[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / ausneets / doomer / had / leftpol / newbrit / vg ]

/sonyeon/ - 소년 8챈

가상의 남캐를 빠는 곳
Winner of the 68rd Attention-Hungry Games
/d/ - Home of Headswap and Detachable Girl Threads

January 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


We discuss about virtual male characters. You are supposed to use kr in this index.

File: f15cf374493b8ec⋯.jpg (147.32 KB, 862x1195, 862:1195, 54f77bc0b80b8c7f3f8b45a3.jpg)

File: c23022498648148⋯.jpg (177.96 KB, 706x997, 706:997, 54de7130b80b8c15628b459a.jpg)

fa032f  No.10

게임쇼타를 빱시다!

쇼타겜 마더 시리즈!

…9s만 올라오진 않겠지

f004bb  No.42

File: 8946e14c80db142⋯.jpg (94.13 KB, 947x842, 947:842, 15da5e88e4b2e4ca4.jpg)

오늘부로 테인이 3차직 나왔다요 하러 가야하는데 너무 바쁘당..


f004bb  No.43

File: 71ff5ef741c3a23⋯.jpg (91.94 KB, 484x853, 484:853, 캡처.JPG)

File: 04deeafa66af463⋯.jpg (85.41 KB, 486x857, 486:857, 캡처2.JPG)

그리고 저는 아일 뽑음 ^오^


fbe548  No.47

File: f98e7effcd7f7bc⋯.png (1.67 MB, 1714x3164, 857:1582, illust_63858670_20170721_0….png)

File: 373c59ff6638c1c⋯.png (1.45 MB, 1929x2204, 1929:2204, illust_63858670_20170721_0….png)

메르크…스토리아….


f004bb  No.48

File: d403ffc97778f9f⋯.png (783.62 KB, 1075x1518, 1075:1518, ClipboardImage.png)

아일x그랑 보고싶다

아니 그랑x아일도 좋을듯


3d9258  No.79

File: 40e956d7707d370⋯.png (303.13 KB, 521x819, 521:819, DuD5Qsg.png)

File: 7254134f13445f4⋯.jpg (8.63 KB, 225x224, 225:224, images-3.jpg)

다시 올려야겠네


0606e3  No.126

File: 9c7a96358151201⋯.jpg (224.25 KB, 1000x706, 500:353, illust_64209197_20170804_0….jpg)

나인즈


78901a  No.145

File: 05e0dd1bd31f9e7⋯.jpg (139.9 KB, 1024x765, 1024:765, chibi_webber_by_snbx182-d8….jpg)

File: 533a001972ad2f9⋯.jpg (57.45 KB, 477x500, 477:500, don_t_starve__webber_in_wi….jpg)

돈스타브의 거미쇼타 웨버쟝ㅎㅎ


0606e3  No.154

>>145

초롱초롱


fa032f  No.295

File: dcb572e2132482e⋯.jpeg (281.89 KB, 780x1030, 78:103, 1501932036749.jpeg)

포켓몬 휴쨩


fa032f  No.433

File: 76da2f2705732f0⋯.jpeg (126.03 KB, 379x1437, 379:1437, 1502013119048.jpeg)

그런눈으로…날..


a0ec0d  No.439

>>433

아스리엘쨩 안에 싼다아앗

그/아/아/앗


fa032f  No.561

File: 6e9032acc1130ad⋯.jpg (332.39 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170807_012325.jpg)

File: 1efd7e943874bf1⋯.jpg (262.19 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170807_012750.jpg)

쉬…..벌!

유희왕도…게임이다@@@@@@@@@


fa032f  No.562

File: cb65f1f1ccf7e26⋯.jpg (450.67 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170807_010250.jpg)

서모나이트 숫소새끼


79f0d2  No.579

File: 427cbf64dfa33b8⋯.jpg (97.7 KB, 800x524, 200:131, 26a440e9-3d6d-4c20-8c90-97….jpg)

File: 815661429468700⋯.jpg (29.83 KB, 400x447, 400:447, 97ae6c05-acea-4265-bab8-6d….jpg)

File: f6f2983188fb5fa⋯.png (205.28 KB, 400x381, 400:381, tumblr_nl0494VIET1upl7hwo1….png)

File: 9c0f4f6a60e4ec8⋯.jpg (348.79 KB, 873x1024, 873:1024, Laharl_Disgaea_2_Bust.jpg)

라하르


79f0d2  No.580

File: a07d3f07e8bcb62⋯.png (1.74 MB, 1097x683, 1097:683, 6a892302-bad4-4cff-980f-5e….png)

File: 195da71c7862c17⋯.jpg (41.32 KB, 540x347, 540:347, d1ab7f720d89e65848a04af2b3….jpg)

File: 09082c515621c41⋯.jpg (91.77 KB, 736x908, 184:227, 484554498067c8f6ded2b15078….jpg)

File: 5fceb6a1203f762⋯.jpg (17.14 KB, 480x480, 1:1, avatar_1475938904097.jpg)

File: 3ee5447edb039e0⋯.jpg (293.01 KB, 600x600, 1:1, 5f64d348-2576-407e-8865-c7….jpg)


79f0d2  No.581

File: 70f0cbc1d751176⋯.jpg (464.01 KB, 800x1067, 800:1067, ae29985f-d7a5-4a90-ab35-a6….jpg)

File: da724ac015bb410⋯.png (358.27 KB, 800x600, 4:3, df9363f5-9733-4e5d-a873-44….png)

File: b3f94821fd486a4⋯.jpg (119.34 KB, 700x674, 350:337, c58f9e739b78e9ec091c78b1d1….jpg)

File: 69fd59105c4e3b3⋯.jpg (24.42 KB, 480x818, 240:409, avatar_1459613240005.jpg)

File: 44a5ab86c309320⋯.jpg (323.7 KB, 480x587, 480:587, 25208858_p0_master1200.jpg)


79f0d2  No.582

File: f189f4141a7ca39⋯.png (298.44 KB, 480x530, 48:53, 98e37870-142b-44dc-93a9-ce….png)

File: 474bc775e7acd87⋯.png (438.8 KB, 859x900, 859:900, 97d0fea1-15fa-4a7f-9c4e-dc….png)

File: 5d334744d7e009a⋯.jpg (327.91 KB, 1024x751, 1024:751, IMG_20160712_005752.jpg)

File: 26aef438c36abaf⋯.png (391.92 KB, 685x900, 137:180, f5fae1b03fe8504797caa94cb8….png)

File: bb194aeb50516ce⋯.png (401.19 KB, 800x934, 400:467, 49489e86b9f23282c6a3628103….png)


fbe548  No.588

>>582

이거 짤작가 동인지도 있던데 개꼴임


407d22  No.596

전하 존나 섹스해 오나홀러 삼고싶음


fbe548  No.618

File: cd4e690e08ad282⋯.png (115.48 KB, 500x500, 1:1, illust_62003739_20170807_1….png)

File: 05b3558a5eaa505⋯.png (164.79 KB, 500x500, 1:1, illust_62003739_20170807_1….png)

File: b3c1b5a7b53490f⋯.png (155.69 KB, 500x500, 1:1, illust_62003739_20170807_1….png)

File: 346ada5ef440fa9⋯.png (122.88 KB, 600x450, 4:3, illust_61899884_20170807_1….png)

File: d25f7b4addaf6d9⋯.png (125.35 KB, 450x600, 3:4, illust_61899884_20170807_1….png)

9S


fbe548  No.619

File: d47cb53e5a61087⋯.png (170.56 KB, 450x600, 3:4, illust_62204270_20170807_1….png)

File: ca08d9bbfe0a678⋯.png (85.07 KB, 450x600, 3:4, illust_62204270_20170807_1….png)

File: a7f53d0deb5dc4c⋯.png (277.16 KB, 500x500, 1:1, illust_62204270_20170807_1….png)

File: c1305432867cebd⋯.png (152.97 KB, 450x600, 3:4, illust_62204270_20170807_1….png)

File: bcbc2a3ddfee63b⋯.png (134.34 KB, 450x600, 3:4, illust_62204270_20170807_1….png)


2822ab  No.620

>>618

깡통박다 중금속중독된다


fbe548  No.621

>>620

우리애는 그런거 없어요!


2822ab  No.622

>>621

이타이이타이 (걸리면 못고침)


995b7e  No.628

다들 무슨 소리 하는거야? 깡통은 원래 박으라고 만들어지는거잖아???


fbe548  No.696

File: daedabd2ce914de⋯.jpg (615.99 KB, 580x820, 29:41, illust_64280711_20170807_2….jpg)

그랑블루 나오는애들


f004bb  No.697

>>696

스일 주근깨 핥고싶다


fbe548  No.701

File: 1ef6261c18c6fda⋯.jpg (Spoiler Image, 1.08 MB, 1748x2480, 437:620, illust_64278189_20170807_2….jpg)

용쇼타 조아


648659  No.702

>>701

너무 커


f004bb  No.703

>>701

얘 왜 이렇게 커졌냐


fbe548  No.768

>>702

>>703

귀여우면 장땡


fbe548  No.769

File: 98d2d1e9e65739f⋯.jpg (333.22 KB, 1029x1100, 1029:1100, illust_37423875_20170808_0….jpg)

File: 5d8e447c7774045⋯.jpg (318.65 KB, 1029x1100, 1029:1100, illust_37423875_20170808_0….jpg)

얘가 서몬나이트3인가?


f004bb  No.800

>>769

서몬3 낫프


f004bb  No.801

마빡 좋아하는 쇼타콘들은 저 마빡에 다 좆 비벼봤을듯


f004bb  No.838

File: ce0db63fe603ed3⋯.jpg (701.89 KB, 1000x800, 5:4, 1220.jpg)

얘도 귀여운데


f004bb  No.898

File: e41cc976bc9f745⋯.png (2.25 MB, 1050x1492, 525:746, ClipboardImage.png)

우리 그랑사이퍼 화장실 청소 담당 바이트쟝


0606e3  No.907

>>838

아서? 어디애야


407d22  No.933

>>907

신세계수의 미궁 동료캐


fbe548  No.934

>>933

지금보니 고간튀어나와있네 ㅋㅋ


fbe548  No.1137

File: 03bbc55ddc2c9c9⋯.jpg (7.27 MB, 2480x3507, 2480:3507, illust_58669737_20170812_1….jpg)

이정도면 적당하지?


79f0d2  No.1153

File: 519545005ab7ce9⋯.png (109.62 KB, 600x480, 5:4, 85438a59-4330-4c83-9790-02….png)

File: ad1e4a26b8898e8⋯.png (160.12 KB, 565x635, 113:127, Chibi_Laharl_by_Anini-Chu.png)

File: bfb913f3fd6212a⋯.png (339.35 KB, 645x485, 129:97, 5d3d3d58-82b4-4371-b5a5-a7….png)

File: 171da84a0698280⋯.png (153.59 KB, 1053x697, 1053:697, D2_by_Nami-Tsuki.png)

File: 67048f234d4c99c⋯.jpg (113.83 KB, 1280x988, 320:247, avatar_1462205099870.jpg)

라하르 깨물어주고 싶다


0606e3  No.1155

>>1153

막짤 댕커엽


0606e3  No.1165

쇼타들 나오는 소년전선은 없나요 힝힝


0606e3  No.1166

File: d3594580309aaa1⋯.png (1.68 MB, 1181x2076, 1181:2076, illust_64384151_20170813_0….png)

페그오 안데르센


f004bb  No.1178

>>1165

좆검난무라는 유사게임이 있긴 함


fbe548  No.1241

File: af03c1188b91247⋯.jpg (594.19 KB, 708x1000, 177:250, illust_56638039_20170813_2….jpg)

File: 745d370033dcf48⋯.jpg (2.33 MB, 2508x3541, 2508:3541, illust_53758213_20170813_2….jpg)

파판의 라라펠


fbe548  No.1419

File: 4491a3365d00a19⋯.png (549.24 KB, 850x1620, 85:162, illust_64426137_20170815_1….png)

File: 41000447ce87e00⋯.png (1.04 MB, 1020x1400, 51:70, illust_64426137_20170815_1….png)

File: be19759103a1ffe⋯.png (1.28 MB, 1050x1900, 21:38, illust_64426137_20170815_1….png)

S는 shota의 S


f004bb  No.1439

File: 0f334573f89561b⋯.png (1.71 MB, 848x1200, 53:75, ClipboardImage.png)


fbe548  No.1440

>>1439

오홍홍 ts 송하나 조아여


fbe548  No.1478

File: 25525eed8efa6fe⋯.png (1015.17 KB, 1000x1322, 500:661, illust_64193631_20170816_1….png)

페도교수와 고통받는조수


2049f6  No.1488

>>1478

내가 교수할래 헉헉


f004bb  No.1490

>>1478

사실 쟤 읍읍 아님 읍읍임


ddd402  No.1501

File: 29e0866152d50e0⋯.jpg (185.87 KB, 600x1036, 150:259, 62373206_p0_master1200.jpg)

File: c7851eac6a4fe44⋯.jpg (187.14 KB, 600x1036, 150:259, 62373206_p1_master1200.jpg)

File: 37cd6d893d119a4⋯.jpg (123.6 KB, 497x949, 497:949, 62373206_p3_master1200.jpg)

9S쟝의 베게영업 열시미 하는 모습


fbe548  No.1502

>>1501

벌써 뽕다빠졌나 ㅋㅋ


ddd402  No.1503

File: 9ca89270bdbc81b⋯.png (3.38 MB, 1515x1794, 505:598, 63172406_p1 9S.png)

File: 2107d4de4681b90⋯.png (3.38 MB, 1515x1794, 505:598, 63172406_p0 9S.png)

File: 9a3562f245e4da2⋯.jpg (48.47 KB, 600x391, 600:391, 62370586_p1_master1200 9S.jpg)

File: a6b860f13da817e⋯.png (202.89 KB, 600x688, 75:86, b24fc2f03b7c5bb7323aa7969e….png)

위엔 밤에 아랜 낮에 하는 일 ㅎ


fa032f  No.1553

File: ffefb68c6350fc1⋯.jpg (478.94 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170817_111755.jpg)

둘다 게임쇼탕


fa032f  No.1561

File: a65d10daf665c25⋯.jpg (247.17 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170817_145639.jpg)

File: 06855111e4931ef⋯.jpg (406.94 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170817_145712.jpg)

소라 록서스 싸우지 말아요~

둘 다 제꺼잖아요~


f004bb  No.1717

File: 2e28ea4e845e9e5⋯.png (2.3 MB, 1920x1080, 16:9, Screenshot_2017-08-19-22-0….png)

File: 72da7ec55d7eb1d⋯.png (2.29 MB, 1920x1080, 16:9, Screenshot_2017-08-19-22-0….png)

File: a37397150f0e39e⋯.png (2.29 MB, 1920x1080, 16:9, Screenshot_2017-08-19-22-0….png)

File: 6f4d6575a19a340⋯.png (2.3 MB, 1920x1080, 16:9, Screenshot_2017-08-19-22-0….png)

File: 53115a4080a94df⋯.png (2.3 MB, 1920x1080, 16:9, Screenshot_2017-08-19-22-0….png)

국산 게임에 하누 같은 아이가 더 나올 일이 있을려나


fbe548  No.1718

>>1717

칼위치 절묘하다


c70611  No.1741

>>1717

형도 섹쿠시함


f004bb  No.1742

>>1741

그거 형 아냐 남임


fbe548  No.1786

File: f1aa5c7d3caec25⋯.jpg (2.46 MB, 2350x3062, 1175:1531, illust_54982644_20170820_0….jpg)

File: 1534de8a388ea90⋯.jpg (724.12 KB, 1200x850, 24:17, illust_56377911_20170820_0….jpg)

File: 1fae1c7a9eaaccf⋯.jpg (5.93 MB, 2508x3541, 2508:3541, illust_52334191_20170820_0….jpg)

다큰 어른들이에요


fbe548  No.1787

File: 5961ad7f178c223⋯.jpg (838.51 KB, 1062x1500, 177:250, illust_58568677_20170820_0….jpg)

File: 6a38b0fb53f0cb1⋯.jpg (740.87 KB, 1062x1500, 177:250, illust_58568677_20170820_0….jpg)

