen för att diskutera valet.


e07a37  No.12124466

File: 2da762df6f5bcf5⋯.png (59.65 KB, 1668x805, 1668:805, PPMED.png)

Jag har försökt få en bättre bild av AfS:s läge och jag tror det har lyckats utifrån följande resonemang.

Om vi tar en kurva som visar PP + MED + AfS + Övriga och drar av PP + MED + Övriga får vi naturligtvis bara AfS kvar. Om vi kan bedömma dessa partiers storlek kan vi alltså få fram siffrorna för AfS även om dessa inte särredovisats. Av en slump verkar det som om storleken för PP + MED är i princip konstant sedan redovisningen började i november, se den röda trendlinjen i bilden. Det verkar som om folk helt enkelt velar fram och tillbaka mellan partierna så att kontentan i slutändan blir ungefär densamma.

Vad det gäller stödet för Övriga, alltså partierna under en procent, är det med utgångspunkt från tidigare val rimligt att anta att de tillsammans alltid har ett stöd på kring 0,5 %. Tittar man på den gröna kurvan för perioden innan AfS lansering är den definitivt odramatisk vilket inte talar emot detta.

Till det första kan vi alltså lägga att om PP + MED + Övriga inte ökar eller minskar, vilket tycks vara fallet, kan man även dra slutsatsen att all förändring som observeras efter AfS:s lansering är orsakad utav AfS själv. Med andra ord; om man sätter den vänstra delen av den gröna kurvan (AFS + Övriga) till noll borde en ökning i den högra delen motsvara stödet för AfS, då siffrorna talar för att om partiet inte lanserats skulle kurvan ha fortsatt att ligga kring noll.

Är siffrorna för PP + MED + Övriga konstanta för Sentio så bör denna generalle trend vara sann även för andra institut, även om dessa siffror är större eller mindre. Sätter man även dessa kurvor till noll innan lanseringen borde man alltså även där se en långsiktig förändring endast om AfS åtnjuter framgångar.

Då Sentio började redovisa siffror för MED i november och AfS lanserades i mars har vi ett spann på cirka fem månader som kan användas för att beräkna medelvärden att sätta som nollpunkt för de olika kurvorna. Innan denna period går det inte att anta att storleken på PP + MED är konstant.


e07a37  No.12124544

File: 70694aec6a9bfd4⋯.png (113.82 KB, 1802x831, 1802:831, Afs8.png)

>>12124466

Resultatet ser ni till vänster. Kortfattat om de saker som är värda att notera:

- Alla institut utom Inizio visar en ökning sedan AfS lanserades. Inizio visar istället en minskning, vilket ju känns väldigt troligt. Inizio publiceras naturligtvis i Aftonbladet.

- Hos SKOP, Ipsos, Sifo och Demoskop ser man en kraftig ändring i trenden kring månadsskiftet. Det är tyvärr en för kort period för att kunna säga vad detta kna ha lett till till men det står absolut klart att AfS har lyckats röra runt i grytan med sin valspurt.

- Att den största ökning skett hos SKOP är betydande då de till synas var de som bästa prickade in resultaten för de små partierna i förra valet. Det finns alltså god anledning till att lita på dessa värden.

- De mest aktuella resultaten är insamlade kring den 5 september. Vad som har skett under den senaste veckans valspurt finns det alltså inga data för utan det kommer vi få se först under valnatten.

Senaste värden för AfS, beräknade enligt ovan nämnda metod. Föregående inom parantes.

Demoskop 0,4 % (0,4 %)

Inizio -0,4 % (0,0 %)

Ipsos 1,0 % (0,6 %)

Novus 0,9 % (1,1 %)

Sifo 1,0 % (0,7 %)

SKOP 3,2 % (2,4 %)

Sentio 1,3 % (1,0 %)

YouGov 2,4 % (2,4 %)

FL;LI: Vi har tre partier vi vill ha ut och ett vi vill ha in som alla spatserar kring gränsen emedan det återstår att se precis hur mycket pudlande som kommer att bli tvunget för att hantera SD:s storlek. Det är bäddat för ett jävla drama ikväll.


39f4dc  No.12124589

>>12124544

>>12124466

DUBBEL DUBBLETTER

GRODGUDEN HAR TALAT

Tack för denna analys käraste statistikanon.


