[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / agatha2 / doomer / fast / jewess / komica / monarchy / sw ]

/voros/ -

Catalog

Winner of the 62rd Attention-Hungry Games
/eris/ - Wherein Is Explained Absolutely Everything Worth Knowing About Absolutely Anything.

November 2018 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: ff645f9e0463e5e⋯.png (88.85 KB, 185x199, 185:199, smug thürmer gyuszi.png)

 No.59[Reply]

Anon miért nem követi a marxizmus-leninizmus Thürmer eszmét?

5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.131

>>130

D-De olcsón kaptál kaját és piát!


 No.142

>>130

Sokkal inkább az tehet róla hogy a csicska pártburzsoázia leszármazottak még mindig nem fogták fel hogy nem 1970 van és még mindig aszerinte a szabálykönyv szerint játsszák a játékot.


 No.144

>>142

Nyilván azért nincs antifa meg foglalt házak se mert a Thürmer túl régi vágású.


 No.145

>>144

> antifa

Antifára akkor lenne szükség, ha a Betyársereg mozgósítani kezdene. Most amíg csak a "vanilla" rendőrség van, komolytalan lenne.


 No.146

File: d182508bd81470f⋯.jpg (15.29 KB, 261x323, 261:323, gárdista.jpg)

>>145

Hát én emlékszem olyanra, hogy a Gárda cigánytelepeket terrorizált. A helyi náciak és barátaik is rendszeresen felvonulnak ("""becsület""" napja és hasonló elmebajok) anélkül, hogy bárki akár rossz szemmel nézne rájuk.
File: 7f37d8d178e0d25⋯.jpg (53.82 KB, 357x395, 357:395, RfObZSk.jpg)

 No.45[Reply]

https://merce.hu/2018/10/30/maganrepulozes-helikopterezes-jachtozas-az-ultragazdagok-karosak-a-vilagra/

> [..]

> A New York Times-tól a CNN-ig szinte naponta találkozhatunk azzal a felfogással, hogy csakis az átlag fogyasztón áll vagy bukik a klímakatasztrófa, ezért aztán ne használjunk szívószálat, kevesebb ideig zuhanyozzunk stb. Miközben a valóság az, hogy a klímaváltozásért 70%-ban csupán 100 nagyvállalat felelős a fenntarthatatlan vezetői döntéseik, az eltussolt károk és a természet mértéktelen kizsákmányolása miatt. Ennél fogva tehát az egyéni fogyasztónak abban van felelőssége a klímaváltozás megelőzésében, hogy ellenálljon a kapitalizmus kizsákmányoló természetének, ami lassan teljesen megöli a bolygót.

> [..]

> Már rég letűnt az a kor, amikor mindennapos volt a „burzsoá parazita” kifejezés használata Lenin nyomán, de az elkeserítő helyzet az, hogy 100 év múltán a kortárs társadalomtudományi kutatások is azt bizonyítják, hogy a burzsoázia olyan mértékű parazita életmódot folytat, ami nem csak az alsóbb osztályok munkájának kiszipolyozásán alapul, hanem lassan a bolygót is megöli. Már csak az a kérdés, hogy meddig fogjuk eltartani a parazitákat?

Mérce mióta ennyire lúgos?

17 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

 No.114

File: c4f171ef3868ce4⋯.jpg (22.56 KB, 500x550, 10:11, 1437094051738.jpg)


 No.115

>>114

szpúk, kísértet vagy fantazmagória lenne a jó magyar megfelelő?


 No.117

>>115

Most így hirtelen a magyar fordításban mint kísértet találtam meg.


 No.121

File: c2b2dd048287821⋯.png (978.08 KB, 1191x1684, 1191:1684, coming.png)

https://tett.merce.hu/2018/12/05/az-eljott-felkeles/

Olvassátok!!

http://rednews.hu/index.php/a-kozelgo-felkeles/639-az-eljovendo-felkeles?screen_width=1920

Nekem ez kicsit olyan, mint amikor Debord vallotta, hogy a világ másik végén a zavargások az ő művei hatására robbantak ki, amiket akkoriban még senki se olvasott, még divatból se, ahogy ma. Bár az a pletyka járja, hogy pár éve az új francia munkatörvény elleni zavargások közben Az eljövendő felkelés példányait felmutatva koordinálták a kirakat-ikonoklasztáziát.


