[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 3rdpol / anita / arepa / ausneets / hor / kpop / russian / vichan ]

/szalonagrupa/ - Szalona grupa :D

Tu nie ma zasad

Catalog

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 1469980650709.png (1.77 MB, 1520x1090, 152:109, noise.png)

 No.643[Reply]

Postuję to dla siebie na później.File: 1455994958879.png (331.55 KB, 437x472, 437:472, Checking out herself.png)

 No.642[Reply]

>w końcu dostałem bana na tym rakowym kanale irc po miesiącach prób

pic unrelated bo 8ch się wyjebał i nie mogę wrzucić tamtegoFile: 1455994815380.png (71.88 KB, 604x246, 302:123, No it's not.png)

 No.641[Reply]

>to uczucie kiedy w końcu po wielu miesiącach dostajesz tego banaFile: 1455465625242.png (850.3 KB, 1000x967, 1000:967, 1453829012371.png)

 No.640[Reply]

Walentynki więc wrzucam moją waifu.File: 1454783564284.webm (887.43 KB, 1440x1080, 4:3, wekmeup.webm)

 No.639[Reply]

Może wąteczek z webmami?File: 1453310518566.jpg (9.07 KB, 313x306, 313:306, waifu.JPG)

 No.638[Reply]

Moja Waifu.

(Chyba wiecie kim jestem).File: 1447267104342.jpg (18.44 KB, 400x312, 50:39, 1390066933949.jpg)

 No.637[Reply]

dzień bez shitposta dniem straconym

kekFile: 1447266961874.webm (1.01 MB, 640x360, 16:9, dogewave.webm)

 No.636[Reply]

Znalazłem to dzisiaj. Złoto.File: 1442937192462.png (332.98 KB, 939x528, 313:176, CHEN HONKS THE HORN.png)

 No.631[Reply]

Planuję założyć nową tablicę gdzie będzie może jakaś moderacja (a na pewno będzie mniej limitów co do postowaia itd.). Pewnie była by anglojęzyczna bo dlaczego nie. Byłaby na 8chanie. Ktoś jest zainteresowany?

 No.633

File: 1443384272466.jpg (343.99 KB, 600x847, 600:847, https://41.media.tumblr.co….jpg)

Można taką tablicę założyć tbh

Fajnie by było.


 No.635
File: 1443617087826.png (94 B, 6x7, 6:7, tekkas.PNG)

 No.634[Reply]

PIC UNRELATED.

Nareszcie skusiłem się na jakieś animu - padło na Shigeki no Kojin.

Nie zawiodłem się, niesamowite.File: 1443163636584.jpg (591.77 KB, 1365x1024, 1365:1024, jesus.JPG)

 No.632[Reply]

>Nowa trylogia SW.

>Smerfy 2011.

>Nowe szaty króla 2.

>Garfield.

To uczucie kiedy podobają ci się filmy po których jadą krytycy.

PIC UNRELATED.File: 1439802738187.webm (179.22 KB, 532x385, 76:55, Duane.webm)

 No.589[Reply]

DUANE!!!!

 No.595

File: 1439831145067.gif (781.84 KB, 320x320, 1:1, Salty duane.gif)


 No.604

File: 1441541686459.gif (718.26 KB, 480x320, 3:2, 1441468014748.gif)


 No.616

File: 1442380542217.gif (1.86 MB, 680x383, 680:383, 0f4.gif)


 No.630

File: 1442755532624.gif (494.78 KB, 480x359, 480:359, This-is-Internet-Duane-Dan….gif)
File: 1439797578792.png (170.34 KB, 375x450, 5:6, 816 never forget.png)

 No.587[Reply]

tbh

816 NEVER FORGET tbh

Nowy parlament /r9k/ jest zajebisty. tbh

 No.588

File: 1439798406221.png (87.01 KB, 444x360, 37:30, check em tbh.png)

>>588

Check em tbh


 No.627

Był zajebisty tbh


 No.629

File: 1442754314370.jpg (4.1 KB, 145x88, 145:88, _20150920_150238.JPG)

tbh
File: 1442747596214.jpg (Spoiler Image, 449.53 KB, 2048x1536, 4:3, DSC_0036.jpg)

 No.628[Reply]

Co to za gówno mi na nodze sie pojawiło xDFile: 1442680921422.jpg (6.39 KB, 300x168, 25:14, fd.jpg)

 No.625[Reply]

EARTH.

 No.626

co
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 3rdpol / anita / arepa / ausneets / hor / kpop / russian / vichan ]