2892bd  No.12126437

File: 6742c1e533f7efd⋯.gif (3.89 MB, 278x256, 139:128, 3dd3274da37633fd56879afc15….gif)

Röstade precis på AfS.


439d97  No.12126448

File: f3f616e858a1989⋯.jpg (64.77 KB, 720x480, 3:2, serveimage.jpg)

>>12126437

Jag med.


fd80d2  No.12127128

Röstade precis på AfS!


fd80d2  No.12127133

File: 7e15b9819d9b270⋯.gif (3.47 MB, 500x280, 25:14, Judar efter valvakan.gif)


b1737a  No.12127211

YouTube embed. Click thumbnail to play.

let's get some faroese music up in this shithole, about Olav Tryggvason and ormurin langi(the long snek, a really epic boat)


b1737a  No.12127235

>>12127211

too weak too weak is the king's bow!

what was that crack einar?

King, that was the sound of the kingdom slipping out of your hands

King Olav died shortly after, the found him in the water. it was a big battle against swedes and danes, the danes had such a massive army. I don't remember but I think they had over 1200 ships then


b1737a  No.12127241

>>12127235

also it wasn't just denmark, then denmark and england was the same country, so it was a massive army

anyways I slide now I go


a7d99f  No.12127256

File: 2d8d376268741d1⋯.png (140.66 KB, 166x216, 83:108, farbrorbarbro.png)

Så vilket parti röstade SWE/pol/ på då?

https://www.strawpoll.me/16426991


fd80d2  No.12127298

>>12127256

Alla röstade nog på AfS till riksdagen men sverigedemokraterna lokalt.


a7d99f  No.12127376

>>12127298

Själv röstade jag på ett lokalparti för kommunalvalet


b1737a  No.12127382

also I am turning this shit to history chan now, drunk as I am. I'm listening to faroeese folk music here you see.

anyways, what became olav tryggvason's bane, was a swedish princess. at this time both norway and sweden were still heathen, he was raised in russia as a christian long story… anyways he was going to marry this swedish princess, and he wanted to convert her, which she refused, then he did the worst thing he possibly could do, he hit her.

now she starts… behind the curtains, pulling all strings it's like you got chicks today too like this, they will go to the absolute worst of crimelords and they will go

>he hit me!

what a fucker

>well what are you going to do? are you a man? no? do you got any balls at all? do you accept this olav tryggvason going around preaching about white christ and hitting women

eventually she got them triggered enough, and they killed him. fucking women each time


fd80d2  No.12127501

>>12127376

Jo, vissa har det. Vi har inga bra här förutom för pensionärer. Skulle dock egentligen velat rösta på moderaterna pga att jag vill ha lägre skatt (vår skatt är typ 31% nästan tror jag). Men att bli av med invandrare är viktigare.

En neger har precis flyttat in över mig, bryr mig inte om skatter så länge jag blir av med de jävlarna.


fd80d2  No.12127512

>>12127382

Sounds like a girl worthy of Valhalr to me. She sacrificed herself by getting married to a guy of different ethnicity in order to get a christian traitor king killed.

If more Scandinavians were even half as brave we wouldn't have the problems that we have today.


439d97  No.12127517

>>12127376

Det fanns inga bra lokalpartier där jag bor. Ett är pissliberaler och ett annat är fjälljudar.


b1737a  No.12127528

>>12127512

she got him in the end, they always do nothing has changed this way

anyways were are our polls now?


fd80d2  No.12127559

Vem fan röstade på piratpartiet?


b1737a  No.12127560

my god, I have peed in a bottle here. I got so drunk last night that I peed in a bottle for some reason or another one, the toilet is lit at most 10m from my bed. omg why did I do this? that is so disgusting. who the hell gets drunk and starts to pee in bottles? I probably spilled it on the floor too. not nice


b1737a  No.12127566

>>12127559

2012 det er hvem, dem henger litt etter


000000  No.12127590

>>12127256

SD i alla tre av taktiska skäl. Tyvärr kommer vi nog råka ut för samma sak som miljöpartiet gjorde i förra valet där en stor andel av rösterna gick till feministiskt initiativ och sen spolades rätt ner i avloppet när partiet hamnade under 4-procentsspärren.


b1737a  No.12127623

>>12127560

også en sidenote, på island var på meningsmålingene der, piratpartiet the største partiet, men det blei med det.

dem har hatt noen virkelig store korrupsjons skandaler der, så det var mer en protest. det er fortsatt ikke bra der, dem har tom opphørt pressefriheten dvs om du kritiserer visse ting som en journalist, blir du faktisk arrestert


522492  No.12127709

>>12127590

Håller med. AfS är för extrema för medelsvensson för att få en avgörande andel röster.

