[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / b2 / choroy / dempart / marxism / pinoy / tingles / vichan ]

/vietnam/ - Vietkong's shitposts

Remember that your opinion dosent matter

Catalog   Archive

Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


An independent state under the protection of The Great Kingdom of Thanh Hoa

File: d20272dd4854a42⋯.png (168.1 KB, 960x356, 240:89, banner1.n.png)

c634f1  No.2205[Reply]

Không bao giờ lãng quên.

1 post omitted. Click reply to view.

c634f1  No.2213

>>2208

ukm, nhưng cái banner này là để nói về vụ rơi máy bay huấn luyện
File: 6504a27dc440834⋯.mp4 (5.6 MB, 1094x624, 547:312, My Video2.mp4)

5b29a1  No.1911[Reply]

Hiện giờ địa chỉ Fb của board đã rời sang trang Nơi đăng nội dung của 4chanvn 3.0

Nguyên nhân do trang Cộng đồng 4chanVn 3.0 đã bị khóa, và sẽ cần thời gian xây dựng lại.

Những ai đọc được nội dung này có thể like trang này.

Mọi thắc mắc sẽ được trả lời trong post này

https://www.facebook.com/N%C6%A1i-%C4%91%C4%83ng-n%E1%BB%99i-dung-c%E1%BB%A7a-4chanvn-30-663635020732906/

also, lý do page cũ bị khóa

1. Đăng bài mang tính kì thị/phân biệt

2. ảnh không che

3. Không tuân thủ luật Fb

Cảm ơn các bạn vì đã đọc.

Admin No1

14 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.
Post last edited at

5e8df1  No.2239

facebook is cancer
File: 45fcbbd3db4ecb0⋯.jpg (17.09 KB, 540x359, 540:359, 49938378_2385220175040371_….jpg)

a66563  No.969[Reply]

Chào mừng các bạn đến với /vietnam/, một imageboard của, và phục vụ vì cộng đồng người Việt.

Là một nơi phục vụ cho shitposter, giao lưu quốc tế,….,nên chúng tôi rất thoải mái về nội dung và bài đăng của các bạn.

Tuy nhiên, đây là một số LUẬT LỆ

1. Không được đăng CP ( (((aka child porn))) )

2. Không spam Ads, tin,….

3. Không giả làm người quản lý board, thành viên xung phong của board (à mà nếu bạn muốn tham gia quản lý thì có thể liên hệ với chúng tôi)

4. Không khuyến khích, kêu gọi các hành động tự làm hại bản thân, làm hại người khác.

Hình phạt:

Nếu vi phạm các điều 1,2,3, sẽ có 2 trường hợp sau xảy ra:

1: Nếu bạn vi phạm lần 1, 2, hình phạt sẽ là xóa post hoặc ban tạm thời

2:Nếu tiếp tục tái diễn đến lần 3, bạn sẽ bị ban IP vĩnh viễn

>Vậy tôi có thể làm gì nếu bị ban?

Liên lạc cho page trên Fb, hoặc đăng bài trên Gr yêu cầu kiểm duyệt lại lý do bị ban

>Tôi bị một người (hoặc nhiều người) bắt nạt khi ở trên đây

Bạn cần liên lạc cho chúng tôi qua Page Cộng đồng Chan Việt Nam, cung cấp bằng chứng cụ thể, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

>Sao mọi người trên này xấu tính vậy?

Đây là internet, chấp nhận đi, ý kiến của bạn hay của người khác không quan trọng đâu.

>Liệu địa chỉ IP hay thông tin cá nhân của tôi có bị lộ không/

Không, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn thông tin cho bạn.

Một số link hữu ích cho bạn:

https://8ch.net/faq.html

https://www.facebook.com/groups/303944733757349/

Post too long. Click here to view the full text.

4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

1e0e91  No.1589

This is a reply
File: 6636186ab2b94ab⋯.jpg (460.4 KB, 1209x756, 403:252, 6636186ab2b94abe8f8ca7a1b8….jpg)

27e9c0  No.2217[Reply]

I am thinking about traveling here for sex, where is the best place to get tight pussy for low dong?

