[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 71st Attention-Hungry Games
/qq/ - Come and tell me your woes, friend.

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: ebd31db58b8ba4a⋯.webm (3,92 MB, 210x372, 35:62, 1546904752007.webm)

 No.54714

>ameryka

 No.54717

File: f6a46b9869ebfd0⋯.webm (9,52 MB, 1280x720, 16:9, policja usa.webm)


 No.54738

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.54789

>>54738

taki byl z niego zlodupnik ang.badass a tera nagrywa jakis szajs z małolatami


 No.54842

>>54789

Szanuję że do tej pory nie zaćpał się klejem i alkoholem na śmierć


 No.54847

YouTube embed. Click thumbnail to play.

REEEEEEEEEEEE


 No.54910

>>54714

>fuck your capitalism

za taki tekst ten zjeb powinien dostać 10 lat pierdla to go jego kochani nigusy nauczyli szacunku


 No.54911

>>54910

ale w ameryczce jest ta słynna wolność słowa (ang. freedom of speech)


 No.54917

>>54911

chyba freedom of word…


 No.54926

>>54917

chyba jednak nie


 No.54950

teraz nk o chuj w tym chodzi


 No.54966

>>54950

republikanin popierający Trumpa wchodzi do sklepu, mając ubrane jakieś czapki czy koszulki z Trumpem. a sprzedawca jest demokratą i na widok nagrywającego dostaje ataku furii


 No.54995

>>54966

Zesrałem się ze sprawnego rozegrania gojów.
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]