File: f1aa5c7d3caec25⋯.jpg (2.46 MB, 2350x3062, 1175:1531, illust_54982644_20170820_0….jpg)

File: 72fa0521fb65958⋯.jpg (521.4 KB, 1200x850, 24:17, illust_58568677_20170820_0….jpg)

File: 867c83b201ebdc0⋯.jpg (3.86 MB, 2508x3541, 2508:3541, illust_54982644_20170820_0….jpg)


f004bb  No.1794

라라펠 배에다 부르르르르 하고싶다.. 죽기 전에 한번만이라도 해봤으면


73602a  No.1798

File: 13b178dd45f0e86⋯.jpg (165.98 KB, 600x849, 200:283, 62200855_p0_master1200 9S.jpg)

File: 7a4d75a370de91a⋯.jpg (134.3 KB, 600x848, 75:106, 62116978_p0_master1200 9S.jpg)

File: 0d36b2c54800df9⋯.jpg (156.09 KB, 600x848, 75:106, 57044413_p0_master1200 9S.jpg)

File: 219819c6ae2e905⋯.jpg (100.41 KB, 600x900, 2:3, 61815508_p0_master1200 9S.jpg)

후히히 9S쟝 커엽


fbe548  No.1799

>>1798

나도 구에스한테 우유주사 놔줄래


f004bb  No.1803

File: b9385d8595b8952⋯.png (573.55 KB, 600x900, 2:3, ClipboardImage.png)

구에스 쉬..불..뇬..ㅎㅎ


b5068c  No.1834

File: 75b446ab5967f95⋯.png (Spoiler Image, 1.56 MB, 1280x1810, 128:181, ClipboardImage.png)

캠프 버디 도대체 언제 나오냐


f004bb  No.1866

File: 558706fc8c00d5b⋯.png (654.18 KB, 856x481, 856:481, ClipboardImage.png)

이번 남주 설치류네 ㅋㅋㅋ 여태까지 주인공 중에 설치류 없었던거 같은데?


fa032f  No.1887

File: 27b5223de05de08⋯.jpg (261.6 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170821_214323.jpg)

후랑크소시지보다 맛좋은 고려인삼 드시죠


fd134d  No.1889

>>1887

세 하 조 아


fbe548  No.1891

>>1834

9월엔 나온단것같았는데


fbe548  No.1892

File: 0ec8b04a53124e1⋯.jpg (759.48 KB, 848x1200, 53:75, illust_64540565_20170821_2….jpg)

File: f72a1f5f60b2758⋯.jpg (773.91 KB, 848x1200, 53:75, illust_64540565_20170821_2….jpg)

별수호자 이즈리얼


fd134d  No.1893

>>1892

하아 그림 너무 잘그리셔


f004bb  No.1895

이번에 꼬추 잘 그렸음


0df082  No.1899

>>1892

작가 누구에요? 혹시 픽시브 주소 알려주실 수 있나요?


f004bb  No.1901

>>1899

밑에 패트론 주소 써있어여

픽시브는 여기 4402143


fa032f  No.1907

File: ae76ed375672795⋯.jpg (357.84 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170822_010941.jpg)

File: b247781996708a3⋯.jpg (296.78 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170822_010911.jpg)

귀여워서 검색하니 이름이 참…


0606e3  No.1908

>>1907

이름도 써줘야지 힝힝


fa032f  No.1912

>>1908

할렐루야.


0606e3  No.1922

>>1912

이름이 할렐루야…?


fa032f  No.1926


fa032f  No.1930

File: 33b96ac1ae69ade⋯.jpg (421.07 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170822_140336.jpg)

이름이 왜 하필 할렐루야니..

하레루야..


fd134d  No.1931

>>1930

할렐루야 가버렷!


79f0d2  No.1985

File: ac15a20aa9ad86c⋯.jpg (Spoiler Image, 167.91 KB, 1024x717, 1024:717, IMG_20160712_010236.jpg)

File: ec45cbbc915d7d9⋯.png (Spoiler Image, 385.69 KB, 1000x800, 5:4, 1111833 - Disgaea Laharl M….png)

File: 7786e0dd29bd77f⋯.png (Spoiler Image, 337.66 KB, 670x946, 335:473, 430894 - Disgaea Laharl Ma….png)

File: 50c1c3a5f9e5d6d⋯.png (Spoiler Image, 279.22 KB, 520x680, 13:17, 490026 - Disgaea Laharl Ma….png)

File: c22c1e691e99e2a⋯.png (Spoiler Image, 413.24 KB, 666x804, 111:134, cc4b0968705cda3accd58b8eaf….png)

L&M


fbe548  No.1986

>>1985

애들 피부뽀얀게 너무 좋다


fbe548  No.1987

File: c87e6b4f45b9889⋯.jpg (1.02 MB, 886x1253, 886:1253, illust_58956324_20170823_1….jpg)

File: d2fbbf7b3e041ea⋯.jpg (447.15 KB, 650x650, 1:1, illust_59153318_20170823_1….jpg)

File: 485f65dbc017c97⋯.jpg (403.09 KB, 650x650, 1:1, illust_59153318_20170823_1….jpg)

File: 1c38b2018d4a00d⋯.jpg (1.11 MB, 1340x940, 67:47, illust_60846318_20170823_1….jpg)

File: 9b33d5578abccf0⋯.jpg (980.54 KB, 1159x820, 1159:820, illust_63229884_20170823_1….jpg)

겜쇼타는 엘소드지


79f0d2  No.1988

File: cc80778de6ad789⋯.png (Spoiler Image, 169 KB, 600x621, 200:207, 383271 - Disgaea Laharl.png)

File: 00555aae81b3514⋯.jpg (Spoiler Image, 67.5 KB, 600x600, 1:1, 47920982_p0_master1200.jpg)

메이드


f004bb  No.1999

File: 8cc97c9b583f54f⋯.png (18.36 KB, 100x100, 1:1, 035.png)

어째서 청이 아니죠


f004bb  No.2000

File: 5cfde60e08752a2⋯.png (1.34 MB, 1792x1008, 16:9, SC_ 2016-07-09 17-24-11-49….png)

File: 6ec6e9923a3f8c6⋯.png (2.2 MB, 1792x1008, 16:9, SC_ 2016-08-02 23-58-39-78….png)

힝힝 청이만 따로 딴데로 빼주면 안되나 망겜에서..


f004bb  No.2003

File: 6c9f3070446926b⋯.png (391.61 KB, 767x1003, 13:17, ClipboardImage.png)

드네에 이런 캐릭터가 있었나 얘 걘가 그 7스테이지인가 거기서 나오는 죽는 애 아닌가


f004bb  No.2004

File: 9cd4ddf1f2391c4⋯.png (1.76 MB, 1200x800, 3:2, ClipboardImage.png)

로쨩 엘소드 화집 내네 어우 페도쉐리;;


0606e3  No.2011

File: 76af8bdbb08400f⋯.jpg (387.69 KB, 800x670, 80:67, illust_64584851_20170824_0….jpg)

File: b6c30b6a62c9417⋯.jpg (163.67 KB, 600x462, 100:77, illust_64584851_20170824_0….jpg)

File: fdb3e825ac78aae⋯.jpg (330.77 KB, 550x742, 275:371, illust_64584851_20170824_0….jpg)

File: a4cb5971092cc35⋯.jpg (343.1 KB, 681x800, 681:800, illust_64584851_20170824_0….jpg)

킹덤하츠 조아


f004bb  No.2125

File: 53135a5716319d8⋯.png (666.23 KB, 500x500, 1:1, ClipboardImage.png)

File: ecf46936e02df53⋯.png (574.33 KB, 500x500, 1:1, ClipboardImage.png)

좆좆쉬드 월요일부터 4주년 이벤트 하는데 남캐는 두명밖에 안 내주네 어휴


fbe548  No.2155

File: 8884eaced344b0a⋯.jpg (1.17 MB, 1178x1291, 1178:1291, illust_64646485_20170827_2….jpg)

게임은 역시 쇼타몬!


f004bb  No.2156

어 신작 나왔나보네 보러가야지


f004bb  No.2161

File: f5df3b45e7d1f62⋯.png (937.83 KB, 600x706, 300:353, ClipboardImage.png)


0606e3  No.2191

File: 4491a3365d00a19⋯.png (549.24 KB, 850x1620, 85:162, illust_64652911_20170828_0….png)

File: 473066493982c44⋯.png (1.05 MB, 668x1024, 167:256, illust_64652911_20170828_0….png)

File: 07beb8e8ab67cbb⋯.png (2.77 MB, 1007x1693, 1007:1693, illust_64652911_20170828_0….png)

File: 0873f8134dc506d⋯.png (2.26 MB, 1240x1748, 310:437, illust_64652911_20170828_0….png)

File: 546715bc65ac83e⋯.png (1.26 MB, 1050x1400, 3:4, illust_64652911_20170828_0….png)

S타입 언제 상용화되냐


0df082  No.2201

File: 92c21609869c3d6⋯.png (1.9 MB, 1920x1080, 16:9, Capture _2017-08-28-01-24-….png)

바이트 어디서 나오는앤가 했는데 섀도우버스에서 나오는구나


f004bb  No.2202

응 근데 아무래도 뱜피던 바이트던 제대로 살아 움직이는건 그랑블루 판타지 쪽이라 그쪽이 더 유명할걸? 떡인지도 그쪽이 더 많고


0df082  No.2207

>>2202

거기도 바이트 나와? 몰랐네ㅎㄷㄷ


f004bb  No.2210

File: 88e23ce50c9f70f⋯.png (425.72 KB, 483x537, 161:179, ClipboardImage.png)

그불판에서는 요러케 생김 우리 비공정 화장실담당임


0df082  No.2211

>>2210

그불판이 더 귀엽네


fbe548  No.2345

File: 5617ee9d413890a⋯.jpg (2.41 MB, 2480x3507, 2480:3507, illust_64689320_20170830_1….jpg)

이빌어먹을 게임 언제 나오는거냐고오오오


83467e  No.2400

File: 3cf0f6bb07a1327⋯.jpg (367.9 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170831_184650.jpg)

몬스토!


774a2d  No.2401

>>2400

다 벗고 신발이랑 양말만 신고 있는것도 댕꼴이야


930aee  No.2402

>>2401

꼴잘알


83467e  No.2682

File: c8c2a8280b35136⋯.jpg (683.42 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170907_192203.jpg)

가운데 쟤 고추겠지


90b225  No.2685

저거 구미 게임임 손도 대지마 개창렬임


9fc8e4  No.2719

File: 69002a46b2ddd3e⋯.png (440.76 KB, 831x477, 277:159, ClipboardImage.png)

피트 진짜 무슨 생각으로 디자인한거지


33ea7f  No.2720

>>2719

스패츠 코박죽하고시퍼


33ea7f  No.2722

File: 164778c3489b481⋯.jpg (320.2 KB, 1200x1749, 400:583, 4-8.jpg)

링꾸쨩 너무 귀여운거시아


774a2d  No.2723

>>2722

여윽시 메인 히로인 링크쨩


33ea7f  No.2725

File: 98d6a3b8db3f84a⋯.jpeg (58.7 KB, 960x960, 1:1, 0755a8cb8e8e92dc9686eedb1….jpeg)

File: 4580ac2c589faa8⋯.jpg (535.14 KB, 1512x1626, 252:271, 0dea8e9823e82af457c7e1dd9e….jpg)

가지고싶다


33ea7f  No.2734

File: 4d54dd74b349e42⋯.png (569.13 KB, 1444x994, 722:497, illust_64851317_20170908_2….png)

왠일로 신무의 새 일러가 올라왔뎅


bfbb7c  No.2738

>>2734

틀딱;;


3a31b2  No.2739

>>2738

10년전부터 부남자였거든요 흥


9fc8e4  No.2759

신무의 새가 왜 틀딱이에요 ㅡㅡ 97년도 즈음에 나오지 않았나 뭐야 '신세대' 게임이네요 ㅡㅡ


1a7191  No.2889

File: bc9ae61cffe4d96⋯.jpg (119.74 KB, 700x872, 175:218, bb108bc63d5669e658ed3ede51….jpg)

게임쇼타를 논하는데 얘가 빠지면 안되지


83467e  No.2890

>>2889

짝퉁팩맨 안빨아욧


1a7191  No.2892

>>2890

야 너 맞을래? 얘 목소리가 얼마나 귀여운데 가서 듣고나와

https://youtu.be/YFPnEwe_Fes


774a2d  No.2893

>>2889

이 귀염둥이는 누구죠몬


1a7191  No.2894

>>2893

니어 레플리칸트의 에밀 이에용


774a2d  No.2895

>>2894

고풍스럽게 생긴게 침대에서는 어떨지 궁금하네요 ㅎㅎ


1a7191  No.2897

얘는 공식 설정도 동성애자인데 왜 빠는 사람이 없을까


774a2d  No.2898

설정까지 완벽하네 ㄷ


9fc8e4  No.2900

야 누가 초 카와이한 쿠기밍쇼타 욕하냐 언년이냐


f3dca2  No.2914

File: a742e785cf9d1af⋯.jpg (775.92 KB, 1350x1016, 675:508, illust_64922109_20170912_1….jpg)

용소타 조아영


65088f  No.2922

File: 28ba4151b7c2ef0⋯.jpg (126.05 KB, 600x820, 30:41, 64828217_p0_master1200.jpg)

9S짱 들박하고 싶은데 기계라 몸무게가 130kg이래…허리 뽀개지겠네


90b225  No.2924

구에스 맨날 드론 잡고 나비처럼 날라디니더만 쿵쾅이었네


33ea7f  No.2925

들박하지말고 들박해달라하자


65088f  No.2926

>>2925

좋은생각이넹~!!


ad4747  No.2931

>>2925

>>2926

혼모노 섹상에ㄷㄷ


1a7191  No.2954

File: 931ad28587c802c⋯.jpg (27.41 KB, 600x400, 3:2, 64440377_p0_master1200.jpg)

중고나라에서 니어 오토마타를 안한 뇌를 사다 바꿔끼워서 초회차의 맛을 다시한번 느끼고 싶다….


774a2d  No.2955

>>2954

초회차로 돌아가면 네가 닳도록 썼던 구에스쨩의 애널 조임도 처녀로 돌아가겠네


33ea7f  No.2956

>>2955

구에스 신형 모델로 메모리만 옮기면 처녀잖아!


33ea7f  No.2957

>>2955

신형 모델로 메모리만 옮겨도 처녀라구


1a7191  No.2958

>>2956

그럴 바에는 메모리를 복사해서 비치버젼과 처녀버젼을 둘다 즐길거야


9fc8e4  No.2959

변태들;;


33ea7f  No.2960

이왕하는거 9S친구들 불러서 같이 놀자


9fc8e4  No.2961

아 씨 난 아직도 사놓고 사양 딸려서 못하는데 ㅅㅂ


1a7191  No.2962

>>2961

ㅋㅋㅋ플없찐 이래여


1a7191  No.2963

그냥 9S를 많이 만든다음에 각각 다르는낌으로 키워서 하렘물을 찍으면 되지


33ea7f  No.2964

구에스하렘 퍄퍄


33ea7f  No.2972

File: 137c4a29191c68c⋯.png (1012.06 KB, 874x1386, 437:693, illust_64938145_20170913_1….png)

레이튼 교수 조수임 아무튼 조수임


1a7191  No.2975

File: 155e06d15c430e2⋯.jpg (86.98 KB, 600x438, 100:73, 62352580.jpg)

9S짱 여장시켜버리기~~


2141fc  No.2976

>>2975

이왕 여장한 거 여자의 기쁨을 알 수 있게 불방망이로 조교시켜주자!


9fc8e4  No.2983

구에스쟝 올해는 컴퓨터 새로 장만해서 만질 수 있을려나..


1a7191  No.2988

>>2983

그 돈으로 플스를 사는건 어떨까~?


9fc8e4  No.2989

안되 어차피 지금 쓰는 컴퓨터 5년 되어가는거라 바꿔야할 때야 ㅡㅡ


774a2d  No.2990

>>2989

컴퓨터는 3년에 한번씩은 갈아줘야지 ^^


1a7191  No.2991

>>2990

원래 그래야되는거야?ㅎㄷㄷ 난 집에 컴터가 없어서 잘 모르는데 던 많이 들겠네 걍 플스나 해야지


9fc8e4  No.2992

엣 집에 컴퓨터가 없다니 세상에.. 그런..


