[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arepa / had / hikki / mde / rnd / s8s / ss ]

/pol/ - Politically Incorrect

Politics, news, happenings, current events
September 2018 - 8chan Transparency Report
Email
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


<The 8chan Global Rule>
[ The Gentleperson's Guide to Forum Spies | Global Volunteers | Dost Test | FAQ ]

File: 3d877f907c8b6b1⋯.jpg (82.37 KB, 640x619, 640:619, n22.jpg)

56356b  No.12170647

Sweden has the worst boarder control - Rapport was censored untill after election

http://www.friatider.se/sverige-har-europas-s-msta-gr-nskontroller-rapport-m-rkades-inf-r-valet

>Sweden has one of the worst boarder controls in all of Europe. That is made apparent in a Schengen-report which Kvälssposten has taken part of. According to the newspaper, the rapport was censored due to the election.

>Enligt den hemligstämplade rapporten anser Schengen-inspektörer, som var i Sverige under förra året, att de svenska gränskontrollerna är dåligt bemannade, att arbetsmetoderna brister och att de som sköter kontrollerna inte har rätt utbildning.

>According to the classified rapport Schengen-inspectors, who were in Sweden last year, the Swedish boarder controls are poorly manned, and the work methods are lacking, and the people who handle the boarder control procedures have not been properly educated for the task.

>The worst situation was at Arlanda airport, despite it being Sweden's largest airport with 26 million people passing through every year.

>The so called risk indicators which should be used to detect islamists are not used, the rapport states, because the personnel have not been informed of them.

>In Sweden there is also a lack of relevant knowledge to detect falsified documents, like fake passports.

>– We risk letting in returning jihadists, says an experienced

boarder-police officer in Stockholm to Kyp, and likens the boarder controls to a "Donald the Duck operation".

>In actuality there is no real boarder control, means the police source, because no one is ever apprehended, but in the best case there are simply pure ID-checks being performed.

>But it doesn't end there. According to Kvällsposten, the rapport is to have been kept secret due to the Swedish election, because the the information in the rapport was seen to be "politically sensitive".

>Several police officers recount that this had been said explicitly, and that due to this, the rapport was to be kept secret for political gains.

>But Liselotte Ström, chief of the boarder police unit in Stockholm, denies that the ever said anything to that effect, and says that it is simply a matter of confidentiality. Although police sources claim that the release of the rapport was consciously delayed, and unnecessarily sent back to the commission an extra time.

>The police department supposedly knew of the contents of the rapport since the beginning of the year, and even attorney general Morgan Johansson (Social Democrat) was to have been informed of the contents.

Sorry if there are any issues with the translation, I did it by hand and I'm too lazy to go through the entire thing to make certain that it is all correct.

Post last edited at

56356b  No.12170651

File: 1ae21b049ace888⋯.jpg (351.14 KB, 1914x985, 1914:985, valfusk.jpg)

File: 8d513ca7d0dcea5⋯.jpg (48.04 KB, 540x960, 9:16, valfusk2.jpg)

File: 245f278587fc244⋯.jpg (97.35 KB, 570x658, 285:329, valfusk4.jpg)

File: 8c50de8d56550ed⋯.jpg (198.07 KB, 635x862, 635:862, valfusk5.jpg)

File: dc0c7cad4ff19d4⋯.jpg (54.8 KB, 530x434, 265:217, valfusk6.jpg)


56356b  No.12170654

File: e4b7cec64f0c38a⋯.jpg (37.74 KB, 414x378, 23:21, valfusk7.jpg)

File: 4e2639efa87c5bc⋯.jpg (46.45 KB, 485x417, 485:417, valfusk8.jpg)

File: 7c853f4edda16d7⋯.jpg (48.47 KB, 456x424, 57:53, valfusk9.jpg)

File: 3612d22f9171bb0⋯.jpg (43.11 KB, 464x410, 232:205, valfusk10.jpg)

File: 08328d57734d563⋯.jpg (46.6 KB, 581x440, 581:440, valfusk11.jpg)


56356b  No.12170657

File: 28dfcad43f2bb5a⋯.jpg (40.97 KB, 483x608, 483:608, valfusk12.jpg)

File: d57854ccfb80ea8⋯.jpg (33.7 KB, 487x580, 487:580, valfusk13.jpg)

File: 29bb573be30e5f9⋯.jpg (54.59 KB, 580x790, 58:79, valfusk14.jpg)

File: da964eee74175da⋯.jpg (64.08 KB, 920x414, 20:9, valfusk15.jpg)

File: b80c09e1e6fff51⋯.png (83.36 KB, 460x391, 20:17, valfusk16.png)


f56d6a  No.12170661

bump for aryan swedebros. good luck in your fight against the kikes muslims niggers and other shitskins.

t. france


954cb1  No.12170663

File: edae578edb3c0ce⋯.png (249.08 KB, 866x1024, 433:512, Så att det blir rätt.png)

OMVAL


065e3b  No.12170665

>>12170647

Let Sweden be the example the average white man needs to wake up. Imagine how wonderful a nation it was to have degraded to this point. Imagine the countrymen you need to grow so naive, so welcoming, so kind, so trusting… only to have that kindness betrayed by vile kikes.

>politically sensitive

We need to educate people on violence, why its important. . .


1260b9  No.12170693

So you know (future reference) it is report, not rapport.

Rapport:

Relationship, especially one of mutual trust or emotional affinity.

Report:

A formal account presented usually in detail.


56356b  No.12170698

>>12170693

Yeah, I know, it's just that in Swedish the word is rapport, so I didn't do a very good job. Soree m80.


411921  No.12171013

http://www.friatider.se/sverige-delade-ut-socialbidrag-i-zambia-f-rsvann-i-korruption

Över hundra miljoner svenska skattekronor har via Sida gått till att dela ut socialbidrag till afrikaner i Zambia. Men nu väljer den svenska bidragsmyndigheten att frysa stödet på grund av "starka misstankar" om korruption.

>Sverige finansierar utdelning av socialbidrag till invånare i Zambia genom en så kallad Social Cash Transfer.

>Men efter starka misstankar om oegentligheter med kontantbidrag har Sida och de andra givarna frusit sina utbetalningar, skriver den svenska myndigheten i ett pressmeddelande.

>Enligt BBC News har regeringen i Zambia erkänt att cirka 40 miljoner kronor från programmet har "försvunnit".

>Enligt avtalet med Sverige ska kontantbidragen delas ut under åren 2016–2018 på sammanlagt 165 miljoner och hittills har 130 miljoner betalats ut.

>Problem i programmet upptäcktes under våren, men det var först i augusti som misstankar om oegentligheter uppdagades, enligt Sida.

Här trodde jag att det bara var ett skämt, när man kallade Sverige för världens socialkontor.


1eb08f  No.12171054

>>12171013

>Sverige

<världens socialkontor

:^)


9ada49  No.12171070

>>12170698

Welcome swedeAnon. I wish you good luck in taking back your country. Hope you have firearms, for hunting, of course.


0c4087  No.12171075

>>12170665

>Imagine the countrymen you need to grow so naive, so welcoming, so kind, so trusting… only to have that kindness betrayed by vile kikes.

If only they got ayylien waifus instead of bipedal roaches.


1eb08f  No.12171151

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Det finns inga bevis för att det INTE var valfusk!


d24f19  No.12171488

>>12171151

Worst thing is the utter naivety of the swedish people.

They cannot believe there was massive voter fraud among the vote counting staff.

Even if they were hired by the ruling coalition government.


d24f19  No.12171494

>>12171488

HEIL HITLER


ba20f7  No.12171506

File: 2d12d269ea1f500⋯.jpg (39.42 KB, 460x608, 115:152, zKfpBsB.jpg)

>>12171488

> utter naivety of the swedish people


d24f19  No.12171520

File: 71a6ba9ad5120f3⋯.jpg (66.89 KB, 557x768, 557:768, 1536716815040.jpg)

Seems the time for peaceful dialogue has ended.

I really hoped it wouldn't come to this.


e9a59f  No.12171521

File: 7ed2a75a6264233⋯.jpg (339.98 KB, 364x698, 182:349, hehe.jpg)

>>12170661

Muchas gracias as they say in your tongue

No seriously, good luck to you too man


1eb08f  No.12171541

File: 810a6ef5c51acf9⋯.mp4 (327.81 KB, 320x320, 1:1, Hitler did nothing wrong.mp4)


375073  No.12171818

File: a7975675138b6c7⋯.jpg (43.71 KB, 720x720, 1:1, 1537131089887.jpg)

>boarder


4c834f  No.12171905

>>12170647

What was the final vote count in the election?


0a910d  No.12172476

File: 2cfc8656899e5b9⋯.jpg (66.81 KB, 1042x307, 1042:307, valet2.jpg)


94d744  No.12173994

Malcom Kyeyune är visserligen en kommunist, men han har skrivit en hel del intressanta texter.

Stadsplanering: Man räknade inte med rån mot barn

https://kvartal.se/artiklar/ran-mot-barn/

>I länder med stora skillnader i ekonomi och brottslighet är stadsplaneringen ofta anpassad därefter: Genom att begränsa kollektivtrafik mellan stadsdelar i olika inkomstskikt, placera medelklassens bostadsområden utanför stadskärnan och undvika blandad bebyggelse, har man låtit medelklassen isolera sig från sociala problem. Så byggdes inte Sverige – och vi har nått punkten där ingen längre kan flytta från kriminaliteten, skriver Malcom Kyeyune.

>I Sverige 2018 börjar en sak framträda, en liten miss inbyggd i det svenska projektet som ingen av de gamla gråsossarna eller avloppsmoderaterna tänkte på eller planerade inför. De senaste åren har den svenska gatubilden förändrats snabbt, och en sak börjar framträda: Sverige är inte byggt för att hantera den kriminalitet vi nu står inför.

>På ett plan verkar poängen mycket tydlig. Vi har redan en polis som mer eller mindre säger saker som flytta från Malmö eller gå som kvinna inte ut ensam när den allvarliga brottsligheten kommer på tal. Nyligen skedde ett rånförsök i Nacka där ett av offren ringde polisen, och fick ett blankt besked om att polisen inte kunde göra något och att det bara var att ringa pappa för att få hjälp. Denna respons under ett pågående rån, alltså. [Pappan i fallet, som uppmärksammats i bland annat Expressen (18/9), är Kvartals redaktör Jörgen Huitfeldt, red:s anm.]

>Att konstatera att polisen inte verkar klara av att faktiskt göra även sina mest grundläggande uppgifter – dvs att rycka ut för att förhindra pågående brott – är dock inte att berätta hela sanningen. Själva den omständighet att denna sortens scener kan utspela sig i Nacka visar oss något mycket mer grundläggande om hur Sverige är funtat i dag. Nacka är inte en ”no-go zon”, det är inte en ”go-go zon”, ett socioekonomiskt utsatt område, eller ett parallellsamhälle. Att polisens resurser inte ens räcker till här, illustrerar således något ganska enkelt: Sverige byggdes inte för att vara ett splittrat, heterogent och ojämlikt samhälle.

>I Sverige har vi, tragiskt och vackert nog, alltid byggt för att alla ska kunna dela lika. Lika på framsteg. Lika på den växande kakan. Lika på sociala ingenjörskonstens alla frukter. Nu kommer vi i stället, nästan oavsett hur mycket vi har på bankkontot, att dela lika på kriminalitet, splittring, institutionell dysfunktion och växande laglöshet.

>Att detta inte kommer växa sig till att bli en av de mest brännande politiska frågorna inom en snar framtid är omöjligt. Det är helt enkelt nu vi börjar nå punkten där ingen längre kan flytta från problemen. Vad detta kommer göra med vårt politiska system, det är det nog ingen som faktiskt vet. Men det kommer inte att bli vackert.


2aa9d3  No.12174022

>>1488

SIEG HEIL


b6e3e1  No.12174023

>>12173994

Someone should translate this from arabic to a human language instead


2e75c7  No.12174130

>Oy vey people are waking up!

>Lets ship more sand niggers to boost our numbers!


2a00db  No.12174589

Please Swedebros,

while unfucking your people, make some translated info graphics in english with the information about the latest voters fraud in your country on the side to spread around.

Help other anons to redpill the normies. They need to learn that they can't uncuck themselves by voting for the more pleasant ZOGbot. All they accomplish is lowering the heat for a while to give the frog time to get accustomed.

I'm looking at you, murica.

Wish you great success from Germoney.


2052d0  No.12174601

Hur dödar vi SVT?


411921  No.12174633

>>12174601

Med PISSKORRR och SPIIKKLUBBORRR.


