[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / bestemma / homo / pawsru / randamu / s8s / soyboys ]

/vlotje/ - Vlotje

Catalog

Winner of the 81rd Attention-Hungry Games
/y2k/ - 2000s Nostalgia

Entries for the 2019 Summer Infinity Cup are now open!
May 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


File: 8ec9b227cfbc9f7⋯.jpg (19.96 KB, 385x217, 55:31, Cmmunication.jpg)

 No.49[Reply]

Draad voor andere communcatie

96 posts and 19 image replies omitted. Click reply to view.

 No.191

>>190

wut ik ben net buitengegaan lol


 No.192

Kom eens naar buiten? haha


 No.193

>>192

Ik zit in de starfish met een theetje


 No.194

>>192

misschien ligt de kaart anders op je telefoon.

Welke straat zit je?


 No.195

>>194

Bresstraat 7
File: a357f2b50525a84⋯.jpg (677.86 KB, 987x1144, 987:1144, Afbeelding-Hans-website.jpg)

 No.145[Reply]

Beste mede-forumleden,

Hoe gaat het met jullie?

Ik ben drie jaar weggeweest, willen jullie me vertellen wat er allemaal achter de schermen gebeurd is?

Ik heb ook een paar leuke "uitstapjes" gepland, jullie mogen mee (maar elk betaalt zijn deel).

Vriendelijke groet,

Hans

 No.152

hallo Hans

alles goed met je?


 No.153

File: c8017d20a722168⋯.jpg (323.55 KB, 987x1144, 987:1144, IMG_20180913_163030.jpg)

>>152

Hallo "kikkerridder",

Met mij gaat alles goed, ik ben momenteel op vakantie in Thailand.

Hier zijn veel mooie jongens en meisjes en alles is hier goedkoop.

Ik zit al lang op fora als deze, maar kan je me eens uitleggen wat een "trap" is ?

Ik heb me gelukkig nog niet laten bedotten voor zover ik weet, ik ben erg voorzichtig en tel altijd mijn wisselgeld na.

Vriendelijke groeten,

Hans
File: 327980aa8498ce7⋯.jpg (77.64 KB, 800x600, 4:3, beer.jpg)

 No.130[Reply]

Ik heb hier nog een paar bakken bier staan, iemand die een paar frisse pintjes met me wil delen een van de dagen? :)

 No.131

Als wij ooit eens bier pong kunnen spelen zou zo tof zijn


 No.132

Hey maaat

als je nog wilt bbq moet je contact houden


 No.133

File: 021a172181b7437⋯.jpg (1.72 MB, 3264x2448, 4:3, image.jpg)


 No.134

File: c3db076c3f29406⋯.jpg (30.38 KB, 955x954, 955:954, random lines.jpg)

>>133

Gechecked, sorry dat ik er niet bij kon zijn makker.

Je gaat je acteurs nu nog eens moeten inhuren om me te overtuigen eheheheh
File: 9f9f90f183aaa32⋯.jpg (63.93 KB, 746x368, 373:184, 5882acc335c8eb92ac27557b5b….jpg)

 No.111[Reply]

Schuifafdraad

 No.112

File: 64d1c793dad5afd⋯.png (3.24 MB, 1896x1941, 632:647, Pepe's Island.png)
File: 2fe528e1326d552⋯.jpg (456.89 KB, 829x628, 829:628, tmp_12031-alone-in-the-boa….jpg)

 No.4[Reply]

Draad voor communicatie over dobberafspraken.

69 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

 No.86

File: 8916e4edf3722cf⋯.jpg (86.32 KB, 732x960, 61:80, millenial costume.jpg)

>>85

Hierzo, kunnen we het eventueel donderdag organiseren?

maar details via applicaties aub


 No.87

File: 867d921459f0445⋯.gif (18.53 KB, 152x170, 76:85, 867d921459f0445286bbaba5d2….gif)

>>86

Is het geen vaste datum? Ben donderdag niet beschikbaar namelijk.


 No.88

File: 5fc453707aef366⋯.gif (19.6 KB, 170x170, 1:1, 5fc453707aef36649a6d641828….gif)

>>86

Om misverstanden te vermijden; ik heb het over de moet met GI te G

Post last edited at

 No.89

>>88

checked


 No.93

Hey ik neem de trein van 17u12 naar Oostende en stap dan wel vroeger af, er is geen andere helaas naar Lille-Flandre…
File: 403de3d2aa1e6d8⋯.jpg (57.53 KB, 720x480, 3:2, frog-boat.jpg)

 No.1[Reply]

Dit is de draad om te palen om kikkers en ridders, vlotjes op vijvers.

 No.2

File: 7863691d262c92c⋯.jpg (34.5 KB, 500x500, 1:1, tmp_25692-75f7dfa5665410a1….jpg)

Gegroet !


 No.3

testje


 No.79

File: 27e2409dac7670f⋯.jpg (53.11 KB, 541x631, 541:631, 4JQ5lWL.jpg)
File: 2916f6468346c68⋯.jpg (26.48 KB, 500x511, 500:511, Kermit.jpg)

 No.10[Reply]

 No.17


 No.18

File: 5fb35a726f16860⋯.jpg (32.29 KB, 640x641, 640:641, tmp_2858-LehQV0i_d17866927….jpg)

Gr8 b8 m8
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] Next | Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / bestemma / homo / pawsru / randamu / s8s / soyboys ]