[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / choroy / dempart / doomer / eros / monarchy / place / tingles / vichan ]

/polder/ - Polder

Groot-Nederland Wanneer

Catalog

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


File: a0fb5668fe5a637⋯.jpg (38.96 KB, 700x700, 1:1, 8941.jpg)

 No.14[Reply]

#1 Engels is compleet overbodig. Dit is /polder/, geen /pol/ en dus hoeft er geeneenzis gereageerd te worden op engelssprekenden

#2 Geen illegale shit

#3 Kanker

#4 Turken en Marokkanen mogen allebei opflikkerenFile: 5127cc71c0bff62⋯.jpeg (62.55 KB, 700x465, 140:93, 6587698709674.jpeg)

 No.573[Reply]

>Langzaamaan begonnen met vertalen van manifest naar NL. Post hier in plaintekst wat ik heb. Ik probeer zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven natuurlijk, maar zoek paar synoniemen en betere woorden. Heb het continu over indringers nu, maar dat is enkel omdat ik niet op een beter woord kom op het moment. Elk advies wordt gewaardeerd. PDF komt later wel, want niemand download die shit anders. Ik weet dat het hier rustig is, maar nogmaals, advies wordt gewaardeerd. Het kan zoveel beter namelijk.

Ga in die goede nacht niet al te licht. 
De oude dag moet laaien en weerstaan; 
Raas, raas, tegen het sterven van het licht. 

De wijze, die eens voor het duister zwicht, 
Omdat zijn woord geen bliksemschicht kon slaan, 
Gaat in die goede nacht niet al te licht.


De goede, na de laatste golf, wellicht 
Trok hem een groene baai tot dansen aan, 
Raast, raast tegen het sterven van het licht.
 
De woeste, die zong van de zonneschicht, 
Tot ook hij leerde treuren om haar baan, 
Gaat in die goede nacht niet al te licht.

De sombere, die met doods verblind gezicht

Ogen als meteoren op ziet gaan,

Raast, raast tegen het sterven van het licht.

En jij, mijn vader, die daar droevig ligt,

Vloek, zegen, mij met een verbeten traan.

Ga in die goede nacht niet al te licht.

Raas, raas tegen het sterven van het licht.

>Introductie

Het zijn de geboortecijfers.
Het zijn de geboortecijfers.
Het zijn de geboortecijfers. 

Eén ding wil ik dat je onthoud van wat ik hier schrijf, weet dat de geboortecijfers moeten veranderen. Zelfs als we morgen alle niet-Europeanen deporteren, zal het Europese volk nog steeds in een neerwaartse spiraal zijn uiteindelijke rot en dood tegemoet gaan.

Elke dag zijn we met minder, we worden ouder, we worden zwakker. Op den duur moeten we terugkeren naar een vruchtbaarheidscijfer welke onze bevolking op een natuurlijke manier in stand kan houden, anders vinden we de dood.

Post too long. Click here to view the full text.
28 posts omitted. Click reply to view.

 No.603

>>602

>De smeltkroes loopt over

Een burgeroorlog in de zogenoemde “Melting Pot” van de Verenigde Staten is een belangrijk doel om de internationale machtsstructuur en het westerse egalitaire, individualistische, globalistische, dominante cultuur om te werpen.

In de Verenigde Staten, misschien meer nog dan elders op de wereld, is de cult van het individu het langs beoefend. En met toewijding.

Gelukkig voor ons zijn de eindresultaten van dit ge-de-racialiseerde, ongelovige, en ge-de-culturaliseerde programma duidelijk. 

De Verenigde Staten is in beroering, en het is nog nooit zo erg geweest. Staten haten andere staten, het Electoraal College wordt belegerd elke kans die zich aanbied, en de rassen grijpen naar elkaars keel. Daarbovenop komt het twee-partijen-systeem, de splitsing tussen rassen, sociale-, culturele-, linguïstieke- en klassensplitsing.

