[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 8cup / acme / arepa / di / fast / komica / leftpol / vg ]

/sonyeon/ - 소년 8챈

가상의 남캐를 빠는 곳
Winner of the 68rd Attention-Hungry Games
/d/ - Home of Headswap and Detachable Girl Threads

January 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


We discuss about virtual male characters. You are supposed to use kr in this index.

File: 9c3543ed855bd99⋯.jpg (108.13 KB, 421x640, 421:640, 5432002-beast_boy_lr6.jpg)

File: cf48e19b09ece5e⋯.jpg (140.43 KB, 630x487, 630:487, powerpack-feat.jpg)

File: 901de2ceaff103c⋯.jpg (279.55 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170730_004925.jpg)

b24dd2 No.236

외국사이트니 미국 만화 & 애니 등의 소년캐를 빱시다

b24dd2 No.238

File: 598a011ac5a42c2⋯.jpg (237.25 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170804_220551.jpg)

File: ffda4cc43f888bf⋯.jpeg (107.75 KB, 502x687, 502:687, 1501852248337.jpeg)

마블도 좋지만 슈퍼팩좀 애니화 시키길


e33a1e No.239

File: 63be08f170dc215⋯.png (1.31 MB, 900x1324, 225:331, ClipboardImage.png)

떡인지는 여따 올려도 되나 안되나


e33a1e No.242

아 스파이디 메챠쿠챠 불행하게 만들고싶다


b24dd2 No.258

File: b1e4ad7ff9dd83b⋯.jpg (Spoiler Image, 434.48 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170804_234517.jpg)

I love BB


723827 No.278

File: 7907301ecf338f5⋯.jpg (51.02 KB, 600x557, 600:557, america_ani-20170726-00322….jpg)

File: 8fb53d543186ee5⋯.jpg (101.42 KB, 436x720, 109:180, Sketch192175838-1.jpg)


e33a1e No.281

>>278

마르코는 아홉살의 마르코네


b24dd2 No.349

File: 28a865da6595c5f⋯.jpeg (310.02 KB, 480x640, 3:4, 1501943488418.jpeg)

임펄스 사랑해


4da6f0 No.578

File: 97f253806601d0d⋯.jpg (75.55 KB, 850x1168, 425:584, america_ani-20170807-08535….jpg)


18099b No.617

한국 디즈니 채널에서 별나비 더빙판 보는데 너무 유치함…. 너무 과장해서 더빙한거같아

원어는 볼만한데 말이야


29e018 No.629

>>617

여자애가 지팡이 휘두르는건 이제 못보겠어


18099b No.631

>>629

바보라 그런가봐


b24dd2 No.1002

File: 572b29f86a7388e⋯.jpg (592.11 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170810_001534.jpg)

File: 7bc9acb4b9dc64f⋯.jpg (525.51 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170810_002145.jpg)

왜인지 픽시브에선 서로 엮이는 두사람


efaa9e No.1003

>>1002

잭프로스트?


723827 No.1103

File: a9d857d1ce58b96⋯.jpg (435.46 KB, 1137x1440, 379:480, 1473258231898.jpg)

File: 8e6db0083c5f7b5⋯.png (92.39 KB, 392x451, 392:451, 2006309502_28423c79 (1).png)


b24dd2 No.1141

File: c73dc19d7041117⋯.jpg (309.12 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170812_213819.jpg)

슈퍼선즈 정발해라 흐잉


e33a1e No.1143

>>1141

와 이거 졸라 귀여워

하지만 원작은 귀엽지 않겠지


b24dd2 No.1156

File: 61576927a0166e5⋯.jpg (671.99 KB, 1988x1335, 1988:1335, 5703641-rco014_1487216873.jpg)

File: e2915de8741456c⋯.jpg (255.77 KB, 781x1200, 781:1200, CwR3HAFWIAAijYm.jpg)

File: d99272410502180⋯.png (245.21 KB, 850x1362, 425:681, 15907e1ac8e294c67.png)

>>1143

귀여워요.