10 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

27e9c0  No.2228

File: df4e618d76112bc⋯.png (278.79 KB, 463x554, 463:554, df4e618d76112bc08f5361fe24….png)

>>2227

A few have too many dong


93ff03  No.2229

File: f644464e734b912⋯.jpg (120.85 KB, 700x684, 175:171, a4e7.jpg)

>>2228

not enough


27e9c0  No.2230

File: f7cdecf2a48c0bc⋯.jpg (214.84 KB, 668x843, 668:843, d0c7a1a4ee622888661c4072e1….jpg)


4af0b0  No.2235

>>2217

>thinking about traveling here for sex,

lol, imagine going to fucking vn just for sex.

You should just go to other place like Philippin or Thailand where the supplies are abundant


27e9c0  No.2244

>>2235

Good for low dong?
File: 2b9f09a18804254⋯.png (12.63 KB, 1280x853, 1280:853, 23.png)

4a84a5  No.2207[Reply]

Bắctard, nếu một ngày chính quyền áp lực quá, nếu xã hội bất công quá, thì mày có đứng lên ( in minecraft) không? Mày đã thấy những gì tụi nó đã đạt được bên /pol/, muốn giống vậy không? Admins yêu nước không, nếu một ngày chính quyền đòi ip của tao mày có khai không?

Tao biết là có mâu thuẫn lâu đời của hai bên Bắc Nam, nhưng tao biết đó chỉ là chiêu chia để trị của bọn cầm đầu (DnC). Dân nó còn khổ lắm mày à, gặp văn hoá cội nguồn không có nên không có gì để tựa vô ngoài đảng và công giáo. Cũng tại vì nó không có lịch sử như phương Tây nên dễ dàng bị ảnh hưởng của tư tưởng Marx. Cũng tại vì nó không có sự phát triển ngôn ngữ như phương Tây nên không có vốn từ vựng để diễn tả ý nghĩ trong đầu, không thể nói ra sự vớ vẫn của tư tưởng này.

Tao sẵn sàng bỏ qua một bên chuyện Bắc Nam, tính chuyện bất công trước, rồi cái mâu thuẫn kia từ từ rồi tính! Chứ sống như thế này đéo phải là sống mày ơi, nó tạo ra cái xã hội vật chất, làm cho con người nó vô hồn, sống không lương tâm tao thấy đau vãi lồn ra!

10 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

4a84a5  No.2238

Đây là quyền lợi của the proletariat, của tầng lớp lao động đây à! Chuyện gì đã xảy ra với " Lao động là vinh quang"! What happens to seize the means of production! The communist ideology has brought nothing but death, the physical death and the spiritual death. Leaving nothing but A MACHINE, a soulless body ready to follow orders!

the corpses this deadly disease has brought upon humanity will be remembered

Long Live the nation our forefathers bravely fought for


79b706  No.2240

File: a4930bb8c1ac43a⋯.jpg (19.46 KB, 271x374, 271:374, 1541251487068.jpg)

>>2238

chuyện cak gì đã xảy ra với cái não của mày vậy? pol địt vô não mày nhiều quá nên h hóa thiểu năng và ghen tị với cuoocjsoongs của ng khác à?

>The communist ideology has brought nothing but death,

stop the meme, no one care if a retarded like you die

>the physical death and the spiritual death

being a handicap must be nice?

ê mày, xem nhiều phim tuyên truyền của quốc xã quá nên h mày hóa điên và nghĩ thực sự thế giới chưa từng bao h là một xã hội vật chất, và tất cả là do lũ do thái tạo ra khái niệm tiền và khiến con ng trở nên vô hồn/

như t noi ở trên, chỉ cho t một quốc gia nơi mà con ng đéo sống vì vật chất, và rằng chủ nghĩa tiêu dùng và vật chất đéo thống trị đi. Hay lại bảo là lũ nazi từng có một xã hội như thê quá cái gọi là Kraft durch Freude đấy nhá.

Con người là đại đại diện tiêu biểu nhất của chủ nghĩa vật chất,từ khi con ng ra đời thì chủ nghĩa vật chất cũng xuất hiện

>nhưng nhưng xã hội xuống cấp là do lũ cs và vật chất

mày dậy con mày ngu thì nó thành chó, khó hiểu đến thế à


79b706  No.2241

File: 33594bea940e638⋯.png (405.25 KB, 692x552, 173:138, 1537060612406.png)

>>2238

>What happens to seize the means of production

ohh vậy hóa ra mày thưc sự là một ng theo chủ nghĩa cs?