774a2d  No.2993

>>2991

그래도 나중에 컴터 장만하면 신세계를 맛볼거야…


1a7191  No.3092

File: 89d3310b8725522⋯.jpg (100.79 KB, 746x1200, 373:600, DFvjIlQU0AAKWY7.jpg)

https://youtu.be/krLsqd2P2lU

커여운 에밀짱이 부른 노래 가져왔엉 아는사람만 안다는 멘탈파괴 노래….


9fc8e4  No.3111

머리가.. 저렇게 길었었나..? 옛날에 안대 썼을 때가 좋았는데 구에스도 그렇고 프로듀서 아저씨 안대패치라도 있나?


8689a2  No.3122

File: fd5cca783506091⋯.jpg (65.81 KB, 640x360, 16:9, acb2fdf45ec5b03d6f7150a980….jpg)

>>3111

원래 이정도 하지 않았어? 아님 저 그림이 틀린건가


9fc8e4  No.3123

그림이 머리 좀 더 길어보영


65088f  No.3124

>>3092

근데 저정도 머리가 더 좋지 않아? 머리카락 잡고 박기도 편하고 무엇보다 예쁘던데


9fc8e4  No.3125

에 뭐야 그거 몰라 무서워..


65088f  No.3126

>>3125

순수한척 하긴ㅋㅋ


774a2d  No.3127

>>3124

저 정도면 머리카락 잡아당기기도 편하고 ㅍㄹ 시킬때 귀랑 머리카락 동시에 잡아뜯으면서 흔들수도 있지

아님 머리카락에 싸서 엉키게 할 수도 있고…

아 생각해보니 개꼴이네 귀여운애 엎드린 자세에서 머리는 발로 밟아서 고정시켜 놓고 박고싶다


77ddac  No.3128

>>3127

꼴잘알 센세 인정합니다~~


33ea7f  No.3285

File: 063d4495de3ba30⋯.png (Spoiler Image, 1.08 MB, 1518x1075, 1518:1075, illust_53331576_20170917_1….png)

얘몬쇼타 나오던가?


774a2d  No.3286

>>3285

미라..구속..왜곡된 성욕…


9fc8e4  No.3287

팝업스토리 캐릭터야 이름 까먹었다


9fc8e4  No.3436

File: aa24bdf97a1d731⋯.png (610.89 KB, 1000x872, 125:109, ClipboardImage.png)

File: 4defaa487c5fd26⋯.png (814.87 KB, 878x868, 439:434, ClipboardImage.png)

File: 45509ea3f36a49d⋯.png (824.76 KB, 1089x900, 121:100, ClipboardImage.png)

후웅 tgs에서 파판 9 소식 나와서 어 설마 리메이크인가 했는데 그냥 플포 이식이었엉… 지탄 따먹고싶다.. 아니 지탄한테 따먹히는 것도 나름..


9fc8e4  No.3755

File: 3c9a7f652abe1c4⋯.png (440.92 KB, 848x474, 424:237, ClipboardImage.png)

File: 0a78034a35da1c7⋯.png (412.22 KB, 836x472, 209:118, ClipboardImage.png)

귀여워.. 북아시아 민족 남자애 넘 좋아


1a7191  No.3756

>>3755

문신 넘넘 기엽당~~그나저나 이거 게임이름이 뭐였지? 사려다 말았는데


9443fd  No.3757

>>3756

더 라스트 가디언!


1a7191  No.3758

>>3757

역시 아는개 많구낭~~


f3dca2  No.3866

File: 9dc5e19dbff4104⋯.jpg (841.74 KB, 1450x2048, 725:1024, illust_65126744_20170925_1….jpg)

File: ea2ab0b39c42dd3⋯.jpg (760.66 KB, 1450x2048, 725:1024, illust_65126744_20170925_1….jpg)

File: b5d04c3dc4ce6ef⋯.jpg (448.28 KB, 725x1024, 725:1024, illust_65126744_20170925_1….jpg)

록맨 에그제였나


774a2d  No.3867

File: dd5c9fe06494b37⋯.jpg (344.2 KB, 2048x1450, 1024:725, DJMXGVQVYAA8iCA-orig.jpg)

File: 8f096dc7f573995⋯.jpg (292.25 KB, 2048x1450, 1024:725, DJMXICyV4AAl3wt-orig.jpg)

쇼타 료나 좋아


774a2d  No.3868

>>3867

왼쪽에 검은 사람이 저입니다^^


1a7191  No.3869

>>3867

쇼타는 아껴야죠~~


774a2d  No.3870

>>3869

대신 맞을거 아니믄 조용히 하셈

쟤도 사실 좋아할거야


1a7191  No.3871

>>3870

쇼타를 위해서라면 맞는거 쯤이야 무섭지 않아~!


774a2d  No.3872

>>3871

맞는 사람 대신 희생하려다가 몸도 마음도 유린될 대로 유린되는 클리셰적인 대사 같은데..

나야 뭐 상관없지만


1a7191  No.3874

>>3872

음…좋은데?


774a2d  No.3875

>>3874

마지막에 풀려난 줄 알았던 쇼타와 감옥에서 눈물의 상봉까지 하면 히토미 하나 쓰겠다


1a7191  No.3876

>>3875

내가 젤 좋아하는 설정이네


0dd86f  No.3940

File: 902fe9e2aeec269⋯.jpg (Spoiler Image, 427.61 KB, 1135x1600, 227:320, 1.jpg)

몬헌 여자 키린셋 넘넘 귀여워~~


83a749  No.3941

>>3940

ㄹㅇ루 색기 넘치잖어


9fc8e4  No.4041

File: fbdbc0c1d170dc6⋯.png (269.1 KB, 600x600, 1:1, ClipboardImage.png)

테이니 유저들 아직 살아있나..


33ea7f  No.4071

File: 4d677cff6a27625⋯.png (1.41 MB, 1000x1414, 500:707, illust_60166578_20170928_1….png)

File: 75b15e8ceaa28db⋯.png (2.28 MB, 1778x1778, 1:1, illust_61557462_20170928_1….png)

File: 1d6042e299c20ef⋯.png (558.87 KB, 1200x1267, 1200:1267, illust_62455784_20170928_1….png)

File: a9dfdc128fd3f12⋯.png (2.01 MB, 1600x1441, 1600:1441, illust_62455784_20170928_1….png)

디자인조타 핡


9fc8e4  No.4081

>>4071

저거 푸키먼 캐릭터지?


9fc8e4  No.4085

>>4071

어디서 본거같은데.. go에서 봤던가


9fc8e4  No.4086

File: 0129acdcd5186d5⋯.png (623.25 KB, 720x405, 16:9, ClipboardImage.png)

이게 왜 여자애야…


33ea7f  No.4093

go맞을껄


930aee  No.4258

File: 2f29dc4f51a691b⋯.png (1.7 MB, 1920x1080, 16:9, Screenshot_20170930-215902.png)

나라를 재건하기 위해 여관운영하는 왕자님…


1a7191  No.4259

>>4258

낮에는 여관이고 밤에는 창관~?


9fc8e4  No.4261

그랑쿤 닮았다..


526aa5  No.4838

File: 4d68412c843fa12⋯.jpg (Spoiler Image, 178.32 KB, 480x640, 3:4, 1325769 - Inazuma_Eleven T….jpg)


1a7191  No.4839

>>4838

애 누구야? 귀엽당~~


9fc8e4  No.4841

아후로디네 자랑스런 조선인의 피가 흐르는 ㅎ


9fc8e4  No.5029

File: ba0cc8865cb5cc9⋯.png (573.52 KB, 848x1200, 53:75, ClipboardImage.png)

이타루 그림체랑 이렇게 잘 어울리는 캐릭터가 있었다니


9fc8e4  No.5030

아 맞다 어제부터 앙스타 무료 30연 이벤트 중임 다들 신경쓰이는 그아이를 겟또하자구!


9fc8e4  No.5031

그건 그렇고 진짜 애미뒤진 확률이네 이 유사창렬겜은;


9fc8e4  No.6090

File: 4308eaf5aa883eb⋯.png (1.18 MB, 997x1200, 997:1200, ClipboardImage.png)

File: e6cc060594a21f3⋯.png (1.01 MB, 924x1200, 77:100, ClipboardImage.png)

앗.. 아… 젤다쟝 개따먹는다..


ecb528  No.6581

>>5029

라하르 너무 커여워


78fb9b  No.7434

File: c912d7778246789⋯.png (418.74 KB, 675x348, 225:116, ClipboardImage.png)

와 옷을 완전 챙녀처럼 입혔네


287c2e  No.7435

>>7434

어디 나오는 누군데?


78fb9b  No.7436

오늘 나온 폰겜


287c2e  No.7437

>>7436

그러니까 이름이 뭔데?


78fb9b  No.7439

グラフィティスマッシュ


287c2e  No.7440

>>7439

아….안한글이구나


287c2e  No.7551

File: 0d1f7a56117ae1d⋯.jpg (42.48 KB, 364x286, 14:11, 44b8801e17ead3af62a90ebc59….jpg)

애두라 우리 쇼타 나오는 갓갓겜 로보토미 코퍼레이션 하자~~! 무려 스팀에서 압도적 긍정적이라고 할로윈 할인하는데 사자


881a35  No.7552

>>7551

로보토미 코퍼레이션 쇼타도 나와?

그거 그냥 괴물 관리하는 게임 아니였나


287c2e  No.7553

>>7552

그 간부같은 느낌으로 나옴


881a35  No.7554

>>7553

아 관리자로 나오는구나

근데 스팀 보니까 로보토미 업데이트 되고나서 게임성 나빠졌단 말이 있어서 지금 사긴 초큼..


287c2e  No.7555

>>7554

그래도 할인하잖아 뭔가 안내라던가 튜토리얼이 없어서 불친절하긴한데 그래도 재미있음


cc1569  No.7563

File: f215431b370448e⋯.jpg (Spoiler Image, 321.24 KB, 1215x1200, 81:80, illust_65628856_20171028_2….jpg)

File: ab636fbd3367391⋯.jpg (Spoiler Image, 174.71 KB, 848x1200, 53:75, illust_65628856_20171028_2….jpg)

File: 8ac868d06f61a24⋯.jpg (Spoiler Image, 407.07 KB, 1077x1200, 359:400, illust_65628856_20171028_2….jpg)

File: 73a1afcf78473b9⋯.jpg (Spoiler Image, 149.39 KB, 848x1200, 53:75, illust_65628856_20171028_2….jpg)

해산물쇼타!


287c2e  No.7568

>>7563

저 짤 보니까 버터구이오징어가 땡긴다 버터 발라서 따먹어 버려야지


881a35  No.7599

>>7563

얘 맛있나? 안 먹어봐서 모르겠네


6f2998  No.7840

File: d7d454b04efc896⋯.png (2.15 MB, 1080x1920, 9:16, Screenshot_2017-10-27-20-1….png)

방긋방긋


cc1569  No.7940

File: 01ec600d680a420⋯.jpg (Spoiler Image, 1.2 MB, 1414x2000, 707:1000, illust_65120864_20171031_0….jpg)

File: 7a8cd7cec04baf1⋯.jpg (Spoiler Image, 2.28 MB, 2121x3000, 707:1000, illust_65672541_20171031_0….jpg)

File: a20a7289434ca3c⋯.jpg (Spoiler Image, 207.76 KB, 849x1200, 283:400, illust_65628856_20171031_0….jpg)


cc1569  No.7943

>>7840

이게 그 동물의 숲인가 뭔가 그거구나


cc1569  No.8015

File: f2aacd00bcd1662⋯.jpg (211.39 KB, 1754x1240, 877:620, illust_65696665_20171101_1….jpg)


78fb9b  No.8024

와 륨 졸라 귀여워 분명 노팬티일거야


287c2e  No.8036

File: 4f8ebeddb97ad83⋯.jpg (101.14 KB, 640x800, 4:5, baha-20171101-213607-014-r….jpg)

File: 008f4d9bd407ede⋯.jpg (113.32 KB, 640x800, 4:5, baha-20171101-213558-016-r….jpg)

File: 62f8bda559a3820⋯.jpg (101.22 KB, 640x800, 4:5, baha-20171101-213555-015-r….jpg)

커여운 지르크 나오는 바하무트 하쉴? 은 한국섭 섭종했고 아마도 곳 나올거 같은 섀도우버스 하쉴? 이제 곳 야생시스템도 업뎃된데~~! 와 시발


287c2e  No.8046

>>8036

근데 진짜 아무리 봐도 넘넘 커엽다 설정이 악역이었다가 기억세탁하고 극장에서 산다는 설정인데 설정까지 꼴림


78fb9b  No.8069

망했자나


287c2e  No.8072

>>8069

집이 망해도 어떻게든 가족들 먹여살리려고 극장가서 몸파는 소년가장….ㅠㅠ


6f2998  No.8127

File: 198b50397be94b1⋯.jpg (209.73 KB, 1000x1585, 200:317, aoegame-20171102-093728-00….jpg)


6f2998  No.8128

File: c0143e8c3ca36f2⋯.png (738.77 KB, 859x832, 859:832, south-20171102-094331-000.png)

툴셰드 와꾸 ㅆㅅㅌㅊ


78fb9b  No.8197

File: a3667ea95827183⋯.png (1.11 MB, 1080x1920, 9:16, Screenshot_2017-11-02-21-1….png)

갓겜;;


287c2e  No.8203

>>8197

헐…. 나도 하고싶당 근데 딱봐도 우리나라 출사 안하겠네


78fb9b  No.8204

File: e97de563709f5db⋯.png (491.15 KB, 560x420, 4:3, ClipboardImage.png)

File: 8ca1ebe5c1e6804⋯.png (528.87 KB, 560x420, 4:3, ClipboardImage.png)

쇼타챈에 뭔가 또 괴작이 …


287c2e  No.8207

>>8204

이게 왜 괴작이야 갓띵작이구만


e26696  No.8208

>>8204

뭐냐 저 혼종은


78fb9b  No.8210

저런거 실제 해보면 게임이라고 치기도 정말 힘든 물건들이 대부분이라 딸도 못 침 괴작이지 머


78fb9b  No.8252

File: 7416f523f381f23⋯.png (96.07 KB, 549x244, 9:4, ClipboardImage.png)

File: bcb8849fcd09869⋯.png (527.39 KB, 900x900, 1:1, ClipboardImage.png)

File: cb3468490066162⋯.png (451.2 KB, 720x800, 9:10, ClipboardImage.png)

File: d608dcc94d608ab⋯.png (584.01 KB, 675x900, 3:4, ClipboardImage.png)

File: 912a799b3ae9484⋯.png (376.86 KB, 729x996, 243:332, ClipboardImage.png)


78fb9b  No.8253

헉 하나 잘못 올렸다


78fb9b  No.8254

File: 1eb9d84f6297c66⋯.png (956.64 KB, 756x966, 18:23, ClipboardImage.png)

File: b00be16e72c0c8b⋯.png (403.24 KB, 600x825, 8:11, ClipboardImage.png)

File: 5a6df78cae55369⋯.png (602.94 KB, 700x872, 175:218, ClipboardImage.png)

File: 27b8896d3254126⋯.png (732.16 KB, 800x946, 400:473, ClipboardImage.png)

File: eaac6f5247be16d⋯.png (748.85 KB, 743x945, 743:945, ClipboardImage.png)

줮망겜..