316436  No.12174641

>>12170647

>swedens border control can catch "nazis" going to demonstrate in sweden

>swedens border control can't catch a horde swarming over a bridge


411921  No.12174649

>>12174589

Red ice has a pretty good video going over the Swedish voting system and presents evidence of fraudulent behavior from the voting station in general https://www.invidio.us/watch?v=CnRs01KPHkY


f7a108  No.12175447

>>12174641

Sure they can, however they don't want to.


1c5535  No.12175468

>>12170647

>>boarder - One who pays a stipulated sum in return for regular meals or for meals and lodging.

>>border - the edge or boundary of something, or the part near it.

Huh, maybe that's why Swedes are having such a hard time, they're thinking its about helping the "boarders" and not fixing the "border".


4e5057  No.12177166

Sluta skriva på engelska jänkarna har ändå ingenting viktigt att komma med


7470ef  No.12177314

>>12174649

Thx. Never watched something of him yet, but I will share this. The people have to realize that voting won't change shit and the time is running out lately.


94d744  No.12177338

File: 2e92e409b3c8097⋯.png (144.28 KB, 490x225, 98:45, nader_el_ashkar_rc3a5n.png)

https://twitter.com/ElashkerNader/status/1042667788635136001 (has video of the robbery)

https://petterssonsblogg.se/2018/07/21/nader-el-ashkar-ar-missnojd-med-sverige-rattssystem-vi-borde-ga-pa-jimmie-akesson-linje-obligatorisk-utvisning/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RxwpGW/holl-fast-knivmannen-under-dramatiska-attacken-han-hogg-for-att-doda

Store owner Nader el Ashkar has been robbed several times. Earlier this year he was almost robbed again, and the robber stabbed the fuck out of Nader and a customer. The robber has now been convicted of attempted robbery of the "normal degree" instead of something more harsh. Nader says "The prosecutor couldn't prove that he would have hurt me if we didn't resist". In the court documents you can read that the court had looked at the surveillance camera footage, and thought it was clear the robber only waved the knife around and did NOT try injure anyone. The reason the victims got stabbed was because they struggled.

The robber has been convicted of several crimes before, he's not a Swedish citizen, but they refuse to deport him. He's been convicted to 3 years in prison, which means he will serve about 2 if we're lucky.


ab03d3  No.12177611

>>12174023

Det är sånt här folk ni attraherar när ni skriver på engelska, helt meningslösa inlägg som inte leder någonstans


e9a59f  No.12177762

>>12177611

Jänkare är avskum.


411921  No.12177788

File: 3d8cf6251ddfea5⋯.jpg (207.29 KB, 854x1080, 427:540, 1463795998699.jpg)

Nu slutar vi med jänkeriet.


326f1e  No.12178351

https://mitti.se/val/tappade-valroster-hander/?omrade=tyreso

50% av miljöpartiets röster förfalskade i tyresö


d24f19  No.12178756

File: 6b939a1ce5b977d⋯.jpg (139.95 KB, 826x1039, 826:1039, 1535143593123.jpg)

>>12177611

>>12177762

>>12177788

no the jenkies are gona fund our retarded asses when push comes to shove, you underestimate the amount of lurkers. Just because you faggots can't form complete sentences in english it's no fucking reason to not speak a proper language.

Swedish has been taken over by commies for more than half a century anyways.

Fucking proud of nothing pieces of shit.

Grow the fuck up, you have nothing new to be proud of, if any, you should be speaking 18th century swedish, but you don't know how they spoke do you?

Fucking fag


326f1e  No.12178915

>>12177611

Engelska är faktiskt att föredra

ordet får större spridning då

Ju flera som får reda på hur lömska och ondskefulla sossarna är desto bättre.


888741  No.12179302

"sensurerad"

>>186499937

I have no words, you so right. we love to laught at you but we would never do this crap as these niggers do, worst of all, they are all subhuman filth.

don't get any ideas though I hate big brother, but I destet this too. they have no honor you know, honor is something only you and I know, don't be fooled that's our concept

these americans are basically arabs, they have no honor

I am ofc censored my word were too toxic


888741  No.12179304

>>186498294 (OP)

I hear anyone talk like that I’ll sucker punch them, kick in their head and run away

Anyone who hates animals is a primitive, a savage, and should be physically reprimanded

Fuck you

banna


888741  No.12179339

they fucked my browser, I am not even meming, but I can still hear his words and that is all that matters


888741  No.12179361

I think I'm going to cry, I am listening to hitler's last speech it's too much I can't take it. I can't take this


000000  No.12179411

The memes were always reality, friendo.


d6d619  No.12180002

>>12178915

>Om ickesvenskar som inte kan påverka vårt land infiltrerar vår tråd så är det en bra sak

Hej Rambo, in i filtret.


d6d619  No.12180011

Det märkliga valresultatet och dess konsekvenser

https://nyadagbladet.se/kronikor/det-markliga-valresultatet-och-dess-konsekvenser/

>Det var strax efter kl 21 i söndags kväll som jag insåg hur det skulle bli. Nästan bokstavligt, gnuggade jag mig i ögonen. Kunde detta verkligen vara det rätta resultatet? Det är något som skaver, något som är mycket snett. Jag kan inte sätta fingret på den rätta punkten. Jag får fortsätta att förhandla med mig själv när det gäller att försöka inse att SD bara har drygt 17 procent. Konspirationen blir alltför ohanterlig, om man också ska ta in valfusk och annan manipulation. Jag lägger det åt sidan, så länge. Men om Bilderbergarnas nya lilla svenska kuttersmycke, Annie Lööf, blir statsminister, då checkar jag ut totalt.

>Det som är smärtsamt att ta in, är att över 80 procent av det svenska folket inte fattar vad som pågår. Över 80 procent ställer sig bakom ett globalistiskt synsätt, sju partier mot ett nationalistiskt. Det är också skrämmande.

>Jag återvände till vallokalen för att övervaka rösträkningen. Klockan åtta stängde lokalen och då sköts nio bord ihop till ett större bord. På detta bord ställdes två långa lådkartonger. Där fanns cirka 400 förtidsröster som kommit till vallokalen. Jag lade märke till att ytterkuverten var öppnade! De hade öppnats under dagen i vallokalen, före det att rösträkningen började och alla röster inne i dem hade kontrollerats. Några öppnade ytterkuvert stod på kortändan och stack upp i en annan kartong. Jag antog att det var felaktiga, kasserade och tveksamma röster.

>Här fanns alltså cirka 400 röster vars ytterkuvert var öppnade och vars innehåll därför låg blottat. Själva rösten låg fortfarande i sitt kuvert som inte var öppnat. Hur många timmar hade de legat så i vallokalen? Någon hade mycket lätt kunnat ta ut de tre röster som låg inne i ytterkuvertet och istället lägga dit egna röster. Detta hade kunnat ske på så sätt att röstkuvert hade förberetts, klistrats igen i förväg för att snabbt skifta plats i några eller flera av de öppnade ytterkuverten? En annan fråga är hur de transporterades till vallokalen från den lokala valnämnden och vad som hände med de öppnade kuverten under tiden innan de kom till vallokalen?

>De sex rösträknarna öppnade valkuverten och sorterade partierna i olika högar, Centerpartiet, Socialdemokraterna, SD, Fi, etc. Var och en av de sex rösträknarna hade de olika valsedlarna framför sig. Två av dem lade rösterna i samma hög. När detta var gjort samlade man ihop parti för parti i olika högar. Valsedlarna buntades ihop i buntar med femtio röster i varje.

>Här föreligger den andra stora säkerhetsbristen. Jag skulle som rösträknare och SD-hatare kunnat ta med mig en bunt röster för S eller MP och ha dem i fickan. Jag skulle kunna byta den bunten med femtio eller annat antal på två röda sekunder med en SD-bunt, eller en M-bunt. Detta blir svårare om det är flera närvarande och en som övervakar rösträkningen! Men på en liten ort uppe i Tjotahejti är det naturligtvis hur enkelt som helst. Det skulle till och med kunna vara så att de tre (minimum) rösträknarna i en liten ”superröd” kommun som räknar har kommit överens om detta, t.ex. att minska på rösterna för SD? Eller för M?

>50 gula röster för MP eller S och 50 gula röster minus för SD märks inte då slutsiffran enligt protokollet fortfarande är 983 röster! Rösterna kommer även att godkännas vid rösträkningen hos Länsstyrelsen. Det är otroligt att alla röster kan få ligga helt öppet på ett bord under en så lång tid som var fallet i min röstlokal!


d6d619  No.12180013

>>12180011

>Så var då valrörelsen överstånden. Och väl är väl det, för det blev litet tjatigt mot slutet. Resultatet för Sverigedemokraterna blev ju det väntade, men icke desto mindre säkert en besvikelse för många som hade hoppats på att SD åtminstone skulle bli näst störst. Två partier har misslyckats i sin strategi. Det ena är miljöpartiet som satsade på att skrämmas med den varma, sköna sommaren vi haft, för att på så sätt få mandat för en massa vilda förslag, såsom förbud mot försäljning av bensin och bensindrivna bilar redan om några år. Väljarna gick dock inte på den bluffen utan dömde ut MP som det extremparti det är. Det andra är SD som under Mattias Karlsson satsat på att göra SD mer smakligt som samarbetspartner för de andra partierna. Ett led i denna strävan har varit att rensa ut alla ur det gamla gardet, varav Kent Ekeroth är det mest kända namnet, och koncentrera makten i partiet till en person, nämligen Mattias Karlsson själv och reducera övriga till ett slags språkrör för Karlsson. Detta har ogillats av många SD-sympatisörer och berett vägen för AfS och diverse andra konstellationer av tidigare medlemmar på partiets högerflygel.

>Både den förra moderatledda Allians-regeringen och den nuvarande sosseledda vänsterkoalitionen har visat sig oförmögna att göra något åt det kaos som följt i massinvandringens spår. Man har dels haft uppfattningen att vi har en skuld till länderna i Afrika och Mellanöstern att betala av på – ”Vi måste alla ta vårt ansvar” – och dels att vi med social ingenjörskonst måste kunna omforma vilka människor som helst till goda, flitiga, plikttrogna svenskar, bara vi ger de här människorna möjligheterna. Vi har därför överöst dem med förmåner som svenskar inte kommer i närheten av, såsom mycket frikostiga socialbidrag, etableringsbidrag och andra bidrag, gratis bostad, bidrag till semesterresor till landet de flytt ifrån, gratis undervisning i svenska språket utan närvarokrav eller krav på att de inom rimlig tid skall lära sig svenska, gratis sjukvård, gratis tandvård och gratis pension för mormor och morfar. Med andra ord: Gratis allt.

>Det känns väldigt märkligt att SD inte fick mer. Jag betraktar SD som ett intressant politiskt fenomen mer än som SD-sympatisör om du förstår vad jag menar. Nåväl. Jag har grävt runt lite grann på Facebook, Youtube och Google och funnit enormt många berättelser från olika personer som vittnar om konstigheter kring valet. Även folk som jobbat med valet. Vart man än slår ner spaden så verkar det spruta slam och skräpvatten. Ju mer man tänker på det, desto mer troligt känner man att det skulle kunna vara. Det är såklart en psykologisk process som går igång när man börja tänka konspiratoriskt men det kan inte skada att tänka kritiskt kring det här i alla fall. Något är lurt med valet.

>Egentligen borde man vara glad som röstat på ett parti som ökade mest i årets val, men glädjen har svårt att infinna sig. Jag har talat med några likasinnade och reaktionen är samma även där. Rent av besvikelse hos de flesta. Vad man undrar över är om man lever i samma land och samma verklighet? Den senaste årens massinvandring och de skjutningar, våldtäkter mm och minskad trygghet även på platser som normalt sett inte drabbats av sådant, verkar inte ha påverkat folk mycket. Tydligen väntar man sig att alla omtalade “integrationsprojekt” , “kamp mot segregation” och ökad “polisnärvaro” skall ordna upp vår tillvaro . Att det här rör sig om krafter som vare sig Löfven eller Annie Lööf kan påverka verkar inte ha gått in. Prognoserna för de närmaste åren talar om en ökad invandring på cirka 300 000 personer verkar heller inte göra avtryck. Man får således luta sig tillbaka, sitta förundrad över vad som pågår och kommer att pågå i framtiden och glädja sig åt att man redan förbrukat sin framtid. Vad som ska hända i det här landet för att verkligheten ska nå ikapp, det är den stora gåtan.