Het eindresultaat is een natie die stilstaat, niet in staat om te reageren op verandering, niet in staat om zich over te geven aan grote projecten. Een politieke en sociale patstelling dat elke vooruitgang onmogelijk maakt. 

Ondertussen dendert de 10.000 truck van demografische verandering voorwaarts en voorwaarts, het krijgt meer en meer momentum, en vernietigd met hoge zekerheid alles in zijn pad. 
Uiteindelijk, als de Blanke populatie binnen de VS zich realiseert wat voor situatie zij zich in bevinden, zal een oorlog uitbarsten. Binnenkort zal de de vervanging van het Blanke volk in Texas zijn hoogtepunt bereiken; en daarmee zal de niet-Blanke bevolking politieke en sociale controle over Texas krijgen; en met deze controle het Electoraal College. Dat zal uiteindelijk hevig in het voordeel van de Democraten zijn, en elke verkiezingscyclus zal dit een zekerheid voor de Democraten zijn. 

Na een verkiezingscyclus of twee met een gegarandeerde Democratische overwinning, zij die overblijven, mensen die niet op de democraten stemmen, Blanke mensen die niet gehersenspoeld zijn zullen een heldere toekomst zien - en met deze kennis zullen zij de onmogelijkheid van een diplomatieke of politieke overwinning erkennen. 

Binnen kort tijdsbestek zal regelmatige en wPost too long. Click here to view the full text.


 No.604

>>603

>Sectie 4
>conclusie


Vanuit de nacht die mij bedekt 
Aardedonker van pool tot pool 
Dank ik welke God dan ook 
Voor mijn onoverwinnelijke ziel


In de klauwen van omstandigheden 
Gaf ik geen krimp, noch schreeuwde ik het uit 
Onder geknuppel van het toeval 
Is mijn hoofd bloedig, maar niet gebogen.


Voorbij deze plek van toorn en tranen 
Duikt slechts de verschrikking op van schaduw 
Maar de dreiging van de jaren 
Vindt en zal mij vinden: onbevreest


Het doet er niet toe hoe smal de poort 
Hoe beladen met straf de toekomst ook is 
Ik ben meester over mijn lot 
Ik ben de gezagvoerder van mijn ziel

Invictis door William Ernest Henley

>Er is slechts één overwinning, maar vele verliezen
Om ons land kwijt te raken, onze cultuur, ons volk is een verlies. 
Om te overleven zonder onze cultuur, maar nog steeds in het bezit van onze landen, is een verlies.
Om te overleven met onze cultuur, maar zonder onze landen en onze toekomst kwijt te raken, is een verlies.

Er is maar één overwinning.

Het voortbestaan van ons volk, onze cultuur en onze grond is niet genoeg. We moeten floreren, in een mars voorwaarts, tot we onze plek tussen de sterren bereiken en wij GAAN een lotsbestemming tegemoet die ons volk verdient.

Al het andere is verlies.

De oorlog zal niet makkelijk zijn, het dodental zal absurd hoog zijn. Het zal zwaar zijn en veel van ons zullen sterven. 

Ik kan niet garanderen dat het comfortabel wordt, ik kan niet garanderen dat het makkelijk wordt, en ik kan niet garanderen dat elke actie een succes wordt.


Alles wat ik kan garanderen is dat niks doen tot verlies zal leiden. Alles wat ik kan garanderen is dat de machtsstructuur getest zal worden en het hoogstwaarschijnlijk zal vallen, en vooral dat er slechts een toekomst op ons wacht en verlangen naar een vervlogen tijd je nergens brengt.Post too long. Click here to view the full text.


 No.605

>>604

Godverdekanker, dit is echt een hele kut-opmaak zo. Nou ja, die ene andere polderbroeder die dit leest moet het er maar mee doen. Ik verwacht kritiek, wat moet beter?


 No.610

>>573

>>590

>>605

Goed bezig, meeste wat ik las zag er goed uit. Kwam bij het vlug scannen onderstaand spelfoutje tegen, het kan best zo zijn dat er meer in zitten. Ben je ook van plan de uiteindelijke pdf te distributeren en dergelijke? Je zou bijvoorbeeld op een plek als GeenStijl of Dumpert, waar vele lezers met anti-immigratie standpunten zich bevinden, een link in de reacties kunnen plaatsen.

