[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / bestemma / desu / mde / monarchy / ptchan / tulpa / vichan ]

/snowleopardbrother/ - 설표동생(및 수인쇼타) archive

and i also 설표좋아

Catalog

Winner of the 62rd Attention-Hungry Games
/eris/ - Wherein Is Explained Absolutely Everything Worth Knowing About Absolutely Anything.

November 2018 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.File: 9ea5ca70f152cce⋯.png (868.03 KB, 1500x2237, 1500:2237, 65742265_p0.png)

 No.1[Reply]

1. 설표동생이나 슬림한 스탠수인 관련 자료를 올려주세요. 암,수 모두 환영합니다.

(데부나 근육은 점갤을 이용하세요.)

2. png, jpg, gif 모두 올릴 수 있습니다.

3. 새 스레드를 작성하기 전 동일한 주제의 스레드가 있는지 확인해주세요. 중복된 스레드는 완장에 의해 삭제될 수 있습니다.

4. 활동이 없는 스레드는 삭제될 수 있습니다.

5. 8Chan 서버가 믿음직 하지 못하므로 마음에 드는 짤이 있으면 미리미리 저장 해 주세요.

그럼 모두들 강녕

Post last edited at

 No.91

이 쓰레드는 잠겼습니다.
File: f415483e91a8a49⋯.jpg (65.59 KB, 658x850, 329:425, snowleopard-20180806-19472….jpg)

 No.5[Reply]

어디에 올려야할지 모를때

176 posts and 340 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.487

File: d26e3f2a1ea18b5⋯.jpg (146.24 KB, 1200x900, 4:3, 1230278-6e89120ad1-0000002….jpg)

File: 0d9ca8b1ac3d63a⋯.jpg (148.49 KB, 1200x900, 4:3, 1230278-6e89120ad1-0000002….jpg)


 No.488

File: cd112ef7a8d2a38⋯.jpeg (202.11 KB, 769x1363, 769:1363, CA556EE4-9083-4611-8CBC-2….jpeg)

랄32


 No.489

File: c5c7fccdc85896a⋯.jpg (197.16 KB, 2048x1686, 1024:843, IMG_20181206_232154.jpg)


 No.493

File: f6e77ad9a9efd86⋯.jpg (206.44 KB, 1199x1527, 1199:1527, DpbLPHkU0AAODYz.jpg)

트윗에서 본건데 정확한링크는 잘몰겠음;


 No.495

File: e674228edfee489⋯.jpg (169.93 KB, 952x1200, 119:150, Dtt_58XVAAIC2io.jpg)
File: b60c73f56534f37⋯.png (1.91 MB, 1208x1810, 604:905, 1544368932750.png)

File: fd08147f5720b26⋯.png (2.61 MB, 1280x1810, 128:181, 1544370278056.png)

File: 6947240d1c69958⋯.png (2.59 MB, 1280x1810, 128:181, 1544370477569.png)

File: 5a342c257987430⋯.png (2.15 MB, 1280x1810, 128:181, 1544371261161.png)

File: 9b151496ea29ded⋯.png (2.01 MB, 1280x1810, 128:181, 1544371572044.png)

 No.494[Reply]

이런식질은 처음임

이상하거나 못했어도 봐주셈 ㅎㅎ!File: a9fa66b7f5729f2⋯.jpg (158.29 KB, 1086x1385, 1086:1385, 222.jpg)

File: 3d99dbe918705bb⋯.jpg (327.89 KB, 1377x2391, 459:797, 2222_1.jpg)

File: 18957dae8ea45ab⋯.jpg (335.65 KB, 1377x2391, 459:797, 2224_1.jpg)

 No.490[Reply]

용용이

 No.491

File: 663fc22821684f1⋯.jpg (155.86 KB, 1086x1385, 1086:1385, 222.jpg)

모자이크 미안해요!


 No.492

아래 야짤스레드에 올려주세요 ㅜ
File: 9e331cf45bdb80d⋯.jpg (97.53 KB, 1242x1242, 1:1, photo_2018-06-01_12-53-14.jpg)

 No.7[Reply]

잡담방 입니다.

26 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.400

File: c4d1a485a1b0ea7⋯.jpg (248.96 KB, 1280x1280, 1:1, Stream_doodle_14.jpg)


 No.411

File: c3f24c37b22159a⋯.mp4 (386.31 KB, 550x400, 11:8, 5309dc93834105099367abae31….mp4)

띨댕이 바운스볼

이런 좋은게 있으면 8챈에 좀 긁어두자

구글링하다 줏었잔어 ㅡ.ㅡ

그리고 누가 띨댕이 쓰레드좀 만들면 안되냐?


 No.429

현실 똥꼬이야기는 좀 그렇지 않냐?

수인은 수인대로만 빨자 현실 똥꼬섹스하다가 에이즈 걸리지 말고..


 No.434

>>364

일하는 형씨


 No.484

File: a2973b1bcd31486⋯.png (95.61 KB, 736x880, 46:55, 파일_001 (44).png)

몬스터 갤러리 (8ch.net/mascot)에서 성지순례 하고 갑니다.