78fb9b  No.8255

File: 1567ff627ac1c25⋯.png (861.07 KB, 987x740, 987:740, ClipboardImage.png)

File: cea28650ddc1e11⋯.png (765.4 KB, 705x940, 3:4, ClipboardImage.png)

File: b9c75ce32514c72⋯.png (431.72 KB, 810x932, 405:466, ClipboardImage.png)

File: 041918251978d69⋯.png (414.79 KB, 746x1267, 746:1267, ClipboardImage.png)

File: 24d4af63aeaec9e⋯.png (744.34 KB, 600x849, 200:283, ClipboardImage.png)


78fb9b  No.8256

망할건 알고있었지만 진짜 망할줄은 몰랐자너.. 힝힝 캐릭터만 어떻게 빼서 진짜 게임으로 부활시켜조…


a86821  No.8287

>>8256

그렇게 커스텀 메이드로…


78fb9b  No.8292

커스텀 시리즈 아직도 메이드가 최신작인가 그거 꽤나 전에 나온건데


a86821  No.8313

>>8292

커메 2가 15년도산


a86821  No.8320

File: b8e06915e245e8a⋯.png (316.89 KB, 590x740, 59:74, illust_65722137_20171103_2….png)

File: 0631cb0207e2830⋯.png (303.13 KB, 730x790, 73:79, illust_65722137_20171103_2….png)

File: f7567c1e838c924⋯.png (240.71 KB, 500x600, 5:6, illust_65722137_20171103_2….png)

File: 24d3d7ca1d3ca0e⋯.png (424.44 KB, 650x700, 13:14, illust_65722137_20171103_2….png)

File: 42d3adbc877cad7⋯.png (419.65 KB, 717x708, 239:236, illust_65722137_20171103_2….png)

뭐지 한국분이셨네퍄퍄


78fb9b  No.8345

File: 8c7bc68de2d644c⋯.png (1011.42 KB, 700x988, 175:247, ClipboardImage.png)


a86821  No.8347

>>8345

뭐냐 이 요망한 꼬마는


78fb9b  No.8350

>>8347

빌리 더 키드 페그오


78fb9b  No.8351

원작은 저거보다 한 6년 늙어보임


78fb9b  No.8355

File: 39824898cb4fc6c⋯.png (249.22 KB, 600x594, 100:99, ClipboardImage.png)

죽기 전에 갓갓갓갓같은 게임을 다시 해볼 수 있을까.. 힝힝


a86821  No.8356

>>8355

캠프 버디 빨리나옴 좋겠음


841032  No.8530

File: 2f53d37671ad7a3⋯.png (1.41 MB, 1666x1043, 238:149, ClipboardImage.png)

보뀽 귀여워 역시 지유는 쇼타가 잔뜩 나와서 좋아


0ed134  No.8548

File: 9dc5e19dbff4104⋯.jpg (841.74 KB, 1450x2048, 725:1024, illust_65126744_20171105_2….jpg)

File: ea2ab0b39c42dd3⋯.jpg (760.66 KB, 1450x2048, 725:1024, illust_65126744_20171105_2….jpg)

File: b5d04c3dc4ce6ef⋯.jpg (448.28 KB, 725x1024, 725:1024, illust_65126744_20171105_2….jpg)

File: 7b6b9d3a62d6be8⋯.jpg (333.17 KB, 752x1024, 47:64, illust_65767541_20171105_2….jpg)


841032  No.8727

File: ea5160172d3e3dd⋯.png (620.53 KB, 720x405, 16:9, ClipboardImage.png)

단장 왜이리 귀엽게 나왔어..? 착한 원작강간


841032  No.8766

File: d37eae9041e026e⋯.png (4.63 MB, 2542x3224, 41:52, ClipboardImage.png)

전하 꺼추 빨아주고싶다


0ed134  No.8768

>>8766

전하 꼬툭튀…


841032  No.8771

File: 9908fd37e12c6a6⋯.png (483.71 KB, 886x477, 886:477, ClipboardImage.png)

제노블레이드2 주인공 귀엽기만 한데 욕 음청 먹더라 맘에 안 든다고.. 그런..


841032  No.8775

File: 7dcd98f46d960fa⋯.png (792.01 KB, 885x473, 885:473, ClipboardImage.png)

디게 재밌어보이네 제블2; 알피지 게임에 잡다한걸 다 쳐넣었네 흠터레스팅..


841032  No.8779

JRPG의 있는거 없는거 모든걸 다 집어넣은 느낌이네 갖고싶당


68ff00  No.8845

File: 0b8adbaef5e36e2⋯.png (600.31 KB, 536x698, 268:349, bc54421a39599bd1a15fa0cc2a….png)

File: 07eab1e5faf6b1b⋯.png (647.26 KB, 536x698, 268:349, 9c2c5296bd3ddc110babb0cfe3….png)

File: 1c668e3ec6223d7⋯.png (638.77 KB, 536x698, 268:349, f92fa5d13b06bd226fd196ef64….png)

File: c4b0f6adc72cfb4⋯.png (546.08 KB, 536x698, 268:349, 688465b1c20f0213afb0ddee46….png)

File: a98479ece91f9bf⋯.png (601 KB, 536x698, 268:349, ba11befeda0ea795904af72253….png)


68ff00  No.8846

File: 4d2c06673d3b9b7⋯.png (600.34 KB, 536x698, 268:349, 29d7fb8ce540f6c8efb2211833….png)

File: cd03ddcce4cba7d⋯.png (653.63 KB, 536x698, 268:349, E_100521020.png)

File: 4e90078f09b741b⋯.png (687.01 KB, 536x698, 268:349, E_104421030.png)

File: ebb220e624a9e64⋯.png (601.45 KB, 536x698, 268:349, a989fffdda2126bd98ddbc1ae3….png)

File: fcc609ea1b06717⋯.png (641.5 KB, 536x698, 268:349, 26c03202a601fd241b18336258….png)


68ff00  No.8847

File: 9f355e3784fae39⋯.png (726.57 KB, 536x698, 268:349, 2fdd9166705a1806501c5e4c24….png)

File: 38263e6ea65f420⋯.png (705.18 KB, 536x698, 268:349, E_105111020.png)

File: 99571a93f569b49⋯.png (674.29 KB, 536x698, 268:349, f2ae78aa8d1ce028944e91f6d0….png)

File: 08cdeaf940bff93⋯.png (628.13 KB, 536x698, 268:349, a1cc4a1183fd02023af776a9b3….png)

섀버 쇼타들 가져왔엉~~


68ff00  No.8848

>>8846

나 찾느냐고 엄청 고생했는데 칭찬 좀 해줘


98846b  No.8857

>>8848

>>8845

와 늑대소년이나 쌍둥이 같이 존나 개꼴인 애들 댕많네;

베이트쨩도 여기서 나온거구나

씹덕스톤 진짜 한 번 해볼까…


98846b  No.8858

>>8848

음음 아주 훌륭한 짤들이야


b716f0  No.8859

File: c6d9eb4c0f75166⋯.png (2.37 MB, 1440x2560, 9:16, Screenshot_20171109-041517.png)

퍄 시벌 온천 드디어 추가됬는데

멀린 ㅆㅅㅌㅊ


7460be  No.8860

>>8859

최고다 멀린쟝


471d43  No.8861

멀린의.. 정기.. 꿀꺽..


471d43  No.8863

>>8859

남자애들 온천씬 다 찍어서 올려조


471d43  No.8872

File: 16e1a649bca7e09⋯.png (383.63 KB, 422x726, 211:363, ClipboardImage.png)

하아하아.. 바지에 킁카킁카하고싶다..


841032  No.8876

File: 2155dad59aff181⋯.png (2.29 MB, 1920x1080, 16:9, Screenshot_2017-11-09-19-3….png)

사팍하쉴?


4883df  No.8968

File: 8c966d2470e1f4c⋯.jpg (706.07 KB, 650x919, 650:919, illust_65825821_20171110_1….jpg)

엘소드 너무 귀여워 잡아다 밥먹여주고 싶어


4883df  No.9004

>>8872

ㄹㅇ 바지 너무 꼴리는것


4883df  No.9017

File: 46f8dedaeb2a95d⋯.jpg (767.01 KB, 1237x4869, 1237:4869, illust_65657606_20171111_1….jpg)

File: 7e5ba7b9d82c0ec⋯.jpg (984.18 KB, 1240x1748, 310:437, illust_65657606_20171111_1….jpg)

File: c6b18a6abf971e3⋯.jpg (375.01 KB, 1240x1748, 310:437, illust_65657606_20171111_1….jpg)

File: 94eb20dded6e39e⋯.png (310.41 KB, 600x852, 50:71, illust_65761549_20171111_1….png)

File: 8af4dc0b828cd3e⋯.jpg (1.74 MB, 3183x4093, 3183:4093, illust_65657606_20171111_1….jpg)

페그오 남주니뮤…


d89434  No.9137

File: 976696b669cd2cc⋯.jpg (Spoiler Image, 778.04 KB, 848x1200, 53:75, 150764787756.jpg)


841032  No.9143

File: 259fd6557503275⋯.png (770.8 KB, 1920x1080, 16:9, Screenshot_2017-11-12-08-1….png)

자캐 따먹고싶다


0ed134  No.9145

>>9137

>표정 좋다

>>9143

>나도 한입만


471d43  No.9188

File: d810e678990e27a⋯.png (854.54 KB, 1920x1080, 16:9, Screenshot_2017-11-13-08-1….png)

좆간지;;


0ed134  No.9308

File: 5e98f71d14c53be⋯.png (810.2 KB, 700x847, 100:121, illust_65892036_20171115_1….png)

File: 561564dde3ae49f⋯.png (795 KB, 700x847, 100:121, illust_65892036_20171115_1….png)

File: e140ab2898525e1⋯.png (864.61 KB, 700x918, 350:459, illust_65700198_20171115_1….png)

File: 6ee1f882667e3bb⋯.png (1.12 MB, 750x883, 750:883, illust_65904648_20171115_1….png)

그랑 귀영


68ff00  No.9322

>>9308

여우쉨 존나 귀엽네


841032  No.9355

File: 421f333aea13b08⋯.png (536.94 KB, 758x1070, 379:535, ClipboardImage.png)


841032  No.9357

>>9308

그랑이 이겼네


0ed134  No.9361

>>9355

9S챙놈…무엇…


471d43  No.9478

File: 1e00135bb9f920c⋯.png (238.55 KB, 409x379, 409:379, ClipboardImage.png)

앗.. 아… 전하 고우시다..


68ff00  No.9554

File: b0467f3516e6709⋯.png (2.36 MB, 1920x1080, 16:9, Capture _2017-11-18-20-55-….png)

얘는 과연 쇼타일까? 아님 아줌말까


0860e7  No.9556

>>9554

100퍼 남자겠지?


7456c8  No.9575

>>9554

펜릴 늑대임 암튼 늑대임


7456c8  No.9576

File: 7014c1611327262⋯.jpg (45.3 KB, 446x750, 223:375, illust_65953055_20171119_0….jpg)

File: c2eb7b710754c67⋯.jpg (100.97 KB, 700x695, 140:139, illust_65953055_20171119_0….jpg)

File: d27c450cc9baa3b⋯.jpg (42.96 KB, 467x804, 467:804, illust_65953055_20171119_0….jpg)

음란조수


1e0db4  No.9584

>>9576

나도 이제부터 장래희망 탐정한다 커서 저런 조수 고용해야지


c076be  No.9588

File: 9564d2590ee914e⋯.jpg (Spoiler Image, 601.94 KB, 2400x3500, 24:35, IMG_20171116_184805.jpg)


68ff00  No.9841

File: fd518b711ad2d61⋯.jpg (84.31 KB, 1137x640, 1137:640, FB_IMG_1511419753610.jpg)

File: 0b7a3f07beebeb8⋯.jpg (81.72 KB, 1137x640, 1137:640, FB_IMG_1511419752260.jpg)

File: 53946e4b763caac⋯.jpg (63.17 KB, 1132x600, 283:150, FB_IMG_1511419750733.jpg)

File: c5a88f1834963e2⋯.jpg (37.53 KB, 1137x640, 1137:640, FB_IMG_1511419748218.jpg)

오징어쉨 신스킨 존나 귀엽네 맛있겠다


0ed134  No.9843

>>9588

엉덩이에 뭐가들어간거얔ㅋㅋㅋ


0ed134  No.10070

File: 774893f6e715d5b⋯.jpg (528.24 KB, 600x968, 75:121, illust_66070496_20171128_0….jpg)

와씨 허리라인봐 ㅎㄷㄷ


471d43  No.10154

File: e43bc7d82ff7c17⋯.png (538.16 KB, 600x777, 200:259, ClipboardImage.png)

아 스일 졸라 귀엽네 진짜


471d43  No.10155

File: 40b708e3a7ca8ae⋯.png (334.94 KB, 487x600, 487:600, ClipboardImage.png)

그랑쿤 너무 성적으로 생김 ㅡㅡ


0ed134  No.10184

File: f712b65581c6549⋯.jpg (491.32 KB, 846x1200, 141:200, illust_66089569_20171129_2….jpg)

누가예전에 올린놈


68ff00  No.10186

File: 39854452dcf588d⋯.png (1.18 MB, 1920x1080, 16:9, Capture _2017-11-29-20-19-….png)

>>10155

지금 섀도우버스를 하면 그랑쿤짱이 나오는 카드뒷면이 무료라곳~~!!


841032  No.10187

>>10186

떵겜은 쵸큼..


68ff00  No.10188

>>10187

똥겜 아니거덩….엉엉


471d43  No.10216

File: 62e708f07f04f9c⋯.jpg (42.82 KB, 540x530, 54:53, aigis-20171130-093909-001.jpg)

우리 왕자님 회춘한거봐 세상에 사기네


68ff00  No.10232

File: 0629344dc9f2400⋯.jpg (Spoiler Image, 125.77 KB, 1440x1440, 1:1, FB_IMG_1512037420692.jpg)

커여운 9s짱


841032  No.10233

>>10232

이쁘고 귀여운것만 올리자


68ff00  No.10235

>>10233

오른쪽 아래짤 이쁘고 귀여운데 왜…


841032  No.10239

File: 710d0cd08764285⋯.png (581.82 KB, 484x685, 484:685, ClipboardImage.png)

와 그불판 이번 신캐 미쳤네


68ff00  No.10240

>>10239

뭐냐 저 챙뇬은 존나 귀엽네


68ff00  No.10241

File: e4471f11f7624b1⋯.jpg (104.58 KB, 600x485, 120:97, 46488285_p4_master1200.jpg)

File: 2dd4cdfcc297518⋯.jpg (108.39 KB, 600x487, 600:487, 46488285_p3_master1200.jpg)

File: 02e5ac82d9d8ca3⋯.jpg (140.12 KB, 600x541, 600:541, 46488285_p2_master1200.jpg)

File: b23cb8ab08b0a5c⋯.jpg (231.67 KB, 600x833, 600:833, 46488285_p0_master1200.jpg)

크으~~ 역시 커여운 단간론파 쇼타들


68ff00  No.10242

File: c74fe27850d550c⋯.jpg (60.87 KB, 600x530, 60:53, 46488285_p5_master1200.jpg)

>>10241

+아저씨


841032  No.10391

File: f6d9689eafdaa25⋯.png (563.38 KB, 866x1009, 866:1009, ClipboardImage.png)

우리그랑은 오늘도 귀엽군아!


841032  No.10393

File: 750e3c0abf0b89b⋯.jpg (450.04 KB, 1920x1080, 16:9, 20171203152651_1.jpg)

아아 구에스쟝 보고싶었어.. 무릎 핥게해줘 히잉


68ff00  No.10496

File: 807c4093c5e419e⋯.png (750.67 KB, 1080x1920, 9:16, Capture _2017-12-04-22-30-….png)

File: f7466a8b8942bbe⋯.png (953.06 KB, 1080x1920, 9:16, Capture _2017-12-04-22-04-….png)

안두인 귀엽네 따먹고 싶다


0ed134  No.10522

File: d81a63f9e6e09a2⋯.jpg (71.28 KB, 400x566, 200:283, illust_171464_20171205_180….jpg)

File: d5a6f80fb0439cb⋯.jpg (97.18 KB, 500x706, 250:353, illust_440479_20171205_180….jpg)

File: 336a3a11e110cc4⋯.jpg (218.08 KB, 560x700, 4:5, illust_149895_20171205_180….jpg)

File: f554799a8c356c0⋯.jpg (324.18 KB, 800x800, 1:1, illust_19031760_20171205_1….jpg)


841032  No.10525

서몬나이트 하쉴?


