[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / dempart / doomer / feet / mde / sonyeon / tingles / vichan / xivlg ]

/voros/ - Baloldali politika

Catalog

Winner of the 68rd Attention-Hungry Games
/d/ - Home of Headswap and Detachable Girl Threads

January 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 3 per post.


File: 5437dbab3399841⋯.gif (3.45 MB, 500x494, 250:247, PM94yLR5P4ZTGwOjHCIkxfCArZ….gif)

 No.91[Reply]

27 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

 No.510

File: 5c557a54c900ec8⋯.png (209.79 KB, 476x475, 476:475, 756d6c63f1ca696b06799224d5….png)

>>509

> Nem volt hiba olajat önteni a tűzre, hiszen az már eleve égett.


 No.511

>>510

A neoliberális kormányok ezerszer több kárt tettek azzal, hogy képmutatóan mindent a szőnyeg alá söpörtek és szartak az átlagemberre. A Jobbik inkább tünet volt, mintsem maga a betegség.


 No.512

>>511

Szerintem Vona értette, hogy nem mint egyetlen, vagy akár elsődleges okként kíváncsi a Jobbik szerepére, a kérdés az volt, hogy a hangulatkeltésüknek szerinte volt-e hatása rá, és érez-e felelősséget miatta. Nyilván a legegyszerűbben úgy lehet hárítani, hogy megpróbálod az egészet rákenni valami másra, hátha elfelejtik azt, hogy nem hogy nem törekedtél a helyzet enyhítésére, de egyenesen rontottad azt. Így biztos jobban tud aludni, meg aki felületesen figyel csak, nem fog emlékezni, hogyan kerülte meg a kérdést, de nekem elég gerinctelen mozdulatnak tűnt. Ha már azt belátta, hogy csak beleszületett a jobboldaliságba és amúgy tök szar az egész, akkor olyan nehéz lett volna itt is elismerni, hogy igen, hiba volt a feszültségek szítása? Egyébként ezt a rasszizmus kérdésénél is eljátszotta, ahol tagadta a rasszizmus vádját, mert amúgy az idegengyűlölet egy tágabb kategória. Tipikus félrebeszélés.

Amúgy nevettem, amikor a Márton bedobta a munkáltatóbűnözés fogalmát.


 No.517

Látom töröltétek a hozzászólásomat.

Kommunistaként nem lehet utálni a cigányokat, vagy mi?


 No.518

>>517

hess, hess, NazBol!
File: 7f37d8d178e0d25⋯.jpg (53.82 KB, 357x395, 357:395, RfObZSk.jpg)

 No.45[Reply]

https://merce.hu/2018/10/30/maganrepulozes-helikopterezes-jachtozas-az-ultragazdagok-karosak-a-vilagra/

> [..]

> A New York Times-tól a CNN-ig szinte naponta találkozhatunk azzal a felfogással, hogy csakis az átlag fogyasztón áll vagy bukik a klímakatasztrófa, ezért aztán ne használjunk szívószálat, kevesebb ideig zuhanyozzunk stb. Miközben a valóság az, hogy a klímaváltozásért 70%-ban csupán 100 nagyvállalat felelős a fenntarthatatlan vezetői döntéseik, az eltussolt károk és a természet mértéktelen kizsákmányolása miatt. Ennél fogva tehát az egyéni fogyasztónak abban van felelőssége a klímaváltozás megelőzésében, hogy ellenálljon a kapitalizmus kizsákmányoló természetének, ami lassan teljesen megöli a bolygót.

> [..]

> Már rég letűnt az a kor, amikor mindennapos volt a „burzsoá parazita” kifejezés használata Lenin nyomán, de az elkeserítő helyzet az, hogy 100 év múltán a kortárs társadalomtudományi kutatások is azt bizonyítják, hogy a burzsoázia olyan mértékű parazita életmódot folytat, ami nem csak az alsóbb osztályok munkájának kiszipolyozásán alapul, hanem lassan a bolygót is megöli. Már csak az a kérdés, hogy meddig fogjuk eltartani a parazitákat?

Mérce mióta ennyire lúgos?

