[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 72rd Attention-Hungry Games
/otter/ - The Church of Otter

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: ad7abab1be835a4⋯.jpg (124,69 KB, 960x844, 240:211, cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu….jpg)

 No.54854

Anony, jak zostać cuckiem? Tylko poważne odpowiedzi proszę.

 No.54862

zacznij spotykać się z polką


 No.54865

>>54862

To. Skuteczność 100%


 No.54866

>>54862

/thread

polki są po prostu obleśne


 No.54872

W zasadzie nie wiem ale skoro ja swoją inicjację seksualną odbyłem jako tzw bull to rogaczem być jest naprawdę łatwo.


 No.54874

>>54862

temat wyczerpany myślę


 No.54880

>>54872

Op here, napisz więcej szczegółów proszę.

Co do reszty - z dowolną polką? połowa to kłody ciemnogrody.

Lepiej siedzieć w kraju czy wyjechać za granicę? Sama zacznie czy forsować?


 No.54882

File: 70fa3dac2ecedbc⋯.jpg (67,93 KB, 960x1280, 3:4, image.jpg)

File: 345d96b6050f505⋯.jpg (154,93 KB, 1200x1600, 3:4, mcha.jpg)

Powiedz loszce, że kręci Cię chastity i jak chce ruchać to musi sobie kogoś znaleźć
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]