841032  No.10532

File: dd3b07280dcd92f⋯.jpg (194.09 KB, 1920x1080, 16:9, 20171205192434_1.jpg)

File: c7aca4423ac8def⋯.jpg (339.36 KB, 1920x1080, 16:9, 20171205212348_1.jpg)

File: 38be8ef55e2837d⋯.jpg (116.83 KB, 1920x1080, 16:9, 20171205213349_1.jpg)

하아 구에스쟝 사이즈 너무 아담하다


841032  No.10533

File: 211e5502eb6fa09⋯.jpg (266.92 KB, 1920x1080, 16:9, 20171205203753_1.jpg)

보이.. 보이…


0ed134  No.10534

>>10533

착한생각 착한생각


841032  No.10535

>>10534

boy… boy… 라는 뜻임


841032  No.10589

File: d5af900e2b4f0b1⋯.png (1.59 MB, 1080x1920, 9:16, Screenshot_2017-12-07-03-2….png)

하아아아 레온뀽 기여워 첫사랑 부활해서 넘넘 좋다


68ff00  No.10631

File: 16307bd32e12681⋯.png (716.93 KB, 536x698, 268:349, 058279dbda843fedccd3a36b1e….png)

얘 은근 매력적이지 않음? 씹새끼이긴한데 뭔가 매력있음


841032  No.10632

File: 4cd6bbf68cbc375⋯.jpg (559.73 KB, 1920x1080, 16:9, 20171207193011_1.jpg)

기여운 에밀쿤.. 쿠기밍 보이스 귀 녹음


68ff00  No.10633

>>10632

생각해보니까 나 에밀 히든엔딩 봐야되는데 조건이 너무 귀찮아….


841032  No.10636

File: 637a5d06bf90328⋯.jpg (205.37 KB, 1920x1080, 16:9, 20171207210453_1.jpg)

구에스쟝 너무 귀여움


68ff00  No.10637

>>10636

기계박이…..


841032  No.10640

File: 41f719771b62147⋯.jpg (200.34 KB, 1920x1080, 16:9, 20171207220855_1.jpg)

1회차 끝나따 최소 3회차까지는 해야하는걸로 아는데 으에에


68ff00  No.10642

>>10640

노노 5회차


841032  No.10648

않이오 5회차는 쵸큼;


68ff00  No.10649

>>10648

ㅋㅋㅋㅋㅋ3화차까지가 프롤로그인데 3회차 엔딩을 보면 왜 5회차까지 뛰어야되는지 알게될꺼야^^


68ff00  No.10650

아 아니구나 2회차까지가 프롤로그고 3회까지 하면 쳅터선택으로 바로 4회볼 수 있고 그럼 5회도 바로 볼 수 있음 3회차까지만 하면 4 5회차 엔딩은 쉬움


0860e7  No.10653

>>10650

그거 완전 프로 개돼지 아니냐


841032  No.10677

File: 07dd6ca6e31c6c3⋯.png (1.27 MB, 850x1200, 17:24, ClipboardImage.png)

File: 24b24172dc77f09⋯.png (893.41 KB, 850x1200, 17:24, ClipboardImage.png)

File: 9814dacf1dc1871⋯.png (1.34 MB, 849x1200, 283:400, ClipboardImage.png)

File: 60ca7e2466976de⋯.png (1.94 MB, 1147x1280, 1147:1280, ClipboardImage.png)

렉스는 다 건전한거밖에 없네


68ff00  No.10678

>>10677

누군데? 막짤 존나 좋네


68ff00  No.10679

File: e25c24c16d8d167⋯.jpg (844.09 KB, 2115x2600, 423:520, m12544494517.jpg)

안두인 보면 볼수록 커엽다….. 하스 시작하면 사제덱 하나 짜야지


68ff00  No.10680

>>10677

보면 볼수럿 귀엽네 어디나오는 누구임?


471d43  No.10686

제노블레이드2 렉스


841032  No.10705

구에스쟝 목소리 너무 좋아 귀 녹음


4883df  No.10706

File: 84eeeae3f54d8ba⋯.jpg (267.32 KB, 2536x1697, 2536:1697, illust_66221998_20171209_2….jpg)

File: 53b0eb0efcdc8bb⋯.jpg (273.22 KB, 2536x1697, 2536:1697, illust_66221998_20171209_2….jpg)

File: f5b8b6cd7b40e45⋯.jpg (382.92 KB, 2536x1697, 2536:1697, illust_66221998_20171209_2….jpg)

File: f9fb1ce99470793⋯.jpg (380.72 KB, 2536x1697, 2536:1697, illust_66221998_20171209_2….jpg)


841032  No.10707

역시 렉스는 건전한 짤 밖에 없네;


841032  No.10710

욧시 2회차 끝났다 내일 집에만 있으면 3회차 바로 가능할텐데 쉬불..


68ff00  No.10711

>>10710

옹 잘했넹 빨리 5회차까지 달리라고 이 노예얏


072f2e  No.10901

File: df65f25cfd75643⋯.jpg (41.13 KB, 649x478, 649:478, zeraora-ingame.jpg)

File: 33f3bc5f4201ba4⋯.png (89.3 KB, 393x393, 1:1, 78b1fec084873f732a987d9d40….png)

존나 귀엽네 레알루 얘네 둘이 포켓몬 투탑임 개따먹고 싶다


072f2e  No.10903

File: 68886d9c026102e⋯.png (248.69 KB, 460x613, 460:613, b0122133_527d53f85abfa.png)

레알루 푸키몬은 쉬…펄 커여운 애들이 왤케 많냐 다 맛있어보임


0ed134  No.10932

File: 80c9df579175a65⋯.jpg (167.19 KB, 800x1146, 400:573, illust_66266624_20171213_0….jpg)

피트쨩 발귀여운거봐


68ff00  No.10933

>>10932

발 들고 얼굴에 부비부비하고 싶다


0ed134  No.10935

File: b50e969ddf5cfd2⋯.jpg (88.98 KB, 720x904, 90:113, downloadfile-165.jpg)


68ff00  No.10936

>>10935

ㅋㅋㅋㅋㅋ벌써나옴? 빠르네


0ed134  No.11071

File: ed33252520dfed8⋯.jpg (724.28 KB, 760x1075, 152:215, illust_66309627_20171216_1….jpg)

보기만해도 살살 녹는다…


68ff00  No.11074

>>11071

뭐랄까 미소짓는거 보니까 맘이 따뜻해지는 느낌이다 당장 내 옆에 데려오고 싶다….. 그래서 위로받고 싶어 ㅠㅠ


68ff00  No.11076

>>11074

그 다음에 메차쿠차 해서 미소 못짓게 해줘야지


471d43  No.11080

엘소드 3차 너무 못생겼어


0ed134  No.11083

File: 02b917d2997ef5f⋯.png (2.08 MB, 1926x2151, 214:239, downloadfile-39.png)

>>11076

하트눈 뿅뽕 시켜주자

>>11080

이정도면 잘생긴편아닌가용


471d43  No.11088

로나랑 룬슬의 그 귀여운 맛에 비하면 너무 별론데..


471d43  No.11089

아 물론 전 청이 일편단심임 ㄹㅇ 바람핀적 없음 진짜루


0ed134  No.11209

File: 334748f6d162396⋯.png (Spoiler Image, 835.04 KB, 1024x1280, 4:5, illust_65566155_20171218_1….png)

File: 01c594296079c7c⋯.png (Spoiler Image, 843.16 KB, 1024x1280, 4:5, illust_65566155_20171218_1….png)

음란한 컵뚝배기


0ed134  No.11210

File: 4a835a67c3158f9⋯.png (Spoiler Image, 211.84 KB, 555x754, 555:754, illust_65907544_20171218_2….png)

File: 1f9868e65f952c5⋯.png (Spoiler Image, 535.69 KB, 760x1510, 76:151, illust_65907544_20171218_2….png)

File: 25394a07dda10e6⋯.png (Spoiler Image, 566.59 KB, 760x1510, 76:151, illust_65907544_20171218_2….png)


0ed134  No.11213

File: 4f4b94bb25d93ab⋯.png (Spoiler Image, 328.62 KB, 927x1029, 309:343, illust_65907205_20171218_2….png)

File: 10d3851f7e64866⋯.png (Spoiler Image, 458.37 KB, 917x888, 917:888, illust_65907205_20171218_2….png)

File: fba6f534aec45ce⋯.png (Spoiler Image, 221.18 KB, 703x644, 703:644, illust_65907205_20171218_2….png)

File: dcdb97e5faee3b4⋯.png (Spoiler Image, 44.79 KB, 399x454, 399:454, illust_65907205_20171218_2….png)

File: 8926f7b3928158f⋯.png (Spoiler Image, 74.01 KB, 411x454, 411:454, illust_65907205_20171218_2….png)


68ff00  No.11214

컵뚝배기 존나 커엽네 쓰으벌 사릴 컵뚝배기의 리얼엔딩은 빛 못갚아서 대신 몸으로 사는거지


841032  No.11259

File: 09cdc0a5e68c653⋯.png (510.92 KB, 560x416, 35:26, ClipboardImage.png)

for kakao


68ff00  No.11260

>>11259

앙상블은 뭐 포 카카오 아니여도 유명하니까 나 함 해보게 사전예약 페이지 좀 알려주삼


4883df  No.11537

File: 29f186d78f43cf1⋯.jpg (1.8 MB, 3000x3000, 1:1, illust_66378377_20171225_1….jpg)

초코보


68ff00  No.11539

File: 560a93314ebfb57⋯.jpg (953.09 KB, 1920x1080, 16:9, Screenshot_2017-12-25-14-3….jpg)

헤헤헤 드디어 얻었당~~ 이번달 마감인데 간신히 얻었넹 ㅎㅎ


841032  No.11588

File: 6023aa5b39645aa⋯.png (1.31 MB, 870x1200, 29:40, ClipboardImage.png)

File: f2f09d271a62e80⋯.png (1.22 MB, 900x1200, 3:4, ClipboardImage.png)

우리 그랑 우리 쟈밀


4883df  No.11620

File: 49aac6ea137b203⋯.jpg (2.76 MB, 2000x2000, 1:1, illust_66480330_20171227_1….jpg)

킁카


841032  No.11644

File: c4bcdf7d0f49fe8⋯.png (853.11 KB, 800x1239, 800:1239, ClipboardImage.png)

룬슬 빠는 이번 직업 괜찮나보네 으에..


68ff00  No.11680

File: fc5835931b008b1⋯.jpg (97.68 KB, 640x800, 4:5, 1514452853.jpg)

File: 7b97c6662c90283⋯.jpg (99.35 KB, 640x800, 4:5, 1514452852.jpg)

얘네둘이 결혼해서


68ff00  No.11681

File: 807ec8fac7daca3⋯.jpg (98.29 KB, 640x800, 4:5, 1514452853 (1).jpg)

>>11680

나온 아들이 얘래….쒸이펄 조온나게 귀엽네


29c336  No.11682

>>11681

저런 아들 나오면 용박이한다


4883df  No.11685

File: f3f81e856d83e3f⋯.jpg (839.52 KB, 2048x1371, 2048:1371, illust_65887263_20171229_1….jpg)

카와이이이이


68ff00  No.11704

File: d3e6e460028f750⋯.png (3.27 MB, 1920x1080, 16:9, Capture _2017-12-29-23-25-….png)

모두의 마블 심캐라는데 존나 귀엽네….으으 아무리 가래도 모마는 걸러야지


841032  No.11936

File: 7e8900043ffbe89⋯.png (213.69 KB, 365x535, 73:107, ClipboardImage.png)

도리그라는 리메이크판도 귀엽구나!


8fb0d1  No.11997

File: 31ba760203ae196⋯.jpg (62.22 KB, 800x1016, 100:127, illust_66627204_20180104_0….jpg)

File: ab979d21447dc46⋯.png (616.57 KB, 1586x1045, 1586:1045, illust_66627610_20180104_0….png)

이것은 조은거시다


6b5dc6  No.12058

File: f5bbf128ca407b5⋯.png (1.28 MB, 1016x1068, 254:267, illust_66644498_20180104_2….png)

File: 420f354cecfa3a6⋯.png (1.29 MB, 1016x1068, 254:267, illust_66644498_20180104_2….png)

토실토실 궁둥이


47a803  No.12076

요즘 드퀘11 하는데 카뮤형 졸라 반할거 같음 어딜 봐도 부녀자 노리고 만든걸로밖에 안 보이더라


800e8b  No.12459

File: b893d6046958449⋯.jpeg (86.97 KB, 850x1134, 425:567, 1515652820_A65C197CF70F.jpeg)

File: 16307bd32e12681⋯.png (716.93 KB, 536x698, 268:349, eaaed7b7cf2468ae0eeccfc37a….png)

얘 존나 귀여워 당한게 좀 많긴한데 그래더 넘 귀여움


47a803  No.12464

아 얘 좋다 게이패션이네


983a72  No.12465

>>12464

너 쟤 쓰는 댁 만들려고 현질도 했잖여…. 근데 필요한 전설 조온나게 안나와 필요없는것들만 나오더라ㅠㅠ


47a803  No.12586

File: fdfb63ed065a8a0⋯.png (379.63 KB, 461x1007, 461:1007, ClipboardImage.png)

얘 너무 섹스어필이 심함


800e8b  No.12593

>>12586

누군지 모르게따….


f45ad0  No.12807

File: 0acde6b10bae89d⋯.png (754.89 KB, 1000x850, 20:17, illust_66810334_20180115_0….png)

Kawai….


800e8b  No.12813

>>12807

개귀엽네 표정 좀 봐 분면 자길 따먹어달라는걸꺼야


f45ad0  No.13264

File: 8d8cbb707f4bb89⋯.png (6.04 MB, 2500x2551, 2500:2551, illust_66856429_20180118_2….png)


47a803  No.13324

File: b809ffd18ceff8c⋯.png (479.2 KB, 595x430, 119:86, ClipboardImage.png)

원작강간


3d4d89  No.14376

File: 96892cc3a5236d9⋯.png (322.15 KB, 700x1954, 350:977, illust_67055583_20180201_0….png)

File: d45ed0885586370⋯.png (85.91 KB, 700x390, 70:39, illust_67055583_20180201_0….png)


3d4d89  No.14536

File: b59f4e661c267e7⋯.jpg (613.92 KB, 605x855, 121:171, illust_67069775_20180202_0….jpg)

빨강빨강


800e8b  No.14542

>>14536

이 작가 댕좋아~


47a803  No.15115

File: c79385d02a36757⋯.png (1.08 MB, 700x990, 70:99, ClipboardImage.png)

구에스쟝 반바지 사이에 코박하고싶다


cbbc08  No.15137

File: 8af71553558e0ba⋯.png (565.49 KB, 1000x817, 1000:817, be40b17cf82f76c2877a923f48….png)

File: 8e25cee3f20a968⋯.png (531.87 KB, 1000x817, 1000:817, 90529b734db25c492d69c9fc7a….png)

File: 6378c65629f21e0⋯.png (616.57 KB, 910x1076, 455:538, ccdc09d35a61728ba94a084a5d….png)

File: 786a7164e5d5ef3⋯.png (577.33 KB, 927x1050, 309:350, 739817ac3d2e48dc9747e4fad6….png)

엘소드 3차 공식일러


47a803  No.15141

이번 3차 맡은 일러레 자체가 맘에 안 듬 레스랑 흑주돈이 나은데 말이지 암튼 저 겜 언제 망하지


3d4d89  No.16098

File: bac6af3632bb744⋯.jpg (114.27 KB, 566x600, 283:300, illust_23930841_20180221_0….jpg)

어우 색기넘친다


43f61a  No.16117

File: decc8abb893a7bb⋯.png (434.36 KB, 650x714, 325:357, 1518399971.png)

File: ec81b6cd19cea34⋯.jpeg (207.67 KB, 390x617, 390:617, 1517493727.jpeg)

File: 19dd58d301c9bfa⋯.jpg (43.58 KB, 535x510, 107:102, 160fa3d08cf35dd2c.jpg)

남법쟝 헤으윾


87d322  No.16119

>>16117

남법이 어디나온거였지 마비노기?


