[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / agdg / dcaco / fa / jenny / komica / mde / tingles ]

/vietnam/ - Vietkong's shitposts

Remember that your opinion dosent matter

Catalog   Archive

Winner of the 68rd Attention-Hungry Games
/d/ - Home of Headswap and Detachable Girl Threads

January 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


17/2/1979: Không bao giờ lãng quên. Tưởng nhớ và trân trọng những người Việt đã ngã xuống khi bảo vệ đất mẹ vĩ đại.

File: 45fcbbd3db4ecb0⋯.jpg (17.09 KB, 540x359, 540:359, 49938378_2385220175040371_….jpg)

 No.969[Reply]

Chào mừng các bạn đến với /vietnam/, một imageboard của, và phục vụ vì cộng đồng người Việt.

Là một nơi phục vụ cho shitposter, giao lưu quốc tế,….,nên chúng tôi rất thoải mái về nội dung và bài đăng của các bạn.

Tuy nhiên, đây là một số LUẬT LỆ

1. Không được đăng CP ( (((aka child porn))) )

2. Không spam Ads, tin,….

3. Không giả làm người quản lý board, thành viên xung phong của board (à mà nếu bạn muốn tham gia quản lý thì có thể liên hệ với chúng tôi)

4. Không khuyến khích, kêu gọi các hành động tự làm hại bản thân, làm hại người khác.

Hình phạt:

Nếu vi phạm các điều 1,2,3, sẽ có 2 trường hợp sau xảy ra:

1: Nếu bạn vi phạm lần 1, 2, hình phạt sẽ là xóa post hoặc ban tạm thời

2:Nếu tiếp tục tái diễn đến lần 3, bạn sẽ bị ban IP vĩnh viễn

>Vậy tôi có thể làm gì nếu bị ban?

Liên lạc cho page trên Fb, hoặc đăng bài trên Gr yêu cầu kiểm duyệt lại lý do bị ban

>Tôi bị một người (hoặc nhiều người) bắt nạt khi ở trên đây

Bạn cần liên lạc cho chúng tôi qua Page Cộng đồng Chan Việt Nam, cung cấp bằng chứng cụ thể, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

>Sao mọi người trên này xấu tính vậy?

Đây là internet, chấp nhận đi, ý kiến của bạn hay của người khác không quan trọng đâu.

>Liệu địa chỉ IP hay thông tin cá nhân của tôi có bị lộ không/

Không, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn thông tin cho bạn.

Một số link hữu ích cho bạn:

https://8ch.net/faq.html

https://www.facebook.com/groups/303944733757349/

Post too long. Click here to view the full text.

2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.1208

>>1196

OMG, you must work for the fish farm industry. Every morning I wake up sweating and crying from nightmares about the time when grandpa lived at home with me and my parents before he got sent away to the asylum. He used to ambush me and my friends with rotten farm raised fish on our way to the bus stop to school.

Out from behind the telephone pole. *SLAP SLAP SLAP* right on my nose and bits in my mouth. When I went to school I smelled like sardines and looked like I bathed in grease because of the fish oil in my hair. Then at school nobody would sit next to me and I got bullied everyday. The teacher even called me aqua man! When it came time to turn in my homework, I would always discover the papers had been turned into stinky fish rolls, so I got straight F grades on all my work. I hated school, but I was terrified of returning home, because grandpa always wired up the house with Vietnamese commie booby traps that assaulted me with exploding catfish and fish gruel. I eventually figured out how to disarm the traps with a fish bomb sniffing war cat but grandpa just slapped me silly with his fish meat anyway, and the cat died after an episode of violent, explosive vomiting and bloody diarrhea after eating grandpa's fish. Going to sleep was difficult. I could never find peace and fet ready for bed. Brushing my teeth was hell, because all the toothpaste would get swapped out for fish paste.