90 posts and 47 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.497

File: 383e4e12798c71b⋯.jpg (285.47 KB, 1616x1080, 202:135, SNY07197.jpg)

https://merce.hu/pp/2019/02/10/orban-evet-ertekel-valaszul-tuntetnek-budapest-tobb-pontjan-percrol-percre-a-mercen/bangone-borbely-ildiko-mszp-a-kapitalistak-azok-akik-eladjak-nekunk-azt-a-kotelet-amire-majd-felakasztjuk-oket/

> „A kapitalisták azok, akik eladják nekünk azt a kötelet, amire majd felakasztjuk őket.” – zárta beszédét Lenin-idézettel Bangóné.

Beszarás, ennek elment minden esze?


 No.498

>>497

Lúgozott és Rőtpirulázott


 No.500

>>480

Reakció:

https://tett.merce.hu/2019/02/13/gramsci-es-a-kozony/

Arról persze itt sincs szó, hogy miért is volna olyan nagyon fontos ennek a Gramsci-nak az elméletét gyakorlatban alkalmazni.


 No.515

File: 487705d6f2b681b⋯.jpg (165.04 KB, 1000x1400, 5:7, 911f97d19bfedecb7efa9024c4….jpg)

https://merce.hu/2019/02/19/komjathi-kozmunkara-megy-a-kossuth-teri-attores-miatt/

> Komjáthi lapunknak elmondta, a lehetőségek közül a közmunkát választja. Mint írta,

> „Ledolgozom a városomban. Legalább közmunkások között leszek.”

Ő a mi: enberünk?


 No.516

File: 83ad7929cab3704⋯.jpg (25.52 KB, 540x286, 270:143, 1464966492517.jpg)

https://merce.hu/2019/02/19/ne-szeliditsd-a-duhomet/

Ez jöhetett volna korábban is, nagy szükség lett volna rá.
File: 102a595f1b2d8eb⋯.jpg (105.99 KB, 765x720, 17:16, angry-011.jpg)

 No.495[Reply]

 No.505

https://www.youtube.com/watch?v=CJ5qY2xOC9U

Rendesen vertem a fejemet a falba a kommentektől. Miért van ekkora pol potista értelmiségellenes hangulat nálunk?


 No.507

>>505

Érthető, ha a kormánymédiában megjelenő ún. "szakértők" az egyetlen, amit ismernek, ráadásul úgy vannak beállítva, mintha ők még a jobbak lennének. De ez nem magyar sajátosság, a "kulturális marxizmus" összeesküvés alapja is az, hogy az értelmiséget "megszállták" a kommunisták és ezért megbízhatatlanok.
File: 16f9ef65499022c⋯.png (68.94 KB, 900x300, 3:1, voros zászló.png)

 No.85[Reply]

Anonnak mi a véleménye táblánk első zászlajáról? ugye jól csináltam?

22 posts and 12 image replies omitted. Click reply to view.

 No.295

>>293

Semmi személyzet, elvtárs.


 No.296

File: ea7d099c45753c3⋯.webm (10.1 MB, 640x360, 16:9, Kitauji_Highschool_Band_p….webm)

>>293

Kumiko egy elvtársnő?


 No.501

Olyan ez a tábla, mint a nemzetközi munkásmozgalom.


 No.502

>>501

Halott?


 No.503

File: f58a0c4d815c018⋯.gif (593.15 KB, 245x229, 245:229, 1378532991128.gif)
File: 8763d8f70b5a90c⋯.png (328.3 KB, 690x900, 23:30, 0000002000.png)

 No.73[Reply]

https://index.hu/belfold/2018/11/20/tamas_gaspar_miklos_interju/

> A nyugati egyetemekről hatalmas mennyiségben térnek haza a marxisták, ezt jól látja a Magyar Idők. Teljesen igazuk van, ma Nyugatról nem liberálisok térnek haza, hanem baloldaliak, sőt: marxisták, huhú.

20 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.441

>>440

Persze, a háború és nyomor elől menekülő munkások, a kapitalista rendszer kárvallottjai az élősködők, nem a Balkánról idekocsikáztatott bűnöző ex-miniszterelnök, akiknek természetesen jár a menekült státusz. Mi a faszt keresel itt? Menj vissza narancschan-ra.


 No.442

File: 96b11e5d876be1c⋯.jpg (15.68 KB, 380x300, 19:15, ap_237_normal.jpg)

>>440

> Senki sem tökéletes

Á, így már világos. Nyilván olyan érdemei vannak Thürmernek, amik mellett ezek a kisebb botlások bőven megbocsáthatóak.

Mik lennének ezek?


