[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b3 / dempart / fast / freeb / hkpol / vg / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top bk

File: ae1e7d3975377fa⋯.jpg (36,33 KB, 768x512, 3:2, Salvini.jpg)

 No.124412

OH NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

 No.124415

nk czemu jakiś arab jest przywódcą białych nacjonalistów


 No.124501

>>124415

to chyba ta słynna kolorowa agitacja ni


 No.124673

i gdzie są teraz wykopki co go tak wychwalały pod niebiosa jako zbawcę europy? xD


 No.124684

>napisał BuzzFeed

>buzzfeed

ebin


 No.124693

>>124684

>jakby tu udowodnić, że 2+2 nie równa się 4?

>hmm powiem, że to lewak policzył

nawet śmiechłem xD


 No.124721

File: 8c4b84b661a38bb⋯.jpg (249,41 KB, 960x491, 960:491, Benito.jpg)

>nie bądź jeszcze premierem

>już się skompromituj

To już Mussolini był lepszym przywódcą tamtejszych narodowców xD
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b3 / dempart / fast / freeb / hkpol / vg / vichan / wmafsex ]