>Đây là quyền lợi của the proletariat,của tầng lớp lao động đây à!

kiếm một công việc đi rồi lúc đấy mày có thể nhận mày làm vô sản

>Leaving nothing but A MACHINE

then learn how to code, fucking nigger


4a84a5  No.2242

File: 8ad3ef11bcec474⋯.jpg (732.96 KB, 1600x1131, 1600:1131, 1493993226750.jpg)

>>2240

>chuyện cak gì đã xảy ra với cái não của mày vậy

Because physical wounds heal

Và tao đang nói ra những gì tao đang thấy, 2+2=4, và dù mày có tạo ra một xã hội trong đó ai cũng nghĩ rằng 2+2=5, thì sự thật vẫn là sự thật.

>stop the meme, no one care if a retarded like you die

strawman

>being a handicap must be nice?

strawman

>xem nhiều phim tuyên truyền của quốc xã quá nên h mày hóa điên

2+2 bằng mấy

>nghĩ thực sự thế giới chưa từng bao h là một xã hội vật chất

>Giết người lúc nào cũng xảy ra, nên phải đành thôi, ra luật cấm làm gì

>appeal to tradition/nature

Không phải tại vì từ đó giờ hành vi nó hiện diện không phải là ta phải chấp nhận với hành vi đó.

>tất cả là do lũ do thái tạo ra khái niệm tiền và khiến con ng trở nên vô hồn

Tình trạng cho vay lấy lãi (usury) đã hiện diện từ trước khi Jesus sinh ra, và tình trạng đó đang diễn ra bây giờ.

>chỉ cho t một quốc gia nơi mà con ng đéo sống vì vật chất, và rằng chủ nghĩa tiêu dùng và vật chất đéo thống trị đi.

>Người ta ai cũng làm kìa, sao mày không làm theo!!!

>bandwagon fallacy

>từ khi con ng ra đời thì chủ nghĩa vật chất cũng xuất hiện

> không kể những cái mà cũng sinh ra cùng lúc với con người, ALTRUISM, RATIONALITY, thinking with your fucking head

texas sharpshooting

>mày dậy con mày ngu thì nó thành chó, khó hiểu đến thế à

again with the strawman

>ohh vậy hóa ra mày thưc sự là một ng theo chủ nghĩa cs?

Tao đang cho thấy sự đạo đức giả của tư tưởng này

>kiếm một công việc đi rồi lúc đấy mày có thể nhận mày làm vô sảnPost too long. Click here to view the full text.


4a84a5  No.2243

File: da856187de84bc1⋯.jpg (88.15 KB, 470x595, 94:119, download (3).jpg)

Điều cuối cùng mà tao muốn là DnC. Giờ cũng chẳng có thời gian nữa. Nếu cách suy nghĩ của mày thực tiễn, thì nghĩ xem, làm cách nào để tạo ra sự bất ổn (in minecraft), để tụi nó tỉnh giấc được với thực trạng hiện nay. Làm thế nào để có bows, và arrows để chống lại zombies. Hay là dùng sword, và làm thế nào để reverse-engineer phương pháp bên /pol/ để tuyển thêm người chơi? MEME thế nào mới dank? how to make this organic and not feel forced?
768b57  No.2199[Reply]

Có anon nào ở đây đọc spiderum không? Mấy ông thấy cộng đồng đó sao?

53ae82  No.2201

File: ab6368512cc0d55⋯.png (392.19 KB, 1366x768, 683:384, ClipboardImage.png)

>>2199

>spiderum

wtf is this gay shit? are you gay lol

không, đéo biết, ko tham gia mấy cái cộng đồng normie đó


768b57  No.2203

>>2201

Có vài bài tạm được, đọc đỡ hơn lũ nhà báo hiện nay, nhưng tôi lại cảm thấy cộng đồng đó hơi atsm về kiến thức của tụi nó. Có ông còn so sánh bạn ổng với Leonardo da Vinci cơ


53ae82  No.2204

File: f6220892f33b6cd⋯.webm (3.75 MB, 640x360, 16:9, help mee.webm)

>>2203

>đọc đỡ hơn lũ nhà báo hiện nay, nhưng tôi lại cảm thấy cộng đồng đó hơi atsm về kiến thức của tụi nó.

ahhhh, Vietnam's reddit version, not gonna surprise at this point
File: 392fd968136ad18⋯.jpg (58.88 KB, 850x595, 10:7, 1553579914145.jpg)

5fd49a  No.2095[Reply]

Do you gooks have something like a race conciousness? I mean there are all kinds of Amerimutt Niggers flooding into your country, breeding with your women. (also lots of german trash niggers, although thailand is a more common destination) Like how do ordinary people feel about that stuff?