 No.143

File: f01f3ebc12736c8⋯.jpg (45.94 KB, 720x960, 3:4, Redflag.jpg)
File: ecf23745d3cb5af⋯.png (517.38 KB, 600x1004, 150:251, ee9054716b74c7af842039eddd….png)

 No.78[Reply]

Anon mit gondol a "rabszolgatörvényről"? Elérkezett-e ezzel az idő végre megszervezni a munkásosztályt?

https://merce.hu/2018/11/22/a-fidesz-szerint-maguk-a-dolgozok-szeretnek-ha-ki-lennenek-zsigerelve/

12 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.136


 No.137

>>136

paszta-gyanús

> "Tisztelt Rendőrség! Léci vessétek be azokat az egységeket a Kossuth téren randalirozó Lenin fiúk ellen, akikkel a Fradi szurkolókat szoktátok verni!

És ne sajnáljátok a bárgyú Fegyőrt és társait! Köszönjük! Aláirás: a békés nyugodt Magyar 2/3-ad…"


 No.139

File: 7cc002655cf6456⋯.jpg (360.8 KB, 1972x892, 493:223, badge_licker.jpg)


 No.140

File: b5dc9cd3babf60b⋯.mp4 (3 MB, 640x360, 16:9, Böiler - Rendőrökön bosszú….mp4)

>>139

🎶 Jó volna egyszer bosszút állni… 🎶


 No.141

File: 846bf95a5a37486⋯.mp4 (5.09 MB, 640x360, 16:9, HétköznaPI CSAlódások - Kö….mp4)
File: 5437dbab3399841⋯.gif (3.45 MB, 500x494, 250:247, PM94yLR5P4ZTGwOjHCIkxfCArZ….gif)

 No.91[Reply]

8 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.119

>>118

s-sok lesz már

meg amúgy is a görögökkel kell kezdeni


 No.120

File: 0a634570316c73f⋯.jpg (35.97 KB, 832x468, 16:9, 0a634570316c73fa4cede09696….jpg)

>>119

>még nem olvasta a görögöket


 No.127

File: bd61f61a3acc011⋯.png (232.89 KB, 480x360, 4:3, ClipboardImage.png)

> https://www.youtube.com/watch?v=v0aXC9nBzRw

Összefoglaló a kormány munkásellenes ámokfutásáról.


 No.128

File: ba9a6b72d8d4eb6⋯.jpg (64.98 KB, 567x794, 567:794, 13544082_70444c4599_o.jpg)

> https://www.youtube.com/watch?v=HX-zKWd-4TI

Anonok engem bővebben is érdekelne ez a téma, már a szakszervezetek kulturális és nevelő munkája, esetleg tudtok ajánlani valami részletesebbet a témában?


 No.129

>>128

sajnos nekem sincs nagy olvasottságom ebben a témában.

> Csunderlik Péter - Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták: a Galilei Kör (1908-1919) története

c. könyve jutott eszembe, de az elsősorban nem erről szól.
File: e17046697cded9a⋯.jpg (73.21 KB, 573x300, 191:100, munkaspart.jpg)

 No.15[Reply]

*felnyit egy Kőbányait*

*szürcs*

"ááá, Kádár János. Ő aztán politikus volt a javából!"

11 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.103

File: 12c78064eed7d1c⋯.jpg (11.95 KB, 220x327, 220:327, LDT.jpg)

ELKÚRTA A FORRADALMAT A SZARLIN!

ROHAGGY MEG SZARLIN! ELKÚRTAD EZT A SZAR FORRADALMAT, TE MOCSKOS ÁLLAT! GONOSZ GRÚZ TÖRPE! TÖRPE SZARLIN!

SZARLIN A SZOVJETEK LEMÉSZÁROLÓJA!, LEMÉSZÁROLJA A SZOVJETEKET! DÖGÖLJEN MEG MINDEN NKVDÉS ÁLLAT. TÖNKRETETTÉTEK A FORRADALMAT, MINDENT ELPUSZTÍTOTTAK, NYOMORBA DÖNTÖTTÉTEK AZ EMBEREKET, MINDENKI MENEKÜL!

VISSZAFOGLALJUK A SZOVJETUNIÓT!

AJÁNLOM, HOGY MINDENKI TÁMOGASSA A NEGYEDIK INTERNACIONÁLÉT, AKI NEM TÁMOGATJA A NEGYEDIK INTERNACIONÁLÉT AZ A FORRADALOM ELÁRULÓJA!

JÓL HALLOTTÁTOK BÜDÖS FASISZTÁK! TI VAGYTOK A FORRADALOM ELÁRULÓI, LENIN ELÁRULÓI, A NÉP ELLENSÉGEI! DÖGÖLJÖN MEG MINDEN TAKONYGERINCŰ NKVDÉS!!! CÁRISTÁK ÉS NÁCIK VAGYTOK EGYBEN AZ EMBERISÉG MOCSKA!