여기 사람들은 다 닉네임 쓰고 다니네… 신기….ㄷㄷㄷㄷㄷ
File: 646c5608f839864⋯.png (771.41 KB, 600x925, 24:37, MCNPBBK1.png)

File: f818e6ea9769b8a⋯.png (690.31 KB, 650x975, 2:3, MCNPBBK2.png)

File: e043fca98e7db6d⋯.png (722.57 KB, 650x975, 2:3, MCNPBBK3.png)

File: 0bfa0e12a36a24c⋯.png (718.85 KB, 650x975, 2:3, MCNPBBK4.png)

File: c637b120bf8cf3f⋯.png (803.93 KB, 650x975, 2:3, MCNPBBK5.png)

 No.483[Reply]

미우의 피치와 크림 시리즈

전편인 미드나잇 밀크쉐이크도 봐!File: af112b27cc3753a⋯.jpg (148.38 KB, 711x960, 237:320, 1533612919.jpg)

 No.3[Reply]

캐릭터가 설표동생 일 때

121 posts and 117 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.470

File: a195d194750d4d2⋯.png (450.46 KB, 924x911, 924:911, 캡처.PNG)

하나더..


 No.471

File: 8cdcf4ca1aa7f81⋯.jpeg (251.44 KB, 1400x1166, 700:583, 4C870D14-2074-4E09-A3CB-2….jpeg)

사래


 No.472

>>471

고마운데 다른야짤 쓰레드로좀


 No.473

File: 431304528180f9b⋯.png (452.94 KB, 916x905, 916:905, 캡처.PNG)

이게먼저 사심으로 그려졌던거였는데.. 아까워서 걍올림; 원작자님 야짤그려주세오..


 No.480

File: df4d64850b17324⋯.png (383.74 KB, 634x768, 317:384, 캡처.PNG)

딱풀 수정
File: 5957f75067a9e39⋯.png (1.5 MB, 1200x1200, 1:1, 66d608ec714338970b3dbd5ed7….png)

File: 548f4d7e5d53dc6⋯.png (2.41 MB, 1920x1356, 160:113, 010c40cd54d57a17d88e685f9b….png)

 No.409[Reply]

이케 쓰는거 맞나File: d6a907e52960f05⋯.png (956.06 KB, 1707x2215, 1707:2215, 123123.png)

 No.355[Reply]

염소보이

 No.371

File: 8429c36aaa8176a⋯.png (10.81 KB, 180x255, 12:17, e4332f7dccce23610e5e62e69d….png)

File: 2852b4ed5064a1b⋯.jpg (61.45 KB, 680x960, 17:24, c1726899ec08689833eb7de9dc….jpg)

File: c1d193eda357a58⋯.png (7.09 KB, 165x255, 11:17, 7d5683e044aa7ad200399e6640….png)

File: b2ab04d2a1d8042⋯.jpg (947.55 KB, 1234x2464, 617:1232, Screenshot_20180625-000827….jpg)

File: dd127429bb8c9ce⋯.jpg (521.08 KB, 999x2464, 999:2464, Screenshot_20180625-000847….jpg)

염소하면 우리 꿈쟁이데스응


 No.382

야짤방에 올려 쓰래드 새로파지말고 븅시나
File: 66a58f7af9f209b⋯.png (2.11 MB, 1280x1814, 640:907, 1번.png)

File: f4526a382e5fe01⋯.png (1.91 MB, 1280x1814, 640:907, 2번.png)

File: 50a364aba503810⋯.png (1.61 MB, 1280x1814, 640:907, 3번.png)

File: b58504b1a2c6c70⋯.jpg (245.18 KB, 1280x1814, 640:907, 4.jpg)

File: 6794e37248a784b⋯.png (1.94 MB, 1280x1814, 640:907, 5번.png)

 No.278[Reply]

오역과 의역으로 도배된 첫 번째 번역임

 No.279

File: e8e6946a970300a⋯.png (1.96 MB, 1280x1814, 640:907, 6번.png)

File: 505a3efb57f1da2⋯.png (2.43 MB, 1280x1814, 640:907, 7번.png)

File: 0e5f11dfeae0bf0⋯.png (2.18 MB, 1280x1814, 640:907, 8번.png)

File: 863f4aabb2001e9⋯.png (2.22 MB, 1280x1814, 640:907, 9번.png)

File: d98b3103a850404⋯.png (2.21 MB, 1280x1814, 640:907, 10번.png)


 No.280

File: a45085d96e9f478⋯.png (2.81 MB, 1280x1814, 640:907, 11번.png)

File: e78d56683d4e3f3⋯.png (2.93 MB, 1280x1814, 640:907, 12번.png)

File: 2e325d2aa913aec⋯.png (2.52 MB, 1280x1814, 640:907, 13번.png)

File: d1377a2ff367258⋯.jpg (311.7 KB, 1280x1814, 640:907, 14.jpg)

File: 3c88a410697ce22⋯.png (2.08 MB, 1280x1814, 640:907, 15번.png)