This all climaxed one night when I had to get up to take a piss and I accidentally walked in on grandpa furiously masturbating with fish oil and grunting obnoxiously. The scene was horrifying. Matted, slick, black body hair greased up and down his legs and chest with sweat pouring down his red, straining, tense face all the way to a disgusting yellow, oily puddle on the floor. Before I could look away, a sharp, overpowering odour caused me to vomit and pass out. Later I awoke in bed with grandpa. Terrified, I tried to escape, but I was tied up in fishing lines. I turned around to discover naked grandpa wearing fish net stockings and approaching my exposed rear end. I screamed for help but then I remembered mom and dad had left a note on the fridge which said "Gone fishing".

Post too long. Click here to view the full text.
File: ef4d6dbd6a29f01⋯.jpg (37.09 KB, 657x527, 657:527, ef4.jpg)

 No.1234[Reply]

k hiểu sao t k thể nhai nổi lý lẽ của lũ clb debate của các trường. Nó làm t cảm thấy tranh luận mất dần ý nghĩa và trở thành 1 thứ gì đó ngứa mắt

>người thi đéo đc chọn luận điểm mìn bảo vệ mà bgk bắt mặc dù bạn bất đồng với bó

>cho 1 đề bạn đéo biết gì và chuẩn bị => khi tham gia mùi ngụy biện ở khắp nơi

 No.1235

>>1234

tranh luận là thứ nhảm lồn nhất mà tôi có thể nghĩ đến nếu là học sinh trường tôi cũng có lũ đi thi tranh luận đấy, cơ mà cái kiểu tranh luận đấy ko giống như nh gì tôi nghĩ, nó giống kiểu khoe kiến thức hơn.

Tôi cứ tưởng tượng nó giống một cái đấu trường với một đống hitler keking ở đó, nhưng hóa ra chỉ là một đám học thuộc nói về cái bọn nó biết


 No.1236

Có CLB nào ở trường Việt Nam mà không cringy không?


 No.1237

>>1235

cno nó cố nói nhanh nhất nhiều nhất và phía còn lại thay vì phản biện từng câu từng chữ thì cno lại cố làm điều y hệt. Nó cứ như một trận đấu rap nghiệp dư hơn là kiến thức thực thụ


 No.1244

>>1236

CLB nhạc cụ có lẽ sẽ đỡ hơn (guitanigger cút dùm )

only superiors race play harmonica and piano
File: 7f4c8d943d003cb⋯.png (55.47 KB, 300x200, 3:2, 51E5A002-42F1-4484-B924-FC….png)

 No.1239[Reply]

>tôi lỡ tay làm đổ bát mì rồi

>quả tay ướt + tô kim loại cách nhiệt

>địt mẹ cái tô ngu ngốc

 No.1243

thế thì dọn đi, ngồi đấy mà kêu như cak à?
File: d0b68551c523bba⋯.jpg (181.07 KB, 533x746, 533:746, IMG_3598.JPG)

 No.1240[Reply]

có ai biết thể loại này tên gì không ?

 No.1242

scylla Hentai

>No need to thanks hentainigger
File: e0b8d4c2da9feaf⋯.jpg (75.96 KB, 440x700, 22:35, IMG_3449.JPG)

File: 954bc2e59b21efe⋯.jpg (31.42 KB, 480x320, 3:2, A742B0E8-638B-4ED2-95DF-47….jpg)

 No.1238[Reply]

không có gì chữa lành tâm hồn tôi tốt hơn bát mì gói với ít cơm dư

 No.1241

>ăn là một cách lấp đầy tâm hồn

yep, tôi có thể vui hơn khi tôi nấu ăn, kê cả đồ ăn có như cứt
File: 7a2c7bef98bbfd1⋯.png (312.56 KB, 645x1260, 43:84, ClipboardImage.png)

 No.1115[Reply]

tôi đi chết đây mấy ông

 No.1116

File: 5c3a8ca645fa9fe⋯.png (500.25 KB, 1260x1260, 1:1, Untitled.png)

đéo


 No.1118

>>1115

lý do?


