[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 8cup / arepa / caco / cutebois / cyoa / fascist / fast / leftpol ]

/gamergatehq/ - The GamerGate Headquarters

BTFOs are Life, Ethics is Hometown
Winner of the 77nd Attention-Hungry Games
/x/ - Paranormal Phenomena and The RCP Authority

April 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Board Rules 2018

1: No direct-linking corrupt sites, please use archives.
2: Please don't fight amongst yourselves or with the board mods.
3: Don't break 8chan global rules, spam the board, or troll other users.
4: No doxing, threatening, or actual harassment of any person is allowed.
5: The topic of this board is #GamerGate, and all that it encompasses and does.

Have fun!

File: 1449485509670.jpg (21.99 KB, 606x404, 3:2, vlag_nederland.jpg)

9e867f No.307879

It's been a long time since there was a Dutch thread…

Anyway: there has been an article about the developments within the game journalism in 2015. Of course an opinion piece for the other side of the story from Dutch GG cannot be excempt from this.

http://zachtekrachten.nl/zuurvee-positieve-ontwikkelingen-in-gamejournalistiek-in-2015/

https://archive.is/IEM8d

Therefore, this thread is to get a collective message to send to the writer of the article.

9e867f No.307882

My opinion (summary): the reason Kotaku got blacklisted was because of leaks that served no purpose other than clicks (no ethically-necessary leak), and because of the clickbait this is their own fault. We do not condone the blacklisting but can understand why these steps were taken. Also, one has to take into account that many youtubers have a larger userbase, like for example Boogie and Jontron.


9e867f No.307886

Reden blacklist >_>

blacklists sucks…. maar ik zie dit eerder als publishers die uit een abusive relationship stappen bij kotaku.

Ze doen het net laten klinken alsof publishers/devs alles maar van kotaku en anderen "journalisten" moeten slikken.

Verder de rest positieve dingen die in " gamejournalistiek" gebeurt is. Al die gloednieuwe ethiek pagina's die meeste sites nu hebben vind ik positief :D

Het moeten disclaimen van verborgen ads in artikelen is ook wel een belangrijke stap.

"een groeiende afstand tussen ‘fan’ en ‘criticus’ "

en ik ben het eens dat er verschil zit tussen fan en criticus >_> en in een review hoort je favo politieke statement/lens niet thuis indien er een score aan verbonden zit. Omdat het dan sociale druk is.


9e867f No.307889

>>307882

The fundamental issue is that if you want to be treated as a journalist outlet consistently, you need to act like one consistently. Or at the very least, keep Chinese walls between your serious journalists and shitposters so people can trust your proper ones. If you don't, it's a judgement call whether your inquiries are serious or not and you've got no right to complain when they decide not.


9e867f No.307890

"De relatie tussen PR en sites is nog steeds te sterk. En gamejournalisten worden nog steeds chronisch onderbetaald. Dat laatste is meer dan een loonkwestie. Het heeft effect op de kwaliteit van de journalistiek. Niet alleen krijg je als redactie waar je voor betaalt maar het werkt ook nog meer afhankelijkheid van PR-bedrijven in de hand. Juist door extreem lage betaling (als er al wordt betaald) worden ‘review-exemplaren’ en ‘perstrips’ al snel (gevoelsmatig) onderdeel van de beloning. En dat betekent nog meer afhankelijkheidsgevoel jegens de PR-firma’s."

Hier is een punt dat regelmatig onderbelicht blijft: er moet brood op de plank komen. Als je vergoeding net groot genoeg is om de volgende game te kopen grijp je al snel andere mogelijkheden aan. Ik denk dat daarom sites als http://wtfmagazine.com/ en techraptor.net/ meer aanloop moeten krijgen. Techraptor staat er om bekend dat feit en mening gescheiden worden gepresenteerd. This is a good thing (tm)

Je ziet al een beweging waarbij gamers liever een youtuber geloven dan Polygon, bijvoorbeeld. Hier hoor je niets over, buiten GG. Hetzelfde geldt voor Twitch.