>>584

>blz 21 van manifesto

>Wordt wakker

Moet word wakker zijn, want gebiedende wijs.


 No.636

>>610

Uiteindelijke product staat op /translation/. Meerdere taal- en spelfouten gevonden. Ongetwijfeld nog steeds veel te vinden, maar het is al een stuk beter. Voor een hobby-projectje niets te klagen me dunkt.
File: c58d596f621e3ef⋯.jpg (50.34 KB, 670x376, 335:188, 536944568.jpg)

 No.11[Reply]

Ik hoop hierin een draad te beginnen waar alle vlamingen kunnen klagen over Wallonen in alle vormen en maten. En wat er dan ook speelt in t' plezante land in t' zuiden. Hij word cyclical, want zo hard loopt het hier niet dat je echt iets kwijt raakt

 No.26

File: 95579e194d4d1d5⋯.jpg (72.96 KB, 1152x1825, 1152:1825, tmp_6149-1862261462063142.jpg)

Bots om te laten weten dat Vlamingen nog leven.


 No.27

>>26

KOM TERUG NAAR HET VADERLAND, VLAMINGEN


 No.571

File: 4eeacf7a7f386d5⋯.jpg (50.38 KB, 92x241, 92:241, Robert2Count of Flanders_p….jpg)

Is dit waar alle grote jongens palen?


 No.635

File: e4099206e3a0a24⋯.jpg (29.11 KB, 331x334, 331:334, 1430291108501.jpg)

Dries heeft Lissencephaly
File: 98d01ec005ad26e⋯.jpeg (121.78 KB, 750x1063, 750:1063, urn-gvn-RA01-300510019726….jpeg)

 No.232[Reply]

Plaats hier alle Nederlandse reclames die een beetje (((raar))) zijn.

Rassenmengen, lhbt, feminisme, hoofddoekjes, diversiteit, enz.

115 posts and 84 image replies omitted. Click reply to view.

 No.549

pure dood op je beeldscherm


 No.607

File: 441ed380ecd6d6b⋯.png (241.17 KB, 940x300, 47:15, Pearle3voor1.png)


 No.615

File: 966a8974acf127d⋯.jpg (86.3 KB, 512x1024, 1:2, door2.jpg)

als je nou echt een man was zou je die poster uit het bushokje trekken als je hem zag. als je echt een opperbaas was… nou… alles wat ik zal zeggen is… mensen die advertenties ontwerpen hebben ook namen en addressen ;)


 No.620

>>331

Dat is wij in de volksmond een rasverrader en rasverraadster noemen. Waarschijnlijk woont dat ergens in Amsterdam, een verloren stad.


 No.634
File: c4c09d838e13158⋯.png (500.67 KB, 700x417, 700:417, schermafbeelding_2017-05-0….png)

 No.205[Reply]

Plaats hier uw documentaires/boeken/infographics over de Nederlandse onderwereld.

Wie zijn de grootste namen en hoe is hun netwerk georganiseerd? Hebben ze banden met (buitenlandse) politici/bankiers/media/bedrijven?

22 posts omitted. Click reply to view.

 No.328

Hallo is dit de schizodraad?


 No.334

>>210

>Holleeder is een nobody in de onderwereld. Leuk voor de Privé.

Daar heb je wel gelijk over, hij is natuurlijk al klaar als hij bekend is.

>>328

Alle draden zijn schizodraden hier vriend.


 No.367

File: 6d9a0fc47535632⋯.jpg (25.63 KB, 611x328, 611:328, ANP-55815495-611x328.jpg)

>>205

Justitie: ‘Motorclub No Surrender is verlengstuk Mocro-maffiea’

http://nieuws.tpo.nl/2018/04/07/motorclub-no-surrender-mocro-maffia/


 No.388

>>367

archive.is/yYh4B

Een archiefje van het artikel.