코 빼고.


efaa9e No.1157

>>1156

코좀 깍아야겠네 ㅋㅋ


e33a1e No.1179

>>1156

코 큰것좀 봐;


e33a1e No.1421

File: 5b2b5d399b73822⋯.png (1.46 MB, 1280x1818, 640:909, ClipboardImage.png)

수간조아


08b7eb No.1429

>>1421

이거 완전 꼴이네 이거 어디서 봐여?


e33a1e No.1431


08b7eb No.1437

>>1431

패트론이라니 돈을 내야되잖아 엉엉


2debc4 No.1498

>>1137

Ra4s 작가님이 올리신것만으러더

즐기실수잇서효


b24dd2 No.1520

File: f20dd8c0d75fbd9⋯.jpg (235.93 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170816_220007.jpg)

File: 86330957309fca0⋯.jpg (374.41 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170816_220026.jpg)

요망한 로빈들…

참고로 첫짤 배트맨같은 복장은 배트맨이 아니라

아래짤 고양이녀석 어른버전


b24dd2 No.1522

File: 8e70a4a748ae189⋯.jpg (237.78 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170816_215539.jpg)

더 요망한 바트앨런…

31세기 쇼타


e33a1e No.1523

>>1498

19059416

픽시브 작가


4079a2 No.1536

File: 4f9e1efcf68e7a9⋯.png (1.47 MB, 1280x1818, 640:909, 1.png)

>>1437

히토미에 가서 the dungeon 쳐보면 나올껄요


e33a1e No.1744

File: 45af9f2d7a22663⋯.png (1.09 MB, 900x724, 225:181, ClipboardImage.png)

들박 최적화 됐네


efaa9e No.1757

>>1744

와 존나 귀여워


b24dd2 No.1777

File: a2392c3f380c13c⋯.png (281.8 KB, 901x626, 901:626, 686458 - Scott_Pilgrim Sco….png)

알몸으로 자는 버릇 있는

게이 룸메이트와

한 이불 쓰며 동거하는 그 만화


efaa9e No.1779

>>1777

만화 제목을 어서 내놓거라


b24dd2 No.1796

File: 8ce81de10a867ac⋯.png (186.23 KB, 650x501, 650:501, 616116 - Scott_Pilgrim Sco….png)

>>1779

픽시브에서도 짤 없어서 어차피…


497c74 No.1804

>>1796

아니 원본 보고싶어성 알려줘!


e33a1e No.1805

나도 궁금하다 뭔데 그거


b24dd2 No.1806

>>1804

파일명 보라고 두개 썼는데

Scott philgrim


497c74 No.1812

>>1806

앱이라 미안 고마웡!


b24dd2 No.1968

File: 7397463dd7e0b8c⋯.jpg (279.11 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170823_002004.jpg)

미니언즈 쇼타화


b24dd2 No.2087

File: 8fcfde72cd4849e⋯.jpg (209.76 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170825_234849.jpg)

히로 팝니다.

선제


b24dd2 No.2180

File: 245824597b35f64⋯.jpg (414.54 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170828_001259.jpg)

HTF도 미국만화니까..


efaa9e No.2182

>>2180

노랑토끼 귀엽다 데려가 기를래


b24dd2 No.2183

>>2182

해피트리프렌즈라는 애니메이션 보세요 ㅎㅎ


4da6f0 No.2320

File: 3edb8e99a97af41⋯.jpg (63.51 KB, 600x829, 600:829, 61678534_p0_master1200.jpg)

캠프캠프 맥스


960a34 No.2447

>>2446

큰거 업어요? 너무 작앙


83de4c No.2455

File: f03f0bd545cc2ee⋯.png (Spoiler Image, 707.53 KB, 931x1000, 931:1000, f03f0bd545cc2ee97608c599ac….png)


11b94f No.2465

>>2455

개꼴이네 이거 애니이름 뭐임?


a59301 No.2468

>>2465

눈물점하고 머리색 보니 마르코 같다?


fbeb12 No.2489

>>2465

별나비 아녀?


a59301 No.2504

File: bdca74b30fca34c⋯.jpg (3.56 MB, 2646x3679, 2646:3679, illust_64746784_20170902_2….jpg)

얘가 별나비?


960a34 No.2505

아니 쟨 중력폭포


960a34 No.2506

별나비는 머리 텅 빈거같이 생긴 금발 여자애가 매직 스틱 휘두르는거임


a59301 No.2507

File: fa65a6d59a86d34⋯.jpg (303.51 KB, 1714x1200, 857:600, illust_64746689_20170902_2….jpg)

남쪽공원 좋아요


83de4c No.2544

File: b7c7891ee720c2f⋯.jpg (66.15 KB, 600x878, 300:439, 61503875_p2_master1200.jpg)


a59301 No.2625

File: 97799d15dc364e3⋯.jpg (683.75 KB, 1075x1518, 1075:1518, illust_64490711_20170905_2….jpg)

File: 9fe0b399d84de20⋯.jpg (755.53 KB, 1075x1518, 1075:1518, illust_64490711_20170905_2….jpg)

로빈귀여웡


371e92 No.3735

File: 299e7d9ab5bac30⋯.jpg (476.36 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170924_113918.jpg)

File: 039774dca113b47⋯.jpg (304.13 KB, 1440x2292, 120:191, NSC20170924_113821.jpg)

레고무비는 워너거니 아메리칸쪽에.