Jag hörde däremot från en vän som spelar mycket att internationella bettingsidor pekar mot SD-majoritet.


2892bd  No.12127753

File: df4a720c7c8677c⋯.gif (2.23 MB, 320x384, 5:6, df4a720c7c8677c165840daef4….gif)

>>12127709

>>12127590

>När (((SDrejerna))) desperat shillar in i det sista

En gratis enkelbiljet hem till Bosnien för argahanrejen här.


2892bd  No.12127763

>>12127753

Biljett*


522492  No.12127768

File: de6cf3458d29ab3⋯.png (65.74 KB, 588x259, 84:37, twitter.PNG)


000000  No.12127791

SD 19,2% och Övriga 1,8% enligt SVTs valundersökning.


58bc12  No.12127841

>>12127791

>1,8

Det kan ju inte stämma


fd80d2  No.12127847

>>12127791

Blir nog mer, Trump skulle knappt vinna några röster alls, Hillary skulle vinna så stort att det skulle vara över omedelbart och Trump skulle gråta på TV när han insåg hur många hatade "rasister."

Se hur det gick.


df8a32  No.12127856

File: 0e7c2f4260886f1⋯.jpg (108.01 KB, 534x883, 534:883, c8dd93542daacc7fb54fd443a2….jpg)


2892bd  No.12127862

>>12127791

>enligt SVTs valundersökning

EXAAAAKT


58bc12  No.12127907


000000  No.12127921

Är val.se nere för er också? Jävla klantskallar som inte kan förutse ett enormt trafikflöde på valnatten.


522492  No.12127960

>>12127921

>en färdedel av rösterna saknas

>val.se dör

nämen oj då


e07a37  No.12127965

File: 53a7897b09acd6f⋯.png (27.68 KB, 1508x428, 377:107, val.png)

Jag kom in nyss.

>L

>MP

>FI


2892bd  No.12127988

File: deebaec0be8c5cc⋯.jpg (22.21 KB, 300x350, 6:7, deebaec0be8c5cc4c918d7a564….jpg)

>>12127965

>KD 8,6%


000000  No.12127989

>>12127965

De första vallokalerna som räknas klart är alltid mitt ute i ingenstans. När storstadsrösterna kommer in lär de tyvärr gå up en hel del.


439d97  No.12128030

>SVT journalisten har gråten i halsen när de pratar om att miljömupparna kan åka ut

Tragiskt.


e07a37  No.12128071

>>12127989

Jag vet, men poängen är att de har ett uselt allmänt stöd. L och MP hade like gärna kunnat börja över spärren och varit klara direkt. Ni blir det frågan hur mycket vänsterpacket i storstäderna orkar återhämta.

Snyggt jobbat med valsedlar förresten, AfS. Ni hade hittat till min lokal också. Jag kan tillägga att där hade man faktist ställt hyllorna åt sidan och vänt dem mot ett hörn så man kunde plocka sedlar utan insyn. Det är tydligen inte överallt det är sossarsvin som drar i spakarna.


439d97  No.12128072

File: 9b4586717f816eb⋯.jpg (297.75 KB, 1920x1080, 16:9, Inte latt.jpg)

Det är inte lätt då det är svårt.


000000  No.12128090

SD 19,9% och övriga 1,1% just med 433/6004 räknade.


fd80d2  No.12128123

>>12128071

Fanns AfS valsedlar i min vallokal också men de låg ute öppet. Jag tog upp mina valsedlar bredvid en gammal kommunist hora och framför en lesbisk vänstervriden idiot. Brydde mig dock inte, hoppas de grät på vägen hem efteråt.


e07a37  No.12128134

File: 5b5a069d5b0c74f⋯.jpg (55.36 KB, 679x719, 679:719, 5b5a069d5b0c74f6d5081246ff….jpg)

>MP 4,0 %


fd80d2  No.12128143

>831 räknade

>Övriga: 1,6%


58bc12  No.12128150

>>12128143

Kan vara att AfS har mer i större valkretsar?