4 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

067221  No.2126

>>2099

I don't care


299b1e  No.2164

This is like trying to convince the Filipinos they are under threat from racemixing. No matter who goes to Vietnam and leaves DNA behind, Vietnam wins and the kids are Vietnamese. If vietnam cared about this shit, they'd hate the US for the war, and they clearly don't. Honestly it kind of scares me when I think about it. This tiny little nation we bombed the shit out of within my parent's lifetime doesn't harbor a single negative thought about us.


bd1579  No.2168

so I appear to be in a facebook vietnamese vet group (most of em are tank crews), it seem dat the Sino-Vietnamese War has draw all hate to the chinks, lucky you


c098a2  No.2200

Basically the more north you go the more people are chinks.

Chinese ruin this country so much they are the scum of the earth honestly.


5572ce  No.2202

>>2200

yeah right, then explain how the phuc 1.5 million ching living in Saigon after 1975? Also, remember that there are only 300k chink living in the north.

you have to thanks to Le Duan, aka chinkremover.exe. If he didnt do anything, chink will turn south into china's colony.

also

southerner are basically like mutt, not gonna lie tbh
File: 52e03fe376deb01⋯.jpg (52.89 KB, 500x500, 1:1, 95045C8D-49BA-42BB-ADFA-32….jpg)

5e6ee7  No.2194[Reply]

Are you guys my friends ?

78a71d  No.2195

>>2194

I can be your anon


618d8d  No.2197

>>2195

Hello fren


949c29  No.2198

Hi my fellow anon
File: 515dafa63b02a13⋯.jpeg (12.25 KB, 720x720, 1:1, received_2063195320578571.jpeg)

aec97f  No.2169[Reply]

Tại sao bây giờ ai nấy đều đi du học hết vậy anon?

580576  No.2171

File: b0d0ce4365e5cc4⋯.gif (737.35 KB, 700x393, 700:393, 1544021052414.gif)

>>2169

có tiền với lười lao động thì đi chứ còn làm sao nữa

đa số đi nghĩ rằng sẽ có đc một công việc hay một cái visa dễ dàng, nhưng tụi nó đéo nghĩ đến cảnh phải cạnh tranh với ng bản địa và sau khi hết du học sẽ bị đá đít về nước.

Mày mà làm chui bên mẽo ấy, bọn ICE nó sẽ tìm bằng đc mày và tống mày về vn.

the end


465859  No.2175

Đa phần đú, thấy người ta đi cũng đi theo. Với cả về đây thì đi kể đây kể đó mình đi du học nhưng trong đầu nhiều khi chẳng đọng chữ nào.


d54dee  No.2181

Đâu, chúng tôi chỉ đến thanh hóa để tắm biển chứ đâu có đi du học


3522c6  No.2196

Tôi cũng có mấy đưa đi. 1 nhật 1 canada 2 ý.

2 thằng bên ý thì chưa học xong chứ 2 thằng kia 1 thằng đã về 1 thì khả năng phải về vì không xin được quốc tịch.

Còn tôi ở nhà cho khoẻ.
File: 41a23fe8bf35840⋯.png (297.58 KB, 800x924, 200:231, 41a23fe8bf35840bc1caa7e064….png)

fca4f7  No.2192[Reply]

What are you guys' thoughts on the West, specifically my country?

Because I can tell you that literally the only times Vietnam is ever referenced in Italy is when the war is sometimes discussed but not really either. As far as the people are concerned, you might as well just be a foggy spot on a map full of terra incognita. It really sucks that there's all these foreign lands but as far as we know America. Yurom and the USA are the only countries on Earth.