828901  No.16120

>>16119

든파


47a803  No.16150

File: 3fc87fd8bb91c8d⋯.jpg (178.38 KB, 1920x1080, 16:9, c46884a4_失楽園-少年が見たもうひとつの楽園….jpg)

이 센세 오리지널 캐릭터 너무 원숭이 같아서 싫은데 2차창작은 확실히 낫네 렉스가 섹스어필이 심하긴 하지


f7157f  No.16152

>>16150

개커엽네 근데 저 센세 자캐도 뭔가 커여운맛이 있어서 좋음 뭔진 모르지만 그럼


f45ad0  No.16244

File: 64082f097017a3f⋯.png (1.01 MB, 1000x1500, 2:3, illust_67419133_20180223_1….png)

포동포동


9dba5d  No.16245

>>16244

내가 아는 얘는 원래 이런 이미지가 아니였는데….ㅎㄷㄷ


47a803  No.16249

File: 633f5339516699a⋯.png (3.07 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

우리아들 너무 귀엽자너


3d4d89  No.16289

File: 4856925e62f3b15⋯.jpg (458.52 KB, 2480x3508, 620:877, illust_67446441_20180225_0….jpg)

이거 겜 본편 언제 나오나 지갑 대기중인데 힝힝


47a803  No.16295

먼겜..?


3d4d89  No.16297

>>16295

camp buddy 언제 완성되나 모루게소요..


47a803  No.16298

아 아예 딴 캐릭터인줄 알았네 그거 나올려면 반년은 더 있어야 하지 않을까 쓰잘데기없는데서 퀄리티 높일려 하더라 양겜은


800e8b  No.16399

File: 22f9e0d5698dd43⋯.png (789.44 KB, 1080x1010, 108:101, Capture _2018-02-27-01-10-….png)

File: 3434044e1561936⋯.png (787.85 KB, 1080x989, 1080:989, Capture _2018-02-27-01-10-….png)

띠용 대사 상태가 쇼타도 많고 남캐많은 그랜드체이스 하쉴?


3d4d89  No.16402

>>16399

돈벌레 남캐 좋아용


800e8b  No.16403

>>16402

근데 저거 대사 딱 창남대사 아님?ㅋ


800e8b  No.16404

https://youtu.be/Z7smuT5Xmgk

띠요오옹 섀버 카드팩 소개영상 암생각 없이 보고있었는데 바이트짱 나오네 람 가서 봐봐라야


800e8b  No.16405

File: 68f5ee35d358e27⋯.png (1.88 MB, 1920x1080, 16:9, Capture _2018-02-27-02-21-….png)

File: 296f1f06bdc32f3⋯.png (2 MB, 1920x1080, 16:9, Capture _2018-02-27-02-20-….png)

File: b8f8bf0de8e01d6⋯.png (1.93 MB, 1920x1080, 16:9, Capture _2018-02-27-02-20-….png)

애들 귀여워…..


3d4d89  No.16406

>>16405

그체 원레 이리 귀여운 겜이었냐


800e8b  No.16407

>>16406

생각보다 잼는데 같이하쉴 여기 쇼타아닌 남캐들도 다 커여움 맛있어보여


800e8b  No.16408

File: 21005ffb64cf26b⋯.png (741.19 KB, 850x739, 850:739, 1519665078.png)

이거 펠라하는 대사아님?ㅋㅋㅋ


3d4d89  No.16409

>>16407

앙창하느라 바쁨 ㅎㅎ


47a803  No.16414

File: 3138647c7afecb6⋯.png (2.45 MB, 1200x1001, 1200:1001, ClipboardImage.png)

File: 4d1fbb6fcbb9dc5⋯.png (916.44 KB, 600x705, 40:47, ClipboardImage.png)

우리젤다


800e8b  No.16415

>>16414

존나 귀엽네 빨리 스위치사서 따먹어야지


800e8b  No.16500

File: 4047af1d05ae744⋯.png (2.02 MB, 1920x1080, 16:9, Capture _2018-03-01-02-54-….png)

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아헤가오


800e8b  No.16501

File: 105ca4a7f0beb67⋯.png (1.89 MB, 1920x1080, 16:9, Capture _2018-03-01-02-40-….png)

File: 05487ca21e3950b⋯.jpeg (118.3 KB, 480x465, 32:31, 45d7849cf2f493fa0ad16fa06….jpeg)

같은 드루이드인데 왜……


800e8b  No.16514

File: 5b4297dee4f8d50⋯.png (540.23 KB, 850x477, 850:477, 1519790319.png)

남캐들 커여운 갓겜 그체 하쉴?


96ea64  No.16530

한번 신뢰를 저버린 게임은 영.. 특히나 코그건 더더욱


800e8b  No.16531

>>16530

힝힝 왜…..커여운 남자애들이 아헤가오도 하고 배꼽티더 입고다니는 갓갓 겜이라고~


96ea64  No.16532

아무리 그래도 수익 안 난다고 PC판 접고 얼마 되지도 않아서 모바일 버전을 두개나 연속으로 쳐내는거 보면 딱 각 나오지 않음? 적당히 한탕 해먹고 업데이트 슬슬 끊고 섭종각 잴거아녀


96ea64  No.16533

그체만 그런것도 아니고 엘소드도 모바일 버전이 두개나 있던가 캐릭터가 너무 불쌍함


f45ad0  No.16538

>>16533

글게 이넘들 같은겜으로 몇번해먹는거지;;


47a803  No.16657

File: 293cf860a820c15⋯.png (389.83 KB, 566x800, 283:400, ClipboardImage.png)

우리그랑


800e8b  No.16660

>>16657

그랑쿤 맛있어보여 개커엽 그불판 한국 정식런칭 언제하려나 빨리 그랑 따먹고싶은데


47a803  No.16672

File: 789eae754b943f8⋯.png (1.55 MB, 1282x772, 641:386, ClipboardImage.png)

File: cd778074e33e4c7⋯.png (1.51 MB, 1282x772, 641:386, ClipboardImage.png)

File: b93e7b92a68e953⋯.png (1.51 MB, 1282x772, 641:386, ClipboardImage.png)

우리아들내미들 너무 이쁘게 커줘서 감격임 ;ㅅ;


800e8b  No.16675

>>16672

이건 뭔 겜임? 이게 그 란스임?


47a803  No.16676


800e8b  No.16677

>>16676

애들 귀엽네 나도 같이 먹을래


47a803  No.16678

적어도 2부터 안 하면 10 제대로 못 즐김 2부터 하고 오셈 ㅎ


800e8b  No.16679

>>16678

아 개귀찮 ;;


47a803  No.16693

File: 2a1551da22440ce⋯.png (1.7 MB, 1282x772, 641:386, ClipboardImage.png)

File: 4487e12805b292a⋯.png (1.69 MB, 1282x772, 641:386, ClipboardImage.png)

왜 야겜인데 아들이 더 많아보이냐 이거


800e8b  No.16696

>>16693

사실 여성향 겜이었던거심!!


bb4634  No.17150

File: 0fcd284e0d707c5⋯.jpg (Spoiler Image, 171.59 KB, 600x959, 600:959, 67368406_p2_master1200.jpg)


f45ad0  No.17152

>>17150

ㅗㅜㅑ 예뻐요


7da483  No.17153

>>17150

몸 개예쁘네 ㅗㅜㅑ


cbbc08  No.17195

File: 2934fbcbd180553⋯.png (266.1 KB, 580x670, 58:67, 180226_�대━�뚭컻1.png)


800e8b  No.17202

>>17195

이거 뭔겜이냐


800e8b  No.17203

File: de7aae5d10b303d⋯.png (2.24 MB, 1920x1080, 16:9, Capture _2018-03-10-23-38-….png)

띠용 애 남자였네 ㅎㄷㄷ 머꼴


cbbc08  No.17208

>>17202

엘 크로니클


47a803  No.17608

File: 4b078c57ca0368c⋯.png (3.35 MB, 1280x1795, 256:359, ClipboardImage.png)

밍나 단론 하자 단론


f45ad0  No.17613

>>17608

단론 1주인공이 ㄹㅇ 잘뽑힌캐릭같어


47a803  No.17618

File: f5886e8b5b48356⋯.png (295.36 KB, 843x475, 843:475, ClipboardImage.png)

File: 8d15fc07714aa6d⋯.png (311.02 KB, 838x466, 419:233, ClipboardImage.png)

우익쟝 너무 귀여워요 엉엉


800e8b  No.17637

>>17618

우익은 참교육이 답이야


cbbc08  No.17639

>>17618

아랫도리가 화났음


1400ec  No.17694

File: 460e6ab374b84c3⋯.jpg (503.08 KB, 900x1277, 900:1277, 1623908ce13180645.jpg)

File: 9df54aad8225df0⋯.jpg (515.69 KB, 900x1276, 225:319, 162390a2ce2180645.jpg)

File: 660d1c8f3615dfd⋯.jpg (515.19 KB, 900x1271, 900:1271, 162390e900c180645.jpg)

바람직한 의상을 입게 성장

무기는 별도고…


800e8b  No.17807

File: 37c910ed43c6f9f⋯.jpg (73.57 KB, 739x850, 739:850, 1521499186.jpg)

바이트짱 귀여워….


7f2720  No.18076

File: c79b899ff6aadcf⋯.png (582.94 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_20180323-192219.png)

카카오 하숙집 남자들이란 겜인데 뭐하는걸까 이거


76bef4  No.18079

>>18076

에…하숙집 남자들 맞아양? 플레이 스토어에 안나오던데양


7f2720  No.18081

File: d8b1d0512eb4ef4⋯.png (358.77 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_20180323-202723.png)

>>18079

미안 게임별 인가? 저기서 나오는거다


1400ec  No.18087

File: 668447d19ecd575⋯.jpg (Spoiler Image, 338.08 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20180323_214141.jpg)

음음 한거니 스포일러


bd2250  No.18255

File: 8578f76bacb9ce3⋯.png (611.47 KB, 1080x717, 360:239, Capture _2018-03-25-14-03-….png)

섀도우버스 신카 나왔는데 이런거 취향인 사람 있음?


47a803  No.18257

>>18255

섹스


47a803  No.18304

File: 7c86c48bd90ee01⋯.png (135.9 KB, 640x688, 40:43, 1521968475.png)


800e8b  No.18306

>>18304

저 초콜렛 받아먹고 싶다


7f2720  No.18527

File: 433ca08a891ae45⋯.jpg (1.38 MB, 2480x3508, 620:877, illust_67915813_20180326_0….jpg)

아이젠짱귀여움


47a803  No.18574

File: aec73cba9b78590⋯.jpg (76.77 KB, 850x667, 850:667, 1551.jpg)

갓겜 하쉴?


87d322  No.18583

File: 3e82d1f83438eb4⋯.jpg (56.77 KB, 650x406, 325:203, 1522051836.jpg)

>>18255

아 개짜증 저거 낚시래ㅠㅠ 이게 진짜고


87d322  No.18584

File: b788d069110283d⋯.jpg (56.27 KB, 650x406, 325:203, 1522051835.jpg)

대신 이걸로 만족해줘….이거 사기타드 각이니까


87d322  No.18585

>>18574

소울워커 하는방송 보니까 남캐들은 귀엽던데 근데 게임성은……


47a803  No.18613

File: f72204dec6e1709⋯.png (534.51 KB, 730x1176, 365:588, ClipboardImage.png)

얘 정도면 따먹을 수 있을거같음


47a803  No.18614

>>18585

소울워커는 클로저스보다는 엘소드랑 더 비슷한듯


7f2720  No.18661

>>18613

존잘아재다 하앍


800e8b  No.18685

File: c4e98d84e8da2bf⋯.jpg (351.99 KB, 1000x1071, 1000:1071, i13531103082.jpg)

포켓몬한테 역강간? ㅋㅋㅋㅋ


47a803  No.18688

File: 699966f4ae5de4c⋯.png (683.48 KB, 1000x1200, 5:6, ClipboardImage.png)

진따 목소리 생각보다 귀여움


7f2720  No.18724

>>18688

아조씨 목소리파일없냐 엉엉


47a803  No.18727

File: a1b78e387a840cf⋯.png (400.23 KB, 850x516, 425:258, 1378.png)

File: 0007e25ed688e2a⋯.png (483.49 KB, 850x680, 5:4, 1522202259.png)

목소리는 없는데 표정집은 있음


cbbc08  No.18829

File: 82d7fd0420100fa⋯.jpg (71.43 KB, 384x708, 32:59, SWScreenShot_20180329[09-1….jpg)

File: ad042676ed5138f⋯.jpg (86.53 KB, 442x771, 442:771, SWScreenShot_20180329[09-1….jpg)

시장아들하고 오타쿠


96ea64  No.18833

File: 1121a8ad98efd22⋯.png (300.94 KB, 900x884, 225:221, soulworker-20180328-101703….png)

어윈이랑 진 둘다 맛있음


66aae1  No.18834

>>18833

쇄골깐거바 발랑 까졌네 완전


cbbc08  No.18840

File: 1ca4e88ac2412e6⋯.jpg (173.83 KB, 1494x709, 1494:709, SWScreenShot_20180327[13-3….jpg)

File: f838593a3d03158⋯.jpg (186.41 KB, 1398x708, 233:118, SWScreenShot_20180327[13-5….jpg)

File: 129dc4a4367d71a⋯.jpg (67.62 KB, 973x269, 973:269, SWScreenShot_20180328[18-0….jpg)

File: dfc6ba5f07e6afb⋯.jpg (54.71 KB, 616x235, 616:235, SWScreenShot_20180329[16-0….jpg)

짤로 쓸 수 있을 거 같은 대사들


cbbc08  No.18841

File: 16c61a91fa62e05⋯.gif (59.02 KB, 100x100, 1:1, icon_12.gif)

File: 996373665bbfc77⋯.gif (59.41 KB, 100x100, 1:1, icon_11.gif)

File: ca6e3cba8c80187⋯.gif (44.35 KB, 100x100, 1:1, icon_13.gif)

넘 귀엽자너


96ea64  No.18879

File: 5e0de9f71b71062⋯.jpg (76.56 KB, 850x850, 1:1, soulworker-20180330-055511….jpg)

얘네들 졸귀여움 몰랐는데 어윈이 진보다 한살 더 많음;; 꼴잘알이 설정 짰네


7f2720  No.18884

>>18879

키아 진 잘생긴 꼬마애였네


96ea64  No.18885

File: e3a3188cb9cc9d6⋯.jpg (126.13 KB, 800x1015, 160:203, soulworker-20180330-112111….jpg)

좆망겜 은근 팬아트 있었구나


96ea64  No.18886

>>18884

지금도.. 저 나이에서 안 변했어요.. 시무룩


7f2720  No.18887

>>18886

몇살이던 귀여우면 꼬마임 아무튼 꼬마임


54992f  No.18927

File: 4a78c3546739c33⋯.jpeg (105.68 KB, 900x871, 900:871, 16914e227311bd447b90c95e8….jpeg)

File: 9b7ac4203c2ed61⋯.jpg (177.47 KB, 680x480, 17:12, d793295c7979311d151f7b0017….jpg)


54992f  No.18931

File: deeafa994e336eb⋯.jpg (Spoiler Image, 1.03 MB, 2016x1344, 3:2, 11.jpg)

File: 2f99312f11af9e5⋯.jpg (Spoiler Image, 1.03 MB, 2016x1344, 3:2, 3(2).jpg)

File: 1dd629ade0531df⋯.jpg (Spoiler Image, 1.03 MB, 2016x1344, 3:2, 4.jpg)

File: aacc021fdecc27f⋯.jpg (Spoiler Image, 1.02 MB, 2016x1344, 3:2, 7.jpg)

File: 2ecf3b44fbab41c⋯.jpg (Spoiler Image, 1.01 MB, 2016x1344, 3:2, 10.jpg)


54992f  No.18932

File: d8e0f122345b33a⋯.jpg (Spoiler Image, 1.03 MB, 2016x1344, 3:2, 12.jpg)

File: 74f31c18ce05e94⋯.jpg (Spoiler Image, 1.06 MB, 2016x1344, 3:2, 13.jpg)


47a803  No.18985

우리전하 귀여워


f45ad0  No.19046

File: b80470f8755d006⋯.png (5.71 MB, 2300x2300, 1:1, illust_68006326_20180331_2….png)

구에스가 윗통을 까다니 눈물이 다나네


47a803  No.19106

File: 224f1f21744b67b⋯.jpg (86.9 KB, 807x644, 807:644, 5E192812-F099-4551-A3A6-B9….jpg)

File: 09ccff8af466963⋯.jpg (209.43 KB, 944x920, 118:115, 89E5C254-2014-48E6-A5AF-21….jpg)

File: 5c5c0142cbebc69⋯.jpg (153 KB, 1000x789, 1000:789, 391C57A8-33B2-4871-93D1-62….jpg)

File: 12e7d445b81f05a⋯.jpg (180.83 KB, 1000x785, 200:157, 598D3552-F46B-4E9B-9727-57….jpg)

File: ac12cccddf22cf9⋯.jpg (137.17 KB, 850x717, 850:717, A4E9E71F-199C-4E6B-B8B8-95….jpg)

인간적으로 진어윈 너무 꼴린다 특히 진이


47a803  No.19107

그리고 하루는 부녀자더라 세상 망하기 전에 애독서가 '돈이없어' 임

아주 바람직한 취향을 가진 아이야


5012df  No.19116

File: 20a4eef0bebf134⋯.jpg (140.48 KB, 1200x1200, 1:1, soulworker-20180402-054728….jpg)

File: c6df4b103c1da61⋯.jpg (157.6 KB, 1200x984, 50:41, soulworker-20180402-054718….jpg)

File: bbff140517e7d13⋯.jpg (188.94 KB, 1200x1160, 30:29, soulworker-20180402-054629….jpg)

File: 9382c823557da7d⋯.jpg (119.49 KB, 1200x1040, 15:13, soulworker-20180402-054603….jpg)

File: 2b5e2a6cccdea54⋯.jpg (136.71 KB, 1200x960, 5:4, soulworker-20180402-054621….jpg)

소워갤 갔다가 가져옴

대만 일러레래


47a803  No.19119

완죤 갓갓일러레자너


7f2720  No.19120

>>19116

꼴잘알 일러레


96ea64  No.19122

File: c4784de4efcfdc6⋯.jpg (216.43 KB, 1200x855, 80:57, soulworker-20180402-104951….jpg)

타이완 남바완!


