[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

8chan Cup Knockout Stage - Friday, January 18 at 08:00 p.m. GMT
Winner of the 65rd Attention-Hungry Games
/cure/ - Your obscure board for medical-tan appreciation

December 2018 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.54893

Vidrel to alegoria miejsca jakie zajmują Polacy na świecie xD

Trochę Crindż.

 No.54894

co robisz anonie w celu poprawy tej sytuacji?


 No.54895

File: 01e190525a4dc0a⋯.jpg (4,57 MB, 3968x2976, 4:3, IMG_20180817_125953.jpg)

>>54894

Żyję na poziomie. Jeżdżę po świecie, nabyłem obycia z różnymi kulturami. Wykształciłem się w miarę.

Dorobiłem się całkiem sytuacji materialnej, że nie muszę łapać śliny Januszów.

Kocham. Tańczę. Gotuję.

Obywatel Świata.


 No.54923

File: 1eaf260105ffe1d⋯.jpg (30,76 KB, 512x614, 256:307, 1488320083581067773.jpg)

cały masterchef to festiwal polskości, a ta edycja, a najnowsza edycja to już w ogóle, tymbardziej, że do finału doszedł rumun, polka, a wygrała wietnamka xD


 No.54924

Jak zwierzeta reaguja. Male dziecko by sie nie najadlo tymi kozimi bobkami na talerzu.


 No.54944

File: 9fe6fdbe0b6cfa1⋯.jpg (7,71 KB, 225x225, 1:1, images.jpg)

>>54895

>Obywatel Świata.

Rabbi, siedz na dupie w Kurwalandzie i nie strasz swoja morda niewinnych.
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]