>Förra året började Försvarsmakten med en ny strategi för att ”övertyga” alla soldater att ingen kommer undan värdegrunden. Nu har man börjat inför varje övning med presentationer och genomgångar. Alla måste ”leva värdegrunden även i sitt privata liv”. Jag vet att majoren låtsades vara seriös när han gick igenom det där. Men det är som att titta på någon gammal sovjetfilm, eller dokumentär från någon kristen sekt, där det står någon och skriker Jesus kommer och alla upprepar. 15 slides powerpoint plus prat, med bilder från försvarets HR/Marknadsförings/Propaganda avdelning med genuspedagoger och feministiska kommunikatörer.

>Det är bara en tidsfråga innan försvaret börjar leta upp folk som är är ”politiskt avvikande” och börjar avskeda.


d24f19  No.12181702

>>12179361

Let it harden your resolve, there isn't enough tears in the galaxy to atone for what they've done.

Only cold hatred and violence can turn things around anon.

>we all cry, every day


e9a59f  No.12182354

>>12178756

Häng dig zionistisla salthögerbög


33deda  No.12183572

File: e0001f41bf9e5ea⋯.jpg (43.18 KB, 728x960, 91:120, 1516723475274.jpg)

Så jävla låg energi här. Meme-AfS torskade hårt och Kasselstrand har begått självmord. SD suger M-kuk. Dårarna i regeringen sitter kvar och kommer att göra det i minst 40 till.


433b21  No.12183645

>>12183572

<säger fortfarande "meme"

<Antyder att nordiska autiströrelsen har haft framgångar när de inte ens kunde ta sig in i kommunfullmäktige

Grabben.


e9a59f  No.12183820

>>12183572

Valfusk min neger.


73e6e8  No.12183882

17,5% hahahahaàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nu ska jag våldta i sex år till. Svenne bögar.

t. svart kåt NEET


433b21  No.12183891

>>12183882

>Den vet inte ens att det är val var fjärde år.

Kex.


2fd5b9  No.12184542

> CHRISTINA, 65, RISKERAR FÄNGELSE FÖR HETS MOT FOLKGRUPP – INVÄNTAR HOVRÄTTSDOM

> Christina, 65, har återigen stått inför domstol. Hon friades i tingsrätten för hets mot folkgrupp, men åklagaren överklagade domen till hovrätten. I fredags genomfördes förhandlingarna. Nu väntar Christina på domen som kan bli fängelse i upp till två år.

> Överklagandet baseras på att åklagaren vill pröva nya uppgifter som kan styrka att Christina verkligen har skrivit de uttalanden på Facebook som hon anklagas för. Hon åtalas på åtta punkter för hets mot folkgrupp.

> Näthatsgranskaren, privatpersonen Thomas Åberg, som genom en förening har fått 600 000 kronor i statliga bidrag för att granska ”näthat” , var med på telefonlänk. Han har lagt ned mycket jobb på att försöka få Christina fälld. Åberg är dömd för att ha plågat djur till döds på sin gård.

> …

> Men hela rättsprocessen har kostat på. Sedan hon friades i mars har väntetiden på hovrättsförhandlingarna varit en utdragen plåga.

> Jag har gått och väntat hela sommaren, jag är så trött och deprimerad, säger hon.

> Hennes bostadsrättslägenhet måste säljas.

> – Jag har kommit efter med hyran då allt det här hänt. Jag gick i väggen. Socialen hjälper mig inte och jag får inte låna pengar. Det känns hemskt, jag älskar min bostad och skulle gärna bo kvar. Jag har ingenstans att flytta, säger hon och menar att hon skulle ha bott billigare i sin bostadsrätt än om hon hittar en hyresrätt.


e59f02  No.12184571

I know that most of /pol/ is non-white anyway, so why don't you go there and fuck their shit up?


888741  No.12184580

>>12184571

reported go back to isreal kike!

https://www.bitchute.com/video/677d9LtMPwo9/

your attempts at demoril zation is pathetic and futile, see how we roll. see how skurt rolls, yo can never stop skurt


888741  No.12184585

File: 58a6ce5ec68dcee⋯.png (572.88 KB, 708x516, 59:43, 58a6ce5ec68dcee12d5009a077….png)

>>12184571

also for once, this is kremlin in damage control.

you didn't expect this did you? oh well… you should listen to swedes about the matter, they call us mountain goats, stubborn as people that never listen


433b21  No.12184606

>>12184542

Källa?


942ded  No.12184615

>>12184542

>Thomas Åberg

Kan vi göra något åt den här fittan?


888741  No.12184627

File: d0e269a303ad99e⋯.jpg (53.93 KB, 793x786, 793:786, 1535375002593.jpg)

>>12184615

I miss Albert Åberg

and carlson på taket


888741  No.12184637

File: 907abbc1f6ce1ae⋯.jpg (1.23 MB, 992x558, 16:9, Joppe-8.jpg)

File: 19fe302415f2216⋯.jpg (34.63 KB, 285x400, 57:80, 1535887130148.jpg)

>>12184627

and no it's not some elaborate long trolling, I really miss him. and also the most scary shit I watched as a kid, was about this teddy bear, well a mole, joppe, that shit scared the shit out of me, that mole got trapped at all the most fucked up places and that kid had to rescure him

>Rädda Joppe! Död ellar levande

they shouldn't show that shit to kids, it's scary as fuck, I had nightmares

I actually no meme, worked with emil, he is this really boring dba expert now, he is fucking good though, but he is still this old boring fart, not like what I would have expected. he is like thin and weird… it's several years ago now though, I guess he is retired soon, but he was really good at databases though, like the best


888741  No.12184644

he didn't even come to our company parties, I assume he had heared it all before

>eeeeeeemil!

so he didn't show up, he is so fucking boring. at least some of those swedes came here and drank with us, he never did


888741  No.12184674

File: f569913f08fc307⋯.jpg (28.88 KB, 680x452, 170:113, 1535036310062.jpg)

nobody can rock oracle like emil does though, I grant him this, he is lit the best in the world on that fucking cancer

I personally hate that shit, but you got these old guys who knows how to rock it, and he is not just one of them, he is the one


b6349f  No.12184693

KILL those niggers


d89f11  No.12184709

>>12184627

>>12184637

>>12184644

>>12184674

Är det här den fulla norrmannen från tidigare?


c6f91b  No.12184733

File: fb61ad74c154ef4⋯.jpeg (109.25 KB, 1024x769, 1024:769, pepe-toys.jpeg)


433b21  No.12184774

>>12184709

Möjligt, men jag tror att det är en ny (((anglisk))) skitbrevare.


888741  No.12184777

>>12184709

det er godt mulig, men jeg er snart edru nå… ugh… neste helg! men jeg kødder ikke om emil, sjekk det sjøl. jeg var så skuffa, jeg forestilte meg han som du veit du så når du var liten, men isteden var han en grå halv dau dinsosaurus


433b21  No.12184780

File: dbf9789cc4afdea⋯.jpg (88.3 KB, 1424x648, 178:81, dbf9789cc4afdea6e5901267f4….jpg)

>>12184733

Det där är inte pepe anon, det där är Apu Apastaja.


73e6e8  No.12185306

>>12184644

Why the fuck would he want to hear that shit since from when he acted in a kid show? You sound like a retarded hillbilly.


6088b5  No.12187346

Bra goy skriv på språket vi kan förstå så vi kan infiltrera och förstöra era trådar


000000  No.12187374

>Rapport was censored untill after election

JA


15868c  No.12187586

S vill stoppa Björn Söder – röstar på V-kandidat

http://www.friatider.se/s-vill-stoppa-bj-rn-s-der-r-star-p-v-kandidat

>Socialdemokraterna försöker nu stoppa SD:s Björn Söder som andre vice talman i riksdagen. Detta genom att rösta på Vänsterpartiets kandidat.

>Socialdemokraterna kommer idag att rösta på Vänsterpartiets Lotta Johnsson Fornarve till andre vice talman i riksdagen.

>På detta sätt vill man stoppa Sverigedemokraternas Björn Söder, som innehaft posten i fyra år.

>Enlgit Anders Ygeman, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, är Söder inte lämplig för uppdraget på grund av sina åsikter.

>"Sverigedemokraterna är ett parti som gång på gång gör skillnader på svenskar och svenskar och envisas med att försöka rangordna människor utifrån sexuell läggning, kulturell eller etnisk tillhörighet. Inte minst har det gällt Björn Söder i hans gärning som andre vice talman. Ett sådant parti och en sådan person är inte lämplig att företräda Sveriges riksdag som andre vice talman", uppger han idag enligt Ekot.

>Socialdemokraterna menar också att Alliansen inte borde släppt igenom en egen M-kandidat för rollen som talman, eftersom Moderaterna blev näst största parti i valet, inte störst.

>Enligt SVT innebär Socialdemokraternas besked att Björn Söder med stor sannolikhet inte blir vald. Alliansen har tidigare sagt att man kommer lägga ned sina röster. I så fall blir utfallet 144 röster mot 62.

<Att hanreja lönar sig, eftersom de kommer tycka om oss, och kommer vilja samarbeta med oss om vi gör det. XDDDDDDDDDDDDDDD

-t. Jimmie/SDrejer.


411921  No.12187895

>>12187586

>Alliansen har tidigare sagt att man kommer lägga ned sina röster.

Rent spontant så tycker jag att detta bör inte vara tillåtet.


411921  No.12188211

File: 4b758caae6512b9⋯.jpg (752.25 KB, 932x2077, 932:2077, Snyftlapp.jpg)

Vojne vojne.


15868c  No.12188468

>>12188211

Tack plusanon.


d89f11  No.12188946

File: b1f07fb6b9a51c7⋯.png (1.5 MB, 1589x834, 1589:834, Aja baja.png)

File: 396c5ea3594c43f⋯.png (465.42 KB, 1200x900, 4:3, Skurtmaktstiden.png)

Höhö


411921  No.12191135

>>12188946

Undrar om vi får se några strafftullar från kina nu?


3825bf  No.12191179

>>12177338

Another lesson for bootlickers. Again and again. Police and authorities have no obligation to properly prosecute criminals.


411921  No.12191415

https://svegot.se/2018/09/25/fn-chef-det-finns-ingen-flyktingkris/

Chefen för UNHCR, FNs flyktingkommissariat, tycker att det gnälls alldeles för mycket om flyktingkriser. En sådan existerar nämligen inte i Europa.

>De hundratusentals utlänningar som väller in i Europa är inte alls något problem enligt Filippo Grandi. Tvärtom:

>— Jag håller absolut inte med [om att det är ett problem]. Migration har varit en källa till framsteg och rikedom sedan människor började migrera. Tyvärr framställs det ofta som ett stort problem, trots att allt färre migrerar. Detta gör det svårt att hitta en lösning.

>Det är i den tyska tidningen Handelsblatt som Grandi får lägga fram sin syn på de problem Europa står inför. Eller, i hans ögon, icke-problemen.

>Tycker då Grandi att ”populister” överdriver de problem som massinvandringen medför?

>— Ja. Men vi måste hålla två saker åtskiljda. Många kom 2015 och Europa var inte förberett på det. Nu kommer det dock så får att det absolut är hanterbart. Det är därför vi nu måste skapa de mekanismer som Europa behöver om det kommer en ny rusning – vilket jag hoppas det inte gör.

>Men någon flyktingkris är det då inte tal om. Krisen är istället i migranternas hemländer. Grandi får frågan om det inte vore mer etiskt att hjälpa eventuella flyktingar på plats, något som många experter föreslagit.

>— Ursäkta mig, men det är en felaktig debatt. 90 procent av alla flyktingar befinner sig redan i sina hemländer, så vad är det egentligen vi pratar om? Men om Collier (en ekonomisk expert) menar att dessa länder behöver mer stöd så håller jag absolut med honom. Vi pratar här om en flyktingkris i Europa som inte existerar.

Läs även Magnus Södermans artikel i samma ämne (https://www.svegot.se/2018/09/24/fn-oroade-over-sjunkande-flyktingsiffror-till-europa/) plusartikel.


dc6814  No.12192637

>>12191415

FN är en dålig kopia av League of Nations, vilket i sin tur var ett globalistiskt projekt som kastade världen in i två världskrig efter varandra. FN kommer se till så att vi hamnar i ett tredje sådant, mellan globalister och nationalister där om inte nationalismen segrar, så kommer vi tappa all frihet och självständighet i kanske all evighet.