…..사람이란 무섭다 무서워


960a34 No.3740

동양엔 오소마츠가 있으니까 쌤쌤임


6f4090 No.6937

File: 67ed9c7c32fad06⋯.png (123.34 KB, 500x281, 500:281, eea4a94cd88206a554c49d6d81….png)

이거 뭔가 느낌 좋다 쇼타끼리 병실에서…..ㅗㅜㅑ


1a530f No.6941

쟤네 꼬추도 서로 빨아봄;; 작중 사실상 게이커플임 ㄹㅇ


f120d1 No.7175

File: 544c5a5ce0d1e4a⋯.png (Spoiler Image, 433.24 KB, 600x800, 3:4, illust_55600383_20171022_2….png)

File: a103e781f8c19a4⋯.png (Spoiler Image, 1.45 MB, 1200x1800, 2:3, illust_65190522_20171022_2….png)

File: d658dde6ef7c36e⋯.png (Spoiler Image, 1.22 MB, 1100x1800, 11:18, illust_64939772_20171022_2….png)

File: d1a6e9cfcefe0c9⋯.png (Spoiler Image, 1.31 MB, 1200x1800, 2:3, illust_64795679_20171022_2….png)

File: 857f91bbbd2c52c⋯.png (Spoiler Image, 1.45 MB, 1200x1800, 2:3, illust_64633848_20171022_2….png)

남쪽공원친구들


84ec41 No.7176

>>7175

이 작가 쇼타 존나 꼴리게 잘 그림


6f4090 No.7177

>>7175

사팍애들은 전부다 넘넘 커엽네 저 커피 중독된 애랑 섹스하고 싶다 커피를 못마시개 한다음에 섹스하면 먹게 해줘서 자발적으로 하게 만들어야지 물론 커피는 앞이 아니라 뒤로주고


84ec41 No.7178

>>7177

커피는 그거 넣은 밀크커피로~


51feea No.7919

File: 9d9d9b522a66a8b⋯.png (916.38 KB, 637x850, 637:850, ClipboardImage.png)

개꼴


1c8494 No.9480

File: b4789ac906a43bd⋯.jpg (306.79 KB, 886x1181, 886:1181, illust_63363087_20171117_0….jpg)

File: 042059683df9ddc⋯.jpg (422.52 KB, 1240x886, 620:443, illust_63363087_20171117_0….jpg)

File: f8b6d036cab5082⋯.jpg (305.38 KB, 874x1134, 437:567, illust_64184302_20171117_0….jpg)

File: 4b60fd13827deb3⋯.jpg (529.68 KB, 1122x916, 561:458, illust_64184302_20171117_0….jpg)

File: 907f0f381a88feb⋯.jpg (568.87 KB, 1028x1099, 1028:1099, illust_65435425_20171117_0….jpg)

클라이드 진짜 꼴리는거 무엇..? 갓차창작 오지네


507f7a No.9893

File: a2ef02b3f93e858⋯.jpg (47.63 KB, 640x640, 1:1, 18888855_1726609540971089_….jpg)

File: bc2d9e39c2dbbfd⋯.jpg (30.54 KB, 500x500, 1:1, A001709641_02.jpg)

커여운 팀 나오는 보스베이비 보쉴? 동생땜에 보고있는데 꽤 잼씀


2a7930 No.9895

>>9893

쵸큼 ㅎㅎ…


507f7a No.9897

>>9895

얼마나 귀여운데…..초끔이라니 영화를 봐보라고 얼마나 매력적인데


2a7930 No.9899

>>9897

오른쪽애말한거지? 그치?


507f7a No.9901

>>9899

당연하지……왼쪽애 목소리 아저씨 목소리라고


507f7a No.9902

뭐랄까 왼쪽애는 그냥 갭모에같아서 귀엽고 오른쪽애는 따먹고싶음 그것도 매치쿠차


2a7930 No.9903

애껴라 바보야


507f7a No.9904

>>9903

그럼 내 나름대로 애껴줄께~~


507f7a No.9905

영화보는데 넘넘 꼴린다……막막 구속플도 당하고


507f7a No.9906

영화 다봤는데 결말보니까 남동생이나 형이 넘넘 같고싶다……엉엉 나 잘 돌봐주는 착한 형 있음 좋겠다


2a7930 No.9907

>>9906

>그런것은 우리에게 있을 수가 없어


507f7a No.9908

>>9907

엉엉 여동생 싫….어ㅠㅠ


042484 No.12411

66735492

퍄 갓양 ㅇㅈ


0f957d No.12422

>>12411

우와 형제 덥밥…!