Kanske inte nått ut till de mindre bygderna.


df8a32  No.12128174

>>12128150

Kan vara att de är ett helt nytt parti som de alra flesta inte ens vet om finns.


fd80d2  No.12128193

>>12128150

Tror de skulle vinna många röster i Skåne, det gjorde SvP till exempel. Vet dock inte om de har räknat in mycket av skåne än. Sen finns det nog ganska många i större städer med, som i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Växjö. Det är ju i sådana ställen som de har varit i för att hålla tal.


439d97  No.12128205

http://www.friatider.se/valobservat-ren-aldrig-sett-ett-val-s-odemokratiskt-som-det-svenska

Inför riksdagsvalet skickade det internationella samarbetsorganet OSSE för första gången valobservatörer till Sverige. Nu säger Michael Aastrup Jensen, som ingår i Danmarks OSSE-delegation, att det svenska valet är det mest odemokratiska han sett.

>Den danska politikern Michael Aastrup Jensen riktar hård kritik mot det svenska valsystemet. Han kommer ta upp frågan på nästa möte i Europarådet säger han.

>Han konstaterar att Sverige befinner sig "långt från europeisk standard".

>Aastrup Jensen ingår i Danmarks OSSE-delegation och är folketingsledamot för det liberala regeringspartiet Venstre. Det han framför allt anmärker på är att valsedlarna i Sverige ligger helt öppet i vallokalen, enligt TT.

>Tidigare har han observerat val i Ryssland och unga demokratier i Östeuropa, men oegentligheterna i det svenska valet liknar inget han sett utomlands.

>– Under alla valobservationer jag har varit på har jag aldrig sett ett val så odemokratiskt som det svenska, säger han till TT.

>Tidigare har EU-kommissionen riktat hård kritik mot det svenska valsystemet.

>Efter EU-kritiken har regeringen föreslagit att valsedlarna ska förvaras på en "avskild plats" i vallokalerna.

>Fria Tider har tidigare idag skrivit om de många rapporter om misstänkt valfusk som kommit på sociala medier. Valfifflet involverar oftast just valsedlarna.


e07a37  No.12128218

File: 3b157f4863a4303⋯.png (488.17 KB, 737x424, 737:424, svart.png)

>bara svartringar i panelen

>>12128150

>Kan vara att AfS har mer i större valkretsar?

Det borde vara så då problemen med svartingarna är större där. Samma sak för SD.


2892bd  No.12128222

>>12128150

>Kan vara att AfS har mer i större valkretsar?

Med all sannolikhet, då det bor mest gamlingar ute på landsbygden.


fd80d2  No.12128226

De har visat upp en del valdistrikt från sosse ghetton, så valresultaten än så länge är inte konstiga direkt.


58bc12  No.12128234

>>12128174

Ja det spelar så klart en stor roll….

Jag väntar mig inget mirakel. Men mer än att övriga har 1,6 favä

>>12128218

>>12128222

Checked och jupp


000000  No.12128272

>>12128226

77% i Rinkeby var otroligt. Frågan är uppriktigt sagt hur många val vi har kvar innan socialdemokraternas valboskap gör den demokratiska processen meningslös.


e07a37  No.12128322

File: 78eead8b0febb2a⋯.png (804.58 KB, 477x724, 477:724, lyesordplease.png)

>rinkeby

>77 % för sossarna

>importerar man röster fortare än man förlorar dem så håller man sig kvar i makten

Vi kan inte göra oss av med demokrati fort nog.


000000  No.12128323

18,0% för SD och 1,0% för övriga med 2620/6004 räknade.

Är det kört?


2892bd  No.12128338

>>12128272

Ja, detta visar helt enkelt att sossesatsningen att öka blattedeltagandet i valet har lyckats.

>>12128323

Vi får se.

Det är helt övertygad att det har pågått en stor mängd valfusk.


2892bd  No.12128362

>>12128338

Jag är helt övertygad*


000000  No.12128369

>>12128323

>Är det kört?