 No.633

Het Willem verhaal in de (((media))) is inderdaad een rookgordijn om de veel grotere (((misdadigers))) de gang te laten gaan.
File: 0886e1465e9ef9e⋯.jpg (128.41 KB, 618x618, 1:1, official-seal-of-the-Alt-R….jpg)

 No.342[Reply]

Wat vind /polder/ van alt rechts?

4 posts omitted. Click reply to view.

 No.355

Kanker kapitalisten en gecuckte trump supporters


 No.394

Alt rechts is multiculturalisme, kapitalisme, sexuele perversie en democratie, maar dan met alleen maar blanken….


 No.629

File: 8237c46ce95c72a⋯.gif (37.99 KB, 650x705, 130:141, 5304BD67-447E-4568-A35D-4E….gif)


 No.630

File: 5b33a94ab11b387⋯.png (170.49 KB, 392x341, 392:341, 5b33a94ab11b3874e1a7d940d9….png)

>>342

MIVD alsteblieft


 No.632

Een domme kreet verzonnen door een denktank die de kracht van conservatief 'rechts' wil ondermijnen. Doet mij niets en alleen marxisten, MIGA-faggots en (((journo's))) gebruiken de term.
File: e357f52c5435712⋯.png (1.07 MB, 1015x676, 1015:676, image0 (2).png)

 No.560[Reply]

10 Zetels voor Forum. Het politieke spectrum verplaatst zich naar rechts en dat betekent ook groei voor ons. Laat ons hier de vruchten van plukken.

https://nos.nl/artikel/2276806-bekijk-hier-alle-uitslagen-van-de-provinciale-statenverkiezingen.html

Heren het is tijd om de zoutmijn te oogsten

https://twitter.com/bierjess/status/1108488675703357440

/Polder/ Discord server https://discord.gg/MjqbgAS

14 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.625

>>624

Wie heeft dat gedaan? De eigenaar? Of Dick Schoof's Clownleger?


 No.626

>>591

>Geschreven door Thijs Kleinpaste

Klein, Joodslievend, Oikofobisch Kankerlijertje. Ooit eens proberen de discussie met hem aan te gaan, maar hij blokkeerde mij meteen.


 No.627

>>625

Geen idee. Ik merkte dat ik 2 pol-kanaaltjes kwijt was tegen de avond dus zal wel niet de eigenaar geweest zijn


 No.628

Als je nog een inkijkje wil in de zieke geest van onze favoriete crypto jodin Sunny. Hier in gesprek het Theo Maassen.

https://archive.is/cdpVD

>mannen in congo geven borstvoeding

>alles is nurture

>valt op gespierde mannen

>jongens moeten nagellakken in groep 2

>werkelijk al onze welvaart is over de ruggen van arme minderheden verworven


 No.631

>>628

Ik lees dat interview en met elk woord dat Sunny uit, wil ik haar hoofd steeds harder kapotslaan.. ze zal er wel op kicken als dat gebeurt, BDSM-slet dat ze is. Theo kwam in het begin ook niet echt sterk uit de hoek omdat hij van alles een grap probeert te maken, maar ja, hij benne dan ook een cabaretier. Gelukkig beet hij aan het eind beter van zich af. Ze zouden eens een slim iemand tegenover haar moeten zetten.

>Congolese mannen geven borstvoeding

Kunnen Congolese mannen dan lacteren?

>alles is nurture

De favoriete leus van de Joodse wereld. Als alles nurture is, hoe leg je evolutie dan uit?

>Valt op gespierde mannen

Hunkert naar een sterk vaderfiguur, omdat die van haar een slappe doek was/haar dan wel misbruikte of liet misbruiken.

>Jongens moeten nagellakken.

"Omdat mijn vader een slappe doek was, projecteer ik mijn haat naar hem en verlangen om hem te veranderen in iets slaps naar kinderen." Dit is een constant iets bij blanke, vrouwelijke (vaak misbruikte) feministen. Penisnijd noemde Freud dat volgens mij.