0f957d No.12445


dfaf59 No.12446

>>12445

다좋은데 NTR 아냐? 어떻게 트윅을 제쳐두고…


0f957d No.12448

>>12446

좋은게 좋은거지 ^////^


9606e1 No.14321

File: 46ed5ce17762b42⋯.jpg (Spoiler Image, 53.37 KB, 720x940, 36:47, 2392713 - Batman_(series) ….jpg)

간단하니 해석x


042484 No.14619

File: 4c384800fd277d0⋯.png (511.39 KB, 584x571, 584:571, ClipboardImage.png)

File: 245eb45d8ddfbf3⋯.png (587.96 KB, 1157x895, 1157:895, ClipboardImage.png)

File: c07087100a9b100⋯.png (658.86 KB, 800x1008, 50:63, ClipboardImage.png)

File: f61b2ade9b67d47⋯.png (590.78 KB, 523x711, 523:711, ClipboardImage.png)

south park is god


042814 No.14713

File: 0cc0b935e91d44d⋯.jpg (314.34 KB, 874x1063, 874:1063, illust_67106026_20180204_1….jpg)

File: e161ef9498251b9⋯.jpg (477.94 KB, 1181x1359, 1181:1359, illust_67106026_20180204_1….jpg)

File: 146d986b9d7d110⋯.jpg (285.95 KB, 951x827, 951:827, illust_67106026_20180204_1….jpg)

File: 8603e53fdf8613c⋯.jpg (422.95 KB, 1120x794, 560:397, illust_67106026_20180204_1….jpg)

아 그림 귀엽다


582bb8 No.14768

>>14713

이 작가 넘넘 맘에듬 댕좋아아~


042814 No.16421

File: 8a144b1313c1fdc⋯.png (1.22 MB, 2000x1800, 10:9, illust_65864464_20180227_2….png)

좋다


582bb8 No.16427

>>16421

이런거 채색 개좋앙~


582bb8 No.16498

https://youtu.be/-F4zQAUUFPw

앜ㅋㅋㅋㅋ 이거 개귀여워 여장한것도 졸귀탱


582bb8 No.16786

File: a9e4b79c009ea90⋯.jpg (32.37 KB, 400x400, 1:1, 1520261351452.jpg)

File: 3071e2e9f3223e1⋯.jpg (30.08 KB, 500x500, 1:1, 1520261358541.jpg)

File: fb0653a2f256e45⋯.jpg (43.73 KB, 500x700, 5:7, 1520261319347.jpg)

너네 좋아하는거 들고옴 아 자료찾아야되는데…..


582bb8 No.16795

봐봐 내가 짤올리면 아무도 대꾸 안해주잖아 그러면서 자꾸 짤올리래


f26478 No.16838

>>16795

새벽 1시에 올리니 그렇지 ㅡㅡ


ae1d8a No.19289

File: 07e7dfe1920a4a5⋯.jpg (Spoiler Image, 1.7 MB, 2400x3500, 24:35, IMG_20180403_002932.jpg)


582bb8 No.19291

>>19289

이 아조씨 그림 레알 개꼴리게 그림 완죤조아


efa413 No.19431

File: b848497fb718479⋯.jpg (Spoiler Image, 113 KB, 1000x1000, 1:1, IMG_20180405_005945.jpg)

File: ebae976ed74cf7f⋯.jpg (Spoiler Image, 1.6 MB, 2400x3500, 24:35, IMG_20180405_005611.jpg)


582bb8 No.19434

저거 별나빈가 레알 조온나 꼴리네 역시 미애니 주인공은 갓갓이야


582bb8 No.19986

File: adc6873d6e96f49⋯.jpg (119.63 KB, 600x391, 600:391, 67355143_p0_master1200.jpg)

File: 35c833908607ff5⋯.jpg (169.48 KB, 600x655, 120:131, 67770496_p0_master1200.jpg)

File: f3ee54ec3be2a78⋯.jpg (189.48 KB, 600x510, 20:17, 67927029_p0_master1200.jpg)

File: 81093a6545b28a1⋯.jpg (84.22 KB, 600x334, 300:167, 66245944_p0_master1200.jpg)

진짜 완죤 넘넘 커여움


042484 No.19987

File: 332ba76b1c8bc9f⋯.png (5.03 MB, 2480x3507, 2480:3507, ClipboardImage.png)