 No.443

>>441

>Munkások

>Háború elől menekülnek

Talán a szírek és az irakiak. A többi tőből leszophat.


 No.444

File: 25b0f810e3151e5⋯.png (2.13 MB, 1504x1052, 376:263, 1c10d0ba02fa38c1a74971297b….png)

>>443

>ami nincs a hírekben az meg se történik


 No.499

File: f6e8347b54e7506⋯.png (414.39 KB, 625x910, 125:182, zwinp7u2id321.png)

>>232

https://merce.hu/2019/02/11/tgm-harom-botrany/

> A másik paradoxon az, hogy az európai konzervatizmus a legfiatalabb politikaváltozat, válaszként született a fölvilágosodásra és a forradalomra a restauráció, a Szent Szövetség idején. Mind a liberalizmus, mind a szocializmus régebbi eredetű. Emiatt se lehet a konzervatívokat a modernségből mintegy „kiemelni”, habár a modernség kritikusai.

Egy morzsával közelebb jutottunk a megoldáshoz. Amúgy érdekes cikk, olvassátok.
File: fd6884792207ab7⋯.jpg (622.51 KB, 1920x1080, 16:9, 50693450_612884645838214_4….jpg)

 No.447[Reply]

https://tett.merce.hu/2019/01/28/a-kitores-tura-es-a-becsulet-napja/

Február 9.-én gyertek tiltakozni a neonáci körbefaszverés ellen!

1 post omitted. Click reply to view.

 No.450

>>449

Szálasi fel akarta adni Budapestet, ha a szovjetek cserébe megígérik, hogy nem basszák szét a várost, de Hitlernek csak ágyútölteléknek voltunk jók. Szolgalelkű féreg mind.


 No.451

File: 25ada0917c09083⋯.gif (2.97 MB, 720x498, 120:83, 25ada0917c09083ea178a11b75….gif)

>>449

Ha ez vigasz: sok esélyetek amúgy sem lett volna rá.


 No.452

File: 02b9cbd6b59edec⋯.png (2.4 MB, 1608x1080, 67:45, greek-riots-4.png)

>>451

Megumin anarchista?


 No.493

bump

mehetne sztikibe is


 No.496

File: b05d795ddb5f999⋯.jpg (209.23 KB, 1592x1259, 1592:1259, dzr0cmxsslf11.jpg)

Ne felejtsétek, ma háromkor a moszkván!
File: 181ed16367cea3a⋯.png (431.68 KB, 500x367, 500:367, ClipboardImage.png)

 No.481[Reply]

Volt rajta kívül más magyar anarchista gondolkodó?

2 posts omitted. Click reply to view.

 No.487

File: ab2abb80fc7b67f⋯.png (603.33 KB, 508x663, 508:663, sqfxgZy.png)

>>483

Stirner Miksa Stirner Miksa volt.


 No.488

>>487

Ez most a "Fun things are fun" és a "Dogs eat dog food" doktrína következő evolúciója?


 No.489

File: c799eb12579da19⋯.png (1.52 MB, 1366x768, 683:384, spookman.png)

>>488

nem, ez az egoizmus lényege.


 No.490

File: 6a5f8f57193b87c⋯.jpg (47.71 KB, 1000x500, 2:1, vZVTUs4.jpg)

>>488

Az alkotó semmi


 No.492

File: 6b596d8ee457167⋯.jpeg (139.09 KB, 1052x650, 526:325, DADF09CC-DD70-4551-9DF9-E….jpeg)

Én a bal oldalon
File: 3b273e2e9ce9423⋯.png (Spoiler Image, 49.81 KB, 694x745, 694:745, Lista.png)

File: 1529b6711df6bca⋯.png (Spoiler Image, 1.61 MB, 1920x1080, 16:9, absurd.png)

 No.323[Reply]

Bontsuk ki a könyves témát jobban ami a mérce fonákban elkezdődött!

/vörös/ anon mit olvas, mit olvasott tavaly? Mit fog olvasni idén?

Összeállítottam egy pontosabb listát, hátha érdekel valakit. (Tudom hogy kurvára nem)

25 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.464

File: ad6fe3c4a9fd5c7⋯.jpg (296.44 KB, 936x1599, 24:41, 1450652595232.jpg)

>>459

Nem találom a Télémaque német fordítását.