Uiteindelijk komt het erop neer dat bij de grote sites de core-demographic en masse wegloopt omdat ze niet meer geloofwaardig worden geacht ten faveure van de kleine jongens die het voor hun plezier doen.


9e867f No.307895

Oke jongens, wat vinden jullie hiervan?


9e867f No.307904

>>307895

Extra na laatste paragraaf:

Over het feit dat Kotaku bij Bethesda en Ubisoft op de zwarte lijst staat word verschillend over gedacht binnen de GamerGate kringen, maar over het algemeen is de opinie ongeveer als dit: uitgevers horen niet te veel te bepalen aan wie ze wel en niet spellen uitgeven voor reviews, consumenten horen gewoon te bepalen wiens opinie(s) ze aannemen. Dat zorgt teveel voor een ‘jij bent lief voor ons wij zijn lief voor jou’ sfeer en dat willen we ook niet. Echter, vanwege de redenen die eerder genoemd zijn is het begrijpelijk waarom de uitgevers deze stappen hebben ondernomen.


9e867f No.307906

Kleine correcties:

"Er [s]iets[/s] is niets ‘journalistiek’ aan het lekken van documenten"

" Ook [s]word[/s] wordt objectief beoordelen…"

"De derde reden is dat [s]vel[/s] veel Kotaku werknemers"

"pogingen [s]van[/s] tot censuur van spellen"

"Hetzelfde [s]geld[/s] geldt voor andere YouTubers"

Je aanvulling:

"staat [s]word[/s] wordt verschillend [s]over[/s] gedacht "

"over het algemeen is de opinie ongeveer [s]als dit[/s] deze"

Ziet verder goed uit. Uiteraard is er veel meer te zeggen, maar als eerste schot voor doel is dit prima.


9e867f No.307907

Hmmmm, geen bb-code. Huh.


9e867f No.307908

>>307906

lol ik doe grammatica/spelling altijd na schrijven. Iig, bedankt, scheelt weer werk :P


9e867f No.307910

>>307895

Laat dat "Nederlands/Vlaams Gamergate" aan het begin vallen en maak duidelijk dat het de mening van een enkele voorstander van Gamergate is. Je spreekt niet voor ons allemaal, dat doet niemand, maar dat is iets wat veel mensen maar moeilijk kunnen bevatten, dus als je zo komt binnenvallen spreken ze daar bij Zachte Krachten meteen over hoe ze een reactie ontvangen hebben van "de leider van Nederlands/Vlaams Gamergate".

Voeg misschien ook een alinea toe om te verduidelijken dat de "blacklist" neerkomt op het geven van geen commentaar als Kotaku daar om vraagt. Kotaku is nog steeds vrij om te schrijven over de studio's en hun games, en kan als ze een presentatie geven op game-events deze nog steeds bijwonen. Kotaku klaagt dat ze geen confidentiële informatie meer krijgen nadat ze deze al meerdermaals gelekt hebben (zoals je al zei) en dat ze (hemeltjelief!) geen gratis kopieën van nieuwe games meer krijgen! Iets wat ethische journalisten principeel vanaf het begin geweigerd zouden hebben om belangenverstrengeling te voorkomen!

Dit is geen pers die zich "onafhankelijk wilt maken van de industrie", dit is een pers die gedwongen wordt onafhankelijker te werken vanwege hun slecht gedrag en terug wilt naar de eerdere status quo.


9e867f No.307912

>>307907

textboards zijn geen BBS forums w


9e867f No.307913

>>307910

Oke, feedback meegenomen. Aangepast document. Upload hem zo weer.


9e867f No.307914

>>307912

Duidelijk. We snappen gelukkig allemaal wat ik bedoel met de codes, dus er is geen baby overboord.


9e867f No.307916

>they can't do anything rather than grammar nazi an unfinished template

:')

https://www.facebook.com/groups/dutchgamesindustry/permalink/926949984051744/


9e867f No.307920

>>307895

Nog even voor de duidelijkheid mensen: dit is een mockup template, als beginnetje. even wat feiten bij elkaar garen.er zal nog wel een iteratie op moeten met feedback.