미겔쟝 귀여워


042484 No.19988

마르코도 그렇고 역시 유색인종 쇼타가 최거시다


582bb8 No.19989

>>19988

ㅇㅈㅇㅈ 역시 꼴잘알 챈러들


d189cb No.20159

File: c902f35f703d496⋯.jpg (849.99 KB, 2048x1448, 256:181, IMG_20180322_211350.jpg)


582bb8 No.20160

>>20159

누구? 설마 파워퍼프걸?


ad8e5b No.20426

File: 4395a97a4299c79⋯.jpg (Spoiler Image, 1009.29 KB, 2400x3500, 24:35, IMG_20180418_005117.jpg)

File: 0e84e2561151e31⋯.jpg (Spoiler Image, 1.19 MB, 2400x3500, 24:35, IMG_20180418_005057.jpg)


bd2458 No.22281

File: bc2d7baa71d1cc0⋯.jpg (198.9 KB, 800x496, 50:31, illust_66140951_20180510_2….jpg)

File: 63e133974aef4a5⋯.jpg (213.62 KB, 600x723, 200:241, illust_66140951_20180510_2….jpg)

File: 1f163b8ef572341⋯.jpg (274.31 KB, 850x609, 850:609, illust_66140951_20180510_2….jpg)

File: c98dda7527467b9⋯.jpg (370.37 KB, 700x779, 700:779, illust_66140951_20180510_2….jpg)

File: d199ea5e7de42dd⋯.jpg (303.75 KB, 950x674, 475:337, illust_67939632_20180510_2….jpg)

뭐냐 이훈훈한 커플


bd2458 No.22282

File: 24c792b76d7eaa6⋯.jpg (1.09 MB, 3072x3840, 4:5, illust_62531513_20180510_2….jpg)

File: 0768e82687e4e5c⋯.png (498.82 KB, 670x800, 67:80, illust_65091386_20180510_2….png)

File: d5b0d9c1d5ab3b7⋯.png (1.4 MB, 1000x949, 1000:949, illust_64961868_20180510_2….png)

File: 269892f3b60bbb0⋯.png (658.51 KB, 1000x800, 5:4, illust_64961868_20180510_2….png)

File: 6db3e66c427998e⋯.jpg (317.54 KB, 1000x874, 500:437, illust_67575936_20180510_2….jpg)

아졸라귀엽다


bd2458 No.22285

File: 31f2057c75443a4⋯.png (482.63 KB, 1500x1500, 1:1, illust_61580374_20180510_2….png)

File: 136a695b97c9699⋯.jpg (1.09 MB, 3070x2905, 614:581, illust_59184348_20180510_2….jpg)

File: 078093cd58dac4e⋯.jpg (1.32 MB, 3072x3840, 4:5, illust_62531513_20180510_2….jpg)

File: 74287e075663ab1⋯.jpg (948.74 KB, 4253x5021, 4253:5021, illust_62531513_20180510_2….jpg)

뱉신이 자식농사 오지게지어놨네


b69814 No.22287

스파이디가 20만배 더 귀여워


bd2458 No.22289

File: 03d5407a32ce07b⋯.jpg (154.41 KB, 466x558, 233:279, illust_62891588_20180510_2….jpg)

File: 3e4784dc86358bf⋯.jpg (178.07 KB, 500x756, 125:189, illust_62891588_20180510_2….jpg)

File: 83c031dcc0a83cd⋯.jpg (374.34 KB, 1000x650, 20:13, illust_62891588_20180510_2….jpg)

File: 2efb117b54690e0⋯.jpg (445.15 KB, 680x939, 680:939, illust_62891588_20180510_2….jpg)

File: e2199f5c6ae5793⋯.jpg (137.8 KB, 466x551, 466:551, illust_62891588_20180510_2….jpg)


408c21 No.22290

개섹스하네 빌런되서 히어로 납치강간조교임신섹스 해보리기~


bd2458 No.22293

File: d0b7e43bf3c09ae⋯.png (107.38 KB, 653x549, 653:549, illust_60149165_20180510_2….png)

File: 989e3f742fcfe75⋯.png (120.04 KB, 556x601, 556:601, illust_60149165_20180510_2….png)

File: d524ae7ebbd1a3f⋯.png (417.01 KB, 1112x1127, 1112:1127, illust_60149165_20180510_2….png)

File: 839f1e751325eae⋯.png (346.6 KB, 400x589, 400:589, illust_65463820_20180510_2….png)

File: 495e8544bb2c1e0⋯.png (569.26 KB, 600x834, 100:139, illust_65463820_20180510_2….png)