32c56b  No.2193

File: 89bacd1dbbe4c02⋯.png (134.81 KB, 500x773, 500:773, 2-066-americans-were-asked….png)

>>2192

like you and most of italian, we here in Nam only know your country is when someone talk about the pisa tower, or your ww2 military history, and i dont mean to offense you or anything. Thats a fact.

and yes, beside the whole vietnam war, nobody seem to know anything, even just a little bit of info,.. of our country. Thats not really strange since we arent that powerful or have any impact to the world whatsoever.

people know about korean because they have Kpop, or Japan, because they have good food and anime and stuff, and the same applies to other famous countries.

also
File: 6ca0d76b3ecc3b4⋯.jpg (26.01 KB, 552x309, 184:103, FB_IMG_1540107082351.jpg)

6c1113  No.2184[Reply]

tại sao phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra họ sẽ làm những gì họ muốn, thể hiện những gì họ muốn theo kiểu bố mày thích, kệ mẹ cmay ? Why are they so based?

d01af1  No.2186

Tôi không biết nhưng sao ông post liền 3 thread thế? ID khác luôn.


43e0fe  No.2187

ITT: Incel General


43e0fe  No.2188

>>2186

Tôi nghĩ có vấn đề gì với trang web. Ông này post liền 3 thread từ 2 ngày trước mà giờ mới lên.


607d69  No.2190

File: b314dcb055040be⋯.jpg (59.63 KB, 550x649, 50:59, 1547388792952.jpg)

>>2184

>tại sao phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra họ sẽ làm những gì họ muốn

bởi vì họ là phụ nữ, và họ có thể

>bố mày thích, kệ mẹ cmay

vì họ nghĩ họ thích nên họ làm.

>Why are they so based?

no, they arent. Most of them are just SJWs.

also

most of them, which im talking about cute girl, and not the ugly one, always smell sooooooo nice when you are behind them or close to them.

tuy nhiên đừng quá coi trọng mấy lời tao nói, t ko có kinh nghiệm với phụ nữ đâu.

t.no gf for life
File: 72a9cb2685f0f89⋯.jpg (1.05 MB, 1280x833, 1280:833, IMG_2443.JPG)

192b2f  No.2138[Reply]

<đơn giản thôi, cách nào tự sát hiệu quả, tỷ lệ thành công cao, nhanh chóng, không đau và ít máu me nhất

<Tôi không muốn làm phiền người khác dọn xác cho mình

Chắc chắn ai cũng nghĩ là sử dụng súng nhưng Việt Nam thì cấm súng mẹ rồi, fuck

Tôi đang cần mua xanax ai biết chổ bán thì chỉ cho tôi nhé

>Năm nay chắc chắn tôi rớt tốt nghiệp rồi, Bộ fucked tôi up

>Tôi cũng chả có nhiều bạn ở ngoài đời, chỉ một vài người trên Facebook thôi, cả cuộc đời tôi lúc nào cũng lả đứa thua cuộc, kể cả trong game- thứ mang lại niềm vui cho tôi mười mấy năm qua, lúc nào cũng chỉ có em waifu mà tôi gặp 5 năm trước an ủi động viên tôi thôi, người nhà đối xử với tôi như rác (trừ mom và bro)

<tôi biết đây là chan, tôi không lên đây kiếm attention hay an ủi mẹ gì đâu, như tôi đã hỏi đấy

>mua xanax ở đâu và à tôi nghĩ xanax cũng như drug nên có khả năng tôi bị cop bắt lel

kiểu gì cũng có mất tards bảo live stream, wtf uống xanax thì stream làm mẹ gì

9 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

6dde1d  No.2158

>>2144

Không hiểu sao hôm trước tôi viết lắm thế nhỉ, hôm nay đọc lại thấy sến vãi. Hình như tôi đem bộ lòng mề ra trưng mà không suy nghĩ gì cả.


a0c14b  No.2166

>>2138

I cannot convey to you just how upsetting it is that I can't understand another person's language

What's the story here?


8b0cd3  No.2167

>>2166

he just wanna kill himself with xanax


42c4bc  No.2176

Nếu ông tính nhảy lầu thì mời sang trường tôi luôn, trường X ở gò vấp. Năm nào cũng có 1,2 người nên trường tôi chuyên dọn xác trong 10p


f9f352  No.2189

>>2166

<simply, someway to suicide efficiently, high rate of success, fast, painless and most bloodlest

<I don't want other people to clear my corpse

Eveyone must think that i use gun but Vietnam banned gun, fuck

I need to buy xanax, anyone know please tell me

>This year i will fail the graduate, surely. (Ministry of education) fucked me up

>I don't have many friends irl, just some on Facebook, i'm always a loser in my whole life, even in game - the thing brought me happiness for years, always the waifu i met 5 years ago cheers me up, homies treat me like rubbish (except mom and bro)

<i knew this is chan, i don't come here to get attention or find some solace, as i said

>where to buy xanax and i think xanax is just like drug so i might be arrested by cops lel

there must be some tards tell me to live stream, wtf drinking xanax, live stream for what motherfucker?