 No.465

File: b602d5b3d37eeb3⋯.jpg (417.23 KB, 868x1227, 868:1227, 52e2c48387537374c96ff1b733….jpg)

>>463

Próbáld ki, hogy időre olvasol, vagyis eldöntöd, hogy most tíz, húsz, harminc percig olvasni fogsz, elindítasz egy visszaszámlálót, és olvasol. Tapasztalataim szerint így sokkal egyszerűbb belekezdeni valamibe, mert az idő lejár akkor is, ha esetleg nem sikerül alatta túl sokat haladni. Tarthatsz egy kis szünetet, aztán újra tíz perc, megint pihenő, megint olvasás, és így tovább. Az olvasás is tanult viselkedés, úgyhogy gyakorolni kell. Minél többet csinálod, annál jobban fog menni, annál hosszabb időkre fogod a visszaszámlálást beállítani, míg végül hiába járt le az idő, inkább folytatod. Ha viszont sokáig nem csinálod, nehezebb is lesz újra elkezdeni!

Ha nem tudsz figyelni, akkor ajánlom a jegyzetelést. Így a tested is le lesz kötve olvasás közben, meg nem is lesz annyira passzív befogadás az olvasás. Ráadásul a jegyzet később még jól fog jönni, ha másra nem is, legalább az érdekes részek újra megtalálásához segítség.


 No.467

>>465

Köszönöm a tanácsot Anon!


 No.478

File: 51c305f54b19e5b⋯.gif (1.37 MB, 430x360, 43:36, what_am_i_reading.gif)


 No.479

File: 6fbee58f5e6f2c1⋯.jpg (13.23 KB, 405x405, 1:1, 6fbee58f5e6f2c167387fece5a….jpg)

>>478

Listára tettem őket, de még nem tudom mikor látok hozzá bármelyikhez is.
File: 95f5d3487b583a9⋯.png (313.26 KB, 500x334, 250:167, ClipboardImage.png)

 No.476[Reply]

/vörös/ök, proletárok, mit gondoltok a Jobbik kivéreztetéséről az ÁSz által?File: e17046697cded9a⋯.jpg (73.21 KB, 573x300, 191:100, munkaspart.jpg)

 No.15[Reply]

*felnyit egy Kőbányait*

*szürcs*

"ááá, Kádár János. Ő aztán politikus volt a javából!"

40 posts and 15 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.426

File: fd463ef00893524⋯.png (289.11 KB, 535x666, 535:666, 2dfc45e83ebae1a514cdbf4075….png)

https://merce.hu/2019/01/20/a-progresszio-martirja-bauer-sandor/

>Ne gyűlöljétek az orosz népet, nem az orosz proletáriátus nyom el minket, hanem az orosz nacional bolsevik vezetés.


 No.430

File: a607fa4f4dc238a⋯.png (137.54 KB, 364x593, 364:593, ClipboardImage.png)


 No.473

File: 2c69b5ca811add4⋯.png (18.42 KB, 983x211, 983:211, szálasi rekt.PNG)


 No.474

File: a4aa6325c7cce45⋯.jpg (94.8 KB, 1043x854, 149:122, 15277637603159.jpg)

>>473

> az a 251 dislike


 No.475

>>474

Kommenteket inkább meg se nézd.
File: 092a6b9eec6c9da⋯.jpg (1.33 MB, 3464x4925, 3464:4925, nekelljendolgozni.jpg)

 No.181[Reply]

Ők lennének a magyarországi ultrabaloldal választása?

Na nem azért, mert viccpárt és mekkora vicc a huszonegyedik században baloldalinak lenni, de nem is azért, mert megvan a maga de-politizált Szituacionista beütése az esztétikájuknak. Abban se reménykedem, hogy tisztában lennének, hogy ma ők képviselik az egyetlen komoly ellenállást az utóbbi harminc évben kiépített rendszer ellen. Nem ismerem a belső működésüket, a külsőt se követem túl közelről, de meglepne, ha tudatos lenne a politikájuk, és nem csak ösztönből éreztek volna rá arra, hogy mi ma a feladatunk. A szervezett munkássághoz, már ami megmaradt belőlük, sincs semmi közük. Én mégis azt gondolom, hogy ők az egyedüliek, akik két performansz között a megoldás felé kacsintgatnak.