Att as likt Filippo Grandi tycker detta är knappast överraskande. Deras agenda är att underkasta världen deras styre och därmed viktigast att först förstöra den delen av världen där störst kraft till motstånd kan uppkomma.


a2906d  No.12192665

File: 640a5ef078e06ef⋯.jpg (53.74 KB, 512x358, 256:179, Malmo.jpg)

Leave them alone. This is the future they chose.


d89f11  No.12192785

File: b47730c89909b43⋯.png (424.11 KB, 497x514, 497:514, Obs.png)

>Jänkarhomofiler och deras judeälskeri


7557c2  No.12198080

Lööf utpekas som hemlig medlem i globalistisk elitgrupp

http://www.friatider.se/l-f-utpekas-som-hemlig-medlem-i-globalistisk-elitgrupp

>Centerpartiets ledare Annie Lööf är medlem i den globalistiska elitorganisationen Trilaterala kommissionen. Det hävdar MP-veteranerna Birger Schlaug och MaLou Lindholm på Expressen Debatt på torsdagen. Detta är inte lämpligt för ett statsråd eller en möjlig statsminister, menar de.

>Trilaterala kommissionen grundades 1973 av den amerikanske finansmannen David Rockefeller för att stärka USA:s samarbete med Västeuropa och Japan.

>Flera svenskar är medlemmar, bland annat Marcus Wallenberg, Urban Ahlin och Carl Bildt.

>Forskare har visat att det slutna internationella nätverket i 40 år kunnat sätta agendan för världspolitiken.

>– Min forskning visar att kommissionen på sina möten sätter dagordningar som regeringarna sedan genomför. Kommissionen möts utanför offentlighetens ljus eftersom den inte vill låta sig styras av den offentliga opinionen, sade historikern Dino Knudsen vid Köpenhamns Universitet till P1 Morgen 2013.

>Kommissionens syfte är enligt Dino Knudsen att möjliggöra för medlemmar av den internationella eliten att träffas i slutna rum och utan insyn fatta breda beslut som rör internationella relationer och världsekonomin. Hans forskning visar bland annat att sällskapet på 1970-talet lyckades få ett avgörande inflytande i Världsbanken och Internationella valutafonden. Jimmie Carter använde enligt Knudsen Trilaterala kommissionen som språngbräda för att bli president i USA.

>Nu säger Birger Schlaug och MaLou Lindholm att Centerpartiets partiledare Annie Lööf är en av medlemmarna.

>Hon ska under 2017 ha blivit "invald" i Trilaterala kommissionen, förklarar de båda, och därefter försökt dölja det.

>Detta "diskvalificerar" henne som såväl statsminister som minister.

>"Och var och en har rätt att vara med i de organisationer man vill. Även sådana som driver nyliberalismens idéer. Men alla kort bör vändas på. Även det vars framsida visar en glatt leende drottning med vurm för human flyktingpolitik. Sverige behöver inte en statsminister – eller ens ett statsråd – som är medlem i en privat global organisation som bakom stängda dörrar har som syfte att leda världen", skriver de båda miljöpartisterna på Expressen Debatt.

Annie Lööf deltog även förra året på det hemliga Bilderbergmötet.

>– De ser henne som en blivande statsminister och de vill veta var hon står i vissa frågor, sade då Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap, till vn.se om varför Lööf fått en inbjudan till Bilderberggruppen.

Bilderberg och trilaterala kommissionen, väv grabbar, finns det verkligen någon här som efter denna information kan tro annat än att Annie Lööf kommer bli vår nästa statsminister?


dc5b14  No.12198528

How do vikings have a problem with boarders, i know they're importing somali pirates and all that, but its not like the baltic is lawless.


7557c2  No.12199382

Försvarsmakten rekryterar till Psyopsförband för att “påverka människors attityder”

https://nyadagbladet.se/inrikes/forsvarsmakten-rekryterar-till-psyopsforband-for-att-paverka-manniskors-attityder/

>I en arbetsplatsannons på Arbetsförmedlingens hemsida söker Försvarsmakten en mediaspecialist åt Psyopsförbandet. Får man jobbet ska man hjälpa Försvarsmakten att “påverka beteenden och attityder hos människor för att uppnå politiska och militära mål”.

>I en annons som ligger ute på Arbetsförmedlingens hemsida sedan den 7 september medger Försvarsmakten öppet att man sysslar med precis det. Försvarsmakten söker nämligen en specialistofficer till det så kallade Psyopsförbandet, vars verksamhet handlar om psykologiskt krigföring.

>I annonsen skriver man att Psyopsförbandet “kommunicerar via ett flertal kanaler såsom tryck, radio och webb och vår uppgift är att påverka beteenden och attityder hos människor för att uppnå politiska och militära mål”.

>På Försvarsmaktens hemsida kan man läsa att Psyopsförbandet har ett brett spektrum av uppgifter. Exempelvis kan man arbeta på “Mediaavdelningen” där man får “ta fram produkter för att påverka olika målgruppers känslor, attityder och beteenden”. På Mediaavdelningen finns ett “kreativt team” bestående av ”medarbetare med erfarenhet som bland annat journalister, fotografer, illustratörer, radioproducenter” som tillsammans hittar ”kluriga lösningar på svåra problem” och “tar fram produkter som radio, film och flygblad, baserade på inhämtad information och analyser”.

>Man kan också arbeta i ett “taktiskt psyopsteam”. Då har man “påverkan” som huvuduppgift och genomför “psykologiska operationer på fältet”. Det handlar exempelvis om att “förutse, förebygga eller förstärka beteenden hos målgrupper”. Exakt vilka målgrupper man vill påverka framgår dock inte.

>Om man vill ha jobbet krävs att man minst har graden fänrik eller 1:a sergeant, akademisk examen inom exempelvis samhällsvetenskap, marknadsföring eller kommunikation, mycket goda kunskaper i engelska och svenska, B-körkort samt erfarenhet och kunskap inom analysarbete, databaser och programmering. Sist men inte minst kräver också Försvarsmakten att man har fördjupade kunskaper om Ryssland och Oberoende staters samvälde (OSS).


411921  No.12199435

>>12198080

Ändå intressant att skräpmedia tar upp detta. Nu kanske man kan tala öppet om bilderbergarna utan att bli utfryst som någon "konspirationsteoretiker".


c56d66  No.12205616

>Janne på bokmässan just nu

Ballar av stål


2fd5b9  No.12207483

>>12184542

> straffbar missaktning mot personer med muslimsk trosuppfattning

https://samtiden.nu/2018/09/hovrattsdom-fangelse-i-tre-manader-for-christina-straffbar-missaktning-mot-muslimer/


e9a59f  No.12211696

>Sverige kör psyops i Ryssland

Till vilket syfte


411921  No.12211798

>>12211696

För att påverka valet :^)


411921  No.12215390

http://www.friatider.se/sifo-m-nga-ngrar-att-de-inte-valde-sd

Sju procent av svenskarna uppger i en ny Sifo-undersökning att de ångrar hur de röstat.

>– Skulle det bli nyval idag skulle det bli en viss fördel till SD, säger Sifos opinionschef Toivo Sjörén till Svenska Dagbladet.

>Fler än var fjärde väljare, av de som ångrat sig, uppger att de hellre skulle lagt sin röst på Sverigedemokraterna.

>Bland M-väljarna är det flest som ångrar att de inte röstat på SD, enligt Sifo.

Det är lätt att vara efterklok.


411921  No.12215397

http://www.friatider.se/syrien-i-fn-vi-r-redo-f-r-tervandring

Syriens utrikesminister Walid Moualem riktade ett stort tack till de länder som hjälpt till att ta emot flyktingar under det syriska inbördeskriget när han höll sitt tal i FN:s generalförsamling idag. Samtidigt deklarerade han att kriget nu är över och att landet är redo att ta tillbaka sina medborgare igen, rapporterar Reuters.

>Ett särskilt tack riktade Moualem till Ryssland, som just nu satsar stora belopp på att de syrier som har flytt till Europa ska åka hem igen.

>– Tack vare Rysslands hjälp kommer nu varje ansträngning att göras för att se till att flyktingarna återvandrar och får sina grundläggande behov uppfyllda, sade Moualem enligt den ryska public service-kanalen RT.

>Från EU och Sverige har ointresset samtidigt varit kompakt när det kommer till att förmå den numera stora arabiska befolkningen i unionen att resa hem igen. Detta trots att gruppen har mycket stora problem med bidragsberoende och kriminalitet.

>Enligt nuvarande regler betalar rentav Sverige bidragstagare för att stanna i landet – och drar in bidragen om de flyttar hem igen. Ett system som skapades på 1970-talet i syfte att få Sverige att bli en mångkultur, vilket man på den tiden ansåg skulle "berika" landet.

>Men idag har inte ens Sverigedemokraterna längre någon politik för att aktivt förmå invandrare att åka hem.

>– Det finns väl ingen anledning för mig att påverka det. Många vill ju återvandra, sade partiledaren Jimmie Åkesson nyligen i en intervju.

>I Syrien välkomnar man däremot omvärldens stöd för att göra återetableringen lättare. Walid Moualem säger att hans regering gärna tar emot hjälp med all form av åter åter­uppbyggnad i landet.

>– Vi välkomnar varje form av hjälp med återuppbyggnaden från de länder som inte deltog i aggressionen mot Syrien, säger han i FN.

Staten lär nog inte låta Syrierna lämna Sverige, de ska ju "rädda välfärden" trots allt :^)


32fceb  No.12215620

Avväpning smygs igenom på odemokratisk väg

https://medbloggen.se/2018/05/09/avvapning-smygs-igenom-pa-odemokratisk-vag/

>Via våra myndigheter försöks det med olika medel att avväpna skyttekåren. Senast i raden av antivapen-aktivistiska metoder står MSB för, där man vill minska antalet vapen i samhället – oavsett om de är legala eller illegala – trots att de legala vapnen inte har varit ett problem.

>Illegala vapen utgör ett stort hot mot samhällets trygghet. Legala vapen är däremot en förutsättning för ett fungerande totalförsvar och har en viktig roll i skyddet av vårt land. Historiskt sett har sportskytte och jakt värderats högt av de styrande. Skjutskicklighet ökar motståndskraften hos det svenska totalförsvaret. Nu arbetar regeringen istället för en generell avväpning, utan stöd från riksdagen.

>Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har till uppgift att se om landets beredskap och dess förmåga att hantera kriser. I remissvaret angående EU:s vapendirektiv som MSB lämnat till justitiedepartementet genom dess nye generaldirektör Dan Eliasson står att läsa:

>“Inledningsvis vill MSB framföra att det ur ett samhällsperspektiv är viktigt att, i möjligaste mån, begränsa tillgången till vapen, särskilt vad gäller automatiska och halvautomatiska vapen.”

>I remissvaret görs ingen som helst distinktion mellan legala och illegala vapen. MSB vill med andra ord göra det svårare att försvara riket istället för att öka vår beredskap.

En polis, militär, hemvärnsman eller tulltjänsteman är en civil person på fritiden. Att generaldirektören för MSB tycker att dessa människor inte ska få ägna sig åt sportskytte på fritiden är helt i strid med MSB:s uppgift. Att man dessutom gör det i sin formella egenskap som myndighetschef tyder på att man inte förstår sin uppgift. Att det är just förre rikspolischefen som står bakom förslaget får en hel del varningsklockor att ringa.

>Svenskt legalt vapenägande är inte ett problem. All tillgänglig statistik visar att legala vapen inte utgör något hot mot samhället. Nuvarande lagstiftning fungerar väl. Det uttrycktes också av flera svenska EU-parlamentariker under framtagandet av EU:s vapendirektiv. Det finns således inga som helst anledningar att göra inskränkningar i det legala vapenägandet.

>Det finns uppenbart en politisk vilja hos regeringen att ha en mycket restriktiv vapenlagstiftning. Det kan ses i Justitiedepartementets utredning kring EU:s vapendirektiv som rekommenderade avsevärt hårdare lagstiftning än vad som krävs av EU, trots att svensk vapenlagstiftning fungerar väl. Sakligt finns dock inga skäl att ändra den nuvarande lagstiftningen och det är heller inget som krävs av EU. Istället försöker nu regeringen bakvägen pressa fram ett tryck för hårdare lagstiftning.

Det är svårt att dra en annan slutsats än att regeringen inser att man har svårt att få acceptans för en lagstiftning i kammaren. Därför försöker man få remissinstanser att svara på det sättet som regeringen önskar. Vi ser det också genom att Polismyndigheten inte nöjer sig med Justitiedepartementets hårda förslag utan vill ha ännu hårdare regler. Framtaget under ledning av samme Dan Eliasson. På det här viset vill de påverka övriga partier att rösta enligt utredarens förslag och godta hårdare regler.

>Det här är att tänja på demokratins regelverk om hur lagstiftning ska tas fram. Regeringen agerar som aktivister när de borde se värdet av säkerhet och trygghet.

>Regeringen agerar som aktivister

Nämen oj då, vilken överraskning.