KI TAKARÍTJA EL A MOCSKOT?

TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ! TROCKIJ!

HA NEM TÁMOGATOD TROCKIJT, KITAPOSOM A BELEDET, HA SZARLINT TÁMOGATOD, ELVÁGOM ANYÁD TORKÁT IS!


 No.104

>>103

nyugi


 No.105

>>103

Megalapozott és Rőtpirulázott.

Jómagam poszadista 4. internacionalista vagyok.

Világegyetem proletárjai egyesüljetek!


 No.122

File: 08a6bcc2d49a940⋯.jpg (292.96 KB, 854x689, 854:689, CathBol.jpg)

ki, KatBol GANG?


 No.123

>>122

Az emberek azt hiszik a fake news valami új dolog, pedig hát itt is azzal volt a probléma.
File: 1d7e7df7db24bef⋯.jpg (189.97 KB, 1348x2048, 337:512, 1515160413218.jpg)

 No.108[Reply]

https://balra.at/

Fasznak pazarolják ezek az idejüket arra, hogy az angloszférából honosítsák a teljes intellektuális csődöt. Komolyan, csak gyorsan végigfutottam a cikkeken, és mit látok? TERF nyavalygás, Zizek semmitmondó félrebeszélése, unalomig csépelt közhelyek… Hát erre aztán kurva nagy szükség volt.

 No.109

>>108

> TERF nyavalygás

nani nani
File: 8763d8f70b5a90c⋯.png (328.3 KB, 690x900, 23:30, 0000002000.png)

 No.73[Reply]

https://index.hu/belfold/2018/11/20/tamas_gaspar_miklos_interju/

> A nyugati egyetemekről hatalmas mennyiségben térnek haza a marxisták, ezt jól látja a Magyar Idők. Teljesen igazuk van, ma Nyugatról nem liberálisok térnek haza, hanem baloldaliak, sőt: marxisták, huhú.

 No.74

>>73

> "Megbízhatóan zsidóbarát történészek azt írják Magyarországon a második világháborúról, hogy „csapataink”, „honvédeink”, „visszavonultunk”. Képzelje el, hogy azt írja egy történész Németországban, hogy unsere Wehrmacht. Az biztosan náci. Igazi, keményvonalas náci. Ez még az AfD-ben is tűrhetetlen lenne. Csak Magyarországon azonosul az elitek egy része a második világháború veszteseivel. Se Ausztria, se Németország, se Románia (a hadijog szempontjából „vesztes” államok), senki más, csak mi."

Japán mondjuk bőven köröket ver ránk ilyen téren.

https://www.theguardian.com/world/2018/oct/04/osaka-drops-san-francisco-as-sister-city-over-comfort-women-statue


 No.76

>>74

Magyarország jobban teljesít!


 No.81

TGM egy kommunista féreg


 No.84

>>81

>TGM kommunista

Most ezért a teljesen egyértelmű megállapításért tényleg szükség volt posztolni? Legközelebb ténylegesen tartalmas posztokat várok el mert ez szánalmas volt. Szégyelld magad.


 No.88

>>84

Hűha, nem is tudtam, hogy Gazsi képtáblázik!
File: 16f9ef65499022c⋯.png (68.94 KB, 900x300, 3:1, voros zászló.png)

 No.85[Reply]

Anonnak mi a véleménye táblánk első zászlajáról? ugye jól csináltam?

 No.86

File: b3c2c5474e826e5⋯.png (11.94 KB, 300x100, 3:1, voros zászló.png)

>>85

Na igen meglátszik hogy már aludnom kéne.
File: e830edd1508e99b⋯.jpg (16.45 KB, 324x499, 324:499, 31YXT0mx7lL._SX322_BO1,204….jpg)

 No.26[Reply]

Cső, cigányok!

Egy magyarországi radikális baloldali közösségben létezem, és kép-releváns szart fordítjuk éppen angolról magyarra. A kérdésem az lenne: van-e közületek bárki is, aki hajlandó lenne ebből a könyvből egy fejezetet lefordítani?

Ez nem vicc, baszod! Szerintünk 21-századi kommunistaként igen is kötelességünk ezt a könyvet lefordítani és kiadatni!

Ezért kérdezlek: hajlandó/képes lennél-e ebből a szövegből lefordítani, vagy sem?!

 No.35

Majdnem írtam egy hosszabb hozzászólást, de töröltem, mert anyádat cigányozzad! De, ha egyáltalán komolyan akarsz valamit, akkor legalább linkeld be a szarodat!


 No.83

File: bc0cb8655a2f510⋯.png (308.59 KB, 640x480, 4:3, 1487440895763.png)

Mennyit fizettek érte, elvtársak?