 No.1233

>>1118

Hãy suy nghĩ cho những người ở lại đi bro.
File: d7604d9cd49997e⋯.jpg (35.06 KB, 720x460, 36:23, 1549782536032.jpg)

 No.1162[Reply]

Hối tiếc điều gì thời học sinh không mấy lão oldfags?

Any story?

6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1187

>>1186

học đi kek, thời gian trôi nhanh lắm, một chốc là hết cụ nó cái cấp 3 thui


 No.1198

>>1186

Tôi có tư tưởng này suốt từ hồi cuối cấp 2 và tới giờ là năm 3 đh t vẫn không thấy hối tiếc.


 No.1201

>>1186

>> nếu được thì tranh thủ thay đổi đi kek, tôi lớp 12 và thấy hối hận vì không tham gia mấy cái hoạt động tập thể: hội xuân, đi du lịch trường, etc

theo tôi nghĩ mấy cái hoạt động đó giúp ông socialize tốt hơn đấy + gặp được nhiều người quan trọng trong cuộc đời ông, tận hưởng đi ông, lớp 12 trôi qua nhanh lắm, mỗi lần hứng lên thì bị việc học dìm xuống, tranh thủ vô tư đi


 No.1231

File: f7b0180bd866c71⋯.jpg (41.09 KB, 640x633, 640:633, f7b0180bd866c718e870051ccb….jpg)

>be me

>28 tuổi

>hối tiếc về đời học sinh

>……..

>tôi còn đéo thèm hồi tưởng về nó nữa


 No.1232

>>1231

Nghiêm túc này.

Hồi học sinh thì phải để ý đến hình ảnh bản thân trước đám trẩu cùng tuổi, rồi điểm số, học hành.

Giờ đây thì quan tâm đến bản thân mình. Chỉ phiền lúc đi làm thôi.
File: 91f52ac4288bf85⋯.jpg (23.38 KB, 167x158, 167:158, young-asian-guy-smiling-co….jpg)

 No.1140[Reply]

tôi vừa dậy lúc 2h chiều, vừa mơ thấy tôi cưới waifu của mình

bố mẹ tư vấn chuyện cưới hỏi các kiểu

>suddenly wake up

tôi nên hạnh phúc hay là buồn ?

tôi yêu waifu hơn 5 năm nay rồi, bố mẹ vẫn chưa biết, tôi nói với họ là sau này tôi sẽ không cưới vợ, oh fuck và tôi bị nhầm tưởng là gay

>mua súng ở đâu rẽ nào ?

 No.1141

Sao phải mua súng trong khi ông luôn có thể nhảy cầu hoặc mua dây thừng?


 No.1144

>>1141

Trường không cho đem dây thừng vào


 No.1145

>>1144

>Trường

đi thẳng, rẽ trái, nhảy lên và buông tay

Let the magic do the rest


 No.1146

>>1145

*gravity


 No.1230

>>1144

Dao cũng được.
File: 5780eb00b15dec2⋯.png (239.21 KB, 780x438, 130:73, pd2h9flg9fmy.png)

 No.1228[Reply]

>be me

>Ctrl + N

>làm được 1 lúc chưa save

>nhận_ra.png

>bấm save

>crash khi save

>vào lại

>có bản rebuild

>rebuild không đầy đủ

>nghĩ rằng có khi đã save được rồi

>mở file ra, nghĩ đã save rồi

>chưa save vào file

>mất progress 45p

>literally_crying.mp4

 No.1229

File: 8948799b8023324⋯.jpg (216.39 KB, 725x717, 725:717, tumblr_nwumdympK21udwanoo1….jpg)
File: f32403f031931a2⋯.jpg (332.97 KB, 1200x1122, 200:187, Pepe_920469_6524071.jpg)

 No.1163[Reply]

>lớp 12

mai đi học

 No.1176

>lớp 12

năm nay thi tốt nghiệp đm

có nhiều thứ mà tôi vẫn chưa đc trải nghiệm khi là hs cấp 3 quá hà


 No.1178

File: 72bfcc3ddcc8b6f⋯.jpg (33.42 KB, 355x417, 355:417, IMG_3406.JPG)


 No.1227

>>1176

Sống cho hôm nay và ngày mai đi. Lo lắng hoài niệm làm gì
 No.1206[Reply]

Định nghĩa hạnh phúc của mấy ông ?