>Ett samhälle där politiker inte litar på laglydiga medborgare behöver nya politiker.

Ärligt talat så måste hela jävla statsbildningen rivas ner och byggas upp på nytt vid det här laget, Sverige är nog världens mest vanstyrda och genomkorrupta land, det är fan afrikanivå när det gäller de systematiska grundlagsbrotten och apatin som detta möts av. Jag hatar den här jävla staten, och ärligt talat så hatar jag även det svenska folket, finns det någon grupp på den jord som är mer hjärntvättade och feminiserade än svenssonmesarna? Jag tror faktiskt inte det.


32fceb  No.12215638

File: 3b751e6188d2f3d⋯.jpg (20.28 KB, 500x328, 125:82, 3b751e6188d2f3d3617c039693….jpg)

>>12215397

Jag är bara så jävla trött på skiten, fy faaaaaan.


411921  No.12215654

>>12215620

Denna typ av information får mig nästan att önska någon form av väpnad invasion, eller liknande.

Bara för att politikerpacket ska få ta konsekvenserna av deras efterblivenhet.


000000  No.12218110

>Jean-Claude Arnault found guilty and sentenced to two years for a rape in 2011

Looks a lot like she said, he said, they listened and believed the "victim", that found no time to go to police in time, when the alleged "rape" should have happened.

>According to Swedish daily Svenska Dagbladet, Arnault was born in Marseille in 1946 to Russian refugee parents. He arrived in Sweden in the late 1960s to study photography.

Is he Russian or (((Russian))). If Russian, why has he then a French name?


411921  No.12219047

File: 16742d95226fa4c⋯.png (196.58 KB, 949x779, 949:779, skl1.png)

File: 327cfffb5678c1b⋯.png (98.32 KB, 600x271, 600:271, skl2-600x271.png)

https://svegot.se/2018/10/01/stora-felaktigheter-bakom-skls-gladjerapport-om-svensk-sjukvard/

Svensk sjukvård är i topp och väntetiderna är kortare än vad man trott. Det var vad SKL kom fram till när man jämförde Sveriges sjukvård med andra länder. Det låter lite bra för att vara sant? Det beror på att det helt också är det.

>I somras basunerade många medier ut den härliga nyheten om att Sveriges sjukvård, trots sitt något skamfilade rykte, faktiskt ligger i topp i en internationell jämförelse. Det var Sveriges kommuner och landsting (SKL) som kom med den glada nyheten.

>Man har använt sig av 13 ”kvalitetsindikatorer” för att jämföra Sverige med andra länder vid överlevnad efter hjärtinfarkt, stroke, bröstcancer. Man hade också tittat på andra saker, som spädbarnsdödlighet. Det verkar vettigt.

>Mindre vettig verkar det, i alla fall för en lekman som undertecknad, att inkludera vaccination mot vanliga sjukdomar och det märkliga ”potentiellt förlorade levnadsår”.

>Nåja, det kanske är mindre viktigt när det visar sig att Sverige, ytterligare en gång, är bäst. Helt mot den uppfattning som jag tror jag delar med många: att den svenska sjukvården snarare befinner sig mer eller mindre fritt fall.

>Väntetider

>Nytt för årets undersökning är att väntetid innan man får vård fanns med. Något förvånande så kom Sverige på fjärde bästa plats av nio. Inte bäst. Inte sämst. Ganska lagom. Men även det troligen förvånande för många.

>Även författarna till rapporten verkar något förvånande, då detta skiljer sig en hel del mot tidigare undersökningar.

>”När de faktiska väntetiderna jämförs kommer Sverige således betydligt högre upp än i jämförelser som bygger på enkätdata.”

>De faktiska väntetiderna är alltså kortare än vad man tidigare trott. Eller?

>Kaos i siffrorna

>Tidningen Sjukhusläkaren har granskat dessa siffror och kommit fram till att metodiken är, minst sagt, tveksam. När man räknar på väntetider har man exempelvis utgått från helt olika startdatum.

>I Danmark och Norge har man räknat från och med när en remiss kommer in till specialistsjukvården. Alltså före första läkarbesöket, före proven och undersökningarna som föregår själva beslutet att operera.

>I Finland räknar man från dagen då remissen börjat behandlas och patienten är uppsatt på väntelista.

>I Sverige däremot börjar man räkna väntetiden först från den dag själva beslutet att operera tas, veckor, eller till och med månader senare i vårdprocessen. Att man räknat så här olika nämns inte i SKL-rapporten, utan siffrorna presenteras som jämförbara.

>Flera länder som Sverige vanligtvis jämförs med, som Tyskland, Frankrike och Schweiz, har inte lämnat in väntetider till OECD och är därför inte med i listan. Dessa länder har enligt andra undersökningar väldigt korta väntetider till vården och hade de inkluderats hade Sverige kommit än längre ned.

>Detta skulle givetvis kunna vara ett ärligt misstag. Läser man Sjukhusläkarens granskning av siffrorna ser man dock att detta bara är ett av flera misstag i jämförelsen. Och gemensamt för alla misstag verkar vara att de har gett Sverige en orättvis fördel när vi jämförs med andra länder.

>Misstag, eller ytterligare en Sandviken-rapport?

Desperata, din tur.


1445f5  No.12220003

>>12218110

>Looks a lot like she said, he said, they listened and believed the "victim", that found no time to go to police in time, when the alleged "rape" should have happened.

Välkommen till Sverige.

>Is he Russian or (((Russian)))

Considering the demography of the people who fled the Soviet Union he is most likely a (((Russian))).


000000  No.12224798

>>12220003

>>12218110

>Välkommen till Sverige.

I'm not sure if that is a threat ;)

>Considering the demography of the people who fled the Soviet Union he is most likely a (((Russian))).

No information about his parents. A French name for a non-native, really (((suspicious))).


166a76  No.12225919

>>12170665

>We need to educate people on violence, why its important. . .

People need to be educated on identity. We're so weak, whether here in the US, in Sweden, in Canada etc. because we don't have an identity. We're individualized. Everyone else has an identity. It doesn't matter how powerful we can be and how weak they are. If we're individualized, even third world low IQ niggers can beat us. That's why they push faux individualism (real individualism is relent upon collectivism to exist), it's why they speak of identity as politics when it concerns us, it's why they demean collectivism as a bad, evil word. They don't do this to anyone but us. All we need to do to win is organize. We don't have to abandon true individualism, only their bastardized concept of individualism. We're only weak because we're disorganized and refuse to work toward a common goal, help each other, and defend each other.


411921  No.12226362

http://www.friatider.se/kristersson-f-r-uppdrag-att-bilda-regering

Moderatledaren Ulf Kristersson får uppdraget att bilda regering. Det meddelade talmannen Andreas Norlén på tisdagseftermiddagen.

>Idag genomförde talmannen Andreas Norlén sin andra runda för att hitta en ny statsminister.

>Efter att ha träffat alla partiledare meddelade han att Moderaternas partiledare får sonderingsuppdraget att bilda ny regering.

>– Det måste vara en regering som tolereras av riksdagen, sade Andreas Norlén under en pressträff.

>Det är det enda kravet han kan ställa.

>– Men jag tror det är av stor vikt att den som vill bli statsminister tänker på att få igenom sin budget.

>Ulf Kristersson har nu två veckor på sig att "sondera" terrängen.

>Än så länge är läget för att bilda regering helt låst, men Norlén hoppas att Moderatledaren nu ska kunna luckra upp läget.

Vad är det värsta som kan hända?


411921  No.12226392

http://www.friatider.se/annie-l-f-vill-bilda-regering-med-s

Centerledaren Annie Lööf vill helst ingå i en alliansregering, men om det inte går kan hon tänka sig en regering mellan allianspartier och Socialdemokraterna. Det sade hon uttryckligen efter andra talmansrundan på tisdagen.

>Centerpartiets ledare Annie Lööf, som 2013 sade att hon hellre skulle äta upp sin högra sko än att bli ett stödhjul åt Socialdemokraterna, får nog börja salta sina dojor.

>För det verkar hon nu vara villig att bli.

>– Mitt förstahandsalternativ är en alliansregering som söker stöd över blockgränserna. Mitt andrahandsalternativ är en form av samlingsregering med ett eller flera allianspartier och Socialdemokraterna, sade hon under en pressträff i samband med den andra talsmansrundan idag.

>– Jag tror på vägen framåt vad gäller blocköverskridande samarbete, men jag vill hålla ihop Alliansen, fortsatte hon.

>Sedan försökte hon i princip helt dra tillbaka sitt uttalande.

>När en journalist efteråt ville få klart för sig att Annie Lööf alltså kan tänka sig en regering ihop med Socialdemokraterna som andra alternativ, svarade hon: "Nej, vi är inte där än".

>"Det låter ju som att ditt andrahandsalternativ låter som Stefan Löfvens förstahandsalternativ", sade då en reporter i publiken.

>När en annan förvirrad journalist på nytt frågade vad hennes andrahandsalternativ är, svarade hon att "vi har idag inget andrahandsalternativ som är specifikt".

>– Jag tror att hon försade sig. Jag uppfattade det som att hon därefter försökte stänga den diskussionen och gå tillbaka till hennes förstahandsalternativ – en Alliansregering med stöd av S, säger SVT:s politiska kommentator Mats Knutson till SVT Nyheter.

Hon måste verkligen känna sig snopen nu, efter att ha blivit lovad en statsministerpost av bilderbergarna.


411921  No.12232643

https://www.svegot.se/2018/10/03/hon-forminskade-akilovs-terrordad-far-stipendium-av-bokmassan/

Terroristapologeten Stina Oscarsson, som ville se massmördaren och terroristen Rakhmat Akilov arbeta i kassan på Coop i framtiden, har fått ett stipendie av Bokmässan.

>2017 instiftade Bokmässan ett bildningsstipendium på 25 000 kronor. I år delades det ut och mottagaren blev kulturarbetaren Stina Oscarsson. Hon har tidigare varit chef för radioteatern vid Sveriges radio, samt skrivit två böcker.

>För de flesta är hon mest känd för att ha ursäktat terroristen och massmördaren Rakhmat Akilov och förminskat hans dåd. Det gjorde hon genom en dikt som ETC publicerade tidigare i år. Ur den läser vi:

>Det är vinter i Stockholm

>och jag tänker:

>Mitt mål vore ett samhälle där Rakhmat Akilov en dag efter avtjänat straff kunde jobba i kassan på Coop.

>Att han står där och hälsar på kunderna med respekt,

>och där de,

>vi,

>– jag måste andas djupt för att ens kunna skriva det –

>och där vi,

>väl medvetna om vem han är,

>och vad han gjort,

>hälsar tillbaka.

>Och vidare:

>Och vem som är terrorist,

>beror på vem som sitter vid makten.

>Blicka bara ut över Europa!

>Akilov kommer inte ge oss ett svar.

>I juryn satt Katti Hoflin, kulturchef VGR, Mouna Esmailzadeh, läkare, PhD i neurovetenskap och entreprenör, Roger Säljö, doktor i pedagogisk psykologi, Johanna Hansson, ordförande i Svensk biblioteksförening samt Annica Andersson, juryordförande och ansvarig för skola och bibliotek på Bokmässan.

>Deras motivering till varför terroristapologeten Oscarsson ska få stipendiet lyder som följer:

>”Med det skrivna ordet och samtalet som verktyg för hur djup kunskap och sann bildning, strävan efter förståelse, ständigt lärande och modet att lära om – kan förflytta berg och förändra världar, skapas sann tolerans och tro på demokratisk utveckling.

>Viljan och modet att utmana etablerade och fastlagda politiska, kulturella, sociala, ekonomiska ordningar är outsinlig. Genom att aldrig vika för de svåra frågorna fortsätter sökandet efter människans vilja att berätta, lyssna, dela med sig och mötas. Även i mötet med de stora begreppen – tolerans, demokrati och bildning – avkrävs respekt för människan och den värld människan bär på i detta arbete.

>I en tid av polarisering, där samhällsklimatet snarare handlar om att hitta en grupp att hålla med, krävs det mod att ensam föra vidare kunskap, formulera den värld vi lever i och ställa de frågor som annars skulle utebli – för att ge nästa generation verktyg att förändra till det bättre. DET är respekt.”

Äckliga kräk hela högen.


391a69  No.12232906

File: 0f37658c0f4ce70⋯.jpg (51.68 KB, 640x700, 32:35, 21687932_10155822083885530….jpg)

File: 6814e688eec4c86⋯.png (321.72 KB, 821x542, 821:542, 4e697e447a52ba656fc18a4f61….png)

Åkesson redo avgå om Kristersson ber honom

http://www.friatider.se/kesson-redo-avg-om-kristersson-ber-honom

>Enligt Åkesson skulle partiets nuvarande ledning kunna bytas ut i syfte att få de andra partierna att tolerera SD.