Ez a kérdés.
File: c82d087820f2419⋯.jpg (56.04 KB, 480x640, 3:4, elvtársnő.jpg)

 No.67[Reply]

Sziasztok a múltkor voltam a Gólya presszóban de még mindig nincs balos barátnőm, mit csinálok rosszul?

 No.68

File: 85ad1081a83e93d⋯.gif (499.42 KB, 499x363, 499:363, mr_bimmler.gif)

Szóljon valaki az elvtársnőnek, hogy tiltott önkényuralmi jelkép használatáért, le is csukhatják.


 No.69

>>68

Mióta ember néz az égre,

Vörös csillag volt a reménye.


 No.70

>>67

Gólyába ténylegesen járnak baloldali érzelmű suhancok, vagy csak a tipikus romkocsmába járó pózer bölcsészek?


 No.71

>>70

Amikor én ott voltam csak a közeli mutlik dolgozói ebédetek épp ott.
File: 9772e139bda5414⋯.jpg (185.61 KB, 640x480, 4:3, maugli.jpg)

 No.60[Reply]

Anon mit gondol a cigánykérdésről?File: 2842ae804343510⋯.jpg (97.88 KB, 1200x800, 3:2, orb.jpg)

 No.5[Reply]

Ha anon EU/migránspárti gamunista, miért nem megy ki nyugatra?

 No.6

félek egyedül


 No.7

jobban megélek itthon a Soros pénzén, mint külföldön.


 No.9

Mi a faszomért lennék EU-párti gamunistaként?


 No.10

>>9

> amazt implikálja, hogy az EU nem Szovjetunió 2 - elektromos bugalú


 No.58

>>10

Mit nem megadnék azért, hogy igaza legyen Anonnak.
File: 69f417cd5f70eff⋯.jpg (46.93 KB, 550x433, 550:433, ac_t_u.jpg)

 No.54[Reply]

https://24.hu/belfold/2018/11/01/hajlektalanok-csepel/

> Zoltán brigádja kétségtelenül eredményesen tevékenykedik, a pólóikon látható felirat – Biztonsági Szolgálat – szavatolja a hivatalos megjelenést. Hatósági jogosítványuk nincs, egy cég alkalmazottai.

> " Mindent tudnom kell róluk. Amit nem tudok, annak utánanézek. Csak úgy tudod a hatalmadban tartani őket, ha érzik, hogy tudsz róluk mindent"

Anon megköszönte ma már a Biztonsági Szolgálat™ tevékenységét?

 No.56

Pff, hülye hajléktalanok, miért nem bérelnek ők is saját védelmi szolgálatot ami megvédné őket a Biztonsági Szolgálat™-tól? Ez egy szabad ország!
File: 99e857453e4c524⋯.png (634.3 KB, 1280x720, 16:9, 3bf7109ab8527aa81972186d2b….png)

 No.2[Reply]

Gyűjtsünk itt olyan oldalakat, ahonnan be lehet szerezni balos irodalmat ékes anyanyelvünkön!

7 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.29

>>12

Kit takar a TGM monogram?


 No.31

File: ab3d5a8a3961813⋯.jpg (101.11 KB, 1280x720, 16:9, tgm.jpg)


 No.38

>>3

Valamelyik anon megtudná mondani, melyik Lenin-összes kötetben találni "Az ​imperializmus, mint a kapitalizmus legfelsőbb foka" c. írását?


 No.40

>>38

Fent van az külön is. Egyébként Lenin Művei 22. kötet.


 No.44

>>40

Upsz, tényleg.

Azért köszönöm!
File: ab51e3c284a2f89⋯.webm (3.23 MB, 1024x576, 16:9, 1455842747672.webm)

 No.36[Reply]

Ő a mi /leninfiúnk/?

 No.37

File: e2ecaa3b5188a8f⋯.jpg (19.85 KB, 450x300, 3:2, D_NOE20130825008_1500-450x….jpg)

>>36

1v1-ben lenne bármelyik hazai elvtársnak esélye Tyirityán ellen?


 No.39

File: 6f30e717bc8be32⋯.jpg (79.72 KB, 500x421, 500:421, sárkányokat ölt.jpg)


 No.41

>>39

ú-úgy értem kortársak közül


 No.42

>>41

Olyanok vannak?


 No.43

File: 4efff48d1345a76⋯.jpg (41.96 KB, 358x373, 358:373, tohru.jpg)

>>42

az a 2-3 ember aki itt szokott lurkolni
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / agatha2 / doomer / fast / jewess / komica / monarchy / sw ]