[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / baaa / baphomet / choroy / dabs / dempart / jenny / mewch / tingles ]

/socpl/ - /soc/ z ludzką twarzą

Catalog

Winner of the 72rd Attention-Hungry Games
/otter/ - The Church of Otter

February 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: e93aad60ab8fca2⋯.jpg (59.28 KB, 500x500, 1:1, 088657001257936390.jpg)

f450cc  No.1[Reply]

Board ten powstał z myślą o samotnych anonach którzy nie mają kompletnie nikogo, do kogo mogli by się odezwać.

Jak wiadomo moderacje różnych chanów snapują sobie, różne chanowe grupy mają swoje discordy i fejsbukowe grupki, natomiast szeregowe anony nie mają żadnego miejsca i są banowani, a nitki kasowane.

Tutaj anony mogą poznać innych anonów do pogadania, natomiast nie ma to służyć atencji ani reklamowaniu swoich kółek atencyjnych.

10 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

a4eeef  No.235

>>56

Zprzedszkola xD
File: 0e2523f3ff3f568⋯.jpg (223.47 KB, 960x720, 4:3, zdrowie.jpg)

a99215  No.305[Reply]

Łódź fred.

bfa59f  No.306

no elo, jakaś siekiera? jak tak to count me in bo mam smaka
File: f2081af8e51268d⋯.png (1.57 MB, 1920x1244, 480:311, Reklama siekiery niepodleg….png)

706856  No.88[Reply]

UWAGA UWAGA

zapraszamy wszystkich anonów na siekierę z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez p*lskę

odbędzie się ona 11 XI b.r w W-wie

potencjalnych siekierujących anonków uprasza się o uzgodnienie miejsca i dokładnej godziny aby były one optymalne dla wszystkich

w razie wątpliwości piszcie w nitce albo w konfie anonów na GG

zachęcamy do spędzenia tej niedzieli w gronie anonów

96 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

786780  No.297

File: b228419a9439698⋯.mp4 (3.7 MB, 220x400, 11:20, a.mp4)

pozdrawiamy cieplusio anonka z dalekiego miasta który nas odwiedził, fajniusio było i prezenty też się spodobały :3


bd68a6  No.299

>>297

Nic takiego nie miało miejsca


df4908  No.302

cały czas anon organizator warszawskich siekier przegląda tego pleda i zaprasza nowych do pozostawienia formularza kontaktowego :3


6d9c39  No.303

>>302

znajdź sobie kolegów poza szonami wstrętna spierdolino


e4fa75  No.304

>>303

a po co
File: b57dbaf0a568b9b⋯.webm (4.08 MB, 480x360, 4:3, 14628967277160.webm)

343039  No.166[Reply]

>soc

>absolutny brak relacji z wypadów do barów czy na konwenty

nawet mi was trochę żal spierdoxy

fc666c  No.167

przecież bary to smród


8a6c7d  No.300

File: 2be526172e8c792⋯.jpg (83.53 KB, 605x810, 121:162, AD-Annoying-Photos-OCD-99.jpg)

>wypady do barów

Normik fejs

Tylko spacery po parku


8d2974  No.301

>konwenty

yh

nie wiem jak w innych miastach ale u nas tak już się zbratalisme z anonami że już się nie afiszujemy od dluzszego czasu siekieringiem bo no bambo wołam xD. oczywiście cały czas zapraszame anonow do wzięcia udziału w loterii siekierowej, do wygrania miłe towarzystwo i inne benefity socjalne
File: 5148a7af11aae65⋯.png (3.97 KB, 256x256, 1:1, 5148a7af11aae651af0ce8c37e….png)

873924  No.2[Reply]

Nitka gg idź

72 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

efd7e9  No.291

File: 6cb13e89a4980a2⋯.jpg (414.11 KB, 2896x2896, 1:1, 1549552066667.jpg)

>na poważnie rozważanie zakładania grupek ja jakimś portalu dla pedzlakow

TYLKO gg gimbusy


83efa0  No.292

>>290

nie mam nic do powiedzenia w dyskusji ćpunów kto dzie jaki towar kupił, jakbym chciał gadać z ćpunami to bym poszedł na ćpuńskie forum a nie /soc/

>>291

>pisz coś o grupkach

>miej grupkę na gg

coś ci się pomieszało

poza tym, obecnemu guwnoguwno bliżej niż dalej do portalu dla pędzlaków


7663de  No.293

>>292

no to pogadaj o czymś innym, jest podaż jest popyt, ja bym z chęcią o czymś innym pogadał jakby ktoś coś zaproponował

>obecnemu guwnoguwno bliżej niż dalej do portalu dla pędzlaków

się nie popłacz tylko skurwiaj na nielota jak tak cię to boli


be1cc0  No.294

i tak ci najbardziej aktywni chyba zdechli czy o co tu chodzi xD


6fc358  No.298

>>291

potwierdzam, GG najlepsze
File: f92fbfeae01ccbd⋯.jpg (191.13 KB, 1000x665, 200:133, 1000px-Hala_Spodek_2007-10.jpg)

4ec223  No.295[Reply]

są tu jakieś anony z katowic albo okolic? ktoś coś chętny na małą siekierkę? zgłaszać się!