>– Det är möjligt att nästa generations SD:are kommer att ha det lättare eftersom det kommer att vara ytterligare distans till den här historien som alla pratar om, säger Åkesson till Aftonbladet.

>Åkesson är noga med att påpeka att det inte är Kristersson som väljer SD:s partiledning, om inflytande kräver Åkessons avgång så är han ändå öppen för en sådan lösning, säger han till Aftonbladet.

>– I ett hypotetiskt sammanhang skulle jag möjligen kunna fråga partiet om de tycker att det är en bra idé, säger Åkesson till tidningen.

1000000000000% HANREJ

Det låter faktiskt som att Jimmie letar efter vilken ursäkt som helst för att avgå, kex.


411921  No.12232958

>>12232906

Jag kan nästan förstå att han vill avgå.

Å andra sidan, riktigt hanrejit att uttrycka sig på detta vis.


80963a  No.12233294

File: 2613d54232473f2⋯.png (156.74 KB, 562x793, 562:793, Ny Info.png)

>>12232906

>Åkesson sjukskriver sig under en längre tid

>Bieler blir befordrad och skriver om partimanifest

>Åkesson avgår

>

Hmmm. Alternativt hade de kunnat pressa till omval. De skulle tjäna stort på det, och S förlora, eftersom S hade haft svårt att organisera ett liknande valfusk och än svårare att mobilisera sina svartskallelegioner.Och folk kommer fortsätta att påstå att SD inte är kontrollerad opposition.


411921  No.12236910

http://www.friatider.se/danmark-invandrare-ska-h-llas-utanf-r-eu-inte-omf-rdelas-mellan-medlemsl-nder

EU måste byta invandringspolitik och göra sig av med tanken att invandrare ska släppas in i EU och sedan omfördelas mellan medlemsländerna. Invandrare ska hållas utanför EU och få hjälp i närområdet. Det är kravet i ett nytt förslag som Danmark och Österrike arbetat fram ihop, uppger DR.

>Det är en radikal förändring av EU:s invandringspolitik som Danmark och Österrike nu knåpat ihop.

>Förslaget kräver att EU överger tanken att asylsökare och invandrare ska omfördelas mellan medlemsländerna, och i stället inför en politik som hjälper människor så nära deras hemländer som möjligt.

>Detta meddelade Danmarks invandrings- och integrationsminister Inger Støjberg under en presskonferens tillsammans med Österrikes inrikesminister Herbert Kickl i Wien på torsdagen.

>Dessutom ska ett "utredningscenter" inrättas utanför EU.

>Syftet är dels att minska invandringen till Europa, men även att ge bättre skydd åt riktiga flyktingar. Enligt Danmark och Österrike är det mer fördelaktigt att hjälpa människor i närområdena.

>Förslaget innebär också en mer effektiv återvandring.

>– Framför allt handlar det om att vi går bort från ett system där vi hjälper de starkaste. Vi ska hjälpa de som behöver skydd närmare de områden som de kommer ifrån, säger Inger Støjberg enligt DR.

>Förslaget går stick i stäv med den linje som Stefan Löfven och Sveriges regering länge drivit, och som går ut att EU:s samtliga medlemsstater ska "tvingas" fylla sina länder med invandrare från tredje världen.

Vafan, jag älskar dansken nu.


411921  No.12236920

File: 4babe6ce175bc6e⋯.webm (485.85 KB, 480x360, 4:3, Everything is fine.webm)

http://www.friatider.se/migrationsverket-ker-till-afrika-ska-flyga-ytterligare-1000-flyktingar-till-sverige

Sverige tar just nu emot rekordmånga så kallade kvotflyktingar. Hittills i år har Sverige tagit emot 4.000 sådana invandrare, nu återstår 1.000 som hämtas hit under hösten.

>Sveriges "flyktingkvot" är den största sedan 1990-talet. Bara under 2018 ska 5.000 personer överföras till Sverige.

>"Arbetet går som planerat, hittills har cirka 4.000 kvotflyktingar kommit till Sverige", meddelar Migrationsverket på sin hemsida idag.

>Kvoten väntas vara fylld om någon månad.

>Sverige är numera världens tredje största mottagarland av kvotflyktingar. Detta då kvoten de senaste två åren har utökats från 1.900 personer till 5.000 årligen.

>– Tack vare insatsen i slutet av 2017 kunde vi överföra många kvotflyktingar i början av året, och därefter har arbetet flutit på bra. Vi tror att vi kan fylla kvoten redan i november, säger Oskar Ekblad, chef för Migrationsverkets så kallade "vidarebosättning", vilket massinvandringen av kvotflyktingar officiellt kallas.

>Hittills i år har Migrationsverket genomfört nio resor till bland annat Niger, Egypten och Turkiet. Ytterligare tre är planerade innan året är slut. Efter en så kallad uttagningsinsats i Niger i början av sommaren kommer ytterligare en sådan delegationsresa göras senare i höst.

>"I Niger tas kvotflyktingar ut som UNHCR har evakuerat dit från Libyen, på grund av den humanitära situationen och säkerhetsläget i landet. En snabb överföring av dessa kvotflyktingar till Sverige blir viktig för att säkerställa att UNHCR kan fortsätta evakuera flyktingar som sedan tas emot i Europa", skriver myndigheten på sin sajt.

>– Säkerhetsläget förändras snabbt i Libyen just nu, och därför fick vi skjuta upp resan till Niger några veckor. Nu kommer vi att åka dit under hösten för att ta ut kvotflyktingar som annars kanske skulle utsatt sig för livsfara på Medelhavet, förklarar Oskar Ekblad.

>Den svenska så kallade bosättningslagen, som trädde i kraft i början av 2016 och som tvingar alla Sveriges kommuner ta emot nyanlända invandrare, är avgörande för hela kvotflyktingsystemet.

>– Samarbetet med kommunerna är helt avgörande för vidarebosättningsarbetet. Utan deras mottagande skulle vi inte kunna erbjuda de här människorna en nystart i Sverige, enligt Ekblad.

>Så här beskrivs flyktingkvoten 2018 i ett av Migrationsverkets dokument:

>"Migrationsverket eller svensk ambassad utfärdar utresetillstånd eller provisoriskt främlingspass och International Organization for Migration (IOM) arrangerar kvotflyktingens resa. En svensk kommun tar emot på flygplatsen. I kommunen finns en bostad för flyktingen och nu startar integrationsarbetet."


411921  No.12236930

http://www.friatider.se/politikerna-h-jer-sina-l-ner-till-66900-kronor

Att vara ledamot i riksdagen blir ännu mera lönsamt. Nu höjer politikerna sina löner till 66.900 kronor i månaden.

>Lönerna för Sveriges politiker stiger stadigt varje år.

>År 2000 tjänade Sveriges riksdagsledamöter 38.000 kronor per månad. Samma år tjänade statsministern 93.000 kronor i månaden, vilket ska jämföras med Stefan Löfvens nuvarande månadslön på 172.000 kronor.

>I dag gav Riksdagens arvodesnämnd riksdagsledamöterna en löneförhöjning med 1.500 kronor till 66.900 kronor i månadslön.

>De nya lönerna börja gälla från och med den 1 november 2018.

>"I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat de löneförändringar under 2018 som ägt rum på arbetsmarknaden", skriver arvodesnämnden som motivering.

Inte kan de bilda regering, men nog fan går det bra att höja sina löner.


1cf20d  No.12238187

File: d52fdcbff967fec⋯.gif (1.59 MB, 256x192, 4:3, d52fdcbff967fecd0b1292043f….gif)


2c1712  No.12239905

Hey guys, I remember seeing this article from some time ago where these grown migrant men were at camp in sweden and there was a picture of one of them hugging this small girl because they were “respecting” the migrant culture. I remember it was stated in this thread that they we’re basically sleeping together. Anyone remember this article existing or have I somehow made it up?


411921  No.12240178

File: ba0bef57bf66210⋯.jpg (41.92 KB, 955x548, 955:548, I have seen such horrors y….jpg)

>>12239905

I can't remember what you are referring to, but catladies sleeping with migrants is pretty common.


2c1712  No.12240197

>>12240178

They must be truly desperate

Any recent articles where the gov and migrant sympathizers are being too lenient with child rape?


37b9a5  No.12240804

>>12240197

Google Arif Moradi, which is the shitskin in the pic above. He molested a 14 year old girl at a church camp, and feminist pro-immigration whores have defended him all the way, while trash talking the victim. Politicians openly defended him. Before he made his fb private, I saw hundreds of women fawning over him. There should be english articles about this.


e9a59f  No.12245369

http://www.friatider.se/stefan-l-fven-det-r-vi-som-r-de-anst-ndiga

Socialdemokraterna har startat en namninsamling som i praktiken utmålar SD-väljare som oanständiga. Statsminister Stefan Löfven tackar nu alla som skrivit på listan. "Tillsammans står vi på rätt sida av historien", skriver S.

Det ballar ur


411921  No.12245625

>>12245369

Den som gräver en grop åt andra faller själv däri.


411921  No.12249099

http://www.friatider.se/zuckerberg-effekten-nu-b-rjar-elnotan-svida-i-svenska-pl-nb-cker

Enligt färsk terminsprisstatistik från Energimarknadsinspektionen väntas priserna på el stiga kraftigt under hösten till en nivå över det normala under vintern. Skälet är bland annat energislukande datacenter som politikerna skattesubventionerar åt amerikanska storföretag.

>Det var år 2015 som Mark Zuckerbergs IT-bolag Facebook fick 103 miljoner skattekronor i bidrag till sin datahall i Luleå. Nyligen satsade regeringen på datacenter även åt Google, trots att satsningen nästan inte skapar några jobb och tros att hallarna på sikt kan ge elpriser på 3 kronor per kilowattimme i hela Sverige, rapporterade Aftonbladet då.

>Redan i september var elpriserna 60 procent högre än förra året, skriver Aftonbladet idag. Ökningen beror bland annat på ökade priser på "utsläppsrätter" inom EU och på låga vattenmagasin efter torkan, vilket slår mot vattenkraften. Men en förklaring är också att IT-jättarnas datahallar slukar energi.

>– Det påminner om gruvdriften i afrikanska länder. Sverige har låtit sig förvandlas till en slags bananrepublik, eller rättare sagt bananmonarki där vi skänker bort våra naturtillgångar för småpengar, säger kritikern Lars Wilderäng till Aftonbladet.

>Den tidigare alliansregeringen slog tidigare fast att det var orimligt att Facebook och Googles ägare, Mark Zuckerberg och Sergey Brin, själva skulle finansiera sina datacenter. Man beslutade därför om 103 miljoner skattekronor i EU-subventionerat stöd till Facebooks datahall i Luleå, med förklaringen att Google och Facebook kommer att "skapa jobb" i Sverige.

>Men de nya serverhallarna kommer att kosta – inte ge – jobbtillfällen. Datahallarna är till sin natur nästan helt automatiserade och leder på sin höjd till några få drifts- och vaktmästartjänster. Samtidigt tvingar hallarna fram höga elpriser som slår hårt mot basindustrin, där tiotusentals jobb hotas av regeringens IT-satsning.

>"Svenska elkonsumenter ska betala dubbelt för att andra länder ska få snabbare Facebook-uppkoppling och Facebook ska gröntvätta sin tjänst – dels direkt via elpriset och dels genom att slå ut svensk basindustri och 10.000-tals förlorade arbetstillfällen när basindustrin får lägga ner pga elpriset", skriver Wilderäng i sin blogg.

Inte för att man behövde fler anledningar till att ogilla sociala medier.


411921  No.12249104

http://www.friatider.se/polisens-uppmaning-till-svenskar-l-s-era-hem-utl-ndska-st-ldligor-har-tagit-sig-i-landet

Polisen uppger nu att man har "tydliga indikationer" på att en grupp personer kopplade till utländska ligor nyligen tagit sig in i Sverige för att begå brott mot svenskar. "De här brottsnätverken begår brott som bland annat stöld av fordon och fordonsdelar", skriver polisen på sin hemsida.

>Utländska stöldligor utgör nu ett så stort hot att polisen går ut och varnar för dem på sin hemsida.

>Ett antal kriminella personer från dessa ligor ska nyligen ha tagit sig in i landet för att begå brott mot svenskar.