>OP chết chưa? Hôm nay đọc lại tôi mới để ý là waifu ông gặp 5 năm trước nhưng lại an ủi động viên ông "mười mấy năm qua".
File: 707923cdc304893⋯.jpg (1.67 MB, 1938x2741, 1938:2741, 0H920.jpg)

a25c03  No.2121[Reply]

Hiệu ứng Thatcher effect

ảnh không mang tính chất bôi xấu hay xúc phạm

>tao không phải lũ 3 que scum

1 post omitted. Click reply to view.

a25c03  No.2132

>>2125

còn nhớ vụ Honk Chí Minh không


a25c03  No.2133

>>2125

có thể bị bỏ tù đấy


aaf6f1  No.2177

>>2133

Vụ gì thế? Tôi chỉ biết nó xúc phạm nhưng có can nào nói gì à?


3033c2  No.2179

>>2177

well, chế ảnh, bôi nhọ xúc phạm etc gì đó tới đảng hay Bác, bắt được là vào trại đấy

ông lên google thử xem, có 1 thằng 3que scum bị bắt vì posted cả một album lên fb của nó

kek


cedd4b  No.2180

>>2179

Luật an ninh mạng sẽ tống lũ normie vô tù.

Also

Ai lại dùng fagbook để chống cộng bao h?
File: fe41e6cbd946110⋯.png (162.29 KB, 2894x2300, 1447:1150, 5896f6ddcba9841eabab60fd.png)

8e9552  No.2043[Reply]

À thì..

Là gái nhưng nách thâm vỗn cả lài thì phải làm sao để trắng ra đây các mẹ? Da t trắng chỉ mỗi nách là đen thôi.

Không, t không muốn xài kem trộn, kem kích trắng gì gì đó đâu, t tính chà chanh vào nhưng google khuyên là ko nên các mẹ ạ. Ai đó cứu rỗi người con gái đáng thương này với.. vì 1 thế giới ko còn ai bị thâm nách :(

3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

0d33d9  No.2059

>>2058

Một cái máy giặt bị địt thì nó sẽ hết hạn sử dụng à? :/ :/ :/


c79241  No.2064

File: 780b489b5baddce⋯.jpg (61.52 KB, 360x451, 360:451, 610E837D-CB86-46AD-B954-46….jpg)

>>2043

Chị quàng khăng đỏ nách thâm lạc vào rừng thiên nước độc của Việt Cộng


3da594  No.2092

>>2043

Tits or gtfo


6c39b4  No.2108

>>2043

chị thấy đó, trên này chỉ có o-> thôi

mà o-> thì phần lớn ngu phần chăm sóc sắc đẹp hơn o-+,

mà đã là đứa ở trên này thì kể cả o-+ chúng nó cũng có thể còn chẳng quan tâm

Tl;dr: bait nhẹ, 8chan 0 phải nơi tư vấn chăm sóc sắc đẹp


894376  No.2178

Ra mua chai kem dưỡng trắng mẹ đi, đối xử với nách m như với da lồn m ấy. Một thời gian sau sẽ cải thiện nhưng địt mẹ nam thì nói ra, nữ nữ bait cc
File: b106e956bd9163f⋯.png (405.87 KB, 831x560, 831:560, ClipboardImage.png)

ebb1c7  No.2160[Reply]

shitpost

54e4d7  No.2162

File: ec8633361ea5b24⋯.jpg (125.57 KB, 1080x1080, 1:1, 1f1432db54f47b2643d15e985c….jpg)

mein waifu das Товарищ


f19930  No.2172

shit reply:

<this tard was watching anime on anime47.com

<took a screenshot and pasted it directly

<the resolution was 831x560

OP, please answer what the device was and how did you upload this shit. I will not suck your dick or whatever because i am not gay.


796848  No.2174

File: 062f63efb2e62e4⋯.jpeg (78.49 KB, 620x413, 620:413, big_0ee8d53c4d.jpeg)

>>2172

>I will not suck your dick or whatever because i am not gay.

no,you are

OP is a Fag. Thats all

also, pic related, op home
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / b2 / choroy / dempart / marxism / pinoy / tingles / vichan ]