Mert mivel kell egy ellenzéki pártnak ma szembenéznie? Az utóbbi harminc évben a magyar államot folyamatosan zsigerelték és zsigerelik ki, funkciói magánkézbe kerülnek, a Fidesz pedig teljesen megszállta azt, ami még állami ellenőrzés alatt van. Az emberek nem bíznak az intézményrendszerben, nem véletlenül, hiszen azok nem végzik a munkájukat, sokszor nem is tudják végezni a munkájukat. Lehet olyan véleményeket olvasni, hogy az ellenzék feladata lenne ezt a folyamatot megállítani, visszafordítani és elhozni a jóléti államot hazánkba. De mi történne, ha a remek ellenzéki összefogás eredményeként egy neoliberális-fasiszta-"szocialista" koalíció kerülne hatalomra? Ha valami csoda folytán hatalomban is sikerülne valamiféle egységet kovácsolniuk, a hátul maradt fideszes funkcionáriusok szabotázsa mellett kellene évtizedek kárát helyrehozniuk, miközben el kellene kerülniük, hogy a rendszer kitermeljen egy újabb Orbán Viktort, ezúttal a saját soraikból. Persze nincsenek illúzióm: utóbbit valószínűleg kifejezetten kívánatosnak tartanák. Állítom, hogy a magyar állam elfoglalása nem egy járható út.

Mit csinál ezzel szemben a Kutyapárt? Míg az állam a szegényektől vesz, hogy a gazdagoknak adhasson és hagyja az országot szétrohadni, a kutyák az állami támogatásukat infrastrukturális fejlesztésekre költik, már amennyire a kis méretük engedi. Szeretetládákat üzemeltet, ahol egyszerűen és közvetlenül lehet segíteni a rászorulóknak. Önszerveződő oktatási előadássorozatokat támogat, ahol bárki taníthat, akár a társadalmi nemekről is. EPost too long. Click here to view the full text.

3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.354

>>353

Ahogy azt mondja "ingyen sör", az egészen megmelengette a szívemet.

pedig hetero vagyok


 No.357

>>354

Előttünk nem kell szégyellni


 No.361

File: ae2e60110829ee3⋯.jpg (22.38 KB, 350x264, 175:132, DMG.jpg)

>>357

Ha nem lennék az, nem lenne olyan nagy elismerés.


 No.445

File: 0cc39a5ded70c49⋯.png (306.85 KB, 500x418, 250:209, ClipboardImage.png)


 No.472

File: d449627ef9ae108⋯.jpg (3.47 MB, 5953x2811, 5953:2811, ZAMBIA_plakat_02_edda.jpg)
File: fd65cdfb221849f⋯.jpg (19.5 KB, 438x438, 1:1, 268e5fdcaa0c9375717d0c9316….jpg)

 No.406[Reply]

mi az a dialektika?

3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.411

>>410

Pályázd meg az ösztöndíjat, tesa!

így három szarposzt után, jöhetne már egy könyves anon és összedobhatna egy normálisat


 No.427

File: 2f23597bde45fa9⋯.jpg (92.07 KB, 485x594, 485:594, 2f23597bde45fa95f71e59a813….jpg)

OP itt, utánajártam, most már minden értek na jó, Hegelt nem, mod uraság törölheti a fonalat!


 No.454

>>427

Mond el nekünk hogy mire jöttél rá


 No.468

File: 3ea61bc7ca60609⋯.png (64.45 KB, 919x1024, 919:1024, 3ea61bc7ca60609567e420196c….png)

>>454

Akkora nagy kutatást azért nem végeztem, Hegel továbbra se tiszta, de azért tessék.

Másodlagos források alapján Hegel nagy problémája az volt, hogy a logika tartalom nélküli, ezért kitalálta, hogy az ő logikája tartalmas lesz. A gondolkodás során a legalapvetőbb fogalmakból jutunk el egyre átfogóbb fogalmakig, végül pedig a mindent magába foglaló Szellemig. Logikához illően szerinte ez szükségszerű. Ahogy az általunk ismert logikában se lehet egy állítás más, mint ami, úgy Hegel is azt gondolta, hogy bárki utána csinálhatja, és a puszta, meghatározatlan lét fogalmából kiindulva megkerülhetetlen lépéseken keresztül ugyanúgy szükségszerűen az ő rendszerét építené újra. Mivel idealista volt az öreg, úgy gondolta, ugyanezzel a módszerrel az egész világot is le lehet vezetni, pusztán fogalmakból kiindulva.