96ea64  No.19123

File: e7f74ea80e5ffd5⋯.png (1.6 MB, 1920x1080, 16:9, soulworker-20180402-105707….png)

따이완 남바와아아아안!!!


66aae1  No.19124

강호의 도리가 따이완에 살아있구나


96ea64  No.19125

강호 사실 따이완에 있던거임 엌ㅋㅋㅋ


e25fb8  No.19126

>>19123

미띤 어윈 개커엽


96ea64  No.19134

File: 920c7bd363b4a1c⋯.jpg (239.37 KB, 579x1060, 579:1060, soulworker-20180402-163535….jpg)

진따먹


d45a8b  No.19235

File: dfe7a6849e640b4⋯.jpg (76.06 KB, 420x525, 4:5, 1522837086.jpg)

남자라는데 섀버나오면 바로 현질한다


7f2720  No.19267

File: 63e594365dc5821⋯.jpg (200.53 KB, 480x600, 4:5, illust_68074356_20180404_2….jpg)

File: edacb8e94257589⋯.jpg (62.89 KB, 733x695, 733:695, illust_68074356_20180404_2….jpg)

핥챡


47a803  No.19297

File: 0babdd107c816b5⋯.png (472.24 KB, 740x1061, 740:1061, ClipboardImage.png)

게임 떡상하니까 스탠딩일러 이제서야 원본 올려줌 ㅋㅋ 근데 진따는 없음


b2cfb2  No.19326

File: 3c606d65908d99f⋯.jpg (175.34 KB, 1200x1200, 1:1, soulworker-20180405-165259….jpg)

File: 965e9e7447cdd72⋯.jpg (167.81 KB, 900x1200, 3:4, soulworker-20180405-165304….jpg)

File: e7d2e2a3ac11048⋯.jpg (91.15 KB, 829x840, 829:840, soulworker-20180405-165308….jpg)

싸랑해요 따이완!


7f2720  No.19617

File: 6fe6e3a587a6eb7⋯.jpg (670.06 KB, 750x1062, 125:177, illust_68141093_20180408_2….jpg)

File: 80651842fc7e85b⋯.jpg (548.09 KB, 750x1062, 125:177, illust_68141093_20180408_2….jpg)

File: 25197d288f6657d⋯.jpg (237.41 KB, 750x1062, 125:177, illust_68141093_20180408_2….jpg)

이거 말고 90장씩이나 된다니 얼마나 그린거지


47a803  No.19623

누가 스위치 사주면 내가 열심히 제노블2 할텐데 ㅡㅡ 스위치 사조


800e8b  No.19625

>>19623

나도 스위치 사죠 같이하자


47a803  No.19628

>>19625

일단 너가 나한테 사줘 그 다음에 내가 너한테 사줄게 ^^


800e8b  No.19633

>>19628

우리 그럼 다른 챈러한테 같이 사달아하자^^


47a803  No.20115

File: d75aaa86f698d60⋯.png (1.37 MB, 1280x905, 256:181, ClipboardImage.png)

캠프버디 이거 18년도 안으로는 나오긴 하냐


800e8b  No.20117

>>20115

저거 게임이었음? 난 걍 무슨 CG모음집인 줄 알고 있었는데


800e8b  No.20162

File: 0396dd30f010fcf⋯.jpg (178.17 KB, 707x1000, 707:1000, IMG_20180417_192157.jpg)

9s짱…요즘 뭐하고 지내니 못본지 오래됬네


47a803  No.20213

File: 5294f12a2f9675c⋯.png (4.69 MB, 3507x2480, 3507:2480, ClipboardImage.png)

File: 6dcc56de4d43343⋯.png (3.72 MB, 1600x2263, 1600:2263, ClipboardImage.png)

캠프버디 크게 기대는 안 했는데 이번 cg 보니까 급기대상승중임 ㅎ; 워낙 수염난 아저씨도 있고 해서 그짝은 좀 싫은데 얘네는 디게 귀엽네


7f2720  No.20231

>>20213

저 퍼런눈애 귀엽


800e8b  No.20237

File: f6b19363cead6b2⋯.jpg (134.83 KB, 1000x707, 1000:707, IMG_20180417_192152.jpg)

스패츠…..코박죽…..습하


bb07b6  No.20298

>>20115

18년도 안으로 나오긴 어려울껄 이제 한 30%정도 된 것같던데


7f2720  No.20369

>>20298

이번 10월인가9월인가 한다고했던것 같은데 힝힝


47a803  No.20379

File: 54bd10595862114⋯.png (2.97 MB, 2048x1179, 2048:1179, ClipboardImage.png)

인디양겜 안 좋은 점이 쓸데없는 기능 많이 넣으려 함 ㅡㅡ; 야겜은 그냥 좆물만 잘 뺄 수 있으면 되는건데..


96ea64  No.21156

File: 6c16fc8aebfaef7⋯.png (438.26 KB, 837x724, 837:724, illust_66271643_20180426_1….png)

File: fe905e17461adca⋯.png (1.58 MB, 650x1215, 130:243, illust_65060823_20180426_1….png)

아 지탄 꼬리 빨고싶다


946450  No.21298

File: f03a7055bba0a58⋯.png (1.1 MB, 1000x1000, 1:1, ClipboardImage.png)

File: 6d546c223c11c97⋯.png (1016.32 KB, 1043x954, 1043:954, ClipboardImage.png)

수간충 주거


d6ede5  No.21300

>>21298

나도 쟤한테 맞을래 핰핰


bbb0a8  No.21466

>>21298

하 존아ㅓ귀엽다 ㅠㅠ

나도 간질이고싶다


d6ede5  No.21467

>>21466

형아가 하면 짜증나서 전기로 지져버릴듯….


087014  No.21504

File: 95d9816d4dfc276⋯.png (765.34 KB, 1024x1280, 4:5, illust_68529815_20180502_1….png)

포동포동


9ceb49  No.21507

>>21504

얘가 그 조수짱인가 레알 커엽잖여


946450  No.21542

File: 47efb6405b6ec78⋯.png (428.47 KB, 620x438, 310:219, ClipboardImage.png)

나도 저거 할래 힝힝


a0265e  No.21543

>>21542

미띤 저거 개좋아 나도 쇼타랑 할래 저거


2fecfb  No.21744

File: 6a6e48105112c4f⋯.png (603.1 KB, 715x1000, 143:200, illust_68550003_20180504_0….png)


2fecfb  No.21757

File: 0616215715b53f9⋯.jpg (1.97 MB, 1600x2162, 800:1081, illust_68586022_20180505_1….jpg)

우리렉스너무귀엽자너


1bec1c  No.21836

File: 9d867330bfe7412⋯.jpg (866.01 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20180506_003356.jpg)

File: c58e284bbb469b9⋯.jpg (881.85 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20180506_003256.jpg)

부흥해라


087014  No.22006

File: 0c0c46a04e30929⋯.jpg (121.06 KB, 700x700, 1:1, illust_68640511_20180508_1….jpg)

File: 760adde031a61fd⋯.jpg (74.28 KB, 600x1067, 600:1067, illust_68640511_20180508_1….jpg)

File: 6e900f6e4acdc40⋯.jpg (143.35 KB, 700x947, 700:947, illust_68640511_20180508_1….jpg)

File: 042318f3525d725⋯.jpg (94.04 KB, 700x527, 700:527, illust_68640511_20180508_1….jpg)

주인공 너무귀여운거아니냐


be9925  No.22009

저겜도 쇼타는 잘 뽑더라 앙스타도 같은 회사라 그런지 캐릭터는 잘 뽑고

근왜겜유사겜?


946450  No.22083

File: d3c64dbe83f581e⋯.png (1.49 MB, 720x1280, 9:16, ClipboardImage.png)

얘도 이름이 진이야..


946450  No.22085

File: 6593f82ec655ec4⋯.png (540.77 KB, 780x439, 780:439, ClipboardImage.png)

File: 3591ae17992f53f⋯.png (603.6 KB, 850x478, 425:239, ClipboardImage.png)

얘 귀엽네 따먹으러 감


d6ede5  No.22088

>>22085

나 그체하더 접었는데…다시 할까 으음….


087014  No.22120

찌찌파티잘하게생겼다


087014  No.22280

File: 1e13bc63c498853⋯.jpg (355.09 KB, 772x799, 772:799, 3f5e44712d18451e5553b19a8e….jpg)

꼬맹이커엽누


8fb469  No.22330

File: a8d8d8d5b208100⋯.jpg (110.14 KB, 850x790, 85:79, boymaid-20180428-002608-00….jpg)

File: 86eb99f024ee1b3⋯.jpg (35.8 KB, 354x870, 59:145, boymaid-20180505-113443-00….jpg)

File: f838afe9dd2c71c⋯.jpg (70.6 KB, 510x723, 170:241, boymaid-20180424-002733-00….jpg)

File: 14949df1ac775f7⋯.jpg (99.75 KB, 850x1196, 425:598, boymaid-20180509-164536-00….jpg)

File: a5572b9ff5afc0e⋯.jpg (61.81 KB, 690x683, 690:683, boymaid-20180510-163043-00….jpg)


087014  No.22331

>>22330

나인즈 개꼴 하앑


087014  No.22332

>>22330

저거 나인즈 어디서 났나여


be9925  No.22345

우익쟝 기여워 엉덩이에 주사위 몇개까지 들어가는지 실험해보고싶다


946450  No.22370

File: 72a13c7f17c6bd5⋯.png (145.54 KB, 250x717, 250:717, ClipboardImage.png)

울썬문 하는데 얘 졸라 귀엽더라 원조교제할거같음


087014  No.22432

>>22370

갈챙….매직…


946450  No.22663

File: 1bae26ecc627750⋯.png (1.97 MB, 1280x1843, 1280:1843, ClipboardImage.png)

File: 4fb8332e7b284d3⋯.png (1.92 MB, 1280x1853, 1280:1853, ClipboardImage.png)

File: 6a66262a08cea95⋯.png (1.59 MB, 1280x1851, 1280:1851, ClipboardImage.png)

File: 14ab2ea982bd9b3⋯.png (1.81 MB, 1280x1843, 1280:1843, ClipboardImage.png)

하우쟝 머리 풀면 씹미소녀 됨 개꼴


087014  No.22664

>>22663

취향에따라 머리큰조절하면되네


087014  No.22837

File: 0acde6b10bae89d⋯.png (754.89 KB, 1000x850, 20:17, illust_66810334_20180516_0….png)

File: a85be1d9194d0ac⋯.jpg (149.94 KB, 1200x1200, 1:1, illust_66931585_20180516_0….jpg)

File: 9cd2a854a2568c8⋯.png (2.48 MB, 2507x3541, 2507:3541, illust_67430525_20180516_0….png)

File: ed5ac0bbafedf58⋯.png (6.63 MB, 5000x2362, 2500:1181, illust_68157082_20180516_0….png)

File: 48f1e8877308397⋯.jpg (139.67 KB, 516x729, 172:243, illust_68521784_20180516_0….jpg)

몬헌스토리즈? 뭐지 애니인가


be9925  No.22838

게임도 있고 애니도 있어


946450  No.22870

File: 363046e107cb234⋯.png (261.93 KB, 720x960, 3:4, ClipboardImage.png)

아일 개따먹고싶다


087014  No.22903

>>22870

복장 색기철철

>>22838

애니 혹시 봤어? 재밌니


946450  No.22906

않이오 몬스터헌터 아동용으로 만든거라 저는 쵸큼;


a91018  No.23029

File: 93862f71ea59424⋯.jpg (283.35 KB, 850x1876, 425:938, d5e9eb79-eba5-4804-9523-da….jpg)

File: a3131e050bfe2de⋯.jpg (52.64 KB, 595x841, 595:841, fa5db760-2e66-4cdd-bb6f-d9….jpg)


a91018  No.23031

File: 9f0de0721259832⋯.jpg (Spoiler Image, 181.43 KB, 868x1102, 434:551, 4a67fce2-a906-4e04-8c42-a6….jpg)


d6ede5  No.23040

>>23031

단간 좋고연~


087014  No.23044

>>23029

하치만 너무귀여운거아니냐


2fecfb  No.23076

File: 5fbbea948dfc50d⋯.jpg (315.1 KB, 848x1200, 53:75, illust_68799379_20180518_1….jpg)

링꾸


087014  No.24749

File: 25fc4dd6de1ed45⋯.jpg (108.91 KB, 920x1200, 23:30, illust_65245104_20180603_2….jpg)

File: 3147df9d0a7c15e⋯.jpg (136.37 KB, 750x1060, 75:106, illust_67928090_20180603_2….jpg)

File: f449ea698cff556⋯.png (1.75 MB, 1516x1929, 1516:1929, illust_68514535_20180603_2….png)

File: ba6ddceccb01131⋯.jpg (1.21 MB, 1372x1900, 343:475, illust_68875197_20180603_2….jpg)

File: f9e28204ee509eb⋯.jpg (988.51 KB, 744x1992, 31:83, illust_68846234_20180603_2….jpg)

이거 도방사 캐릭이었네 수인만 잔뜩인줄 알았는데 아니였누


946450  No.24814

저 겜에서 엄청난 예외 케이스임 저겜 99%가 근돼수간물이자너


946450  No.24853

File: 0d53f74fabe37d1⋯.png (2.43 MB, 1280x1808, 80:113, ClipboardImage.png)

이 센세 캐릭터들 꼴리게 잘 그려


ae19f5  No.25002

>>24853

저분 킹덤하츠 깎는 노인이자너


ae19f5  No.25003

File: bae3f3ee7ea6270⋯.jpg (102.54 KB, 600x459, 200:153, 65591834_p0_master1200.jpg)

올해 킹덤하츠3 나오는데 나오면 필히 사서 해라


a6e0f0  No.25056

File: 7b867ef0a545722⋯.jpg (22.57 KB, 331x400, 331:400, 163c5d1a6fc4cecc4.jpg)

신혼여행으로 안두인이 래시온을 타고 세계일주함


946450  No.25354

File: d6402c618e21b10⋯.png (389.58 KB, 721x680, 721:680, ClipboardImage.png)

File: 87a8c1b1eeda6e0⋯.png (442.27 KB, 721x678, 721:678, ClipboardImage.png)

File: ae7296d1ad6b59a⋯.png (988.93 KB, 1042x737, 1042:737, ClipboardImage.png)

File: 151614722f3958c⋯.png (341.58 KB, 532x536, 133:134, ClipboardImage.png)

File: e62631feb56f523⋯.png (731.71 KB, 606x859, 606:859, ClipboardImage.png)

유사겜


946450  No.25355

File: 26bee92d268c3bc⋯.png (443.88 KB, 606x859, 606:859, ClipboardImage.png)

File: f2442262938344b⋯.png (471.7 KB, 606x859, 606:859, ClipboardImage.png)

File: 87241fb90a25ddc⋯.png (795.5 KB, 1042x737, 1042:737, ClipboardImage.png)

유사겜


946450  No.25364

File: 44dd96efaa1a7ff⋯.png (307.14 KB, 722x680, 361:340, ClipboardImage.png)

File: 5213e09e95e2eb4⋯.png (329.25 KB, 721x678, 721:678, ClipboardImage.png)

File: d4957d7f5963052⋯.png (587.07 KB, 722x678, 361:339, ClipboardImage.png)

File: 1821fda738ba672⋯.png (619.7 KB, 606x859, 606:859, ClipboardImage.png)

File: a8867ab3f2ed258⋯.png (403.49 KB, 704x819, 704:819, ClipboardImage.png)

뒤진겜


946450  No.25367

File: 7329dd72af5e872⋯.png (327.69 KB, 480x819, 160:273, ClipboardImage.png)

File: c9510f9bb35fbe7⋯.png (282.01 KB, 521x737, 521:737, ClipboardImage.png)

File: 3146b51bbed48e1⋯.png (296.69 KB, 722x508, 361:254, ClipboardImage.png)

File: 2c08cccd462bda0⋯.png (835.32 KB, 737x1042, 737:1042, ClipboardImage.png)

File: 837822e39ce498f⋯.png (384.38 KB, 606x859, 606:859, ClipboardImage.png)

뒤진겜


087014  No.25389

>>25056

신혼여행요…?