>– Det finns organiserade stöldligor baserade i Litauen, nu vet vi att det kommit ytterligare personer kopplade till dem, till Sverige. Därför vill vi göra allmänheten extra uppmärksamma på okända personer som rör sig bland villor och bostadsområden, nu när det börjar bli mörkare på eftermiddagar och kvällar, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten på nationella operativa avdelningen, Noa.

>Enligt polisen rör sig de här personerna snabbt över landet och begår olika typer av tillgreppsbrott som inbrott, stölder av fordon, fordonsdelar, större maskiner och verktyg.

>Polisens tips till allmänheten är därför att ställa in bilar i garage, och att vara vaksamma på okända personer som rör sig i bostadsområden.

>"Ser man något misstänkt eller vid pågående brott ska man höra av sig till polisen", skriver man.

>Polisen påpekar också att det är vanligt att stöldgods göms i skogsområden eller på andra platser, och att den som påträffar sådant stöldgods ska höra av sig till polisen så fort som möjligt.

>– Vi gör löpande insatser mot de här internationella kriminella nätverken, samverkar med andra länder och har bevakning i våra hamnar. Att bekämpa den här brottsligheten innebär betydande skillnader i människors vardag, säger Linda Staaf.

>Kommer avdragsrätt för inbrottslarm att stoppa de kriminella ligornas framfart? Nej - Stäng gränsen!

>Sverige ut ur EU, Sverige ut ur Schengen. https://t.co/UrSIDkl8hS#AfS2019

>— Gustav Kasselstrand (AfS) (@gustavkassel) 6 oktober 2018


c7f3b4  No.12249704

File: c41f841385fb703⋯.jpg (36.58 KB, 480x303, 160:101, clownsamhälle.jpg)


c7f3b4  No.12250257

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Sveriges ÖB ledde toppmöte om genus i strid

http://www.friatider.se/sveriges-b-ledde-toppm-te-om-genus-i-strid

>Under två dagar samlade Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén representanter från 17 försvarsmakter och flera internationella organisationer för att diskutera "jämställdhet i militär verksamhet".

>– En försvarsmakt som är mer jämställd än den vi har i dag är en starkare försvarsmakt ur ett operativt perspektiv, det är ingen rättvisefråga, säger ÖB Micael Bydén.

>Den svenska Försvarsmakten hade värdskapet för konferensen som genomfördes på Gällöfsta konferenscenter.

>Syftet med konferensen är att "lyfta fram vikten av arbetet med det som kallas genusperspektiv i militära operationer". Det handlar om att lyfta fram de lärdomar Sverige dragit genom åren framförallt från internationella operationer, och låta de inbjudna länderna dela med sig av sina erfarenheter och tillsammans hitta vägen fram.

>– Den här konferensen är ett bevis på att ledarskapet tagit till sig de här frågorna inte bara i ord utan också i handling. Det gäller att göra detta till en naturlig del av det vi gör i vardagen, säger Charlotte Isaksson, EU:s rådgivare i genderfrågor.

>ÖB "lägger mycket stor del av sin arbetstid" på att närvara och sprida de kulturmarxistiska idéerna, enligt Charlotte Isaksson.

:^)


411921  No.12252891

>>12250257

>lyfta fram vikten av arbetet med det som kallas genusperspektiv i militära operationer

Fan vad jobbigt det kommer att bli för skyttar när de måste ha 50/50 könsfördelning på de dödade.


b64912  No.12252988

>>12239905

The pic is from finland, nothing says they are sleeping together but the mad mum thought it was proper for her 9 and 10 year old to have 30-40 year old negro "friends".


411921  No.12257151

https://svegot.se/2018/10/09/vi-maste-krava-ratten-till-hemskolning/

Det ser inte ut som att svenska skolan kommer ta sig ur den allestädes närvarande skolkrisen. Snarare kan vi anta att den kommer att fördjupas när 10 000 ”ensamkommande” av ska in i gymnasiet, och alla barn som kommer i och med anhöriginvandringen som sätter igång nu ska ha utbildning. Det är dags att kräva rätten att säga nej tack.

>Av principiella skäl är det vansinnigt med skolplikt. Genom att godta den erkänner vi att våra barn inte är våra utan statens, och att staten vet bättre vad våra barn behöver än vi som föräldrar. Redan där är vi som befolkning kastrerade. Som sagt, det är en principsak.

>Men förutom denna princip så är det djupt problematiskt med skolplikten eftersom den tvingar svenskar att skicka sina barn till skolor som kan vara direkt skadlig för dem. Oftast går det inte så illa som det gick för Arminas Pileckas, som mördades bara 15 år gammal efter att ha försvarat en tjej från en 14-årig syrisk pojke. Ofta går det inte så illa som för tonåringen i Leksand som knivhöggs i dag, eller 13-åringen i Linköping som attackerades utanför skolan för två veckor sedan.

>Nej, alla tjejer blir inte våldtagna eller sextrakasserade i skolan och alla killar blir inte misshandlade och hotade. Men tillräckligt många för att det ska vara ”för många”. Som förälder kan du försöka byta skola för ditt barn, men det går inte alltid. Att hålla barnet hemma är förbjudet, hur dålig eller farlig skolan än är.

>Men det är inte bara brotten, våldet, hoten och trakasserierna som borde får oss alla att kräva rätten att rå om våra egna barn. Också det faktum att det kommer hem information från skolan som är felstavad, eller lappar från svenskaläraren som berättar om nästkommande ”hål timme” eller ”studie dag”.

>Det finns bra skolor och utomordentliga lärare. Om ens barn går i en bra skola med kompetenta lärare så är det inget att orda om. De flesta av oss föräldrar skulle vara tacksamma för det. Problemet är att man inte har något alternativ. I dag knivhöggs en elev i en skola i Leksand, i morgon måste föräldrarna skicka sina barn till den skolan igen. Uppenbarligen finns det problem i den skolan, men det kommer du inte undan eftersom vi givit staten kontrollen över våra egna barn.

>Vuxna skulle aldrig acceptera en arbetsmiljö som många barn tvingas befinna sig i varje dag. Som vuxen har du möjligheten att gå hem, byta jobb och gå vidare. Som barn är det bara att bita ihop, även om dina föräldrar är långt mycket mer kapabla än lärarna.

>Svenska skolan kommer inte bli bättre, den saken är säker. Den enda utvägen, förutom att politiken fullständigt läggs om och vi påbörjar återflyttningen av utlänningar och tar tillbaka vårt land, är att ta tillbaka rätten som förälder att avgöra vad som är bäst för barnet när det gäller skolgången. Eller ska vi fortsätta vara en kastrerad och undergiven befolkning, och låta våra barn betala priset. Skäms alla som låter så vara.


82ee98  No.12257795

File: f04b52f431c767b⋯.png (30.92 KB, 512x448, 8:7, olympus-spot03.png)

>>12232906

Jag personligen skulle nog tröttna. Jimmie Åkesson har ju arbetat I motvind rejält, med media och dessa NPC's som anklagar en att vara en nazist och kränker än, samtidigt som dom andra partimedlemmarna går och blir fulla och skapar skandaler.

Måste varit jobbigt, tycker faktiskt han bär SD helt och hållet själv. Inge Jimmie, Inge SD.

Meeeeeen… För att vara konspiratorisk… Om det verkligen var valfusk, så kan vi undra varför Jimmie Åkesson inte höjde rösten angående detta. Han skulle enkelt kunna skapa en stor nationell skandal som hela omvärlden får höra på, och till och med leda till omröstning!

Men det gjorde han inte… Så… "Blackmail" där Jimmie knullar en transa? Eller hot mot hans familj? Eller tror ni han fick en 30+ miljoners muta att vara tyst och sedan avgå???

För alla mongon

>"hurr durr sd controlled opposition"

Newsflash: Alla politiska partier måste alligna sig med antingen Globalistmaffian eller Zionistmaffian. Åkeson är en Ziocuck, Trump är också en Ziocuck. Droppar en copy pasta om någon inte förstår hur judarnas inre familje-krig fungerar.

Jaja, orkar inte vänta 4 år till eller vara orolig över sveriges framtid, nu lever jag på billig men bra mat, har en hemlig potatis odling i skogen, cyklar till jobbet och sparar mina pengar och lever hälsosamt. Jag bryr mig inte om NPC svenskar och kvinnor blir våldtagna så länge jag inte känner dom personligen. Om jag inte kan fixa landet så kan jag fixa mig själv och låta er andra brinna :)


82ee98  No.12257835

File: 07fbd69ef64f12c⋯.jpg (189.38 KB, 624x852, 52:71, Who will use these weapons.jpg)

>>12215620

Hahaha bajsar vidare in tråden. Vill du veta en hemlis? Alla europeiska regeringar och dess (((säkerhets myndigheter))) är fullt medvetna om att terror-nissar från mellanöstern har smygit in sig bland "flyktingarna" och att det är massor av vapen-gömmor överallt. Dom vet till och med om exakt var vissa av dessa gömmor är, men vägrar att göra någonting åt saken.

Det tillhör deras plan att av-väpna europeerna, och när Code Jihad skickas så kommer hundratals muslimer gå ner till moskeerna och bli beväpnade, för att sedan slakta avväpnade europeer, medan regeringen står som en skådespelare och beklagar sig. "Aj aj vad tragiskt! Om vi kanske skulle kränka islam mindre, eller förstå oss på dom bättre, och hade resurser och jaa…"

Regeringen kommer sedan "to avoid more conflict" legatimisera islam och terrorism genom att göra "concessions", dvs låta muslimer få en större del av regeringsplatformen, dom har blivit mutade för detta. Det är viktigt att folk förstår detta, regeringen kommer inte göra någonting för att rädda europeiska människor. Dom kommer låta oss bli brutalt mördade.

Och om vi var naiva, och låtsades att regering hade något intresse att undvika dessa massmord, så skulle dom ända vara för inkompetenta att effektivt kunna motverka domestic urban terrorism.

TL:DR Regeringen är medveten och medgörlig inför den kommande slakten av européer

>pic related

Dessa vapen ska inte säljas till små gangsters, vem är dessa vapen ämnade för?

>Sverige är nog världens mest vanstyrda och genomkorrupta land, det är fan afrikanivå när det gäller de systematiska grundlagsbrotten och apatin som detta möts av. Jag hatar den här jävla staten, och ärligt talat så hatar jag även det svenska folket, finns det någon grupp på den jord som är mer hjärntvättade och feminiserade än svenssonmesarna? Jag tror faktiskt inte det.

Jag hatar äckelsvenskar också, ser tyvärr ingen som min landsbroder. Mina kompisar vågar inte ens prata negativt om invandringen, dom är jävla sheep och kommer mest troligen utplånas. Ser folk som "NPC's" nu och allt har blivit enormt lättare att förstå nu.


39fe46  No.12258162

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/lansstyrelsen-lamnar-inte-ut-information-om-kontroll-av-rostrakning

Stockholm election overseer refuse to reveal stats on invalid/corrected votes


411921  No.12260226

>>12257835

>Dessa vapen ska inte säljas till små gangsters, vem är dessa vapen ämnade för?

Det är säkert dessa jägare som är i farten igen :^)


f63894  No.12261077

>>12170647

Those backpackers can become a real menace.


f7a108  No.12263441

>Jonas Sjöstedt vill förklara krig

Ja snälla, gör det, starta ett krig.


411921  No.12263528

>>12263441

Nu får du allt ta och länka.


f7a108  No.12263571

>>12263528

http://www.friatider.se/jonas-sj-stedt-hotar-med-krig-om-sd-f-r-politiskt-inflytande


411921  No.12263774

>>12263571

GÖR DET


411921  No.12269589

http://www.friatider.se/annie-l-f-definitivt-b-ttre-att-regera-med-s-n-ge-sd-inflytande

Alliansen ihop med Socialdemokraterna och Miljöpartiet måste tillsammans lösa den svenska regeringsfrågan på något sätt. Det var Centerledaren Annie Lööfs budskap under en pressträff på lördagen. Hon kan även tänka sig att sitta i en S-ledd samlingsregering.

>Centerpartiet kommer inte stödja Ulf Kristerssons alternativa regeringsförslag om en moderat enparti- eller tvåpartiregering, förklarade partiledaren Annie Lööf idag.

>– En sådan regering kommer förr eller senare tvingas samarbeta med SD eller ge dem inflytande. Och det är orimligt att ge Sverigedemokraterna ett veto över regeringen, sade hon.

>– Valresultatet är komplicerat och skapar en komplex situation.

>Men Lööf tror fortfarande på en Alliansregering.

>– Centerpartiet ökade procentuellt mest av alla partier. Vi ökade mycket på grund av våra värderingar. Vi vill se en regering med förankring över blockgränsen, påpekade hon.

