[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 71st Attention-Hungry Games
/qq/ - Come and tell me your woes, friend.

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.55848

Sobota wieczór, wszyscy się bawią

 No.55905

File: 0a8e6b447210ce9⋯.jpg (77,04 KB, 300x285, 20:19, s.jpg)

> wszyscy się bawią

Gratuluje odwagi; ja oplakuje ofiary Amber Gold.


 No.55906

>>55905

a czym jest amber gold przy aferze frankowej np.? xD


 No.55925

File: a66e1d67ea677cd⋯.jpg (89,08 KB, 815x542, 815:542, jebus1.jpg)

File: 38a5fe67f6fc5f8⋯.jpg (132,82 KB, 500x385, 100:77, a-ja-jej-na-to-pawe-to-deb….jpg)

>>55906

>aferze frankowej

Kurvaland slynie w kosmosie z niewyczerpajnej kryminalnej energii. Jestes dumny z tego dude? Rubel, Frank, Dollar i huj jescze wie. Niech zyje obluda.


 No.55926

>>55925

nie ma z czego być dumnym. ale może jakbyśmy byli niepodległym narodem to byśmy za to jakoś mogli odpowiadać a tak? no cóż
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]