>>25354

유사겜하고 뒤진겜 애덜 어디서나오는지좀


946450  No.25392

유사겜은 라스트 피리어드

뒤진겜은 팝업스토리


dc4b92  No.25403

File: b4189c0b47cbd71⋯.jpg (Spoiler Image, 86.72 KB, 600x600, 1:1, 69068004_p1_master1200.jpg)

J


087014  No.25538

File: a90cf8c4adfadb4⋯.jpg (78.33 KB, 600x500, 6:5, 1528387520968.jpg)

먼겜인데 이런 바람직한게


946450  No.25539

이미 섭종한 뒤진 겜


087014  No.25794

File: 13c609b7427cc15⋯.jpg (Spoiler Image, 66.54 KB, 600x800, 3:4, IMG_20180610_142512.jpg)

File: 2555d19671c3592⋯.jpg (Spoiler Image, 64.3 KB, 814x946, 37:43, IMG_20180610_142702.jpg)

File: b3bc88dd9e2a163⋯.jpg (Spoiler Image, 385.43 KB, 550x778, 275:389, IMG_20180610_142647.jpg)

File: a4b33dadfc17303⋯.jpg (Spoiler Image, 313.12 KB, 627x885, 209:295, IMG_20180610_142638.jpg)

File: 51504cbab9dd2ba⋯.jpg (Spoiler Image, 152.26 KB, 1147x1500, 1147:1500, IMG_20180610_142408.jpg)

이쿠토시 댕꼴


946450  No.25795

그 게임에서 제일 디자인 잘 된 캐릭터 같음 다른 캐릭터는 솔직히 너무 게이스러워서 쵸큼..


a074fd  No.26315

File: f9025dadb879d09⋯.jpg (359.32 KB, 2041x4030, 157:310, IMG_20180612_125915.jpg)

File: 3761a936daf32f0⋯.jpg (43.52 KB, 500x667, 500:667, IMG_20180612_125844.jpg)

File: cc1ac4e2249f3cb⋯.jpg (247.79 KB, 916x1300, 229:325, IMG_20180612_125830.jpg)

File: 9409749ed67a5e0⋯.jpg (180.2 KB, 1297x2048, 1297:2048, IMG_20180612_100704.jpg)

File: e7eb06446cfac46⋯.jpg (330.44 KB, 2526x1864, 1263:932, IMG_20180612_100445.jpg)

킁카킁카


a074fd  No.26319

File: 8a3a874d194ad10⋯.jpg (177.32 KB, 1543x817, 1543:817, aoegame-20180612-151636-00….jpg)

File: 671449befa5f141⋯.jpg (163.87 KB, 1543x817, 1543:817, aoegame-20180612-151636-00….jpg)

나인즈…크네…


946450  No.26371

꼬툭튀 ㅅㅌㅊ


946450  No.26425

File: 26173d46615d163⋯.png (1.02 MB, 900x1200, 3:4, ClipboardImage.png)

ㅗㅜㅑ


946450  No.26428

File: d3c62b5746ef006⋯.jpg (66.68 KB, 714x831, 238:277, aoegame-20180612-124350-00….jpg)

섹스


d6ede5  No.26459

>>26425

>>26428

쓰으펄…..챙뇬들 다 참교육해야지


565c44  No.27132

File: fb9bf616712cff0⋯.jpg (Spoiler Image, 452.91 KB, 1458x2048, 729:1024, IMG_20180615_233457.jpg)


be9925  No.27137

꿀렁꿀렁


087014  No.27273

File: 85bc9dc762fa7cf⋯.jpg (305.22 KB, 1060x1500, 53:75, IMG_20180616_230135.jpg)

File: da648ba6bcaef32⋯.jpg (151.04 KB, 933x1400, 933:1400, IMG_20180616_230136.jpg)

쇼타쇼타 그뉵쇼타


946450  No.27276


06beaf  No.27287

File: 4e21f1120dfdfe7⋯.jpg (62.18 KB, 850x532, 425:266, detroit0become0human-20180….jpg)

코너 쇼타버젼 개좋고연


06beaf  No.27289

File: 07287d442949ffa⋯.jpg (109.1 KB, 674x850, 337:425, detroit0become0human-20180….jpg)

File: 8d4f4f4ef488e60⋯.png (1.22 MB, 848x1200, 53:75, detroit0become0human-20180….png)

File: 66e344a83fa0df6⋯.jpg (147.46 KB, 783x1108, 783:1108, detroit0become0human-20180….jpg)

File: 8d0235ae48fed1e⋯.jpg (46.46 KB, 850x850, 1:1, detroit0become0human-20180….jpg)

코너 개잘생김 마커스 쇼타버젼도 있네


946450  No.27294

힝힝 뭔질 모르니 낄수가 없어


06beaf  No.27296

>>27294

디트로이드 비컴 휴먼이라도 플스겜 있음


be9925  No.27664

File: f8eaa149e66b754⋯.png (1.62 MB, 1864x1558, 932:779, illust_59916575_20180621_1….png)

지탄 꼬리 쯉쯉


f9571c  No.27803

File: 99ea4697c0ba287⋯.png (Spoiler Image, 965.55 KB, 430x600, 43:60, 5a76d548e595f1759abab8cf68….png)

File: 641d1ccbbf7d62a⋯.png (Spoiler Image, 465.12 KB, 700x979, 700:979, 61bea77bb1702690a7ff4d7d07….png)


946450  No.27866

디스가이아 라하르는 진짜 허벌후장일듯 공식챙녀;;


2fecfb  No.27872

>>27866

>>27803

나중에 저작가 번역도 나옴 좋겠음


2fecfb  No.28028

File: fc5fca7083bec79⋯.jpg (128.37 KB, 900x1100, 9:11, IMG_20180624_235511.jpg)

File: 67b2429e69acf95⋯.jpg (198.04 KB, 929x1500, 929:1500, IMG_20180623_230310.jpg)

File: 671b4f4fe19aa93⋯.jpg (62.26 KB, 576x750, 96:125, IMG_20180623_161046.jpg)

겜쇼타들


1bec1c  No.28050

File: 61e00ca37b56a81⋯.gif (7.79 MB, 640x360, 16:9, 1529834483.gif)

제논의 색기때문에 놀 람


f92153  No.28064

>>28050

얘 매이플 나오는 걔 아님? 어릴때 얘 존나 좋아했었는데


2fecfb  No.28092

File: 72307b5b88941c6⋯.jpg (687.87 KB, 680x1200, 17:30, IMG_20180625_223910.jpg)

씨이벌 이쿠토시이 쩔어어엇


2fecfb  No.28093

>>27664

머냐 이넘 꼬리귀엽네


d6ede5  No.28098

>>28092

근육이랑 팬티 대꼴이네


2fecfb  No.28167

File: 09ebf3ec125323b⋯.jpg (62.56 KB, 500x500, 1:1, IMG_20180626_101854.jpg)

File: cc1ac4e2249f3cb⋯.jpg (247.79 KB, 916x1300, 229:325, IMG_20180626_101758.jpg)

File: e31a8cade890400⋯.jpg (89.75 KB, 600x900, 2:3, IMG_20180626_101848.jpg)

File: 3761a936daf32f0⋯.jpg (43.52 KB, 500x667, 500:667, IMG_20180626_101808.jpg)

이쿠토시귀여운거시다


2becb7  No.28224

File: bc3e84a4349c96a⋯.gif (3.28 MB, 480x274, 240:137, gifeditor_20180612_235039.gif)

알렉산더 너무 귀여운데 나와주질 않는다…현질해도 안뜨고 흑흑


7e5353  No.28231

>>28224

돈먹는 요물이야 요물


2fecfb  No.28291

File: 148a3b540726e65⋯.jpg (49.54 KB, 500x620, 25:31, IMG_20180627_143046.jpg)

>>28224

대신 귀여운 알렉짤이라도 보구가


f92153  No.29058

File: 2db4463fe779786⋯.png (2.26 MB, 1080x1745, 216:349, Capture _2018-07-02-18-58-….png)

네드 형아 개잘생겼엉 오호홍


00203d  No.29361

File: 4cd7fb981049183⋯.jpg (677.86 KB, 1920x1080, 16:9, 1920x1080-아라시.jpg)

아라시라구 이번에 나온 영원한 7일의 도시라는 게임에서 나오는 남캐인데 완전 대박 아니에요???


a074fd  No.29368

>>29058

>>29361

둘다 내취향이다 하앍


7e5353  No.29446

File: aa3fadb85a7591e⋯.png (1.65 MB, 813x1149, 271:383, illust_69530973_20180704_2….png)

구다오 너무 색기넘침


77fdab  No.29722

File: 56a6284b3699c92⋯.jpg (113.77 KB, 600x1068, 50:89, 69037834_p2_master1200.jpg)

아아, 이건 요괴워치 라고 한다.


7e5353  No.29742

>>29722

어딜봐서…?


7e5353  No.29793

File: 1de9e012786de5a⋯.jpg (191.8 KB, 1000x1189, 1000:1189, IMG_20180706_200856.jpg)

도검난무 이아재 쇼타화 하면 존나 귀엽지않냐


be9925  No.29899

File: 8d3884d612cee12⋯.jpg (485.71 KB, 1020x1088, 15:16, illust_69552375_20180707_1….jpg)

File: 1f65c144af40beb⋯.jpg (203.66 KB, 720x720, 1:1, illust_69552375_20180707_1….jpg)

핥고싶음


d6ede5  No.29901

>>29899

그불판은 역시 최고야


d6ede5  No.29964

File: 799eb07a46a25b4⋯.jpg (151.61 KB, 1169x696, 1169:696, 254651e6b5f708890cdcea9289….JPG)

File: a5a482091e20751⋯.png (100.05 KB, 256x256, 1:1, 1530950144.png)

개꼴 ㅇㅈㅇㅇㅈ


2fecfb  No.29967

>>29964

얼굴에 우유흘림


946450  No.30151

File: ce8af92d5c241ea⋯.png (1.4 MB, 944x1181, 944:1181, ClipboardImage.png)

티모충쉐리..


d6ede5  No.30156

>>30151

티모쉨 개커엽노 나 롤시작하ㅕㄴ 티모 원챔한다


2fecfb  No.30476

File: f5080ebc3990a66⋯.jpg (7.63 MB, 3000x4500, 2:3, illust_69601145_20180709_0….jpg)

File: 956ef97bb4733c8⋯.jpg (6.61 MB, 3000x4500, 2:3, illust_69601145_20180709_0….jpg)

저 침대 어디냐 바로간다


ae19f5  No.30478

>>30476

누구냐 ?


77fdab  No.30481

File: 26f61300e6bfc23⋯.jpg (59.77 KB, 420x473, 420:473, DJljpx-UEAAgOiv-1.jpg)

>>30478

>>30478

아아, 메르크 스토리아란 게임의 주인공이다.

앙스타처럼 픽시브에 게임 광고가 뜨던때가 있었지.

개인적으론 이 캐릭터를 좋아한다.

이름은 안알려줌


946450  No.30494

여담인데 앙스타랑 같은 개발사거임 즉 유사게임임

아 아니다 그래도 메르크는 좀 게임 같음 그나마


946450  No.30822

File: b5466cb6394cb4b⋯.png (735.02 KB, 597x753, 199:251, ClipboardImage.png)

ㅗㅜㅑ


f92153  No.30826

>>30822

피트 넘모 좋아 개조아아


c0552c  No.31294

File: f1319ea9828f210⋯.png (983.63 KB, 1414x1061, 1414:1061, Capture _2018-07-12-14-02-….png)


10396d  No.31295

>>31294

나인즈짱 넘모 좋아 에헤헤


2fecfb  No.32133

File: 6611164ce762349⋯.jpg (89.13 KB, 675x894, 225:298, IMG_20180715_174522.jpg)

그랑 엄청 귀엽게 그려놨네


946450  No.32143

File: 2696459024fff72⋯.png (67.98 KB, 195x255, 13:17, ClipboardImage.png)

그랑은 원래 귀여워


77fdab  No.33041

File: 03852021f2cb184⋯.jpeg (382 KB, 400x583, 400:583, 9fe855edde0d1db0bdf0d1d48….jpeg)

File: a2ba1f81e46d4f6⋯.jpeg (79.44 KB, 400x581, 400:581, 74d48e3602518ef7a7fa81fa8….jpeg)

File: e9a45259d8150c3⋯.jpeg (351.97 KB, 400x580, 20:29, ec0a80499a22e6e3d23a1f9d3….jpeg)

File: bda677cf0d4d776⋯.jpeg (317.2 KB, 400x580, 20:29, b40255458eb90c94659aca743….jpeg)

File: c4002209e287959⋯.jpeg (349.85 KB, 400x580, 20:29, df7092fb7fffbd782846a5b8a….jpeg)

유희왕도…게임이야!


2fecfb  No.33091

File: d624fedf3115e35⋯.jpg (409.6 KB, 900x803, 900:803, IMG_20180724_204039.jpg)

File: 394ef35b20fbf1e⋯.jpg (552.88 KB, 855x855, 1:1, IMG_20180724_204041.jpg)

에그제…스패츠….킁카킁카…


2fecfb  No.33092

>>33041

와 유희왕에 이런게 다있네


f92153  No.33099

>>33041

나 이거 뽑을려고 팩 엄청 샀는데 쉬….뿔년 힝힝 초딩때 유희왕 엄청 했는데 옜날생각난다


f92153  No.33100

>>33091

쟤네둘 콤비 좋아 ㅇㅇ


946450  No.33543

File: 28da46292815649⋯.png (349.98 KB, 640x940, 32:47, ClipboardImage.png)

File: 02840ed4e06306e⋯.png (299.32 KB, 640x940, 32:47, ClipboardImage.png)

File: fa2530b0e764909⋯.png (347.6 KB, 640x940, 32:47, ClipboardImage.png)

File: bd5db262f5e76a7⋯.png (516 KB, 640x940, 32:47, ClipboardImage.png)

File: 89eefc83f598c00⋯.png (363.02 KB, 640x940, 32:47, ClipboardImage.png)

우리그랑 귀여운 스킨 많이 나옴 원본 이미지는 리메이크 해줬었네


d6ede5  No.33559

>>33543

수영복 스킨 머꼴 우익거인 스킨 무엇ㅋㅋㅋㅋㅋ


946450  No.33888

File: b2ace0b87feeb48⋯.png (581.29 KB, 670x1061, 670:1061, ClipboardImage.png)