스파이디를 찾았는데 왜 뎃풀형이 나와


b69814 No.22294

스파이디의 그 청소년의 막바지에 다다른 농익음과 그럼에도 청소년 격자에서 못 벗어난 섹스함이 꼴림

데드풀은 안꼴림


bd2458 No.22297

File: b2b28225ca4b108⋯.jpg (1.13 MB, 1355x971, 1355:971, illust_58765833_20180510_2….jpg)

File: 579e8bc256f58ab⋯.jpg (189.07 KB, 440x625, 88:125, illust_59435061_20180510_2….jpg)

File: 8695c42979cf205⋯.png (363.72 KB, 1107x1067, 1107:1067, illust_60149165_20180510_2….png)

File: c7eb19d00c0dd0d⋯.png (258.15 KB, 956x1050, 478:525, illust_60149165_20180510_2….png)

File: 3b0ddfdbb59ccb0⋯.png (209.26 KB, 620x1070, 62:107, illust_60149165_20180510_2….png)

별수없다 세트인가보네


408c21 No.22298

저 이름 뭐냐 거미새끼 섹스어필 쩌네


bd2458 No.22299

File: 26ca3a881eae37c⋯.png (454.33 KB, 800x1000, 4:5, illust_48402809_20180510_2….png)

File: 9a87b43661eb9e7⋯.png (141.3 KB, 437x547, 437:547, illust_49275495_20180510_2….png)

File: 22f175252503e51⋯.png (184.46 KB, 500x547, 500:547, illust_49275495_20180510_2….png)

File: 9518789302724e6⋯.png (254.89 KB, 1015x1100, 203:220, illust_50786085_20180510_2….png)

File: 92d20205dca08c9⋯.png (148.48 KB, 800x800, 1:1, illust_53875610_20180510_2….png)

이새끼들 커플영화안나오나 하앍


bd2458 No.22300

>>22294

뎃풀은 스파이디 괴롭히기용임

>>22298

스파이더맨하고 데드풀


b69814 No.22302

귀여운 스파이디한테 데드풀은 쵸큼;


b69814 No.22338

File: e3558232768af1a⋯.png (675.46 KB, 494x800, 247:400, ClipboardImage.png)

File: a9774bf869307fd⋯.png (281.55 KB, 476x311, 476:311, ClipboardImage.png)

File: 85c80f4f8a217da⋯.png (956.94 KB, 600x800, 3:4, ClipboardImage.png)

File: 8b44c5ab3daec0c⋯.png (450.25 KB, 420x490, 6:7, ClipboardImage.png)

공식이 썩어버림


b69814 No.22339

스파이디도 허구언날 닥치란 소리 듣는데 그 스파이디 압도하는 데갓좌는 참..


bd2458 No.22340

>>22338

공식커플맞네 저거


274a4b No.23681

File: ea36d3454db662a⋯.jpg (801.56 KB, 1062x1365, 354:455, 20180523_195341.jpg)

File: 529f74f2d517626⋯.jpg (537.04 KB, 1057x1387, 1057:1387, 20180523_195357.jpg)

Kito 작가 개껄


b69814 No.23686

>>23681

이 센세 신작 안 보이더라 개꼴인데


944e4f No.24339

File: 39c4e28a3e96e5e⋯.png (427.5 KB, 600x1064, 75:133, ClipboardImage.png)

하와와 남중생도 스파이디가 잠자리 만들어줬으면 좋겠는거에요


bd2458 No.24346

>>24339

귀여워 저 둘 ㅋㅋㅋ


e6a170 No.25553

File: 527567196565dd2⋯.png (Spoiler Image, 413.69 KB, 600x508, 150:127, 1528465808973.png)


eec62f No.25555

>>25553

마르코 개꼴린다

근데 쟨 여장 안 했을 때가 더 예뻐


b69814 No.25557

이상하게 마르코 저런 펨보이짤 많은거 같음


eec62f No.25558

>>25557

공식에서 여장 내줘서 그런듯?


944e4f No.26557

File: 7e230852b339070⋯.jpg (988.81 KB, 1606x1949, 1606:1949, illust_69210180_20180613_1….jpg)

꼬툭튀


395469 No.27131

File: bd7308b5efd8413⋯.png (Spoiler Image, 468.29 KB, 700x900, 7:9, 5dca0158-1c4a-42d2-bc4f-1c….png)


8f9026 No.28133

File: c0d4ea24f94253e⋯.jpg (Spoiler Image, 100.81 KB, 500x750, 2:3, c0d4ea24f94253e5e853879d1d….jpg)

File: 65d7d6e371895b4⋯.jpg (Spoiler Image, 132.36 KB, 777x568, 777:568, 65d7d6e371895b4be526afd3c5….jpg)


