[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / caco / choroy / dempart / doomer / lisperer / mde / vietnam ]

/vietnam/ - Vietkong's shitposts

Remember that your opinion dosent matter

Catalog   Archive

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


An independent state under the protection of The Great Kingdom of Thanh Hoa

File: fc23c29bef8f7d3⋯.png (233.63 KB, 1146x550, 573:275, 32423refsdf.png)

 No.1815[Reply]

Flood thread detected

Member attentionFile: 2ee424e5df92026⋯.jpg (188.9 KB, 1600x900, 16:9, vnempire.jpg)

 No.1548[Reply]

Thanks anon, very cool banner

2 posts omitted. Click reply to view.

 No.1646

File: 827f5d8c9ac75f5⋯.png (19.78 KB, 324x164, 81:41, as.png)

>>1548

aspect raidou
File: 45fcbbd3db4ecb0⋯.jpg (17.09 KB, 540x359, 540:359, 49938378_2385220175040371_….jpg)

 No.969[Reply]

Chào mừng các bạn đến với /vietnam/, một imageboard của, và phục vụ vì cộng đồng người Việt.

Là một nơi phục vụ cho shitposter, giao lưu quốc tế,….,nên chúng tôi rất thoải mái về nội dung và bài đăng của các bạn.

Tuy nhiên, đây là một số LUẬT LỆ

1. Không được đăng CP ( (((aka child porn))) )

2. Không spam Ads, tin,….

3. Không giả làm người quản lý board, thành viên xung phong của board (à mà nếu bạn muốn tham gia quản lý thì có thể liên hệ với chúng tôi)

4. Không khuyến khích, kêu gọi các hành động tự làm hại bản thân, làm hại người khác.

Hình phạt:

Nếu vi phạm các điều 1,2,3, sẽ có 2 trường hợp sau xảy ra:

1: Nếu bạn vi phạm lần 1, 2, hình phạt sẽ là xóa post hoặc ban tạm thời

2:Nếu tiếp tục tái diễn đến lần 3, bạn sẽ bị ban IP vĩnh viễn

>Vậy tôi có thể làm gì nếu bị ban?

Liên lạc cho page trên Fb, hoặc đăng bài trên Gr yêu cầu kiểm duyệt lại lý do bị ban

>Tôi bị một người (hoặc nhiều người) bắt nạt khi ở trên đây

Bạn cần liên lạc cho chúng tôi qua Page Cộng đồng Chan Việt Nam, cung cấp bằng chứng cụ thể, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

>Sao mọi người trên này xấu tính vậy?

Đây là internet, chấp nhận đi, ý kiến của bạn hay của người khác không quan trọng đâu.

>Liệu địa chỉ IP hay thông tin cá nhân của tôi có bị lộ không/

Không, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn thông tin cho bạn.

Một số link hữu ích cho bạn:

https://8ch.net/faq.html

https://www.facebook.com/groups/303944733757349/

Post too long. Click here to view the full text.

4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.1589

This is a reply
File: eebea46fddd3dba⋯.jpg (34.33 KB, 712x671, 712:671, FB_IMG_1554113051450.jpg)

 No.1807[Reply]

Một đứa con trai nghi ngờ cao rằng một nhỏ con gái thích nó nhưng vẫn chờ cho nhỏ đó nói trước có bất lịch sự không?

 No.1809

File: 0040c1d7d74ec93⋯.jpg (79.62 KB, 960x900, 16:15, IMG_5137.JPG)

>fake: anon có người thích

>justincase.jpeg

đéo có gì là bất lịch sự hết chad à

nhưng op có chắc là con đó thích thật không

>cho vài cái vd mà ông cho rằng con đó thích ông đi

>nếu nó thật sự thích ông thì ông đéo biết được đâu còn không thì ông đớp bã rồi đấy Lão Hạc à

giống như mấy con Egirl ấy, làm người khác thích mình bằng cách làm cho người đó nghĩ là mình thích họ


 No.1816

File: 7a143faf222ac47⋯.jpg (10.35 KB, 480x373, 480:373, 1550334920629.jpg)

>>1807

>Một đứa con trai nghi ngờ cao rằng một nhỏ con gái thích nó nhưng vẫn chờ cho nhỏ đó nói trước có bất lịch sự không?

Are mày chắc là nó thích mày không, hay do nó đối xử tốt với mày nên mày nghĩ nó auto thích mày?


 No.1818

>>1809

>>1816

>Nó đùa với tôi trong lớp

>Nó nói chuyện với tôi mặc dù tôi chẳng bao giờ tiếp xúc gì với nó hết

>Tôi thấy nó không như vậy với những đứa con trai khác

>Tôi thấy bạn nó có dấu hiệu lạ với nó khi tôi xung quanh (xảy ra hôm nay làm tôi nghi ngờ tột độ)

Tôi đã suy nghĩ như mấy ông, sợ không có mà tôi tự dưng hỏi thì nhục lắm. Nhưng tôi sợ có thể nó hint rõ quá mà tôi con trai không hỏi gì hết không biết có sao không.

