[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / clang / doomer / komica / marx / sw / vichan ]

/vietnam/ - Vietkong's shitposts

Remember that your opinion dosent matter

Catalog   Archive

Winner of the 62rd Attention-Hungry Games
/eris/ - Wherein Is Explained Absolutely Everything Worth Knowing About Absolutely Anything.

November 2018 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


File: eca9f2890da2fbb⋯.jpg (33.54 KB, 400x400, 1:1, 1544720257245.jpg)

 No.758[Reply]

Nếu như ông đang ở đây thay vì ôn thi thì xin chúc mừng. Great job broFile: 83ac1d8155d8593⋯.jpg (118.55 KB, 1527x435, 509:145, dnd-logo.jpg)

 No.667[Reply]

fulfilling this anon >>644 's request of a DnD session

1st thing 1st, how will we run it?

7 posts omitted. Click reply to view.

 No.702

>>691

OP here, HNian

any one here came from HN?

>>701

a problem w/ text based session is that no one could check how the dice go

we could only rely one everyone's self-controls

lets take this one in place of the dice https://www.random.org/

(or 1 anon could take the position as the 3rd party dice roller)


 No.705

>>702

HNian here, too

I haven't played any text-based game yet, but my friend told me that the DM would handle all the roll, the players just need to rp.


 No.706

>>705

What's the fun in that?

Anw. there are tons of dice rolling apps out there, and IIRC there are dice roller bots on Discord too


 No.740

>>702

>>667

which edition would we play guys?


 No.757

>>740

Not OP, but we should play in 5e. 3.5e or pathfinder are too math-y imo.
File: 80cb2a6289ebb45⋯.jpg (72.45 KB, 449x599, 449:599, 449px-Noam_Chomsky_(1977).jpg)

 No.747[Reply]

Vietnam BTFO

 No.749

>>747

literally who?


 No.752

File: 80cb2a6289ebb45⋯.jpg (72.45 KB, 449x599, 449:599, 449px-Noam_Chomsky_(1977).jpg)

>>749

>that filename

>ignore it

pay your attention harder, anon


 No.753

>>752

I searched the name, but how did he BTFO Vietnam?


 No.756

>>747

>noam chomsky

>vietnam

>BTFO

dafuc?
File: 5dba31f64ed01f3⋯.jpg (7.4 KB, 225x225, 1:1, feelsokayman.jpg)

 No.739[Reply]

Cửa nẻo cẩn thận nhé mấy ông.

2 posts omitted. Click reply to view.

 No.743

>Ở gần NCT

>Ở gần ks La Thành

>Ngay cạnh VTV

>Éo có tiếng động


 No.744

here comes the fireworks


 No.745


 No.750

File: 447a5c7f6f4103c⋯.jpg (67.82 KB, 700x700, 1:1, 1535117045399.jpg)

trong khi đó, bố và mẹ t có vé đi xem. Em gái t thì cx sang nhà cô chú bác xem chung có không. Còn t ngồi nhà quyết định thay vì xem bóng đá, lại ngồi xem mấy cái phim chưởng trung quốc.

T đã biến mình thành thằng thất bại từ khi nào vậy


 No.755

>>750

LoL, tôi dàn cả tối chơi game đây, có sao đâu

Không phải ai cũng yêu bóng đá đâu anon, ông ổn mà
File: 4aa917c5176d77a⋯.jpg (90.51 KB, 700x582, 350:291, autisticCat.jpg)

 No.736[Reply]

Mấy ông thi cử thế nào rồi?

 No.737

File: db93724e02baf8c⋯.jpg (148.57 KB, 1200x793, 1200:793, 1480707813291.jpg)

Như l thôi, học hành gì, chỉ cần đủ điểm lên lớp thôi


 No.738

học phí thời gian lắm, lên mạng bổ ích hơn


 No.751

mới thi hqua xong

>anh làm hết 15p do lụi bừa hết r ra khỏi phòng

>toán thì trắc nghiệm lụi bừa, bài 1 ez nhất thì éo làm

>văn lệch tủ

>hóa ổn nhất

>lý cx nát nôt


 No.754

>>736

Cực chán, nợ một đống môn, sắp bị đuổi học
File: 5951c833bcdd25c⋯.png (573.59 KB, 454x960, 227:480, ClipboardImage.png)

File: b45537ff598e8d8⋯.png (654.97 KB, 454x960, 227:480, ClipboardImage.png)

 No.746[Reply]

blow your brain out

 No.748

>>746

mind blown literally

These guys should die. It is called 'natural-selection'.
File: 94308eef906a0f0⋯.png (16.38 KB, 1024x682, 512:341, Front pour la libération d….png)

 No.732[Reply]

How are the ethnic minorities (Cham, Hoa, Tay, Montagnards, etc.) like in Vietnam? Are they decent and assimilated, or are they Chechen-tier? Can you give me any first-hand accounts of dealing with these people?