00ba41  No.296

melduję się
File: c7cf93e0641d8fe⋯.jpg (236.5 KB, 831x675, 277:225, 1547417354892459391.jpg)

651292  No.284[Reply]

Bydgoszcz pled? Bydgoszcz pled.

anon spoza brzydgoszczy hir ale ostatnio dość często tam bywam, spotkałbym się z miejscowymi anonamiFile: 316e2760f69d25c⋯.jpeg (28.22 KB, 367x259, 367:259, 0A512227-1096-438C-B611-2….jpeg)

640094  No.254[Reply]

Hej,

Mam na imię Kinga i mam 29 lat. Niestety moje życie prywatne ze względu na służbowe wyjazdy zeszło na dalszy plan, ale jak każda kobieta mam swoje potrzeby, stąd ta oferta. Poszukuje sympatycznego, miłego i zadbanego mężczyzny do spotkań bez zobowiązań, nie chcę, aby ktoś sobie coś więcej wyobrażał. Nie chcę się jeszcze wiązać, bo wiem, że moje życie służbowe jest jednym z powodów przez który prowadzenie życia prywatnego staje się bardzo ciężkie i męczące. Za jedno spotkanie oferuję 300 zł w częstotliwości jedno spotkanie na tydzień.

Jeżeli jesteś zdecydowany to napisz do mnie proszę na http://hot-oferty.pl znajdziesz mnie pod nickiem "kingusia".

Pozdrawiam :*

4c26be  No.255

zesrałem się xD
File: 388cc4f5c9bb3c7⋯.png (98.99 KB, 1095x739, 1095:739, 1gwiazdka.png)

0e0b19  No.237[Reply]

Sylwester? kiedy?

547e0b  No.239

>>238

Znowu czan z forsowaniem pedo i przestepczosci, ziew

Ciekawe kiedy zdechnie xD
File: b9547de4547a780⋯.png (1.91 MB, 1640x1120, 41:28, 1526773994215.png)

3622da  No.57[Reply]

Jak poznać Femuśkę na perwersyjny seks?

17 posts omitted. Click reply to view.

8efcf7  No.121

>>107

Kalita ty kurwo


bd3e28  No.138

>>121

wykurwiaj nie kalita here


d079fd  No.151

File: 7e5b0a75d777787⋯.png (5.69 KB, 125x114, 125:114, 1qwrrk82.vichan.png)

>>111

tfw ledwo na ten kurwidołek wchodzisz pierwszy raz od zawsze i już widzisz, że cię wołają


c725df  No.160

>>151

brawo, teraz możesz zdupcać


b6fc7a  No.222

>>62

powiedz wincyj anon

>>80

I pochwal się. :3

femki to mój fetysz
File: b5b72797752a618⋯.jpg (199.06 KB, 1536x1024, 3:2, 12018712_880562442072151_1….jpg)

48760d  No.206[Reply]

Trójmiejskie anony odbędzie się siekiera dziś. Zapraszamy: 66046099. Pisacz, przychodzicz, nicz sie nie bacz.File: 99ca0c370b425dc⋯.jpg (225.75 KB, 1024x768, 4:3, 1397842587710282253.jpg)

050688  No.58[Reply]

Co tam gaye?

6 posts omitted. Click reply to view.

b6d00b  No.165

>>164

64329257


000000  No.186

ktos ciekawy ?


2675fb  No.187

>>58

Well they all look gaye so whatever one is called "Co tam" is probably gaye too.


ff8674  No.188

jakiś ganonek z warszawy chciałby z samotnym anonkiem coś porobicz w weekend? :3

możemy iść na spacer, do kawiarni, pubu, teatru, niszowego kina lub na koncert muzyczny sam nie wiem xD


ed1483  No.202

File: 4799319dd425da4⋯.jpg (441.34 KB, 1351x870, 1351:870, VHS I Like You.jpg)

Chuj (ang.Dick)
File: 63d354da34b2e07⋯.jpg (650.68 KB, 1337x500, 1337:500, ko.jpg)

39f55b  No.194[Reply]

otwieram Kielecką XD

Rzucam propozycje kolejnej siekieryFile: b038469eb5189ca⋯.png (995.71 KB, 919x610, 919:610, wrocław.png)

f9b6c7  No.18[Reply]

zakładam wrocławską

9 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

da976c  No.113

>>86

podwieki, atencyjne pedały i ćpuny


5b2a83  No.150

>>85

potwierdzam

t. anon z popowic


6c75ae  No.152

>>81

jestem zainteresowany


dfb7b3  No.190

halo, idziemy o 17:00 na dworzec główny oglądać co seby narodowce odpierdolą xD?


820baf  No.191

>>190

Możemy iść
File: 09896bd25c161ce⋯.jpg (134.93 KB, 850x478, 425:239, dymaro.jpg)

0e473e  No.14[Reply]

co tam?

d73501  No.42

co tam byku też chodzisz na szybkie impreski?


1e1b2f  No.146

czy to samsung n150?
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / baaa / baphomet / choroy / dabs / dempart / jenny / mewch / tingles ]