100735 No.28135

>>28133

스콧 필그림인가 색감 좋다


100735 No.28138

>>28133

어디 룰34에서주운거야? 잘못찾겠던데 저건


100735 No.28240

File: 0ca1c5e9e0b3245⋯.jpg (Spoiler Image, 241.78 KB, 1451x2048, 1451:2048, IMG_20180626_101637.jpg)


431d1d No.28283

File: 6eaec0832445da6⋯.png (Spoiler Image, 298.7 KB, 513x726, 171:242, 717313 - Scott_Pilgrim Sco….png)

File: 48372782e395fc7⋯.png (Spoiler Image, 290.52 KB, 498x712, 249:356, 710243 - Scott_Pilgrim Sco….png)


100735 No.28286

>>28283

쩔어어어어어엇 최고야


287ed1 No.28325

File: 724eaea7360ed17⋯.jpg (Spoiler Image, 594.54 KB, 2200x2700, 22:27, 724eaea7360ed17f19f27a837b….jpg)


ca90fd No.28327

양키센스+씹덕센스 쓰까면 엄청 좋더라 안그러냐


b69814 No.28331

>>28327

그거 김치센스 아님?


ca90fd No.28335

>>28331

서양+동양이 김치센스인가…? 예시점


b69814 No.28348

레이디버그..?


28e5a7 No.28350

>>28348

그거 프랑스꺼 아님?


b69814 No.28351

File: f54b588a56a738f⋯.jpg (260.46 KB, 900x1000, 9:10, 303.jpg)

블랙캣 빠쉴?


b69814 No.28352

조선이랑 공동제작인데찌


ca90fd No.28354

>>28351

당근빠따죠!

>>28350

프랑스가 왁푸말고도 걸작 하나만들었누


ca90fd No.28355

>>28352

오늘부터 갓한민국으로한다


b69814 No.28363

File: c0358c10e814604⋯.png (259.15 KB, 700x900, 7:9, 1129.PNG)

부름?


ca90fd No.28366

>>28363

온김에 꼬보가


9424ae No.28479

File: ea5aa08bfa55f7b⋯.jpg (506.21 KB, 1456x1456, 1:1, 1529980564704.jpg)

File: 5ea15bd769a9bc1⋯.png (356.59 KB, 600x754, 300:377, 1529980644538.png)

File: 5b319345926050d⋯.jpg (203.14 KB, 650x833, 650:833, 145sm.jpg)

>http://alwaysraininghere.com/

이거 디게 키엽던데^^

처음 부분엔 그림체 별로던데 2부 부터는 확 좋아짐


100735 No.28481

>>28479

첨하고 비교하니완전 딴판이네ㅋㅋ

좋은 작품 고마워 달달하겠다


9424ae No.28484

>>28481

ㅎㅎ 열심히 읽어~^^


957e0a No.28494

>>28479

섰다


100735 No.28511

검은애가 갈색애 꼬시는거 겁나귀엽누ㅋㅋㅋㅋ


9424ae No.28551

File: 7bc945215017fd9⋯.jpg (150.96 KB, 650x833, 650:833, mini-comics-2013-1-text-sm.jpg)

File: 42d6e97b4355e84⋯.jpg (149.23 KB, 650x833, 650:833, mini-comics-2013-3-.jpg)

>>28479

할짓 없어서 4코마 몇개 해석해봄;;


ca90fd No.28552

>>28551

뭘 보여준거얔ㅋㅋㅋㅋ 조디악인가 뭔가 그건가


ca90fd No.28982

으으 역시 영어라 보기어려워


ca90fd No.28983

File: 81868e63fb01290⋯.jpg (225.27 KB, 650x829, 650:829, p551.jpg)

서양그림체주제에 뭐이리 색기넘치냐


9424ae No.29333

>>28551

>>28982

음 이것도 내가 함 해석해볼까? 수요 많으면 나중에 시간날때 할수 있을듯…


2fa25f No.29346

>>29333

작가님 허락 받아야지 않을까 해주면 나야 엄청 고맙지


100735 No.29714

File: 52525f8ffa55a1c⋯.jpg (60.08 KB, 600x933, 200:311, IMG_20180706_125825.jpg)

귀욤귀욤


6a9963 No.29851

>>29714

좋-다


b69814 No.30142

File: 28ac339b2234be7⋯.png (2.08 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

File: 012e86289f5f4b5⋯.png (2.95 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

File: 8d13ebc7e68d3eb⋯.png (2.34 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