 No.1207

hạnh phúc thì với nhiều ng thì có nhiều định nghĩa khac nhau

với tôi thì ntn

Hạnh phúc là

-Khi giúp đỡ.làm việc tốt

-Khi tôi hoàn thành được 1 việc gì đó (có thể gọi nó là thỏa mãn cũng đúng)

-Khi đc ng khác quý mến

-Khi tôi đc ngủ ngon giấc, đc ăn đủ

-Khi tôi có thể hòa nhập với thế giới xung quanh

tôi nghĩ là thế thôi


 No.1226

Làm những việc có ý nghĩa. Tôi suy nghĩ thế
File: 0af5fc66491ac20⋯.jpg (447.42 KB, 1023x687, 341:229, banh-chung-la-banh-gi-va-t….jpg)

 No.1165[Reply]

tôi trước

bánhchưngpanzer

 No.1172

File: 3daee5ce20c3de9⋯.jpg (139.93 KB, 770x400, 77:40, big.jpg)

big chungquốcs

oc đăng vào mmd đéo dc duyệt cay vl trong khi cái group ded như nghĩa địa


 No.1177

>>1172

t ở trong mmd từ thời còn khoảng 700 người, về sau rác rưởi


 No.1184

>>1177

tôi ở trg đó hồi nó đc 10k hay gì đo

căn bản là do mất nick face nên tôi cũng ko vô nữa

mmd is dead? really?


 No.1203

>>1184

dead and trash


 No.1225

File: b50c0f741908c5f⋯.png (407.85 KB, 572x589, 572:589, karl.png)
 No.1223[Reply]

hm, hôm nay tôi đem kitkat lên trường bán cho bọn chads cùng khối lời hơn 100k

>jew

 No.1224

>>1223

? bọn nó ngu đến mức đéo có não ra cửa hàng mua ư?
File: 35dc0a1cd19dd4b⋯.png (45.38 KB, 800x600, 4:3, retard.png)

 No.1218[Reply]

<we're weeb

 No.1219

no, we are not

but we should start posting hentai vid now


 No.1221

you're a weeb


 No.1222

File: 69eb3951dc66224⋯.png (1.41 MB, 2560x1440, 16:9, kaguya starts to produce m….png)

Hừm, i wonder :/
File: 727d3db7e3b3b52⋯.png (84.12 KB, 6000x3375, 16:9, southvietnam.png)

 No.1087[Reply]

What do you lads think of South Vietnam?

17 posts omitted. Click reply to view.

 No.1211

File: e5ea61233353fd6⋯.jpg (10.02 KB, 500x400, 5:4, upward arrow.jpg)

>>1209

the winner got to write the history

have you seen that VN's flag is a yellow star on red background, instead of 3 red lines on yellow background ?

the new south VN gov doesn't even have their own flag present on this website. they have to post under either the mutt flag, or the VN flag


 No.1215

>>1211

well i can always add one if you like

*just saying*

t.Admin No1


 No.1216

>>1211

>>1215

i didnt mean that

because south VN is dead, but personally, i wish it to be deader than dead.

the dead should stay dead; otherwise, they could only be an undead


 No.1217

>>1215

pls no


 No.1220

>>1210

or they will continue to whine

which they always do anyways
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / agdg / dcaco / fa / jenny / komica / mde / tingles ]