[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / britfeel / cafechan / just / miku / sl / vp / wooo ]

/polska/ - huhu

Lorem ipsum

Catalog

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject *
Comment *
Verification *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


File: 5cdf41f0fec5140⋯.jpg (114.69 KB, 1091x1200, 1091:1200, siusiaczek.jpg)

 No.704[Reply]

edycja kogutków

23 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

 No.733

jak nikogo nie ma to idę pooglądać non non


 No.734

Czasem jest ci bardzo ciężko, nie masz wielu szans

jesteś na straconym miejscu wśród przegranych spraw

jednak jest w tobie jeszcze coś co mówi ci jak żyć

jednak jest w tobie jeszcze coś co przypomina ci kim jesteś wciąż!

Nienawiść jak ogień pozwala ci wciąż wierzyć

choć czasem zwątpienie w twym sercu budzi się

i nie wiesz co robić gdy czujesz że masz dosyć

jest zawsze przy tobie, wskazuje ci twój cel

Gdy wrogowie chcą cie zniszczyć poniżają cię

otoczony z wszystkich stron ciągle bronisz się

chociaż siły kończą się i brakuje tchu

coś jednak ci dodaje sił wiesz teraz że nie możesz poddać się!

Nienawiść jak ogień pozwala ci wciąż wierzyć

choć czasem zwątpienie w twym sercu budzi się

i nie wiesz co robić gdy czujesz że masz dosyć

jest zawsze przy tobie, wskazuje ci twój cel

Wiesz że sam nie wiele zmienisz mimo wielu prób

jednak nigdy się nie cofniesz z raz obranych dróg

kiedy nadejdzie walki czas to nie zawahasz się

i chociaż przyjdzie przegrać bój, to drogo sprzedasz swoją krew!

Nienawiść jak ogień pozwala ci wciąż wierzyć

choć czasem zwątpienie w twym sercu budzi się

i nie wiesz co robić gdy czujesz że masz dosyć

jest zawsze przy tobie, wskazuje ci twój cel


 No.735

Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na pokój zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor.


 No.736

Pornography is a social and physical toxin that destroys relationships, steals innocence, erodes compassion, breeds violence, and kills love.


 No.737

File: ed2991bb5de36f4⋯.jpg (136.12 KB, 670x758, 335:379, 98cp7.jpg)

.
File: 5abee97b2513308⋯.jpg (285.39 KB, 850x1502, 425:751, 1536931487797.jpg)

 No.346[Reply]

edycja animkowo

318 posts and 119 image replies omitted. Click reply to view.

 No.700

no ja pierdole znowu


 No.701

File: efc288e125a906d⋯.png (80.19 KB, 654x292, 327:146, Screenshot_2018-10-02 pol….png)

no i znowu szą leży. Idę spać, ktokolwiek to czytasz to dobranoc.


 No.702

elo


 No.703

rupcje nowy


 No.705
File: 003a23d04a196e1⋯.jpg (163.13 KB, 1240x1754, 620:877, 1501850880896.jpg)

 No.4[Reply]

edycja anime

319 posts and 78 image replies omitted. Click reply to view.

 No.341

>>340

fajne dojce


 No.342

File: f784301bf0f68ad⋯.jpg (26.92 KB, 564x564, 1:1, 1536759604918.jpg)

Już działa


 No.343

chłopaki wracamy, działa


 No.344

ale smród na czwórce, sram na kannapostera


 No.347
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] Next | Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / britfeel / cafechan / just / miku / sl / vp / wooo ]