>– Men läget är mycket bekymmersamt. Socialdemokraterna vill ju bara samarbeta om de själva får sitta i förarsätet. Även Miljöpartiet avvisar idag en Alliansregering, och jag vill hålla ihop Alliansen. Centerpartiets liberala politik ska få genomslag. Vi eftersträvar en Alliansregering, och det kräver samarbete över blockgränsen.

>Ulf Kristerssons egna regeringsförslag, en "Alliansregering" utan alla Allianspartier, som han släppte på Facebook igår, sågar hon helt.

>– En Alliansregering består av fyra partier. En Alliansregering med färre partier kan inte betecknas som en Alliansregering. Vi hade helst sett att Moderaterna inte lade fram dessa förslag. Men det finns ju en möjlighet för dem att dra tillbaka förslagen, sade hon.

>– Vi kommer rösta nej till en moderat enpartiregering, eftersom det kräver aktivt stöd av SD.

>Hennes eget alternativ är att fortsätta söka stöd över blockgränsen, och på något sätt bilda en Alliansregering. Men hon utesluter stöd av både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

>– Kan inte sex partier lösa detta, så är det ett stort underbetyg för svenska politiska partier. Vi vill hålla ihop Alliansen. Vi behöver konstruktiva mellan Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

>På frågan om hon kan tänka sig att sätta sig i en regering med Socialdemokraterna, svarade hon jakande.

>– Om det innebär en samlingsregering med flera partier från Alliansen. Men vi kommer inte bryta oss loss från Alliansen för att sitta i en S-ledd regering.

>– Det är inte det bästa för Sverige, men det är en lösning. Det är definitivt bättre än att ge Sverigedemokraterna politiskt inflytande, sade hon i slutet av pressträffen om en eventuell samlingsregering ihop med andra partier så som Socialdemokraterna.

Bara hanreja min allians.


411921  No.12269595

http://www.friatider.se/s-ska-polisen-stoppa-skjutningarna-sluta-skjut-kampanj

Tillsammans med Malmö stad och Kriminalvården startar nu polisen ett nytt projekt för att få stopp på alla skjutningar. "Sluta skjut" kallar man det.

>I relation till folkmängden sker det 4-5 gånger fler skjutningar med dödlig utgång i Sverige än vad det gör i andra europeiska länder som Norge och Tyskland.

>Forskare har svårt att hitta jämförbara länder i Europa.

>"Sverige ligger snarare i paritet med södra Italien och Mexiko", menade kriminologen Joakim Sturup förra året enligt P4.

>Enbart i Malmö i år har elva personer skjutits ihjäl. Men nu tror sig Malmöpolisen ha hittat en lösning.

>"Sluta skjut" heter deras nya kampanj, som är ett samarbete mellan polisen, Malmö stad, Kriminalvården och civilsamhället.

>– Med anledning av situationen i Malmö är tajmingen perfekt att vi nu är igång med operativa åtgärder. Det är viktigt för oss att förhålla sig till beprövad forskning och resultaten i bland annat USA har varit mycket goda, säger Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö.

>Enligt polisen bygger kampanjen på en beprövad amerikansk strategi som kallas Group Violence Intervention, GVI, och som enligt polismyndigheten "visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA". Syftet är att göra det svårare att vara delaktig i skjutningar och lättare att få rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv.

>I Boston i USA ska metoden ha lett till 63 procent färre mord bland ungdomar och i New Orleans en 32 procentig minskning av mord bland gruppmedlemmar.

>"Det handlar inte så mycket om nya arbetsmetoder. Det nya i metoden handlar mer om ett välkoordinerat samarbete, ett bättre nyttjande av existerande resurser och sättet arbetet kommuniceras ut till grupper och deltagare", skriver Malmö stad på sin hemsida.

>Ber kriminella att sluta vara kriminella

Fan, detta borde vi ha provat sedan länge.


664a02  No.12269659

>>12170665

Nope

Rhodesia , South Africa , America was preview

If this won't wake up european men then nothing will

If they watched over last decade of America that all the crazy ramble about white supremacy

Everything is white supremacy now

Literally bedford falls in It's a Wonderful Life 1947 film is white supremacist film

Why?

Because white people care about each others , and hate big financier , want perserve their identity

Thats what kike most hate about

People shouldn't have ethnic identity

They should be mixed and have no root

So they can enslaved all the mixed people for one world of consumerism

Its not democracy, democracy is impossible when people are divided into mixd ethnic groups who don't have identity or common ground


33edc7  No.12269805

File: 4d36947cb639bbf⋯.jpg (91.04 KB, 512x768, 2:3, plakat012-weim-rep-unsere-….jpg)

I first wanted to mass-reply but I chose not to since this is a low-speed thread by the looks of it and the last poster seems to be coming from reddit anyways.

But I choose to ask here, since obviously you guys must be special considering the overall demoralizing situation over there in Scandinavia.

>How do you lads still muster hope that things can be turned and that the country can still be saved?

I see things like: >>12262666 and especially towards the end all the Anons still basking in their stupid slave-morality of "oh but we are using honorable tactics" and shit like that when in reality it's just a cope for the fact that we, as a political wing are less organized and are simply stated loosing power.

You may raise up some random meme-parties like the AfD here in >Germany or your guy's AfS/(((SD))), but in the end it won't change a thing and we both know that they are nothing but a smoke-candle.

What the fuck can we still do?

We don't have groups coordinating boycotts, contacting employers and getting lefties fired. There aren't any cases of right-wing lads bulding molotovs and killing old communists (just read >>12269696). Overall we are a toothless tiger, a paper tiger and all excuses to make reason for this are what I just said: excuses of people that are weak and have no power, people like us.

What are we to do?

I myself am pretty close to just giving it all up before even getting any deeper into it.

There doesn't seem to be a way to network, heck, we don't even need agencies monitoring this place, Anons are too busy calling each other feds already even though fucking Antifa is sending armed men to fight in Rojava. People that leave their comfy middle-class lives to fight in some sandnigger hole.

And all you get here is faggots like RAHOWhAcks and DOTaRds that will keep slurping and blubbering of a day and scenario that will never come.

It's weak, impotent and absolutely disgusting.

I'd rather not care at all than associate myself with something like that.

Say what you will about the actual far-left, they at least fight for their ideals. All we ever do is slacktivism, and even that we do in an absolutely pathetic manner, it's not enough.

But perhaps I am not the only Anon thinking like this, maybe I will find 4-7 other people that think like me and build a group, maybe even become a node in a decentralized, anisotropic network.


d5422e  No.12269887

File: 6b12ce6866e5e37⋯.jpg (409.71 KB, 1200x902, 600:451, 3be14fa9fc9a7918ac817af6d8….jpg)

>>12269805

Accelerate current demise. You can't stop it now, but we can rise out of the ashes. This will be the future in the coming decades. Cultivate yourself, train, become a one-man army, and then we exert power with clam faces.


33edc7  No.12270228

>>12269887

I never really understood "accelerationism".

To me it has always been a flawed attempt to accelerate something that didn't come forth under situations claimed to be enough to evoke it by previous accelerationists.

I am sorry to say but it seems pretty larpy.


44ad98  No.12272714

File: 399e3e18cb37ef2⋯.png (41.02 KB, 500x256, 125:64, 1445141275866.png)

Trodde fan aldrig moderaterna skulle råka ut för en värre partiledare än HIV-Batra men nu kommer Kristersson och visar var skåpet skall stå.

Eller rättare sagt han skriver ett melodramatiskt inlägg på fejan och lämnar över till Löfven att visa var skåpet skall stå.


411921  No.12272919

http://www.friatider.se/kristersson-jag-ger-upp

Ulf Kristersson ger upp försöken att bilda regering. Det meddelade M-ledaren under en presskonferens med riksdagens talman på söndagen.

>– Jag har informerat talmannen att det i nuläget saknas förutsättningar för alla dessa alternativ, sade Ulf Kristersson om sina försök.

>Kristersson fick den 2 oktober i uppdrag av talmannen Andreas Norlén att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Men moderatledaren misslyckades som väntat med att få parlamentariskt stöd för en regering bestående av allianspartierna.

>Och på lördagen kom dödsstöten – då Liberalerna och Centerpartiet avvisade Kristerssons plan B på en regering bestående av Moderaterna och ett eller två andra allianspartier.

>– Jag respekterar de överväganden övriga partier gör men tycker att det är beklagligt att Sverige nu går miste om en ny regering, säger Ulf Kristersson.

>Det är nu upp till talmannen att avgöra hur sonderingarna ska gå vidare.

BARA

A

R

A


411921  No.12272929

File: 3f23fe04d345cf8⋯.jpg (60.93 KB, 352x327, 352:327, Smugderian.jpg)

>Mitt anlete när jag tänker på de som röstade på M


414bbd  No.12273531

File: a6be8a5ce2bfa39⋯.png (503.92 KB, 545x674, 545:674, FINSPÅNG.png)

>>12272919

>"Annie vinner valet" kan bli verklighet

Det finns endast en slutgiltig lösning. Precis som han sa.


39ad2f  No.12276299

>>12269805

>What the fuck can we still do?

Start networking, find a group of reliable guys who you actually know in real life, and buy tons of illegal guns off the dark web, prepare yourselves, get wives and families if shit doesn't start going way downhill in the next 5 years, and keep a tight opsec, move out of major metropolitan areas, preferably somewhere very remote where you can grow your own food and start to live in a more self-sufficient manner, even if you never need those guns in your lifetime your children or grandchildren will.

I don't think anything is going to stop the ship from going under, there is no political solution, all you can do is prepare for what comes when there isn't enough food and water for everyone, and the police are too strained to stop the riots that will consume the nigger ghettos and eventually spill over into raids on white neighborhoods.

The worst thing is that there doesn't exist any organization that is seriously preparing large groups of people for this contingency, all the activities of WN people in Europe is consumed by the political sphere of activity.

Kämpa på broder, ge aldrig upp.


411921  No.12280354

http://www.friatider.se/danmark-b-rjar-riva-m-ngkulturella-getton

Danmark börjar nu genomföra regeringens "gettopaket" för att få bort alla problemtyngda invandrargetton i landet senast år 2030. Därför ska nu landets största getto, Vollsmose, rivas, uppger P4 Malmöhus.

>Det var i våras som den danska regeringen lanserade sitt så kallade "gettopaket" som går ut på att avskaffa Danmarks förorter och motverka framväxten av muslimska parallellsamhällen.

>Det innebär bland annat att miljarder ska satsas på att riva och bygga upp nya bostadsområden. Staten ska till och med kunna ta över hela stadsdelar, och riva dem, om "utanförskapet" inte minskar.

>Målet är att fullständigt få bort landets alla problemtyngda invandrarförorter till år 2030.

>I linje med detta planerar nu Odense att riva Vollsmose, som brukar kallas Danmarks största getto.

>På detta sätt vill de lokala politikerna komma till rätta med problemen i området, även om de själva medger att det är en "brutal" metod.

>– Det är ett brutalt ingrepp. Det vet vi, men att inte göra något är också brutalt, säger socialdemokraten Peter Rahbæk Juel till P4.

>I Vollsmose bor cirka 9.000 personer, varav många är arbetslösa invandrare som saknar utbildning.

>De danska politikerna avser nu att få ned arbetslösheten på samma nivå som i övriga kommunen. Man ska också kräva att barnen går i danska grundskolor i stället för muslimska friskolor.

>Totalt handlar det om att riva eller ombilda 1.000 bostäder inom en tioårsperiod. Genom att omskapa Vollsmose hoppas politikerna att det i framtiden ska bli ett normalt och tryggt bostadsområde med en blandning av vanliga utbildade och arbetande människor. Nuvarande invånare kommer flyttas till andra delar av staden.

Istället för att riva kanske dansken borde prova att deportera.


f6ca8f  No.12280659

>>12280354

Nej anon, se hur BASERADE det danska politkerpacket är för att de vill tvångsintegrera somalier och araber med etniska danskar är. Om våra svenska politiker bara växte ett halvt par ballar och vågade göra en lag som tvingade alla att gifta sig med någon utanför deras egna rasgrupp så skulle alla problem med muslimsk antisemitism och nazism försvinna! Nej vi måste stoppa alla dessa blattar från att bygga parallell samhällen genom att bo tillsammans med dem!

-t. Genomsnittlig SDare


e9a59f  No.12284537

File: a1f08cfb75e363e⋯.webm (2.18 MB, 640x360, 16:9, Lucia54.webm)

>>12280659

>>12280354

Vi behöver ett nytt Australien
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arepa / had / hikki / mde / rnd / s8s / ss ]