 No.733

First hand account?

Well, i did meet and interact with some of the ethnic minority near the china-vietnam border.

Most of them are good ppl, very kind but they are very shy. Actually, my aunt a "Mường", but she dont tell much about her culture and identity (i did ask her few time but she dont giv me a full serious answer).

I dont really sure about this but i think that there are some really dark/shady think about their culture that they are trying to hide.

Example?

Have u ever hear about think call: " love/break up spell/magic"? I have heard a bunch of fucked-up stories about those who use those fucking "black magic", and that spell ended up fucked them. And that s not all. Black magic are something the ethnic ppl are famous for.

P/s: i dont believe in god or magic and stuff, but still, i would like to stay away from that.

About those ethnic ppl like god-tier Chechen, i did know some, but i tell it later (since im writing this in my class)

I will reply it when i get home


 No.734

>>733

>Chechen

>god-tier

Are you a Cham Muslim perchance?


 No.735

>>734

No, im full Kinh people. My ancestors are Kinh, who move to a small village in the north in somewhere between 1760-1790.
File: 0bc4d7369e8fd9d⋯.png (9.58 KB, 376x359, 376:359, Vietnam agriculture.png)

 No.716[Reply]

Vietnam is one of largest food producing and exporting nations in the world. Vietnam is even worlds second largest coffee exporter!

I am curious how is food security in Vietnam. Are people well feed? Is food affordable? Are there affordable restaurants?

 No.725

>>716

again, a Lithuanian vinaboo


 No.726

Apparently they have a big industry in landmines?


 No.729

>>726

>Apparently they have a big industry in landmines

that joke make me feel a little sad tbh mutt

>>716

Vietnam's Agriculture is not that great all and all. My uncle own a coffee and black pepper plantation. Ppl their still use manpower, and not machine, not having a great source of infomation to help them in planning stuff.

in the end, its not that good


 No.731

Depends if you have money, food is really cheap.
File: c9c0639112d17b0⋯.jpg (7.94 KB, 243x207, 27:23, tải xuống.jpg)

 No.708[Reply]

Này mấy ông nếu thủ dâm mỗi ngày 1 lần từ năm lớp 9 tới giờ thì có s k nhỉ tôi năm nay 11 rồi….

2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.713

>>708

tôi ngang ông này, nói chung là hạn chế thôi dễ mất cảm giác khi địt lắm, như tôi này riết rồi thấy chán chán địt kiểu đ nào ấy, chưa được 1h đã chán rồi :c


 No.724

>>708

t bằng tuổi vs ông và thậm chí còn bắt đầu từ năm lớp 8


 No.727

File: ace939a037cf704⋯.png (195.64 KB, 1080x1080, 1:1, 1481919052941.png)

File: 8c8c7d96afba22f⋯.png (116.77 KB, 1370x294, 685:147, gimQULo.png)

>>708

>in a single load of your fap, you release about 250 millions sperm cell

>assume each sperm cell has the potential to become a human, thus is considered a human

>from grade 9 to grade 11, assume it is 2 years, or 365*2 = 730 days = 730 times you take a fap

>730*250 = 182 500 000 000 sperms, or 182,5 billions humans you have killed

judging by the 2nd image which stated hitler as an unit of measurement, 1 hitler = 6 miilions deaths, or 6.0*10^6 deaths

as calculated, your kill count is approximately 182,5 billions humans, or ~30 417 hilters

thus, you are equal to 30 417 hitlers

>>708

<mfw i realised i have been masturbating once a day, everyday since grade 5, and i am 18 now


 No.728

>>727

>8 years

> ~730 000 000 000 kills

> ~121 667 hitlers


 No.730

File: 171a55f0d78a6c7⋯.jpg (184.5 KB, 960x960, 1:1, 1543076100978.jpg)

>>727

>masturbating once a day, everyday since grade 5, and i am 18 now

tôi ko biết điều gì đáng sợ hơn khi ông giết hàng triệu sinh linh vô tội. hoặc việc ông quay tay từ khi lớp 5
File: 1c1a4bd84477822⋯.jpg (293.36 KB, 777x777, 1:1, tigur777.jpg)

 No.717[Reply]

Tôi có nên đem lên VOZ không các ông?

