[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 71st Attention-Hungry Games
/qq/ - Come and tell me your woes, friend.

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: 448c4ce1f1b615b⋯.jpg (10,8 KB, 299x168, 299:168, przyjaciele.jpg)

 No.54679

oto co by siê sta³o (nanga parbat anon i Mariolka)

>ekipa zebrana

>wszyscy wyruszaj¹

>tragedia na ?cie¿ce

>prze¿ywa tylko op i m'ka

>przetrwali trudne chwile

>pokonuj¹ wspólnie przeszkody

>nie mog¹ wezwaæ pomocy

>op ciê¿ko ranny

>m'ka próbuje mu pomóc i ci¹gnie go za sob¹ unikaj¹c rozpadlin

>op zrozpaczony my?li, ¿e to ju¿ koniec

>"MARIOLA JA MUSZE CI SIÊ DO CZEGO? PRZYZNAÆ"

>m'ka patrzy w skupieniu na opa

>"PAMIÊTASZ TEGO DEBILA AUTYSTÊ CO CI KIEDY? PISA£ ¯E BY CIÊ KOCHA£?"

>m'ka otwiera szeroko oczy. tak szeroko, ¿e op to widzi mimo jej wspinaczkowych okularów przez które nicz nie widacz

>"TO JA JESTEM TYM AUTYST¥. ZAPISA£EM SIÊ DO TWOJEJ GRUPY ¯EBY CIE POZNACZ BLI¯EJ. POCA£UJ MNIE TEN PIERWSZY I OSTATNI RAZ BO I TAK ZARA ZGINIEMY"

>m'ka zdejmuje gogle i maskê ods³aniaj¹c ca³¹ twarz

>ma minê jak anakin podczas rzezi niewini¹tek

>m'ka odpowiada niewzruszona "CHYBA TY"

>"KIEDY UCI¥£E? SOBIE DRZEMKÊ JA NAPRAWI£AM RADYJKO I WEZWA£AM POMOC. ALE TY I TAK UMIERASZ WIÊC"

>m'ka nie dokoñczy³a zdania

>wepchnê³a opa w skaln¹ rozpadlinê

>op ostatnim gestem rozpaczy wykrzykn¹³

>"TAK BARDZO BARDZO KOCHOM JOOO£ ¯E W HIMALAJACH GDY WSZYSCY NIE ¯YJ¥ JA ¯YJE KOMBINUJ¥C JAAAK BYYYÆ Z NI¥¥¥¥¥¥¥!!!"

zreinstalowałem kąputej i mi notatki wykrzaczyło kurwa

 No.54684

kodowanie znaków to p r o t i p


 No.54697

zrobilem konwersje ulomku t. kuc myslisz ze nie wiem co to?

spierdoliły sie na amen


 No.54704

Word i zamieniaj pojedyncze znaki


 No.54771
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]