9e867f No.307921

>>307920

*gebaseerd op feedback


9e867f No.307928

File: 1449496005512.png (14.89 KB, 475x137, 475:137, Untitled.png)

Ik denk dat Harry het woord template niet snapt jongens.


9e867f No.307931

>>307928

urgh de helft moet nog steeds reageren of ze willen meehelpen of 'ja' eronder zetten.


9e867f No.307946

>>307916

Dat is een redelijke beschrijving van mij. Maar enkel als feedback, echwaar!


9e867f No.307949

>>307916

Wat ik overigens grappig vind aan de FB thread is de overweldigende behoefte van deze mensen om direct aan te vallen. Niet afwachten, kijken of er iets zinnigs uit komt, maar meteen in 'aanval is de beste verdediging' modus.

Het lijkt erop dat ze proberen te demotiveren en bij voorbaat de bron te vergiftigen.

Ik voorzie een heleboel logische fouten uit hun kamp wanneer 'ons' stukje evt. gepubliceerd wordt.


9e867f No.307954

File: 1449502776193.pdf (143.57 KB, Brief.pdf)

>>307949

Ik heb een update.


9e867f No.307955

File: 1449502963151.pdf (143.57 KB, Brief.pdf)

>>307949

Ik heb een update.


9e867f No.307984

>5 dutchfags using different user IDs

color me surprised. Why don't you guys team up and kick that fuckhead Rami Ismali out of Europe permanently?


9e867f No.307986

>>307984

calm down m8.


9e867f No.308003

File: 1449513799945-0.jpg (11.22 KB, 588x110, 294:55, fuck disclosure.jpg)

File: 1449513799946-1.jpg (24.25 KB, 315x192, 105:64, nino approves.jpg)

Is Power Unlimited nog steeds het grootste/invloedrijkste gamestijdschrift van de Benelux? Ze hebben in elk geval een fervente anti op de redactie rondlopen. Nino de Vries is hun chef online die nota bene gamergate.nl registreerde en het domein redirect naar een anti-Gamergate video. Hij doet niet veel moeite om de schijn van onpartijdigheid op te houden. afbeelding gerelateerd

https://archive.is/8npy0 (even scrollen)


9e867f No.308004

>>308003

Nino is zoutig maar niet onethisch. Tenzij je echt iets over 'm vind, laat hem gaan.


9e867f No.308005

>>308004

Ik lees geen nederlandstalige publicaties meer sinds de Volkskrant over de klippen ging met ongefundeerde uithalen richting politieke ideologieën waar ze geen antwoord op hadden.

Dit schijnt een probleem te zijn bij al die do-gooders in de NL journalistiek: links als de pest (niet dat daar iets mis mee is) en zuur als augurkjes.

Dus: Power Unlimited? Nooit van gehoord en in mijn optiek niet relevant. En als ik de TL lees die Leader aanhaalt, niet in staat om andere meningen te waarderen.


9e867f No.308009

>>308005

Voor games is het alleen nog maar Totalbiscuit, Techraptor en ChristCenteredGamer hier.


9e867f No.308010

>>308004

Klopt. Ik vind het alleen wat vervelend dat hij moedwillig feiten negeert die hij als journalist juist zou moeten achterhalen en objectief presenteren. Daarbij vond ik die retweet vrij veelzeggend over zijn houding in het debat en daarom het noemen waard in deze draad.


9e867f No.308044

How do I upvote this?


9e867f No.308200

File: 1449594287451.jpg (404.2 KB, 280x348, 70:87, oopsy.jpg)


9e867f No.308213

File: 1449598312958.jpg (7.38 KB, 275x183, 275:183, 1422580344552.jpg)

guies why is youre France flag upsidown?


9e867f No.326137

vzxcvzvczvcxvzxvxcvzvcxvzxcv
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 8cup / arepa / caco / cutebois / cyoa / fascist / fast / leftpol ]