Sunny Bergman's geestewereld is een mijneveld net als dat van elke moderne feminist(e). Als je je dag wilt verkankeren (en een hoop wijzer wilt worden over hoe Sunny Bergstein denkt), kijk dan eens "Wit is ook maar een kleur". Alles, maar dan ook alles, is op zoek naar de bevestiging van het vooringenomen standpunt.

>S: ‘Jij haalt je onderzoek uit de Metro.’

In het artikel predikt ze dat ze wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan, maar als je haar onderzoeken bekijkt en leest, is het doorwrongen van selectieve bias die zij inzet ten faveure van haar voorbedachte hypothese. i.a.w.: ze vormt het onderzoek zo dat het haar vooroordelen (=haat naar blanke mensen en de Nederlandse maatschappij) die ze had worden bevestigd. Haar onderzoeksgroep in de documentaire die ik net noemde, bijvoorbeeld, bestaat uit een groep Amsterdammers uit Amsterdam-Oost. Ook filmt zij kinderen en gebruikt ze de filmbeelden van wat kinderen met Post too long. Click here to view the full text.
File: 77cd4e03d676d81⋯.jpg (377.45 KB, 2048x1220, 512:305, ANP-55453858-2048x1220.jpg)

 No.518[Reply]

Het Tweede Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie zegt dat hij een voorstander is van "rassenvermenging".

In het radioprogrammaDe Overnachting van BNNVARA zei hij dat "de beste integratie plaatsvindt door rassenvermenging". "Als al die Marokkanen zich gingen vermengen met Hollandse vrouwtjes is er verder niks aan de hand. Dan heb je geen integratieclubjes en deskundigen nodig (….) Integratie onder de lakens, dat is toch prachtig?"

Hij verweerde zich tegen het verwijt dat hij racistisch is. "Ik heb de geslachtelijke vermenging bepleit. Is dat racistisch? Ik dacht het niet. Integendeel."

8 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.556

FVD is gecontroleerde oppositie net als de (((PVV))).

Het is allemaal een illusie.


 No.557

>>556

Stem dit jaar op DENK.

Escaleren die zooi.


 No.558

>>556

>556

Is ook een oplossing natuurlijk. Maar ik wil eerst eens zien wat fvd met die zetels gaat doen.


 No.616

>>556

exact

Wilders is oud, wil ook eens met pensioen en zal dus als eenmanspartij zijn zeteltjes moeten doorgeven aan de volgende Zionistenclub, FvD voilà

er is geen politieke oplossing

we krijgen misschien één kans om het volk zover te krijgen naar Den Haag te marcheren en de hele politiek van links tot rechts de gracht in te flikkeren


 No.621

>>556

Ik hoor dat zelfde praatje al een tijdje. Die paar pro-israel praatjes doen niet onder aan het bewustzijn wat heerst over Marxisme, Borealisme en Blanke Trots. We gaan zien hoe het uitpakt. Een burgeroorlog zal, wanneer de FvD de boel verloochent, niet uit den boze zijn.

IMO zal een politieke polder oplossing nooit de oplossing zijn, omdat je dan moet luisteren naar het Volk.. en het volk is DOM

>>616

Dit, onironisch. 7-10% van de mensen is nodig voor een volksrevolte. Dat is 1.7 miljoen mensen.
File: 091cf4b5d67f4c5⋯.jpg (148.08 KB, 1080x840, 9:7, Screenshot_20190328-143823….jpg)

File: 925c94abf44e817⋯.jpg (80.09 KB, 1080x380, 54:19, Screenshot_20190328-143740….jpg)

File: 1f15fd096c783a7⋯.jpg (171.05 KB, 1080x755, 216:151, Screenshot_20190328-143723….jpg)

File: 0e03467dbe1c304⋯.jpg (54.75 KB, 1000x823, 1000:823, IMG_20190328_143546.jpg)

 No.613[Reply]

Do your thing. Kwam deze tegen op Twitter:

Bekijk Regenboogdraak (@KinderenVrij): https://twitter.com/KinderenVrij

Misschien kunnen jullie meer informatie vinden.