Jag kommer inte åt val.se längre så jag kan inte se vilka destrikt som är räknade. Det största stödet kommer att vara från tätorterna så det beror på hur många av dessa distrikt som hunnit räknas.


e8d2e9  No.12128433

Kan vi inte bara gå till riksdagen imorgon och börja hänga förrädare mot det svenska folket? Vi har allmän rättvisa och gud på vår sida oavsett vad folk lär säga.


fd80d2  No.12128449

Hur mycket valfusk har begåtts i det här valet? Känns som att något står jävligt fel till..


2892bd  No.12128460

>>12128433

Jag har bestämt mig, det kommer aldrig att finnas en politisk lösning, vi måste beväpna oss och bereda oss för våld.

>>12128449

En otrolig mängd, jag kommer ihåg att vi hade ändrat på hur de som räknar röster utses för inte så länge sedan, kommer någon annan också ihåg det?


522492  No.12128467

>>12128449

Ja, OSCE-nissen i >>12128205 sade ju att det är det värsta han sett.


1643b3  No.12128473

>>12128449

Enligt en OSSE observatör är vi värre än Ryssland. Och detta räknar inte med röstimport som garanterat röstar för mer bidrag. Hörde två av dem prata på bussen om valet, båda bestämde att de skulle rösta "på dem som tar mer skatter" så att "landet får mer pengar".


0d0432  No.12128483

>>12128449

Det är så tröttsamt


000000  No.12128484

SD tappar 0,1% i halvtimmen. Det finns inte en chans att tätorterna kan väga upp detta.


522492  No.12128486

File: a06f422884bbf07⋯.jpg (102.86 KB, 220x224, 55:56, a06f422884bbf0757bc94e54c6….jpg)

>>12128473

>så att "landet får mer pengar"


df8a32  No.12128503

>>12128338

Antalet ogiltiga röster 2014: 56 287

Just nu Antal röster: 4 154 915 Antal ogiltiga röster: 51 914


fd80d2  No.12128511

>>12128503

Jävla svin.


2892bd  No.12128513

File: 37325a7480a3bad⋯.gif (712.56 KB, 275x275, 1:1, 1471711126086-0.gif)

>>12128503

Vad är detta 70% av alla röster beräknade?


000000  No.12128520

Jag går och lägger mig redan nu, det finns ingen mening att sitta uppe.

Hur många terrorattacker, bilbränder, våldtäkter och mord som än sker så kommer Svensson aldrig att vakna. Sverige är kört.


2892bd  No.12128534

>>12128520

>Sverige är kört

Du får ändra tankeplan, staten är körd, vi måste beväpna oss och bereda oss för att bygga upp enklaver, det kommer vara ett långt krig.


fd80d2  No.12128536

>>12128520

Sd har i alla fall gått upp, ingen vidare tröst dock eftersom att de inte får någon makt i riksdagen direkt.

Alliansen kommer dock vinna och M är nu mer radikala än SD. Ett jävla skämt alltihop.


e07a37  No.12128541

File: 5d0d7418b86981e⋯.jpg (79 KB, 500x375, 4:3, 25fbf96f0574426518741e4944….jpg)

>>12128272

>Frågan är uppriktigt sagt hur många val vi har kvar innan socialdemokraternas valboskap gör den demokratiska processen meningslös.

Har man ingen ledare som Hitler som kan charma kvinnorna så är det rimligt att anta att du inte kommer nå högre än max 5 kvinnliga röster för 10 manliga. Utgår man från den fördelningen är det ganska lätt att få bilden klar.

Om befolkningen består utav 20 % svartingar måste man vinna 42 % av de vita männen och 21 % utav de vita kvinnorna.

Vid 25 % krävs 44 % respektive 22 %.

Vid 33% krävs 50 % respektive 25 %.

Slutsats: Siffrorna är så höga att man aldrig kommer att lyckas så länge samhället fungerar och köttberget är vid livet. Så länge det finns bröd och skådespel och juden kan splittra folket med sin media samlar du aldrig en sådan hög andel under en banér, allra minst under ett som fördöms genom hjärntvätt från barnaåldern. Att importera valboskap i en snabbare takt än Sverigevänner man samla röster är en enkel sak.


e07a37  No.12128553

File: 19dab5695d596ef⋯.jpg (36.88 KB, 500x582, 250:291, 19dab5695d596ef7e6e6f8fb9f….jpg)

>>12128520

>Sverige är kört.