 No.281

1페이지는 작가가 나름 개그를 시도한 거 같은데

한국어로 번역하기 난감해서 대충 얼버무림


 No.282

게이물이 아니네 ㅠ


 No.285

잘햇오!!
File: 5e5924140bea2f9⋯.jpg (185.28 KB, 2152x3180, 538:795, 새 파일 2018-08-15_2.jpg)

 No.158[Reply]

^^

 No.202

File: fe1147e6f186569⋯.jpg (153.93 KB, 2268x3340, 567:835, 새 파일 2018-08-19_2.jpg)

File: 53922f71a5e481a⋯.jpg (138.35 KB, 3028x2144, 757:536, 새 파일 2018-08-18_2.jpg)

File: eb30390e478e7dc⋯.jpg (140.5 KB, 2252x3252, 563:813, 새 파일 2018-08-16_6.jpg)

최근그린거


 No.204

>>202

남캐가 아니잖아


 No.205

쓸모없는 쓰레드임 삭제좀
File: 6baa2617c07248c⋯.png (12.15 KB, 800x800, 1:1, puro3.png)

 No.24[Reply]

체인지드 캐릭터 일 때

14 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.138

File: e70ac21cb4f288b⋯.jpeg (340.22 KB, 1748x1308, 437:327, 2D739779-18FB-4628-B7AD-E….jpeg)


 No.139

File: 7b16cb53d25b6e9⋯.jpeg (332.74 KB, 1748x1308, 437:327, 4A0BCF91-D7B6-4F8B-A699-1….jpeg)


 No.165

File: 49e8f6ad46fc3a9⋯.png (662.92 KB, 1233x840, 411:280, 1528467539.fuegodelalma_pu….png)


 No.166

File: cfd4a3c0053ed4a⋯.png (345.11 KB, 1143x1051, 1143:1051, 1534365634.amethystdeceive….png)


 No.167

File: cdb0bdece10efb1⋯.jpg (154.71 KB, 1280x905, 256:181, 1530602649.zetaxen_puro-ns….jpg)
File: d1a747f1f8ed9b0⋯.jpg (68.57 KB, 570x800, 57:80, a775382c7e626c9550b111a390….jpg)

 No.123[Reply]

8챈 건의사항을 올려주세요

 No.124

만화 쓰레를 따로 만들고 거기에 만화를 올리자

카테고리 분리해서 만화올리면 나중에 너무 복잡해짐


 No.128

>>124

내생각은 다른게, 그럼 원하는만화 보려면 모든만화를 봐야댐.

지금이 맞음


 No.134

>>128

만화 전부 연재되고 쓰래 업데이트 줄어들면 룰땜에 만화 삭제됨 오래 보관할거면 차라리 만화 쓰레를 따로 만드는게 나을듯
File: 39681abb694db80⋯.png (594.81 KB, 696x1050, 116:175, QueersInTheKitchenKOR1.png)

File: d8ed6ce4e4ffb0e⋯.png (768.11 KB, 696x1050, 116:175, QueersInTheKitchenKOR2.png)

File: e598e8546562071⋯.png (660.98 KB, 696x1050, 116:175, QueersInTheKitchenKOR3.png)

File: d2974140b8faa8b⋯.png (684.97 KB, 696x1050, 116:175, QueersInTheKitchenKOR4.png)

File: 77a72140e7af054⋯.png (736.8 KB, 696x1050, 116:175, QueersInTheKitchenKOR5.png)

 No.120[Reply]

수가 스탠이긴 한데

공들이 좀….

애매해…

 No.121

File: 73c1f0412768a56⋯.png (544.07 KB, 697x1050, 697:1050, QueersInTheKitchenKOR6.png)

File: 7dd366848d7cf05⋯.png (705.27 KB, 696x1050, 116:175, QueersInTheKitchenKOR7.png)

File: 61371a2d12ca052⋯.png (475.09 KB, 696x1050, 116:175, QueersInTheKitchenKOR8.png)
File: 3bdfd8b79b4f203⋯.png (745.78 KB, 904x1300, 226:325, DoubleOhSomethingKOR1.png)

File: ad4cd4ba14a21db⋯.png (1.08 MB, 904x1300, 226:325, DoubleOhSomethingKOR2.png)

File: 0e00b283d88d043⋯.png (1 MB, 904x1300, 226:325, DoubleOhSomethingKOR3.png)

File: 621f10559bcfcc4⋯.png (1.01 MB, 904x1300, 226:325, DoubleOhSomethingKOR4.png)

File: 8a98cf43723ea9c⋯.png (878.55 KB, 904x1300, 226:325, DoubleOhSomethingKOR5.png)

 No.116[Reply]

진짜 끝!

 No.117

File: bfa6380fd3c5561⋯.png (958.88 KB, 904x1300, 226:325, DoubleOhSomethingKOR6.png)

File: f4acf164f944cd3⋯.png (902.23 KB, 904x1300, 226:325, DoubleOhSomethingKOR7.png)

File: 1d1c9f6e87d515b⋯.png (1.02 MB, 904x1300, 226:325, DoubleOhSomethingKOR8.png)
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / bestemma / desu / mde / monarchy / ptchan / tulpa / vichan ]