 No.619

Er is een klein legertje met Nederlandse pedofielen zeer actief op Twitter. Ik heb ze al eens gezegd dat ik ze keel afsnijd als ik ze tegenkom, maar dat vond de Twitter Commissie niet goed met als gevolg dat ik geband werd. Schijnbaar is het wel voor hun OK dat mensen openlijk praten over het sex hebben met kinderen. Zegt mijns inziens genoeg over waar (((Twitter))) in de essentie voor staat
File: af2fa76868a775d⋯.jpg (207.16 KB, 600x600, 1:1, 6c83fd4e8d96432e886e93e3a2….jpg)

 No.401[Reply]

NL memes

79 posts and 73 image replies omitted. Click reply to view.

 No.553

File: b664c39b67a926a⋯.jpeg (26.75 KB, 600x339, 200:113, 293751555.jpeg)

>>404 (404'd)

Thiery Bauget :^)


 No.608

>>494

polder-draadjes oa.


 No.614

>>455

De beste


 No.617

File: f8bd46e78189f9d⋯.jpg (3.81 MB, 5500x4369, 5500:4369, dutchwhitemap.jpg)


 No.618

>>553

kek, da's een jid
File: 80881b6b67ce371⋯.png (36.27 KB, 1195x1195, 1:1, Anti Eu.png)

 No.612[Reply]

Acte 1 bij deze.

Artiekels 11 en 13

Wees vrij om op dit draad te posten en nog meer vingers richting de EU en hun daden te wijzen.

Hierbij alvast een document van alle criminelen die voor de artikels 11 en 13 hebben gestemd.

https://juliareda.eu/wp-content/uploads/2019/03/copyrightvote.pdfFile: 1a952fa2d565964⋯.jpg (55.15 KB, 560x350, 8:5, ob_dad30c_documentaires-et….jpg)

 No.201[Reply]

Welke interessante documentaries heb je gezien en wil je delen?

 No.202

>>201

CLINTON CASH OFFICIAL DOCUMENTARY MOVIE ( FULL )

https://www.youtube.com/watch?v=7LYRUOd_QoM

Clinton Cash, is a feature documentary based on the Peter Schweizer book that the New York Times hailed as “The most anticipated and feared book of a presidential cycle.”

Clinton Cash investigates how Bill and Hillary Clinton went from being “dead broke” after leaving the White House to amassing a net worth of over $150 million, with over $2 billion in donations to their foundation. This wealth was accumulated during Mrs. Clinton’s tenure as US Secretary of State through lucrative speaking fees and contracts paid for by foreign companies and Clinton Foundation donors.


 No.206

File: d12d0335bd89227⋯.png (173.3 KB, 474x257, 474:257, collageisraelpromisedland.png)

>>201

Docu over georganiseerde misdaad.

Hint: gaat niet over Italianen.

https://www.youtube.com/watch?v=wMbw5X_eeJg


 No.609

File: 48e9b5e081028db⋯.jpg (49.08 KB, 500x750, 2:3, panopticon.jpg)

>>201

PANOPTICON is een documentaire van 60 min, die laat zien hoe en waarom jouw privacy enorm onder druk staat. Zeer goede Nederlandse documentaire.

De principes van een Panopticon zijn:

Individualisering: Elk individu heeft een vaste plaats en ziet geen medebewoners.

Volledige zichtbaarheid van het geïsoleerde individu: Het individu wordt gezien zonder zelf te zien. Hij is object van informatie en wetenschap.

Asymmetrische machtsrelatie met de opzichter: Het gebouw is zo geconstrueerd dat de opzichter de individuen ziet, maar zij hem niet, sterker, zij vermoeden zijn aanwezigheid alleen maar.

Machtsmaximalisering: Het is onnodig dat er permanent een opzichter is. Het besef dat men gecontroleerd kan worden, verzekert rust en orde. Individuen passen hun gedrag aan, omdat zij gezien kunnen worden.