Tôi không phải là chad. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra với tôi nên tôi mới hỏi. Tôi tự đánh giá ngoại hình bản thân chắc 6/10
File: 04bdd523b2aed46⋯.jpg (8.7 KB, 696x696, 1:1, 26047323_387388135037725_8….jpg)

 No.1291[Reply]

Tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình vào ngày 21/03, lý do tôi chọn ngày này vì hôm đó là sinh nhật tôi - 1 con nhỏ vô dụng vcl.. tôi viết cái này ko phải để nói mình tRầM cẢm nhằm gây chú ý hay nhờ giúp đỡ gì. Tôi chỉ muốn tạm biệt mấy ông thôi

35 posts and 14 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1611

you ded ?


 No.1613

live stream đâu scammer


 No.1805

ok, một tháng rồi

chắc OP chết rồi


 No.1810

năm sau chúng ta sẽ làm lễ tưởng nhớ OP


 No.1817

File: 5e7d2c15c5c723e⋯.webm (2 MB, 200x352, 25:44, 1555852011693.webm)

>>1810

và mày thực sự nghĩ con nhỏ đó tự sát sao?
File: 2da4808b96f1aa4⋯.jpg (193.09 KB, 797x960, 797:960, 1555682743650.jpg)

 No.1791[Reply]

Me and waifu

>u mad?

 No.1794

you and what waifu ?


 No.1796

>>1794

me and mein qt3.14 tall slim white adorable asian waifu walking on the beach


 No.1797

>>1791

both of them are females


 No.1812

>>1797

>kek
File: b3dfd36ea9a11b4⋯.jpg (29.66 KB, 311x362, 311:362, IMG_5126.JPG)

 No.1795[Reply]

>Nhà tôi dùng máy bơm để bơm nước lên trên bồn ở trên cao

>tầm 12h 1h trưa

đi ỉa rửa đít bằng nước sôi

chưa kể nước nóng bốc hơi shet lên thối vãi đụ

 No.1800

>>1795

>richfag

đó là vì nhà ông dùng bồn cầu xịt rửa đít

nếu ông lau đít bằng giấy vệ sinh, báo cũ hay lá cây như chúng tôi thì đã không bỏng đít vì bồn nước năng lượng mặt trời


 No.1811

>>1800

>lau đít bằng giấy

holy fuck ông sống ở Trung Kỳ à ?

khó chịu vãi lồn ra luôn
File: 62bdd8e05119cca⋯.jpg (38.35 KB, 728x648, 91:81, FC05E8C0-0B38-40B5-BD29-42….jpg)

 No.1561[Reply]

>Lồn cá heo trông múp vãi lồn, cứ như trong mấy cái 3d hentai

tao muốn địt cá heo

3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1571

Tìm cá heo ở đâu?


 No.1616

File: 125775393664f68⋯.png (495.64 KB, 720x480, 3:2, ClipboardImage.png)

>>1571

ở biển nigger à


 No.1617

>>1570

waifu chăm sóc cho tôi 5 năm qua lúc tôi đau khổ

>yes, waifu for life


 No.1804

File: 4a692ee7127e84a⋯.png (695.44 KB, 994x738, 497:369, 4a6-1.png)

>>1561

anon à…


 No.1808

tính ra cái thread này ded lâu rồi, thằng newfag nào đào lên lel
File: 06cfeef7890953b⋯.png (698.47 KB, 1280x720, 16:9, ClipboardImage.png)

 No.1598[Reply]

film về chiến tranh việt nam post

c'mon

 No.1600

Đó có phải là


 No.1806

>>1598

full metal jacket

apocalypse now
File: ee649e84a023c9d⋯.webm (2.59 MB, 480x270, 16:9, humantorch.webm)

 No.1738[Reply]

Dự án SCP-457

Link

http://www.scp-wiki.net/scp-457

Video về vật thể trong môi trường giả lập

 No.1753

>>1738

Why didn't he just stop drop and roll?


 No.1803

>>1753

poor nig is so dumb, poor nig didnt consider that
File: 4ecc761038e1efe⋯.jpg (78.2 KB, 960x544, 30:17, IMG_3837.JPG)

 No.1433[Reply]

camera ghi lại cảnh bóng đè

3 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1773

Tao bị deja vu khá nhiều rồi. Có cách gì chấm dứt không?


 No.1774


 No.1785

cái shitpost này có ai để ý tới con kato đang ôm cổ không ?