Med människor som dig är allting alltid kört.


e8d2e9  No.12128569

>>12128520

Det är inte kört så länge jag lever. Och jag vet att det finns tusentals svenskar ute i landet som tycker likadant.


58bc12  No.12128574

ETT ORD

SKRIVET I BLOD

REVOLUTION


b9519e  No.12128576

File: 1606647036548e6⋯.png (45.45 KB, 707x522, 707:522, Screen Shot 2018-09-09 at ….png)

Hur tänkte valmyndigheten egentligen?


2892bd  No.12128587

>>12128576

De tänkte "VALFUSK".


2892bd  No.12128591

File: 9a0571aa580a31d⋯.png (268 KB, 500x624, 125:156, 33015e52ca02c39aac017ac33d….png)

Nu så är 67% av rösterna räknade, tagga depressionen grabbar.


b9519e  No.12128595

>>12128587

Finns det någon vettigare källa än SVT eller Aftonhoran?


79a531  No.12128602

>rösta i en skendemokrati


2892bd  No.12128603

>>12128595

Inte så vitt jag vet anon.


439d97  No.12128609

Värt att påminna sig om att postnord är sena (otippat) med förtidsrösterna, så det riktiga resultatet lär visa sig på onsdag.


e8d2e9  No.12128623

Vad som får mig misstänksam är hur Sossarnas röster är enormt mycket fler än vad prognoserna visade medan SD ligger under vad de har haft i sina prognoser.

Helt övertygad om valfusk.


2892bd  No.12128627

>>12128609

Säg mig anon, stinker inte de resultat som vi ser nu till hela himmelen av valfusk?

Och säg mig sedan, vad tror ni kommer (((göra))) med förtidsrösterna?


2892bd  No.12128632

>>12128623

Jag också anon, jag också.


b9519e  No.12128637

File: fcf46c4942d2343⋯.jpg (7.64 KB, 180x212, 45:53, 1418157643786.jpg)

File: b7c44fd9d294d01⋯.png (64.38 KB, 505x262, 505:262, Screen Shot 2018-09-09 at ….png)

bara hanreja upp mitt internet familjen


79a531  No.12128677

>>12128637

Byta till uMatrix, noscript är hanrejat


2892bd  No.12128701

Vad fan är fel med det svenska folket?

De sitter bokstavligen och röster på en andra mandatperiod för bögén, de ser bilbränder och tänker "det där vill jag ha mer av".

VAR FAN ÄR MIN AK4


0d05a2  No.12128721

File: cde4322612690e2⋯.jpg (151.6 KB, 1280x720, 16:9, cocaine bots.jpg)

Hur länge tills alla sosseboomers dör ut?


b9519e  No.12128726

>>12128623

Prognoser är just bara det, prognoser.

Om inget annat är denna typ reaktion precis vad systemet vill ha. Lägg din energi på något vettigare än ilska.

>>12128677

Såpass? Tycker inte om uMatrix användargränsnitt. Någon källa på noscript?


2892bd  No.12128741

>>12128721

Jag tror jag fan ska börja arbeta som undersköterska på ett ålderdomshem så jag kan hjälpa dem med det.


79a531  No.12128772

>>12128726

https://liltinkerer.surge.sh/noscript.html

uMatrix är inte mycket svårare när man väl lärt sig det och du har mycket mer kontrol över vad du vill blockera/tillåta


e8d2e9  No.12128795

>>12128701

De sitter och kolla på ((tv)) där de inte får höra annat än hur bra Sverige är och vilka rötägg oppositionen är. Hörde redan innan idag ifrån flera familjemedlemmar hur de ska rösta, inte för någon men mot SD. Man blir så trött. För samtidigt klagar de över hur landet ser ut, ser de inte kopplingen?


b9519e  No.12128804

>>12128772

Tack anon


e07a37  No.12128807

>>12128701

>28 %

Med tanke på att ungefär 100 % av sandnegrerna röstar S är det inte så konstigt. Det är väl typ 10 % från svenska vaneröstare och 18 % från svartingarna.