Hegel logikájának három oldala van. Az első az elvont, vagy értelmi forma. Ez a definícióknak felel meg, avagy meghatározás, másoktól való különbségek leírása. Második a dialektikus forma, ahol addig vizsgálod az elvont formát, amíg az értelmetlenné nem válik, lásd Stirner Miksa remekművét. Ez az értelmetlenség a fogalomban eleve benne van, és a kimutatása a fogalom negálása, vagyis a fogalom megszünteti önmagát és megszüntetett-fogalom lesz, ami egyébként továbbra is egy fogalom, csak más. A harmadik oldal a spekulatív, ahol az elvont és a dialektikus egységet alkotnak az ellentétüknek hála. Ebben az egységben feloldódik az ellentétük amellett, hogy ők változatlanul benne maradnak. Ez az új egység egy új, "magasabb" fogalom. Ennek az ismételgetésével jutsz el a végső fogalomig, ami Szellem, Isten vagy ha úgy tetszik, A Dialektika.

Marx ennél sokkal érthetőbb. Ha például a spekulatív formánál nem értettük, hogyan is tudnak ellentétek feloldódni anélkül, hogy a fogalmak változnának, rögtön a segítségünkre is siet egy remek hasonlattal, hogy mindenki számára érthető legyen:

> Láttuk, hogy az áruk cserefolyamata ellentmondó és egymást kizáró vonatkozásokat zár magába. Az áru fejlődése nem szünteti meg ezeket az ellentmondásokat, de megteremti a /formát/, amelyben mozoghatnak. Ez általában az a módszer, aPost too long. Click here to view the full text.


 No.469

File: ed52d7b0bee5757⋯.gif (350.18 KB, 500x281, 500:281, tapsoló_kígyó.gif)

>>468

Köszönjük anon az összefoglalót, és külön köszönet az irodalomjegyzékért!
File: d4411a178d6e9f3⋯.jpg (88.21 KB, 1280x926, 640:463, orbán.jpg)

 No.448[Reply]

ITT kikutatjuk az Orbán rezsim valódi természetét. Illiberális demokrácia? Banánköztársaság? Gulyáskommunizmus? Különbözik egyáltalán az ún. liberális demokráciáktól? Ha igen, mikortól, hogyan szakadt el? Jöhetnek a cikkek, érvek, dialektika.

 No.462

A gulyáskommunizmus rokona olyan szempontból hogy "kádár népét" használja ki és annak a pavlovi reflexeire épít, de amúgy "putyinizmus magyar karakterisztikákkal".


 No.466

>>462

Ha Putyinizmus, akkor miért nem készült még ilyen remek dal a Vityáról?

https://www.youtube.com/watch?v=-v6Jw9rsWCE
File: 999ce86de426e0c⋯.jpg (113.76 KB, 972x620, 243:155, 12863106603283gd.jpg)

 No.435[Reply]

Anon hogyan tervezi előidézni Magyarországon a társadalmi forradalmat?

 No.436

File: a4e525829ab215f⋯.gif (8.88 KB, 279x305, 279:305, 7F787F44-B487-4945-809F-E4….gif)

Minden nap iszok tejet és nem érdekel a társadalom mit gondol rólam.
File: ecf23745d3cb5af⋯.png (517.38 KB, 600x1004, 150:251, ee9054716b74c7af842039eddd….png)

 No.78[Reply]

Anon mit gondol a "rabszolgatörvényről"? Elérkezett-e ezzel az idő végre megszervezni a munkásosztályt?

https://merce.hu/2018/11/22/a-fidesz-szerint-maguk-a-dolgozok-szeretnek-ha-ki-lennenek-zsigerelve/

42 posts and 18 image replies omitted. Click reply to view.

 No.346

>>309

Pécs a leglugozottabb és vöröspirulázottabb hely Magyarországon


 No.401

File: f441de46904e240⋯.jpg (104.66 KB, 565x565, 1:1, sabocat.jpg)


 No.408


 No.412

File: 38932fb5f74f148⋯.jpg (246.56 KB, 1200x859, 1200:859, f8bd0c4a6c8e242d.jpg)

>>401

Friss lista:

https://merce.hu/2019/01/18/itt-lesznek-tuntetesek-utlezarasok-szombaton/

Anon melyikre látogat el? Én szerintem most kihagyom, a fővárosi program elég gagyinak ígérkezik.


 No.419

>>412

Ki a képen látható szépség?
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / dempart / doomer / feet / mde / sonyeon / tingles / vichan / xivlg ]