 No.720

Để làm gì? Chỗ này giao lưu thôi, thi thoảng có mấy anh Amerimutt vô giao lưu về chủ đề do thái ấy mà

Voz thì lại là một chuyện khác. Nó có lâu nên nhiều user hơn bên mình.


 No.721

>>720

Ở đây vắng quá tôi thấy hơi buồn. Cảm giác nếu đông đông lesor Vozer vào thì vui hơn.


 No.723

File: b9340d8fbb33e20⋯.jpg (49.71 KB, 750x707, 750:707, 1541773409329.jpg)

>>721

the face when vozer bị bọn Amerimutt nhồi nhét kiến thức về lũ do thái và holocaust

E P I C
File: 519aa1c117d8554⋯.jpg (150.84 KB, 1200x873, 400:291, Vietcong.jpg)

 No.432[Reply]

What do people of Vietnam, especially the younger generation thinks about Vietcong?

3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.462

>>432

VC are mostly South VNmese

we Northerns are more interested in NVA


 No.665

>>455

>Amerimutt

>Worshipping a bunch of dead American shills

>Muh Freeze Peach

I would say I’m surprised but most Vietnamese who came to the US are shit fling retards anyway.


 No.710

>>461

It beats having to be a Mutt, any day tbh


 No.714

>>710

>a fucking leaf


 No.722

really cool. They can do everything for their believe
File: 58e4ce83b470727⋯.webm (2.71 MB, 640x360, 16:9, sniper team.webm)

 No.346[Reply]

So how do you guys feel about France revolting?

8 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.704

File: 2cba139b43fcb45⋯.png (44.15 KB, 658x662, 329:331, 1475261883568-1.png)

I am expecting this will happen like in Assassin's Creed Unity

Arno where you at


 No.707

>>688

This stuff is especially relevant to you guys right now. Your the fastest growing economy in asia, the new tiger. Be careful charlie, this is how they operate. They make money cheap, foreign investments flow in. Easy loans, low interest. Business expands, the rising tide lifts all the boats. Everyone is making money, everyone borrows, everything is great.

Until it stops. The loans dry up. The interest rates spike. The small and medium businesses that used cheap short term loans to make payroll or cover operating expenses go bankrupt or default and get taken over by foreign investors. International money pulls out and the currency collapses. Then they swoop back in, buying businesses and properties for less than one percent of what its actually worth. And they'll blame your government. They'll say the crash was due to corruption and the only way to fix it is a central bank that is no longer controlled by you. They are coming for your bank Vietnam! They did it to Japan, they did it to the tiger economies ten years after that. Now they want to do it to you. But things are different now. The world is waking up. You beat France. You beat America.

You can beat them.


 No.715

>>707

Viets can’t even beat the Jews of Asia, the Chinese.


 No.718

File: 532367dc9f3b47b⋯.jpg (15.41 KB, 540x400, 27:20, FB_IMG_1543802313040.jpg)

How dafuc cant we defeat the Chinese

Their ppl is around 1.5 bil, and Viet only have 90mil, and dont even make me start talking about the side of land and economic.

Dont expect us to do the impossible thing.


 No.719

>>707

That sound like the 2011 economic crisis to me tbh
File: 93773fcb43b4251⋯.jpg (288.18 KB, 1600x1050, 32:21, dasgstu-e00579de-2110-4514….jpg)

 No.172[Reply]

Why is your country still calling itself communist if you are not commies in reality?

32 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.521

>>326

Comunism.


 No.663

>>330

Nice bait Amerimutt


 No.673

>>301

>vietnam

>the biggest economy

>in 2025

>2025

Wow.


 No.674

>>673

let just hope like that.


 No.709

>>673

>21st-largest

I wish the best for you, Vietbros. I really do.
File: ed0a1e101334282⋯.jpg (109.46 KB, 363x280, 363:280, Unle Ho.jpg)

File: ed0a1e101334282⋯.jpg (109.46 KB, 363x280, 363:280, Unle Ho.jpg)

 No.683[Reply]

Vietnam has one of highest life expediencies in far east and one of highest life expediencies of any major nations in the world! Congratulations!

 No.684

File: b2970a8b98e2b21⋯.png (67.46 KB, 971x437, 971:437, life expectancy.png)


 No.693

of course, but i dont really believe the statistic.