2892bd  No.12128819

>>12128795

>Hörde redan innan idag ifrån flera familjemedlemmar hur de ska rösta, inte för någon men mot SD

I mitt fall så är det motsatsen, förra valet så var jag den enda i min familj som röstade för SD, detta val så röstade bokstavligen alla förutom jag på SD, då jag röstat på AfS.


e8d2e9  No.12128867

>>12128819

Ja, jag har ju insett att min familj har gått och blivit en avvikelse i det hela, förstår inte riktigt varför.

Men i alla fall, valresultatet finner jag mycket märkligt. Framförallt att SD är såpass små. Stinker lång väg oavsett vad man tycker om hanrejarna.


58bc12  No.12128911

Jag ska sluta med detta, men medel för SD var ~18 enligt opinionsundersökningar.

~3,4 för övrig

Att SDs medel överskattats med 0,3% är väl inte otroligt. Men vart tog hela 2% vägen från Övriga?

Visserligen har S underskattats med ~4%…

Det känns mysko som fan nord/pol/are.


1643b3  No.12128924

>>12128911

Undrar hur många valräknare som var utlänningar, och "råkade" tappa bort röster.


e8d2e9  No.12128927

>>12128911

Men är någon förvånad egentligen. När fan Google och Youtube samarbetar med regeringen inför valet säger väl det mesta. Sveriges framtid är uppenbarligen något otroligt viktigt för världseliten.


58bc12  No.12128944

>>12128924

För många sannolikt…

För många röster som fick "hjälp" då de inte kan språket också sannolikt.


b9519e  No.12128959

File: 8f5cf702a39812b⋯.png (902.76 KB, 1203x673, 1203:673, AVBRYT.png)

File: c8633dc6793217b⋯.png (607.58 KB, 1202x671, 1202:671, AVBRYT2.png)

File: 4ee28675e51b841⋯.png (650.39 KB, 1204x670, 602:335, AVBRYT3.png)

Man undrar ju vad för spektakel som var planerade kring Slöven. Tittar på SVTs valvaka och ser underliga saker i bakgrunden. Först ett kamerateam som signalerar att avbryta, ett gäng barnvagnar och hanterare som står beredda med barn samtidigt som de håller på att klippa till SDs valvaka. En skum käring som både lite nervöst och väldigt klängigt roffar åt sig två barn innan de klipper bort. Vad är det jag tittar på?


58bc12  No.12128969

>>12128927

Inte förvånad favä.

Men förargad.


2892bd  No.12128980

Jag säger detta nu,

JAG GER FAN INTE UPP FÖREN JAG ÄR DÖD


0d0432  No.12129033

>>12128911

definitivt valfusk


58bc12  No.12129063

>(((Buschtj))) säger verkligen judisk-kristen

VÄV


1643b3  No.12129076

>>12128927

Sverige har en stor landyta med en liten etnisk befolkning. Japan som är något mindre än Sverige har en befolkning över 100 miljoner. Sverige är ganska tomt, och därför ett perfekt ställe för (((dem))) att dumpa ner alla svartskallar som står i vägen för större Israel.


fd80d2  No.12129110

Center hade bästa valresultatet på 30 år.. Hur fan då?


58bc12  No.12129149

>>12129110

Jag har sagt det förut och jag säger det igen.

Vem fan röstar på Centern!?

Kan "förstå" alla andra

Men hur fan är en centerröstare idag funtad?


2892bd  No.12129152

>>12129110

Ja du, mycket kan (((hända))) när rätt personer räknar rösterna.

Var det inte (((Trotskij))) som sa "de som röstar bestämmer ingenting, de som räknar rösterna bestämmer allt"?


e8d2e9  No.12129167

>>12129110

Annie Lööf var på årets bilderbergar-möte. Ett sammanträffande?


2892bd  No.12129172


2892bd  No.12129180

(((sammanträffande))) OY VEY


fd80d2  No.12129192

AfS på twitter rapporterar om storslaget valfusk mot de.


2892bd  No.12129198

>>12129192

Jo Kasselstrand berättade precis om det på svegots direktsändning.


b771d1  No.12129239

>>12128911

Du har otur när du tänker

de toppade på 20 i somras sen skruvar de ner de sista månaderna för att göra valresultatet trovärdigt.

ja menar hur skulle SD tappa 2% = 10% av sina väljare för att muslimer bränner bilar…?


b771d1  No.12129266

>>12129239

Vidare så planterar sossarna ideer om att "folk bestämmer sig på valdagen" och annat rent trams.