Een Panopticon voelt nauwelijks als onderdrukkend aan.

Deze principes komen uitgebreid aan de orde in de documentaire. Met interviews van o.a. internet-journalist Alexander Klöpping, onderzoeksjournalist Brenno de Winter, internet-denker Rob van Kranenburg en strafpleiter Inez Wezki.

Ook zijn er interviews in Duitsland waar ze aspecten van in Nederland gebruikte software inmiddels verboden hebben verklaard. Hebben we echt niks te verbergen of gaat het ergens anders om? Is Nederland een Panopticon of is het hebben van privacy straks een keuze?

https://www.youtube.com/watch?v=FUyB0Tsj6jE
File: 61748e51f02a01b⋯.jpg (13.37 KB, 320x200, 8:5, tXaB1.jpg)

 No.572[Reply]

Hahaha I'm English-posting on your Dutch board and you can't stop me.File: f475ffc48a45157⋯.png (773 KB, 784x767, 784:767, uN0HTBXvFgMLmiRlOSiqe6g4RE….png)

 No.547[Reply]

Wat een grap. Iedereen die ik ergens over spreek wat uit maakt is zo fucking dom dat het niet eens grappig meer is. De wereld staat in brand en niemand ruikt de rook maar iedereen kijkt naar rtl Boulevard en humberto tan en al die kankerflikbloedpoephomos ipv brieven met Anthrax te verzenden. Dit laatste is natuurlijk een grap zoiets zou niemand ooit moeten doen natuurlijk. Maar alsnog,.

Het is om te janken en dit doe ik dan ook.

 No.550

Jammer genoeg inderdaad, maja… Werken he, en als ik het maar goed heb, denken.

Het moet eerst economisch gigantisch Knallen nog veel veel veel erger dan 2008.

En de EU moet hun zin krijgen met een leger eerst.


 No.551

File: bdc6a8fc3913e6e⋯.jpg (53.43 KB, 500x490, 50:49, FIRE.jpg)

File: d1235bc58e011b1⋯.png (531.52 KB, 700x694, 350:347, anything.png)

De hele klimaat discussie is een goed voorbeeld van hoe democratie "werkt". Iedereen wordt afgeleid en (blanke) mensen nemen onironisch minder kinderen "voor het klimaat". Zonder enig benul van de wereldwijde demografische ontwikkelingen.

En plaatselijk heeft het ook geen zin. Als Nederlanders minder kinderen nemen, wat ze ook doen, gaat het gewoon aangevult worden met immigranten, wat ook gebeurd.

>Huizenmarkt

Bouwend nederland, de overheid, de banken, en de gemeenten hebben baat bij hoge prijzen. Idioten zeggen dan, er moet bijgebouwd worden, liefst in de natuur.

Een ding is zeker, als er vandaag 200k huizen bijgebouwd zouden worden, zijn we morgen 500k immigranten rijker.

Remigratie van een groot deel van de 2 miljoen "niet westerse allochtonen" zou vele malen effectiever zijn. Naast dat het jaarlijks 2.5 miljard scheelt aan uitkeringen zou ook de huizenmarkt genormaliseerd worden. Kunnen we ook gelijk van de huur en koop subsidie af. Maarja, dan stort de huizenmarkt in en zouden nederlandse jongeren weer gemakkelijk samen kunnen gaan wonen en gezinnen beginnen. Moeten wij niet willen.

>Klimaat

Geniaal beleid hebben we toch, dik geld betalen om Amerikaans en Canadees bos op te stoken om co2 doelstellingen te behalen. Natuur slopen om een niet bestaand probleem te op te lossen.

En zelfs al was co2 een probleem en gingen we echt allemaal dood als we bleven uitstoten, dan is kernenergie een veel betere oplossing. Voor de 50 miljard die we nu al kwijt zijn hadden we ook 5 kerncentrales kunnen neerzetten, en dan neem ik de prijs met een flinke marge.