 No.1801

>>1773

Deja vu

I've just been in this place before

Higher on the street

And I know it's my time to go

Calling you and the search is mystery

Standing on my feet

It's so hard when I try to be me uoooh


 No.1802

>>1801

Deja vu

I've just been in this time before

Higher on the street

And I know it's my place to go

Calling you and the search is mystery

Standing on my feet

It's so hard when I try to be me yeah
File: 8e5cc130013ebcd⋯.jpg (106.98 KB, 1300x728, 25:14, downloadfile-1.jpg)

 No.1792[Reply]

Hỏi thật nhé, nếu cộng sản tuyệt như vậy, tại sao không nhiều người thích nó

>2 trong 3 cường quốc đi từ cộng sản mà lên. Nga đã bỏ cộng sản, Trung Quốc thì không

>nạn đói sẽ giảm nếu cộng sản nắm quyền, nhưng mà nó chỉ hoạt động trên giấy viết thôi

>việt nam là một đất nước cộng sản đang phát triển, một ngày nào đó sẽ chuyển sang tư bản vì thật sự mà nói thì khó mà phát triển hoàn toàn nhờ cộng sản

>Mỹ và nhiều nước châu Âu không ưa gì mấy cộng sản

 No.1793

File: 9141fc381f07e8e⋯.jpg (120.1 KB, 372x372, 1:1, 1541155433416.jpg)

>>1792

>Hỏi thật nhé, nếu cộng sản tuyệt như vậy, tại sao không nhiều người thích nó

với sự tự động và hiện đại hóa, bước tiến của công nghệ và người máy sẽ đẩy nhiều người vô tình trạng thất nghiệp, không có tiền để mua hàng hóa => khủng hoảng kinh tế => cách mạng

bánh mì và cách mạng chỉ còn là thời gian. Đây là giai đoạn cuối của chủ nghĩa tư bản rồi. Thứ giúp CNTB sống là nhờ cải cách xã hội, nếu bây h người đi làm không có việc thì sớm muộn gì cách mạng cũng xảy ra thôi


 No.1798

>>1792

vì cộng sản trong lý thuyết cực kỳ tuyệt vời >>1793,

nhưng trong thực tiễn thì khó nuốt,

bởi chưa ai làm đúng cả

TQ bị nạn đói chỉ vì đi diệt chim sẻ bắt sâu, kinh tế khủng hoảng vì tin rằng ai cũng biết luyện thép, và mất nhiều văn hoá trong đại CM văn hoá vì mấy thứ bullshit khác

VN phát triển trễ vì các bố đứng đầu phải đến năm 86 mới chuyển kinh tế về lại tư bản, 0 nhảy cóc nữa

về lý thuyết thì cộng sản và XHCN là còn phải sau tư bản nữa, phải phát triển đủ tư bản rồi cộng sản mới có nền tảng phát triển


 No.1799

>>1792

>>1798

còn Lên Xô thì 0 bền vững lắm, cả lịch sử nằm gọn trong thế kỷ 20

lại còn nạn đói ở Ukraina nữa, trưng thu lương thực để cho Nga công nghiệp hoá
File: a973a3657ed9f5b⋯.jpg (23.67 KB, 480x480, 1:1, 98a75f9.jpg)

 No.1789[Reply]

>tfw không được ăn bao quy đầu

 No.1790

File: 4ccb25b40006024⋯.jpg (130.69 KB, 1000x890, 100:89, IMG_4879.JPG)

Op is a massive faggot

real men fuck fighters
File: 01cde9f3bf2b770⋯.jpg (91.08 KB, 500x660, 25:33, F53D5827-55FE-454E-865C-73….jpg)

 No.1787[Reply]

tôi không phải gay nhưng mà có ai thấy Bác Hồ đẹp trai không ?

 No.1788

File: bb02da867b091d4⋯.png (805.06 KB, 1236x1296, 103:108, 804ac1339fa6fa65596e055ac2….png)

nahhh, bác không đẹp trai, nhưng tấm ảnh thì khá là đẹp

mor K I N O pic pls
File: ec547bfce236d4d⋯.jpg (49.56 KB, 720x462, 120:77, IMG_5080.JPG)

 No.1784[Reply]

>về cái Honk

cái này không khác gì cái OK sign hồi trước

>nonsense stupid shiet

bằng một cách nào đó bọn NPC biến cái OK sign thành White Power, white supermacist

mấy anon trên chan dùng cái honk với ý nghĩa cái thế giới này là một cái joke, với quả tóc 7 màu như cờ của fags, để the left biến nó thành racist symbol, kể cả fren cũng bị biến thành racist symbol kek

>just another troll

>the left can't meme

 No.1786

File: 1c8f9bb5ec802c6⋯.jpg (83.41 KB, 650x865, 130:173, 1555586963787.jpg)

>>1784

>mfw người Việt không biết đến honk meme

well no shiet tyron
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / caco / choroy / dempart / doomer / lisperer / mde / vietnam ]