I mean, well, our life condition had been improved through year, but i cant believe that its so good

too good tbh


 No.703

>>683

you are the same Lithuania anon in thread >>215, >>322, >>361, >>362, >>376 and >>432, aren't you?

well it's not i will call you a vinaboo or something, but it feels weird to meet you again
File: 8a2d549de4bbd3a⋯.jpg (36.65 KB, 720x960, 3:4, 47571194_1935057670123541_….jpg)

 No.365[Reply]

Dòng đời đưa đẩy, có bao giờ các ông trở thành loại người các ông cực ghét không? Tôi kể nhé.

1.

>Hồi bé ấy, tôi cực kì hiền lành, kiểu vô hại cực kì ấy, rất hay khóc nhè. Và tôi rất ghét những người tính tình cục súc hay dùng bạo lực

>Sống ở Bình Định, nhưng gốc Bắc, nên bị lũ phân biệt vùng miền chung lớp bắt nạt + cô lập suốt những năm cấp 2. Do bị bệnh phổi nên thể trạng tôi khá ốm yếu, nên chỉ biết cắn răng nhịn

>Năm lớp 8, một chị tôi quí mất. Hôm đó đến lớp, tụi nó vẫn bắt nạt.

>Tôi nổi khùng lên, đấm vào mõm thằng cầm đầu, rồi đè ra đập tới khi mặt nó nát be bét. Lũ lâu la ngơ ngác chưa hiểu gì, tôi lao vào đập cả 4 thằng chúng nó. Khá là khó hiểu, nhưng kiểu càng bị đánh tôi càng khùng, càng khùng tôi đánh càng hăng

>Bị đánh cho be bét nên không thể gọi là thắng trận được, nhưng tôi hạ cả 5 thằng. Sau đó, bị mời phụ huynh. Note: Tại sao giáo viên không làm gì cả khi tôi bị bắt nạt, nhưng lại làm thế khi tôi vùng lên?

>Kiểu "Thua trận -> Trả thù cho sự nhục nhã". Từ đó chuỗi ngày chinh chiến bắt đầu. Tôi đéo có bạn, và ngày qua ngày tôi đập nhau để sinh tồn trong chính ngôi trường cấp 2.

>Cấp 3, tôi thi vào trường chuyên nên né bọn vô học. Nhưng, những năm cấp 2 để lại người tôi khá nhiều sẹo. Từ một thằng yếu đuối + yếu ớt, thành một thằng khá to cao và rắn rỏi, cả thể xác lẫn ý chí. Cộng thêm cả cái tính khí cục súc hở đâu đập đó.

2.

>Như đã nói, hồi bé tôi hiền vl, và cũng là Đạo đức boy. Kiểu boy bước ra từ cuốn Đạo đức hay GDCD mà mấy ông vẫn học ấy. Nên tôi ghét bọn dối trá, thờ ơ, 2 mặt vcl ra.Sau này lớn lên, tôi y như thế. Nói cho chính xác ra, là để có thể sinh tồn ngoài xã hội, tôi phải trở nên như thế.

>Tôi khá là cuồng nhiệt, nhường ghế cho bất kì ai trên bus dù đôi khi bị nói là bao đồng, nhặt được tờ 500k khi đi làm thêm cũng đưa cho chủ cửa hàng dù về nhà kể bị mẹ mắng. Mọi chuyện chỉ chấm dứt cho tới khi tôi đi phượt Đà Lạt với một con bạn, và team phượt. Tôi đi dò đường. Khi đi ngang qua đèo Bảo Lộc, thấy hình như là có tai nạn, và có 1 cô gái nào đó đang vẫy tay cần trợ giúp, trên đùi cô ấy là 1 chàng trai be bét mPost too long. Click here to view the full text.

6 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.492

>>491

apologises for anon >>490, wrongly linked

i mean this anon >>476 is actually a typical faggot, assholish, retarded 8channer


 No.500

File: 93782d52748676d⋯.jpg (53.83 KB, 788x699, 788:699, 1537874292373.jpg)

>>476

>>491

>>492

sorry but are you the same person?


 No.593

>>500

yes, samefag here

also, nice 500 GET


 No.697

>>365

>Sống ở Bình Định

Oh fuck! Chú học trường nào mà hs tuổi l z?


 No.700

>>365

2edgy4me
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / clang / doomer / komica / marx / sw / vichan ]