착한 챈러가 모드 친절히 설명해줬으면 좋겠다 까막눈이라 아무리 봐도 모르겠단 말이지 모드질


100735 No.30149

>>30142

쓰까이림 모드질 해보다 실패해서…

쇼타챈가면 뭐있지 않을까


b69814 No.30153

>>30149

읽기 귀찮아서 ㅎ; 애초에 짤들 쇼타챈에서 가져온거야


ca90fd No.33788

File: d315b553a82ed74⋯.png (283.18 KB, 600x766, 300:383, illust_66958412_20180729_0….png)

File: a10e2ad6bb756e9⋯.png (130.95 KB, 500x828, 125:207, illust_66958412_20180729_0….png)

File: afa3bac86ae6c05⋯.png (103.49 KB, 500x828, 125:207, illust_66958412_20180729_0….png)

File: b8a1b60ff57b3db⋯.png (270.8 KB, 500x718, 250:359, illust_66958412_20180729_0….png)

남녁 공원


60cb86 No.34268

File: d3929cbf0d70b6c⋯.jpg (1.57 MB, 899x1397, 899:1397, 420e4682529d2f324ae17b3eb4….jpg)

File: 79a926c2679eb76⋯.jpg (1.45 MB, 899x1386, 899:1386, be2f0ac62760cead83372e59cf….jpg)

File: 3091ff273cfadd0⋯.jpg (1.47 MB, 899x1437, 899:1437, 3de98a090badf1a2f737f62b9e….jpg)

File: 8c328fdd63eff50⋯.jpg (1.46 MB, 899x1383, 899:1383, aa072852e5db1336232507af25….jpg)

File: dbef3d2c7ed1615⋯.jpg (1.16 MB, 900x1600, 9:16, b0bc3100f74ee8760412f88655….jpg)

졸라 섹스하네 이런 만화가 정발되다니


f96df5 No.34272

>>33788

쟤네둘 공식커플 아님?ㅋㅋㅋ


f96df5 No.34273

>>34268

둘다 존나 커엽네 저런 커플링 개좋아 쟤네둘이 분명 섹스도 했을거임ㅇㅇ


331e4d No.34285

>>34273

뭐냐 어떤 아저씨가 할로윈이라고 차려입었냐고 물어보니까 대미언이 빡쳐서 뭐라 하려는데 존이 말리면서 "제 남자친구는 원래 좀 이래요." 하는 짤 있었는데


38e2da No.34299

File: 018ce1767759276⋯.jpg (322.44 KB, 842x1280, 421:640, 0c821d0b-2f60-4938-8b2d-a4….jpg)

File: da9d2c928b07974⋯.jpg (210 KB, 869x721, 869:721, d4524e2d-5c0d-4497-a118-d6….jpg)

File: 837218b08459ea8⋯.jpg (103.51 KB, 409x1280, 409:1280, 4679962a-4802-4fc0-b703-0c….jpg)

File: 3e441c32f175436⋯.jpg (299.92 KB, 875x1280, 175:256, 0942fd33-aa88-4f5f-b575-ce….jpg)

File: 0029470026c9784⋯.jpg (58.7 KB, 298x424, 149:212, 0e45ed96-3b16-43d0-9662-20….jpg)

ㄹㅇ루다가 개꼴이자너

슈퍼보이 슈트가 지퍼 달려있는 캐주얼이라서 더꼴린다.

에초에 데미언 웨인은 졸라 츤데레인데

슈퍼보이랑 틱틱 데는거 너모 귀엽다


944e4f No.34301

쟤네 뭐냐 뭔데 꼴리냐


38e2da No.34677

File: 192f72ac5ac0190⋯.jpg (287.95 KB, 673x1280, 673:1280, 1dae87cd-f6c6-4613-9945-00….jpg)

File: c4a6be5b5365148⋯.jpg (223.13 KB, 1200x1197, 400:399, d595fa3e-4728-410b-8240-f8….jpg)

File: d115d09d34a3afe⋯.jpg (222.76 KB, 815x1234, 815:1234, d757c875-a79b-40b4-a7d7-04….jpg)

File: 47052e50db43430⋯.jpg (93.03 KB, 732x1149, 244:383, 343d9e26-a6e1-4bcf-866b-e3….jpg)

슈퍼 보이 찢어진 청바지 섹스 어필 무엇


ca90fd No.34678

>>34677

진짜 로빈하고슈퍼보이 콤비는 최고임


b69814 No.34839

File: a9e577d5870a5e3⋯.png (577.68 KB, 640x373, 640:373, ClipboardImage.png)

이거 어디서 봄 나도 볼래


8934dd No.35035

File: 8baa88cc93830c2⋯.jpg (139.7 KB, 1280x756, 320:189, 58.jpg)

외국만화라고해서 이런거 말하는줄알았자나
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 8cup / acme / arepa / di / fast / komica / leftpol / vg ]