Niet dat onze kolencentrales sluiten zinheeft, want dan komen onze emmisie rechten vrij die dan vervolgens door Polen gekocht kunnen worden om hun vele male vervuilendere centrales te laten draaien.

Als je aan de klimaatmars en -staking deelnemers zou vragen wat ze liever willen, 3x zoveel, of 3x zo weining co2 in de atmosfeer vermoed ik dat een aardig deel ervan met volle overgave zou tekenen voor het einde van de (planten)wereld.

Kort samengevat, idealistiPost too long. Click here to view the full text.


 No.552

File: 528bd55bb2b6108⋯.jpeg (55.9 KB, 720x707, 720:707, 9995f7861426e937f36be7bec….jpeg)

>>547

Je hebt maar 1 taak in de natuur; voortplanten. Je hebt maar 1 taak in de samenleving; anderen inspireren. Wat is dit voor zwak gedrag?

>boehoe iedereen is normie

Katposters zijn gloeiposters. Weet niet hoe het verder zit met iedereen hier, maar ik heb niet echt trek in blogposts en praatgroepjes.


 No.567

>>552

Waarom ga je dan niet weg?

oh en >iemand van waarde vinden in nederland. nice
File: 8de1b66d8df5e2c⋯.jpg (60.97 KB, 792x278, 396:139, Hollande04.jpg)

 No.13[Reply]

Hierbij ook een draad voor de Nederlanders onder ons, voor discussie van alle gebeurtenissen, nieuws, en zwartepietengezijk vanuit Nederland.

Oh, en de fucking volkskrant word nog bedankt voor het idee en de naam voor /polder/. Kanker nu maar weer op, journalistflikker.

29 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.98

>>91

Ik heb tot dusver alleen het fragment gezien waar ze Thierry aanvielen. Wat een theatraal stuk zeg, jeetjemina. Het was bizar, grappig, maar vooral ook heel triest.


 No.127

File: 794d22d99206b2c⋯.png (195.81 KB, 640x480, 4:3, george-soros.png)


 No.128

Bart Nieuwenhuizen, de Vlogficier van Justitie die wij kennen van zijn doodswens voor GeenStijl (kunnen we daar eigenlijk nog aangifte tegen doen? red.), heeft weer eens een mening. Hij vindt dat politici niet zomaar overal aangifte over moeten doen. Eigenlijk niet zo'n gekke mening. Dat Thierry Baudet, vermeend voorvechter en gebruiker van de vrijheid van meningsuiting, die minister Ollongren 'sluipmoordenaar van de democratie' noemt, diezelfde minister bij de politie aangeeft is natuurlijk nogal sneu en die laatste van Greet was, nou ja, ook niet echt heel scherp onderbouwd. Maar wacht even Bart Nieuwenhuizen. Jij bent wel zo'n beetje de laatste die daarover moet klagen. Want zoals u wellicht weet is er in Nederland niet bepaald sprake van een zuivere scheiding der machten volgens de leer van de trias politica. Zo kan de wetgevende macht zelfstandig de uitvoerende macht naar huis sturen en worden de meeste wetten juist weer door de uitvoerende macht geschreven. En officieren van justitie, zoals pedoparketter Vincent Leenders en zijn collega Bart Nieuwenhuizen, worden in Nederland benoemd door de ministerraad. Dus Bart Nieuwenhuizen valt onder het kabinet waartegen Greet & Baudet zich keren. Lekker als een officier, die de aangiftes tegen zijn eigen baas objectief moet behandelen, de aangevers in het openbaar als een stelletje zeikers neerzet. En oh ja Bart. Als jouw OM het zo druk heeft, waarom was er dan wel alle tijd voor die zaak tegen 'minder minder minder'?

https://mobile.twitter.com/Brandpunt_plus/status/864481503899787265

https://archive.fo/ZCRYd

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1762872/hoofdofficier-justitie-vervolgd-wegens-seks-met-minderjarige

https://archive.fo/ZsCHu

https://www.geenstijl.nl/


 No.129


 No.559
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / choroy / dempart / doomer / eros / monarchy / place / tingles / vichan ]