Så funkar inte människor, de är inga vindflöjlar.


b771d1  No.12129286

>>12129266

utan det är vesselord de använder för att normalisera de märkliga resultaten.


b771d1  No.12129319

>>12128959

Allt var väl fake med sosse statister

Tror inte röven aset skulle våga visa sig ute bland vanligt folk.


1643b3  No.12129325

File: cbf5ed1c8110b13⋯.png (22.2 KB, 606x605, 606:605, Män.png)

File: ab8338258fc6ace⋯.png (12.91 KB, 615x454, 615:454, Kvinnor.png)

En dolk i ryggen.


2892bd  No.12129359

>>12129325

Jo du, kvinnorna är intet förutom vänsterns valboskap, de kan inte tänka självständigt, de tänker bara vad de blir tillsagda av PKmedia att tänka. De tänker med sina känslor, och det är ju dumt att säga att blattar inte hör hemma här, eller ens sanningen att blattar inte är människor.


2892bd  No.12129388

YouTube embed. Click thumbnail to play.

En låt för alla mina er mina fränder, kampen slutar aldrig, låt er inte svartpillras, det är inte värre idag än igår.


0ef6f7  No.12129416

>1,4%

Aj fan.


2892bd  No.12129451

>>12129416

Inga förtidsröster är ännu beräknade, och från vad jag kan förstå så är AfS väljare etc mer benägna att just förtidsrösta.

Vi får se anon.


1643b3  No.12129528

Jag vet att detta sägs varenda val, men jag vägrar att tro på de här sifforna. Det kan inte stämma att S får sådana här resultat, inte ens om hela svarta vågen skulle ställa sig bakom dem.


2892bd  No.12129538

>>12129528

Jag håller med anon, 100%.


2892bd  No.12129556

>>12129514

And we had an election in Sweden today.


fd80d2  No.12129668

>>12129528

Jag håller med. Hur många har förtidsröstat? Kan de rösterna faktiskt ändra någonting?


d27208  No.12129673

>>12129528

hehe ägd


fd80d2  No.12129700

Vänta, va fan? Kärringen på SVT sa precis att SVT har tagit avstånd från Åkesson så att han får inte lov att prata med de på tv..

Det här ryker om organiserat valfusk och attack mot högern..


a7d99f  No.12129817

>>12129668

Förtydliga om jag har fel, så förtidsrösterna är alltså inte inberäknade i resultaten på tv?

>>12129325

(((KVINNOR)))


b9519e  No.12129885

>>12129817

Hörde en siffra kring 170k-200k röster

>>12129668

De räknas på onsdag om jag förstått det rätt


e07a37  No.12129984

File: 7119cf873d1fb41⋯.jpg (34.07 KB, 590x550, 59:55, 7119cf873d1fb413097567082d….jpg)

>måndag

>lägga sig två på morgonen

>skitval

Det är tur att man vaknar upp till en ny dag med kamp för annars jävlar vet jag inte …

Tack för ikväll kamrater. Imorgon åter mot HeRak.


fd80d2  No.12130005

>>12129885

Det där är ganska många. Kan förändra lite grann då.


2892bd  No.12130162

>>12129984

Sov väl broder, jag önskar er ljuva drömmar om fysiskt avlägsnande av babbar och sojapojkar.


2892bd  No.12130178

File: 91dadc755ad627c⋯.jpg (170.02 KB, 1105x722, 1105:722, valet.jpg)

>>12130164

mjo, som jag sa tidigare, så har även denna jänkaranon sagt.


2892bd  No.12130229

File: 2162b0ea91d6b42⋯.mp4 (12.32 MB, 720x1280, 9:16, Ballots AfS.mp4)

File: 603506996b902b8⋯.png (119 B, 1x1, 1:1, 1x1.png)

>>12130178

Detta är bara en instans, tänk på alla de instanser som vi inte får veta om.


2892bd  No.12130235

File: ebae8dda061d785⋯.mp4 (3.06 MB, 1280x720, 16:9,